Дейност на местата за настаняване в област Видин през месец ноември 2016 година.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл.
През ноември 2016 г. в област Видин са функционирали 25 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 452, а на леглата – 813.
Общият брой на нощувките, регистрирани през ноември 2016 г., е 3 829, или с 4.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 5.5%, а от чуждестранни туристи се увеличават с 66.9% (фиг.1).
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Румъния – с 50.1%, следват Сърбия – с 6.7%, Италия – с 6.1% и Обединеното кралство – с 5.5%.
Пренощувалите лица през ноември 2016 г. се увеличават с 12.9% в сравнение със съответния месец на 2015 г. и достигат 2 773. Те са реализирали средно по 1.4 нощувки. От всички пренощували лица 86.9% са българи, които са реализирали средно по 1.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 363 и са реализирали средно по 2.3 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 17.4% и в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 2.4 процентни пункта.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Благоевград към 31.12.2015 година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2015 г. възлизат на 446.4 млн. евро, което е със 16.0% повече в сравнение с 2014 година(Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.9%. По размер на чуждестранните инвестиции област Благоевград заема осмо място в страната.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 199.9 млн. евро, с 24.2% повече в сравнение с 2014 година. В предприятията от сектор Индустрия (с изключение на строителството) в областта са инвестирани – 145.5 млн. евро или с 0.5% повече от 2014 година. През 2015 г. тези две дейности заедно формират 77.4% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял намалява спрямо 2014 г. с 2.1 процентни пункта.
И през 2015 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Петрич, като в сравнение с предходната година те са с 22.0% повече. Oтносителният дял на инвестициите спрямо общия размер за областта се увеличава с 1.9 процентни пункта спрямо 2014 година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2016 година

PDF

През ноември 2016 г. в област Бургас са функционирали 86 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2016 г. се увеличават с 2.4% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 12.7 хиляди.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян към 31.12.2015 година

PDF_файл

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор на областната икономика към 31.12.2015 г. възлизат на 83.1 млн. евро, което е с 10.5% повече в сравнение с 2014 година (Фиг.1).

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в сектор „Промишленост“ – 73.4 млн. евро, които формират 88.3% от общия обем на инвестициите. В сравнение с 2014 г. относителният им дял намалява с 0.2 пункта. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ преките чуждестранни инвестиции са 4.0 млн. евро, а относителният им дял е по-малък с 0.5 пункта от предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 3.9 млн. евро, а в „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ – 1.4 млн. евро, които се увеличават в сравнение с 2014 г. съответно с 22.9% и 12.5%. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са по-малко с 39.7% спрямо предходната година.

Битови отпадъци и ДМА с екологично предназначение в област Ямбол през 2015 година

PDF

На територията на област Ямбол през 2015 г. има общо три депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2015 г. е 64 дка.
В края на 2015 г. наличността на дълготрайни материални активи за околната среда област Ямбол е в размер на 58.6 млн. лв. като спрямо 2014 г. се увеличава с 58.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през ноември 2016 година

PDF

През ноември 2016 г. на територията на област Сливен са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през ноември 2016 г. са 250 452 лв. и са намалели с 1.2% спрямо ноември 2015 година.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2016 година

PDF_файл

През ноември 2016 г. в областта са функционирали 168 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.6 хил., а на леглата – 8.7 хиляди. В сравнение с ноември 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 5.6%, а леглата в тях – с 6.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 68.0 хил., или с 4.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 53.0 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.0 хил. – от чужденци.

 

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 53.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 35.4%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 38.3% от нощувките на чужденци и 38.9% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.7 и 25.7%.

Използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Търговище през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното през 2016 г. изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че 58.0% от домакинствата в област Търговище имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 24.2 процентни пункта спрямо предходната година.

Средната стойност за страната по този показател е 63.5%. С най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Варна – 73.8%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2015 година

Пълен текст в PDF файл

През 2015 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 989.9 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 10.1%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 265.6 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 224.6 млн. лева. През 2015 г. тези сектори заедно формират 49.5% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 129.3 млн. лв. и са с 3.8% повече в сравнение с 2014 година.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Враца към 31.12.2016 година

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Враца към 31.12.2015 г. възлизат на 85.7 млн. евро, което е с 37.9% по-малко в сравнение с 2014 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.4% и съответно 13.8% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Враца заема двадесет и второ място в страната.