Население към 7 септември 2021 година в област Кърджали – Окончателни данни от Преброяване 2021

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението в област Кърджали

Населението на област Кърджали към 7 септември 2021 г. е 141 177. Жените са 71 762 (50.8%), а мъжете – 69 415 (49.2%), или на 1000 жени се падат 967 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 11631 души, или със 7.6%. Средногодишният темп на намаление на населението през периода 2011 – 2021 г. е 0.8 на година, докато през периода 2001 – 2011 г. е бил 0.7.

В сравнение със средно за страната и по отделни области, намалението на населението в област Кърджали е относително малко. През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Общо за двадесет области намалението е над средното за страната. Най-малка загуба на население има при областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%).

Териториално разпределение на населението в област Кърджали

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. в област Кърджали има 468 населените места. Те са разпределени по общини както следва: Ардино – 52, Джебел – 47, Кирково – 72, Крумовград – 80, Кърджали -118, Момчилград – 49 и Черноочене – 50 населени места.

От всички населени места 5 са градове.

В градовете живеят 59 247 души, или 42% от населението на областта. Населението на градовете е както следва: гр. Ардино – 3 387, гр. Джебел – 3 044, гр. Крумовград – 4 962, областния град Кърджали – 40 659, гр. Момчилград – 7 195.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Кърджали са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 129, а на леглата – 2 264. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 19.7%, а леглата в тях – с 12.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2022 г. е 16 690 и намалява с 11.5% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява със 7.5%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 19.1%.

През юли 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 36.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 63.7% и 68.9%. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 34.5%, следвани от Румъния – 15.9%, Гърция – 9.7% и Сърбия – 5.6%.

Дейност на местата за настаняване  в област Пловдив през юли 2022 година

През юли 2022 г. в областта са функционирали 263 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.4 хил., а на леглата – 12.7 хиляди. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 11.0%, а леглата в тях – с 11.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 137.2 хил. или с 16.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 110.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 26.8 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 46.4% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 34.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 41.2% от нощувките на чужденци и 34.8% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 12.4 и 30.6%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Пазарджик през второто тримесечие на 2022 година (Предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Пазарджик през второто тримесечие на 2022 г. е 41, което е с 57.7% повече спрямо съответното тримесечие на предходната година. Новопостроените жилища в тях са 134, като в сравнение със същия период на 2021 г. е регистрирано увеличение с 39.6% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 75.6%, с тухлена – 14.6% и с друга – 9.8%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 165 сгради с 1 026 жилища, Пловдив – 163 сгради с 533 жилища, и Бургас – 138 сгради с 472 жилища в тях.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Хасково е 100.5 хил., от които 56.1 хил. са мъже, а 44.4 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 6.5%, а спрямо второто тримесечие на 2021 г. нарастването е с 2.8%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 53.7% (съответно 61.8% за мъжете и 46.0% за жените), колкото е и коефицентът за страната. По коефициент на заетост област Хасково е на седмо място сред областите в страната.

През второто тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 95.8 хил., като 53.1 хил. от тях са мъже, а 42.7 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. със 5.7%, а в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. увеличението е с 2.1%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 70.3% (съответно 75.7% за мъжете и 64.6% за жените), при 69.8% за страната. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. този коефициент нараства с 4.0 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. нараства с 2.7 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. намаляват с 208, или с 0.4% спрямо края на март 2022 г., като достигат 48.3 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.4% и „Образование“ с 9.2%.

В края на юни 2022 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 2865, или с 5.6% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2022 г. е 1 191 лв., за май – 1 155 лв. и за юни – 1 142 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 8.1%, като достига 1 163 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 517 лв., а за частния – 1 030 лева.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. нарастват с 1.9 хил., или с 0.9% спрямо края на март 2022 г., като достигат 223.1 хиляди. По икономически дейности спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Строителство“ – с 3.8%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 3.2% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 2.9%. Увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 22.3%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 4.7% и „Добивна промишленост“ – с 3.5%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 31.7%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.0% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.9%.

В края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.03% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 19.3%, „Операции с недвижими имоти“ – с 12.2% и „Добивна промишленост“ – с 9.3%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на75 жилищни сгради със 166 жилища в тях и
21 972 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 64 други сгради с 36 390 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.7%, жилищата в тях – с 14.0%, докато общата им застроена площ се увеличава – с 5.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 39.1%, а общата им застроена площ – с 18.7%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 1.3%, жилищата в тях – с 11.7%, а разгънатата им застроена площ – с 5.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 8.5%, както и разгънатата им застроена площ – с 64.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите
Пловдив – 399, София (столица) – 338, София – 243, Варна – 203, и Бургас – 153. Най-много жилища
предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 984, Варна – 2 380, Пловдив – 1 820,
Бургас – 614, и Благоевград – 409.

През второто тримесечие на 2022 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 41 жилищни сгради със 130 жилища в тях и с 15 441 кв. м обща застроена площ и на 54 други сгради с 30 534 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Кърджали са функционирали 70 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги и хижи. Броят на стаите в тях е 1 102, а на леглата –      2 205. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 11.1%, а на леглата в тях – със 7.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2022 г. е 12 634 и намалява с 8.6% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 8.0%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 9.9%.

През юни 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 33.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.8% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 67.0% и 68.2%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 37.1% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 22.8%, Гърция – 11.7% и Обединеното кралство – 3.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юни 2022 година

През юни 2022 г. в областта са функционирали 254 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.2 хил., а на леглата – 12.3 хиляди. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 15.5%, а леглата в тях – с 12.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 115.8 хил., или с 34.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 92.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 23.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 56.7% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 38.8%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 36.0% от нощувките на чужденци и 33.3% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.3 и 27.9%.