Дейност на местата за настаняване през септември 2019 г. в област Шумен

През септември 2019 г. в област Шумен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 639, а на леглата – 1 391. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях намалява с 9.6%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2019 г. намаляват с 2.0% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 26.1 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на септември 2019 г. намаляват с 3.4% спрямо края на юни 2019 г. и достигат 31.4 хил., като намалението на наетите в частния сектор е с 4.1%, а в обществения сектор с 1.5%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 13.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 11.2% и „Финансови и застрахователни дейности” – с 10.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 16.2%, „Транспорт, складиране и пощи” – с 4.7% и „Професионални дейности и научни изследвания” – с 2.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 36.9 и 10.9%.

В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор има увеличение с 4.6%, а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за юли 2019 г. е 898 лв., за август – 885 лв. и за септември – 939 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 276, а на леглата – 528.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 151.5 хил., от които 79.2 хил. са мъже и 72.2 хил. са жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Шумен през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 78.4 хил., от които 43.8 хил. са мъже, а 34.6 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.6%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.6 хиляди. Спрямо края на юни 2019 г. наетите лица намаляват с 0.2%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2018 г.) – намаляват с 0.9%. В обществения сектор на област Русе в края на септември работят 13.7 хил. души, а в частния сектор – 52.9 хил., или 79.4% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.5%.

В сектора на услугите към края на септември 2019 г. работят 35.0 хил. (52.5%) от наетите лица, в индустрията – 28.3 хил. (42.5%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.3 хиляди (5.0%). Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.0 хил.) представляват 81.2% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.7% от всички наети в сектора.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Добрич са функционирали 140 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.0 хил., а на леглата – 23.5 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намалява съответно с 2.1, 4.5 и 6.2%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 45.8 хил., като 26.4 хил. са мъже и 19.4 хил. са жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 229.2 хил., от които 128.0 хил. са мъже, а 101.2 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 5.9%.