Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2022 година

През август 2022 г. в област Хасково функционират 64 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 397, а на леглата – 2 555. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 29, а леглата в тях се увеличават – с 52.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2022 г. е 19 205, или с 43.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 48.7% и Румъния 11.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2022 г. в област Хасково са 9 418 и нарастват с 58.4% в сравнение със същия месец на 2021 г. От всички пренощували лица 5 875 или 62.4% са българи и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 3 543  и са реализирали средно по 1.5 нощувки.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през август 2022 година

През август 2022 г. в областта са функционирали 256 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.0 хил., а на леглата – 12.0 хиляди. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 8.5%, а леглата в тях – с 4.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 133.1 хил., или с 3.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 106.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 26.6 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 48.8% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 36.3%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 37.9% от нощувките на чужденци и 30.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 13.3 и 33.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през август 2022 година

През август 2022 г. в област Кърджали са функционирали 76 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 158, а на леглата – 2 327. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 20.6%, а на леглата в тях – с 11.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2022 г. е 19 898 и намалява с 6.6% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 16.2%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 37.1%.

През август 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 42.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 27.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 57.2 и 72.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 29.3% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 15.6%, Гърция – 11.4%, Германия – 8.6% и
Сърбия – 6.6%.

Население към 7 септември 2021 година в област Пазарджик – окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Преброяванията се провеждат на всеки десет години, за да се представи детайлна картина на населението и условията, при които то живее и показват промените през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789, а на територията на област Пазарджик е 229 814. Жените в областта са 118 228 (51.4%), а мъжете 111 586 (48.6%), или на 1000 жени се падат 944 мъже.

В периода между последните две преброявания населението в областта е намаляло с 45 734 души, или с 16.6%.

Териториално разпределение на населението

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 градове и
5 000 села. В градовете живеят 4 782 064 души, или 73.3%, а в селата – 1 737 725 души, или 26.7% от населението на страната.

Население към 7 септември 2021 година в област Пловдив – Окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на областта към 7 септември 2021 г. е 634 497. Жените са 331 893 (52.3%), а мъжете 302 604 (47.7%), или на 1000 жени се падат 912 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 48 530 души, или със 7.1%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление се увеличава от 0.5 на година през периода 2001 – 2011 г. на 0.7 през периода 2011 – 2021 година.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на областта, са естественото движение (раждания и умирания) и вътрешната и външната миграция.

Население в област Смолян към 7 септември 2021 година – Окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на област Смолян към 7 септември 2021 г. е 96 284. Жените са 50 063 (52.0%), а мъжете 46 221 (48.0%), или на 1000 жени се падат 923 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на област Смолян е намаляло с 25 468 души, или с 20.9%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление се увеличава от 1.3 на година през периода 2001 – 2011 г. на 2.1 през периода 2011 – 2021 година.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на област Смолян, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Население на област Хасково към 7 септември 2021 година – окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789.

Населението на област Хасково към 7 септември 2021 г. е 211 565, или 3.2% от населението на страната. Жените са 109 400 (51.7%), а мъжете 102 165 (48.3%), или на 1000 жени се падат 934 мъже.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Най-малка загуба на население има при областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%). За област Хасково населението на областта е намаляло с 34 673 души, или с 14.1%. Населението в градовете е намаляло с 24.8 хил., или с 14.0%, а в селата с 9,9 хил. (14.4%).

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция, или броят на лицата, напуснали областта през периода 2011 – 2021 година.

Население към 7 септември 2021 година в област Кърджали – Окончателни данни от Преброяване 2021

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението в област Кърджали

Населението на област Кърджали към 7 септември 2021 г. е 141 177. Жените са 71 762 (50.8%), а мъжете – 69 415 (49.2%), или на 1000 жени се падат 967 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 11631 души, или със 7.6%. Средногодишният темп на намаление на населението през периода 2011 – 2021 г. е 0.8 на година, докато през периода 2001 – 2011 г. е бил 0.7.

В сравнение със средно за страната и по отделни области, намалението на населението в област Кърджали е относително малко. През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Общо за двадесет области намалението е над средното за страната. Най-малка загуба на население има при областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%).

Териториално разпределение на населението в област Кърджали

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. в област Кърджали има 468 населените места. Те са разпределени по общини както следва: Ардино – 52, Джебел – 47, Кирково – 72, Крумовград – 80, Кърджали -118, Момчилград – 49 и Черноочене – 50 населени места.

От всички населени места 5 са градове.

В градовете живеят 59 247 души, или 42% от населението на областта. Населението на градовете е както следва: гр. Ардино – 3 387, гр. Джебел – 3 044, гр. Крумовград – 4 962, областния град Кърджали – 40 659, гр. Момчилград – 7 195.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Кърджали са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 129, а на леглата – 2 264. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 19.7%, а леглата в тях – с 12.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2022 г. е 16 690 и намалява с 11.5% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява със 7.5%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 19.1%.

През юли 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 36.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 63.7% и 68.9%. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 34.5%, следвани от Румъния – 15.9%, Гърция – 9.7% и Сърбия – 5.6%.

Дейност на местата за настаняване  в област Пловдив през юли 2022 година

През юли 2022 г. в областта са функционирали 263 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.4 хил., а на леглата – 12.7 хиляди. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 11.0%, а леглата в тях – с 11.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 137.2 хил. или с 16.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 110.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 26.8 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 46.4% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 34.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 41.2% от нощувките на чужденци и 34.8% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 12.4 и 30.6%.