Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 975, а на леглата – 4 358. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява със 7.3%, а на леглата в тях – с 1.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2018 г. е 47 935, или със 7.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (със 17.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През ноември 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 88.5% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.2 и 11.5%.   Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република 24.6%, следвани от Гърция – 10.2% и Руската федерация – 9.6%.

ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2017 г. за област Велико Търново възлизат на 134.0 млн. евро, което е с 9.1% по-малко в сравнение с 2016 година.

 Област Велико Търново се нарежда на 18-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 0.5% и съответно 13.1% в рамките на Северен централен район.

Дейност на местата за настаняване през ноември 2018 г. в област Шумен

През ноември 2018 г. в област Шумен са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 736, а на леглата – 1 530. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях се увеличава с 2.3%.

През месец ноември 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в осем от десетте общини в област Шумен.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 40.6 хил., което преставлява 1.8% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите нараства със 0.2 хил. или с 0.4%. Увеличение са наблюдава в 4 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Строителство” (11.2%) и “Хотелиерство и ресторантьорство” (7.6%). Намаление на наетите е регистрирано в 15 икономически дейности – като най-значимо е в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” с 4.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през ноември 2018 година

По данни на Националния статистически институт през ноември 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. 

Дейност на нефинансовите предприятия в област Кюстендил през 2017 година

 По данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 5 730 нефинансови предприятия от област Кюстендил, или с 1.4% повече в сравнение с 2016 година. Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 5 353 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 309, а на средните (от 50 до 249 заети) е 61. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 7.

Произведената продукция в област Кюстендил през 2017 г. възлиза на 1 303 млн. лв., като е отчетен ръст от 7.8% спрямо 2016 година. Добавената стойност по факторни разходи възлиза на 422 млн. лв. по текущи цени. Водещ в икономиката на област Кюстендил е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 46.7% от произведената продукция и  45.0% от добавената стойност по факторни разходи за областта.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Благоевград през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Благоевград сочат, че  средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 89 746, което представлява 3.9% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите се увеличава с 391 души или с 0.4%. Увеличение се наблюдава в тринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти“ (26.4%),  „Транспорт, складиране и пощи“ (10.0%) и „Административни и спомагателни дейности“ (9.6%). Намаление на наетите лица е регистрирано в шест икономически дейности – най-значимо в „Преработваща промишленост“ (4.6%) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (3.3%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 35.0 и 11.8%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2017 г. областта заема 6 място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 739.5 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.

В област Благоевград  средната брутна годишна работна заплата за 2017 г. е 8 297 лв. (фиг. 1), при 12 448 лв. средно за страната.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 266.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 33.1%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 597.6 млн. лв. и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 275.2 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 68.9% от общия обем разходи за ДМА.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Бургас са функционирали 77 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.                                        

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2017 г. възлизат на 204.1 млн. евро, което е с 9.4% повече в сравнение с 2016 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.8% и съответно 1.4% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Перник заема петнадесето място в страната.