Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през трето тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на септември 2022 г. намаляват с 0.1%
спрямо края на юни 2022 г., като достигат до 27.5 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор намаляват
с 0.3% (до 10.2 хил.), а в частния сектор се увеличават с 0.1% (до 17.3 хиляди).
В края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Монтана са с 0.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като
намалението на наетите в частния сектор е с 3.3%, а в обществения сектор наетите по трудово и
служебно правоотношение се увеличават с 4.3%.

Население в област Монтана към 7 септември 2021 година

Към 7 септември 2021 г. населението на област Монтана е 119 950 души, което представлява  1.8% от населението на страната и нарежда областта на  18 място по брой на населението.

Мъжете са 58 323 (48.6%), а жените – 61 627 (51.4%), или на 1000 жени се падат 946 мъже.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2022 година в област Монтана

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на юни 2022 г. се увеличава с 0.7% спрямо края на март 2022 г., като достигат до 27.5 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.6% (до 10.2 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.0% (до 17.3 хиляди).

В края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана са с 0.9% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 3.4%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 3.6%.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ МОНТАНАПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Демографска ситуация в област Монтана през 2020 година:
• Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
• Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
• Намалява броят на живороденитe деца;
• Нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност;
• Намалява броят на сключените граждански бракове и на бракоразводите;

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТАПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНАВ ОБЛАСТ МОНТАНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на декември 2020 г. намаляват с 2.4% спрямо края на септември 2020 г., като достигат до 26.9 хиляди.

Население и демографски процеси в област Монтана през 2019 година

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Демографска ситуация в област Монтана през 2019 година:

• Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;

• Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;

• Намалява броят на живороденитe деца;

• Намалява броят на умрелите лица, но нивото на обща смъртност продължава да е твърде високо; • Намалява броят на сключените граждански бракове и на бракоразводите;

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 година в област Монтана

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на декември 2019 г. намаляват с 2.7% спрямо края на септември 2019 г., като достигат до 27.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.5% (до 9.6 хил.), а в частния сектор намаляват с 3.4% (до 17.7 хиляди).

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 година в област Монтана

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на септември 2019 г. намаляват с 1.3% спрямо края на юни 2019 г., като достигат до 28.0 хиляди.

Индикатори за бедност и социално включване в област Монтана през 2018 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

Образование в област Монтана през учебната 2018/2019 година

През учебната 2018/2019 година самостоятелните детски градини с директор в област Монтана са 48 със 168 групи.