Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 45 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 857, а на леглата – 4 040. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.8%, а на леглата в тях – със 7.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2019 г. е 45 155, или с 5.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 8.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През ноември 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 93.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 85.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.3 и 14.9%.   Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Руската федерация – 12.9%, следвани от Гърция – 11.0% и Република Северна Македония – 10.2%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2018 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Хасково, са 11 865.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 93.5%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.4%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.0%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2018 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 43.2% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост” – 11.3% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.0%. Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2018 г. е печалба в размер на 239 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 8 950, със загуба – 1 697, а с нулев финансов резултат – 1 218.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кърджали през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 75.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори (64.0%) и фиксирана кабелна връзка – 57.8%.

Достъп до интернет от домакинствата

През 2019 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Югозападният район (77.8%), а след него се нареждат Южният централен и Югоизточният район, съответно със 75.3 и 74.7%. Домакинствата от Североизточния и Северния централен район, където с достъп до интернет са съответно 74.0 и 73.2% от домакинствата, изостават от средната стойност за страната. Най-нисък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в Северозападния район – 70.8%.

Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 90.5% от тях имат достъп до интернет при 70.0% за домакинствата без деца. В област Кърджали 67.5% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си. Спрямо предходната година в област Кърджали е отбелязан спад от 16.9 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в областта са функционирали 204 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.4 хиляди. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.9%, а леглата в тях – с 11.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 96.1 хил., или с 16.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 80.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.6 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 43.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 33.5% от нощувките на чужденци и 33.8% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.4 и 22.7%.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Пазарджик през 2019 година

Съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия НСИ проведе изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. Анкетирани са 151 обикновени домакинства и 370 лица в област Пазарджик на възраст 16-74 навършени години.

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пазарджик през 2019 г. показват, че 68.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 75.1%.

Понижение има в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година в областта е регистриран спад от 9.2 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. През 2019 г. 39.5% от населението на област Пазарджик на възраст 16 – 74 навършени години използва редовно интернет. Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените – съответно 44.0 и 35.5%.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян през 2019 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2019 г. 82.4% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 9.4 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 75.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на трето място в страната, след Русе и София.

През 2019 г. 68.1% от населението в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 5.1 проценти пункта, а в сравнение с 2012 г. – ръст от 24.3 проценти пункта.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив за 2018 година – окончателни данни

1. Общ преглед

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 39 097 нефинансови предприятия, в които работят 212 703 заети лица или с 0.6% повече от 2017 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 5 404 млн. лв., която е с 1.6% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 25 929 млн. лв. и са с 5.4% повече от предходната година, произведена е продукция за 17 238 млн. лв. или с 5.9% повече от 2017 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.1% от общия брой, в които е произведена продукция за 3 086 млн. лв. по текущи цени или 17.9% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 6.4% от всички и съответно 3 169 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.4%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3% от всички и съответно 5 353 млн. лв. и дял от 31.0%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички и съответно 5 630 млн. лв. произведена продукция и дял от 32.7%.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2018 г. е печалба от 1 604 млн. лв. или с 6.5% по-малко от предходната година. Предприятията с печалба са 72.5% от общия брой и размерът и е 2 011 млн. лв. Тези със загуба са 17.1% и стойност 407 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 10.4%. Най-голяма е загубата в микропредприятията – 57.1% от общия размер.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2018 година – окончателни данни

1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. възлизат на 1 912 млн. евро, което е с 0.9% повече в сравнение с 2017 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията – 1 376 млн. евро, и в сектор операции с недвижими имоти – 255 млн. евро. През 2018 г. тези дейности заедно формират 85.3% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо се увеличава с 0.3 пункта спрямо предходната година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” преките чуждестранни инвестиции намаляват с 13.0% в сравнение с 2017 г. и са в размер на 161 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 65.5% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 12.7% и 4.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Кърджали са функционирали 32 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 525, а на леглата – 1 054. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.0%, а на леглата в тях – с 1.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2019 г. е 5 813 и намалява с 15.8% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличава с 6.6%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 33.8%.

През октомври 2019 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 46.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 53.1% и 57.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 54.8% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция – 8.0%, Обединеното кралство – 3.9% и Германия – 3.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 926, а на леглата – 4 228. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.8%, а на леглата в тях – с 2.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2019 г. е 43 641, или с 4.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е намаление на нощувките (с 8.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През октомври 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 83.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.5 и 16.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Северна Македония – 22.7%, следвани от Израел – 15.9% и Гърция – 9.0%.