Статистика на околната среда в област Шумен – годишни данни за 2017 година

През 2017 г. в област Шумен потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване, остава устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се запазва на равнището на предходната година – 80 л/денонощие.

Потреблението на питейна вода от домакинствата в страната през 2017 г. се оценява на 99 литра средно на човек. Както и за предходни години с най-голямо потребление са областите София-столица (126 л/чов./ден.) и Бургас (112 л/чов./ден.), а с най-ниско – област Търговище (68 л/чов./денонощие).

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Бургас през 2017 година

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас към 31.12.2017 г. възлизат на 1 887.3 млн. евро, което е с 8.1% повече в сравнение с 2016 година.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян през 2018 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2018 г. 73.0% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 16.5 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 72.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на седмо място в страната.

През 2018 г. 63.0% от населението в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 11.0 проценти пункта, а в сравнение с 2013 г. – ръст от 12.6 проценти пункта.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2017 година

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2017 г. възлизат на 50.7 млн. евро, което е с 10.3% по-малко в сравнение с 2016 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Благоевград през 2017 година

  1. Общ преглед

По данни на Националния статистически институт през 2017 г. годишен отчет за дейността в  област Благоевград са представили общо 21 547 нефинансови предприятия , или с 2.5% повече в сравнение с 2016 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 93.5% от общия брой.Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.5%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9% и големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от всички нефинансови предприятия в областта.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Благоевград за 2017 г. е печалба от 486 млн. лв. или с 5.4% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 70.7% от общия брой, тези със загуба – 17.9% и предприятията с нулев финансов резултат – 11.4%. .

Заетите лица в нефинансовите предприятия в област Благоевград са 89 469 и е  произведена продукция по текущи цени  на стойност  5 579 млн. лева. Микропредприятията са произвели 36.0% от продукцията за областта, малките предприятия – 24.3%, средните – 17.8% и големите – 21.9%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Перник през 2017 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 5 302 нефинансови предприятия от област Перник, или с 0.2% по-малко в сравнение с 2016 година.

Най-голяма е групата на микропредприятията  (до 9 заети) – 4 954 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 283, а на средните (от 50 до 249 заети) е 54. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 11.

Нетните приходи от продажби в област Перник достигат 2 489 млн. лв., като е отчетено увеличение с 26.0% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 56.1%, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“ съответно – 26.6 и 4.7%.

Произведената продукция в област Перник през 2017 г. възлиза на 1 844 млн. лв., като е отчетен ръст от 25.5% спрямо 2016 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 61.0% от произведената продукция.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2017 година

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 500. Броят им намалява с 1.5% в сравнение с 2016 г., като най-голямо е намалението в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 33.3% и „Образование” – с 10.3%.

Чуждестранни преки инвестиции в област Стара Загора през 2017 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2017 г. възлизат на 905.9 млн. евро, което е с 1.6% по-малко в сравнение с 2016 година.

Индикатори за бедност и социално включване в област Добрич през 2017 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

През 2017 г. линията на бедност общо в област Добрич e 340.33 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 33.9 хил. лица, или 19.0% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2017 г. e 351.08 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 665.3 хил. лица, или 23.4% от населението на страната.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2017 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Хасково са 11 748, или с 0.6% повече спрямо предходната година.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2017 г. в област Хасково е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 42.8% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост” – 11.6% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.1% .

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2017 г. е печалба в размер на 250 млн. лв., което е със7.2% повече от 2016 година. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 8 833 ,, със загуба са 1 673 и с нулев финансов резултат са 1 242.