Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. намаляват с 0.5 хил., или с 0.9% спрямо края на март 2019 г., като достигат 52.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.2% и „Образование“ с 8.2%.

В края на юни 2019 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0.7 хил., или с 1.3% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2019 г. е 888 лв., за май – 900 лв. и за юни – 862 лева.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на юни 2019 г. намаляват с 0.6 хил., или с 2.1% спрямо края на март 2019 г., като достигат 30.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 2.3% (до 21.6 хиляди), а в обществения сектор – с 1.5% и достигат до 8.7 хиляди.

В края на юни 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 0.5%. В сравнение с края на юни 2018 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 3.8% (или с 0.3 хил.), а в частния сектор намаляват с 0.8% (или с 0.2 хил.).

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 4.5% спрямо първото тримесечие на 2019 г. и достига 934 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1047 лв., а за частния – 889 лева.

През второто тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 8.4% в сравнение със същия период на предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. намаляват с 0.5 хил., или с 0.2% спрямо края на март 2019 г., като достигат 224.3 хиляди. По икономически дейности спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Строителство“ – с 4.6%, „Добивна промишленост“ – с 2.8% и „Образование“ – с 2.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 10.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.2% и „Други дейности“ – с 3.0%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.7% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.7%. В края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.5% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 26.6%, „Строителство“ – с 10.1% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 9.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юни 2019 година

През юни 2019 г. в областта са функционирали 222 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.3 хиляди. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 12.1%, а леглата в тях – с 8.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 113.4 хил., или със 7.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 72.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 40.9 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 29.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 36.1% от нощувките на чужденци и 41.3% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 4.8 и 29.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 263 жилищни сгради с 1 279 жилища в тях и със 149 876 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 9 673 кв. м РЗП и на 125 други сгради с 90 154 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 19.5%, но жилищата в тях намаляват със 7.9%, а общата им застроена площ – с 14.2%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради бележи ръст от 66.7%, а тяхната РЗП – почти четири пъти. Разрешителните за строеж на други сгради са повече с 8.7%, но тяхната РЗП намалява със 7.1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват със 17.9%, но жилищата в тях намаляват с 3.0%, а разгънатата им застроена площ – с 0.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 14.4%, а тяхната РЗП – с 38.6%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Смолян през 2018 година

През 2018 г. в област Смолян с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата на 303 извършени престъпления. Осъдените лица в съдилищата на територията на област Смолян през 2018 г. са 308. От тях 3 лица (1.0%) са непълнолетни (фиг. 1).

Обвиняемите лица в област Смолян през 2018 г. са 396. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 95 лица или 24.0% от общия брой на обвиняемите, на 213 лица – с условно осъждане (53.8%), 79 лица са освободени от наказание (19.9%), а 9 лица са оправдани (2.3%). Няма лица с прекратени дела.

През 2018 г. коефициентът на криминална активност за областта е 324 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население в област Смолян и е по-малък от коефициента на криминална активност за страната (395) с 18.0%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Смолян към 31.12.2018 година

Лечебни заведения

Към 31.12.2018 г. в областта функционират осем заведения за болнична помощ с 1 025 легла в тях (табл.1). Многопрофилните болници са четири с 555 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 37 с 10 легла за краткосрочно лечение, а другите лечебни и здравни заведения са три с 22 легла.

В сравнение с 2017 г. броят на лечебните заведения за болнична помощ се запазва, а легловият фонд нараства с 1.2%.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е една от най-високите в страната – 974.2 на 100 000 души при средно за страната – 759.6.

Сред извънболничните заведения най-голям е броят на самостоятелните медико-технически лаборатории – 20, следват медицинските центрове – 9 и самостоятелните медико-диагностични лаборатории – 7 и един диагностично – консултативен център. През 2018 г. в област Смолян функционират три други лечебни и здравни заведения с 22 легла. Към тях се отнасят Център за спешна медицинска помощ, Регионалната здравна инспекция и хоспис

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през май 2019 година

През май 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 943, а на леглата – 4 267. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.9%, а на леглата в тях – с 0.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2019 г. е 41 076, или със 7.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е увеличението на нощувките (с 29.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През май 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 82.6% от общия брой нощувки на български граждани и 81.8% – на чужди, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 17.4 и 18.2%.   Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел 13.4%, следвани от Руската федерация – 11.9% и Република Северна Македония – 11.0%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2018 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 120 легла в тях (табл. 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 62 с 41 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 50 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. многопрофилните болници в областта са 5 с 802 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 71.6% от легловия фонд на всички болници в областта. В сравнение с 2017 г. легловият фонд на болниците  се увеличава със 17 легла.

В област Хасково през 2018 г. има 5 специализирани болница с 238 легла.

В края на 2018 г. заведенията за извънболнична помощ са 62 с 41 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2017 г. броят на тези заведенията намалява с едно.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през май 2019 година

През май 2019 г. в областта са функционирали 211 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.2 хил., а на леглата – 10.0 хиляди. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 10.5%, а леглата в тях – със 7.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 96.1 хил., или с 6.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 61.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 34.6 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 28.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 33.1% от нощувките на чужденци и 42.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.7 и 29.9%.