Дейност на нефинансовите предприятия в област Стара Загора през 2017 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 14 830 нефинансови предприятия от област Стара Загора.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2018 година

Изследването за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2018 г. в област Търговище са анкетирани 77 обикновени домакинства и 153 лица в тях на възраст между 16 и 74 навършени години, от осем населени места – три града и пет села.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2018 г. 65.7% от домакинствата в област Търговище (72.1% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2010 – 2018 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 45.5 процентни пункта.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2017 г. възлизат на 1 946.0 млн. евро, което е с 9.0% повече в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 911.8 млн. евро или с 1.8% повече спрямо предходната година. Следващи по обем на направените ПЧИ са сектор „Операции с недвижими имоти” – 301.4 млн. евро, или с 13.8% повече в сравнение с предходната година и сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 301.3 млн. евро, което е с 15.2% по-малко спрямо 2016 година.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кърджали през 2018 година

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 72.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет[ в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.8 процентни пункта спрямо предходната година. Същевременно 71.5% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Достъп до интернет от домакинствата

През 2018 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Югозападният район (75.3%), а след него се нареждат Североизточният и Южният централен район, съответно със 73.9 и 73.7%. Домакинствата от Югоизточния и Северния централен район, където с достъп до интернет са съответно 70.0 и 68.5% от домакинствата, изостават от средната стойност за страната. Най-нисък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в Северозападния район – 65.2%.

Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 89.5% от тях имат достъп до интернет при 66.4% за домакинствата без деца. В област Кърджали 84.4% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си и това е най-високата стойност по този показател в сравнение с всички останали области в страната. Спрямо предходната година в област Кърджали е отбелязан  ръст от 17.1 процентни пункта.Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца през 2017 година

  1. Брой предприятия

 По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца са 5 939. Броят им нараства с 0.4% в сравнение с 2016 г., като най-голямо е увеличението в сектор „ Други дейности ”- 9.8% и сектор „ Създаване и разпространение на информация и творчески продукни;далекосъобщения” – 8.3%.

 Най-голям спад спрямо 2016 г. е регистриран в броя на стопанските субекти в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ”- 13.3%,  и сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”- 2.7%.

Годишна статистика на заетостта и за разходите за труд в област Враца през 2017 година

  Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Враца сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 38.6, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите се увеличават с 2.5 или с 7.0%. Увеличение са наблюдава в 13 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “ Преработваща промишленост” (27.9%) и “Професионални дейности и научни изследвания ” (16.1%). Намаление на наетите е регистрирано в 6 икономически дейности – като най-значимо е в „ Строителство” с 7.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.  

Дейност на нефинансовите предприятия в област Бургас през 2017 година

За област Бургас в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 30 070 нефинансови предприятия, в които работят 122 937 лица, произведена е продукция за 12 939 млн. лв и е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 2 949 млн. лева.                                                                                                                                                                                                                                                                През 2017 г. нефинансовите предприятия, реализирали печалба, са 20 733, със загуба приключват 5 547, и с нулев резултат 3 790.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Перник през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Перник са 129.8 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 19.9%.

ДМА е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 21.0 млн. лв., или с 3.0% повече в сравнение с предходната година. През 2017 г. тези сектори заедно формират 60.0% от общия размер разходи за ДМА в област Перник, а общият им относителен дял намалява спрямо 2016 г. с 4.0 процентни пункта. В сектор „Операции с недвижими имоти“ инвестициите в ДМА са 18.7 млн. лева, или с 31.6% по-малко в сравнение с 2016 година.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

През ноември 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 47 места за настаняване с общ капацитет 1 942 легла, от които 19 хотели с 1 030 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2018 г., е 14 429, като от тях 11 074 са от български граждани, а 3 355 – от чужденци. Спрямо ноември 2017 г. нощувките бележат увеличение с 8.2%, като при гостите от страната увеличението е с 21.1%, докато при чуждестранните туристи се наблюдава намаление с 19.9%. През ноември 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 57.9% от всички нощувки на български граждани и 19.1% от тези на чужденци.