Образование в област Монтана през учебната 2018/2019 година

През учебната 2018/2019 година самостоятелните детски градини с директор в област Монтана са 48 със 168 групи.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2019 година в област Монтана

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на юни 2019 г. се увеличават с 1.7% спрямо края на март 2019 г., като достигат до 28.4 хиляди.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Монтана през 2016 година

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
1. Брой предприятия
По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г.
нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Монтана са 4 564. Броят
им нараства с 0.5% в сравнение с предходната година. Най-голямо е увеличението в
сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване”- с 16.7%, сектор „ Транспорт, складиране и пощи” – с 6.1% и сектор
„Операции с недвижими имоти” – с 6.0%.
От активните предприятия в област Монтана най-голям относителен дял имат е
предприятията от сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 42.1%.
Следва сектор „Преработваща промишленост“ – 10.8%, сектор „Селско, горско и рибно
стопанство“ – 9.1% и сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 8.1%.
През 2016 г. микропредприятията (до 9 заети) са 92.0 % от предприятията в
областта.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ МОНТАНА

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ  ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ МОНТАНА

Пълен текст в PDF файл

  

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

 

Към 31.12.2016 г. броят на заведенията за болнична  помощ на територията на област Монтана е 5 с 984 легла (табл. 1), като всички са болници. Заведенията за извънболнична помощ са 27 със 7 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 без легла.

 

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през третото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА
В ОБЛАСТ МОНТАНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на септември 2017 г. се
увеличават с 1.3% спрямо края на юни 2017 г., като достигат до 28.3 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се
увеличават с 4.0% (до 9.9 хил.), а в частния сектор се запазват на същото ниво (18.4 хиляди).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният
дял на наетите по трудово правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и
„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 27.9% и 15.5%.
В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в
област Монтана са с 1.6% или с 461 души по-малко в сравнение със същия период на
предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 4.6%, а в обществения
сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 4.5%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Монтана през 2016 година

ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
В ОБЛАСТ МОНТАНА

Пълен текст в PDF файл
Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на
Европейската общност за проследяване напредъка на страните в борбата с бедността и
социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите
индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EUSILC).
Оценка на бедността
По окончателни данни от изследването, проведено през 2016 г., линията на бедност
общо за страната за 2016 г. е 308.17 лв. средно месечно на лице от домакинството. При този
размер на линията под прага на бедност са били 1 638.7 хил. лица, или 22.9% от населението
на страната.
За 2016 г. в област Монтана размерът на линията на бедност е 246.58 лв. средно
месечно на лице от домакинството, като под прага на тази линия е живяло 22.8% от
населението на областта.
За 2016 г. област Монтана се нарежда на 23-то място в страната по размер на линията
на бедност, пред областите Ловеч (235.42 лв.), Враца (230.75 лв.), Кърджали (221.25 лв.),
Пазарджик (204.00 лв.) и Видин (194.32 лв.).
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 3.6%,
но относителният дял на бедното население намалява с 2.1 процентни пункта. В област
Монтана относителният дял на бедност при мъжете е 23.2%, а при жените – 22.4%. Разликата
в равнищата на бедност по пол е 0.8 процентни пункта при 2.4 пункта за страната. В
сравнение с предходната година делът на бедност в област Монтана намалява и при мъжете и
при жените съответно с 3.7 и 0.5 процентни пункта (фиг. 1).

Жилищен фонд в област Монтана към 31.12.2016 година

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ МОНТАНА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
По данни на Националния статистически институт към 31.12.2016 г. броят на
жилищата в област Монтана е 91 037. В градовете се намират 52.7% от всички жилища в
областта, а в селата – 47.3%. Спрямо предходната година броят на жилищата в област
Монтана се увеличава с 35 (табл.1).

Детски ясли в област Монтана през 2016 година

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
Към 31.12.2016 г. в област Монтана функционират 17 самостоятелни детски ясли и
яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 531 места в тях (табл. 1). В сравнение с
предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 32, или с 5.7%

Цени на земеделска земя и арендата в селското стопанство в област Монтана през 2016 година

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
Цени на сделките със земеделската земя в област Монтана през 2016 година
През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Монтана достига
781 лв., при средна цена за страната 761 лв. на декар. Спрямо предходната година средната
цена на земеделската земя в областта нараства с 3.0% (фиг. 1).

Образование в област Монтана през учебната 2016/2017 година

Пълен текст в PDF файл

Предучилищно образование

През учебната 2016/2017 година самостоятелните детски градини с директор в област
Монтана са 51 със 174 групи.
Броят на децата, настанени в детски заведения е 4 047 и спрямо предходната учебна
година намалява с 3.3 %. Съотношението по пол е средно 90 момичета на 100 момчета.
През 2016 г. средният брой деца в една детска градина е 79. Средният брой деца в една
детска група е 23.
Обхватът на децата в детските градини в област Монтана, измерен чрез груповия нетен
коефициент на записване е 78.2%, при среден за страната 79.4%.