Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през третото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА
В ОБЛАСТ МОНТАНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на септември 2017 г. се
увеличават с 1.3% спрямо края на юни 2017 г., като достигат до 28.3 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се
увеличават с 4.0% (до 9.9 хил.), а в частния сектор се запазват на същото ниво (18.4 хиляди).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният
дял на наетите по трудово правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и
„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 27.9% и 15.5%.
В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в
област Монтана са с 1.6% или с 461 души по-малко в сравнение със същия период на
предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 4.6%, а в обществения
сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 4.5%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Монтана през 2016 година

ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
В ОБЛАСТ МОНТАНА

Пълен текст в PDF файл
Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на
Европейската общност за проследяване напредъка на страните в борбата с бедността и
социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите
индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EUSILC).
Оценка на бедността
По окончателни данни от изследването, проведено през 2016 г., линията на бедност
общо за страната за 2016 г. е 308.17 лв. средно месечно на лице от домакинството. При този
размер на линията под прага на бедност са били 1 638.7 хил. лица, или 22.9% от населението
на страната.
За 2016 г. в област Монтана размерът на линията на бедност е 246.58 лв. средно
месечно на лице от домакинството, като под прага на тази линия е живяло 22.8% от
населението на областта.
За 2016 г. област Монтана се нарежда на 23-то място в страната по размер на линията
на бедност, пред областите Ловеч (235.42 лв.), Враца (230.75 лв.), Кърджали (221.25 лв.),
Пазарджик (204.00 лв.) и Видин (194.32 лв.).
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 3.6%,
но относителният дял на бедното население намалява с 2.1 процентни пункта. В област
Монтана относителният дял на бедност при мъжете е 23.2%, а при жените – 22.4%. Разликата
в равнищата на бедност по пол е 0.8 процентни пункта при 2.4 пункта за страната. В
сравнение с предходната година делът на бедност в област Монтана намалява и при мъжете и
при жените съответно с 3.7 и 0.5 процентни пункта (фиг. 1).

Жилищен фонд в област Монтана към 31.12.2016 година

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ МОНТАНА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
По данни на Националния статистически институт към 31.12.2016 г. броят на
жилищата в област Монтана е 91 037. В градовете се намират 52.7% от всички жилища в
областта, а в селата – 47.3%. Спрямо предходната година броят на жилищата в област
Монтана се увеличава с 35 (табл.1).

Детски ясли в област Монтана през 2016 година

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
Към 31.12.2016 г. в област Монтана функционират 17 самостоятелни детски ясли и
яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 531 места в тях (табл. 1). В сравнение с
предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 32, или с 5.7%

Цени на земеделска земя и арендата в селското стопанство в област Монтана през 2016 година

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
Цени на сделките със земеделската земя в област Монтана през 2016 година
През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Монтана достига
781 лв., при средна цена за страната 761 лв. на декар. Спрямо предходната година средната
цена на земеделската земя в областта нараства с 3.0% (фиг. 1).

Образование в област Монтана през учебната 2016/2017 година

Пълен текст в PDF файл

Предучилищно образование

През учебната 2016/2017 година самостоятелните детски градини с директор в област
Монтана са 51 със 174 групи.
Броят на децата, настанени в детски заведения е 4 047 и спрямо предходната учебна
година намалява с 3.3 %. Съотношението по пол е средно 90 момичета на 100 момчета.
През 2016 г. средният брой деца в една детска градина е 79. Средният брой деца в една
детска група е 23.
Обхватът на децата в детските градини в област Монтана, измерен чрез груповия нетен
коефициент на записване е 78.2%, при среден за страната 79.4%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2017 година в област Монтана

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА
В ОБЛАСТ МОНТАНА

Пълен текст в PDF файл
По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на март 2017 г. намаляват
с 0.7% спрямо края на декември 2016 г., като достигат до 28.1 хиляди.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор
намаляват с 0.3% (до 9.5 хил.), а в частния сектор намалението е с 1.0% (до 18.6 хиляди).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният
дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща
промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 28.4% и
15.7%.

Миграция на населението в област Монтана през 2016 година.

МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
През 2016 г. лицата от област Монтана, променили своето обичайно местоживеене в
рамките на страната, са 2 657 души (3 707 през 2015 г.).
От всички лица от област Монтана, които са променили своето обичайно местоживеене
през годината вътре в страната, 45.1% са мъже и 54.9% – жени.
По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял сред преселващите
се са лицата във възрастовата група 20 – 39 години (30.7%), следвани от лицата на възраст под
20 години – 27.9% от мигриралите лица. Значително по-малък е броя и относителния дял на
мигриралите лица във възрастовите групи от 60 – 79 години (18.5%) и от 40 – 59 години
(15.6%).
Вътрешнообластната миграция праз 2016 г. обхваща 1 265 лица, т.е. тези лица са
променили обичайното си местоживеене в рамките на годината между населените места на
територията на област Монтана. Сред тях 542 (42.8%) са мъже и 723 (57.2%) – жени.
В границите на областта най-голямо териториално движение има по направленията „село –
град“ (36.8%) и „град – село“ (34.4%). Значително по-малки по брой и относителен дял са
миграционните потоци по направленията, „село – село“ (17.8%) и „град – град“ (11.0%)

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетни лица в област Монтана през 2016 година

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските
педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и
престъпления
През 2016 г. броят на водените на отчет в Детска педагогическа стая (ДПС)1 в област
Монтана малолетни и непълнолетни лица е 194, в т.ч. заведени на отчет за първи път през
годината – 72. (Фиг. 1.)

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Монтана през 2016 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ
МОНТАНА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години
През 2016 г. в област Монтана икономически активните лица на възраст 15 и повече
навършени години са 48.2 хиляди. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа
активност намалява с 1.7 процентни пункта, като достига 41.1%, като при мъжете е 47.7%, а
при жените – 34.9%.
Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 45.5 хиляди. От всички
заети лица 68.4% са със средно образование, а 23.3% – с висше образование.
Коефициентът на заетост през 2016 г. в област Монтана е 38.8% и е с 0.5 процентни
пункта по-нисък спрямо предходната година, като при мъжете е 44.6%, а при жените – 33.3%.
Най-висок коефициент на заетост имат висшистите – 69.7%, следвани от лицата със средно
образование -48.2%.
Лицата извън работната сила на 15 и повече навършени години през 2016 г. в област
Монтана се увеличават с 0.8 хиляди спрямо предходната година и достигат 69.2 хил., от които
43.1% са мъже и 56.9% – жени.