Националният статистически институт стартира Наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

От началото на април 2022 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването на домакинските бюджети е най-старото извадково наблюдение в България. От началото му, поставено през 1925 г., до сега то е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2022 година. В него ще вземат участие 3 060 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 1 020 домакинства. В периода април – юни 2022 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип. За област Пазарджик ще вземат участие 108 домакинства, разделени в три подизивадки от по 36 домакинства. В областта изследването ще се проведе в градовете Батак, Велинград, Панагюрище, Пазарджик, Пещера, Ракитово, Сърница и Ветрен, както и в селата Главиница, Добровница, Дорково, Ковачево, Момина Клисура и Света Петка.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Смолян през 2020 година

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2020 г. във всички дейности на икономиката са 223.9 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 15.9%.

Обемът на инвестициите в ДМА в сектора на „Промишлеността“ (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги; управление на отпадъци и възстановяване) е 122.3 млн. лв. или 54.6% от общия обем разходи за ДМА, в сектора на „Услугите” (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) е 33.6 млн. лв. или 15.0%, а в сектор „Държавно управление; Образование; Хуманно здравеопазване и социална работа” – 18.8 млн. лв. или 8.4%.

В структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2020 г. по видове, относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура нараства с 10.5 пункта в сравнение с предходната година и достига 39.7%. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 17.3 пункта в сравнение с предходната година и достига 36.8%. Нарастват извършените разходи за транспортни средства и други разходи, както и тези за земя, а относителните им дялове са съответно 10.7, 8.1 и 4.7% от общия обем на направените инвестиции.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на декември 2021 г. се увеличават с 0.2 хил., или с 0.7% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 31.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. наетите лица в частния сектор бележат увеличение с 0.7% (до 22.1 хиляди), а в обществения сектор – с 0.6% и достигат до 9.5 хиляди.

В края на декември 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 6.8%. В сравнение с края на декември 2020 г. наетите в обществения сектор се увеличават със 7.8% (или с 0.7 хил.), а в частния сектор – с 6.4% (или с 1.3 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 3.4% спрямо третото тримесечие на 2021 г. и достига 1 205 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 502 лв., а за частния – 1 077 лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 1.2% в сравнение със същия период на предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват с 0.7 хил., или с 0.3% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 222.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.1%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 5.3% и „Добивна промишленост“ – с 4.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Образование“ – с 2.0%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 1.7%, и „Други дейности“ – с 1.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.0% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.8%.

В края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности“ – с 21.6%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 15.2% и „Хотелиерство и ресторантьорство“- с 10.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват със 432, или с 0.9% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 49.6 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.4% и „Образование“ с 9.3%.

В края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1 147, или с 2.3% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2021 г. е 1 130 лв., за ноември – 1 078 лв., и за декември – 1 166 лева.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 5.9%, като достига 1 125 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 602 лв., а за частния – 945 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през декември 2021 година

През декември 2021 г. в областта са функционирали 206 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 10.6 хиляди. В сравнение с декември 2020 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 25.6%, а леглата в тях – с 18.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 63.7 хил., или със 126.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 57.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 6.6 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 65.5% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 51.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 24.1% от нощувките на чужденци и 25.8% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 10.4 и 22.6%.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Пазарджик през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пазарджик през 2021 г. показват, че 85.1% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 83.5%, като за областта е отбелязан ръст от 3.4 процентни пункта спрямо предходната година.

Намаление има в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година в областта е регистриран спад от 3.8 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично.

През 2021 г. 52.1% от лицата в област Пазарджик на възраст 16 – 74 навършени години използват редовно интернет. Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 53.8 и 50.2%.

Има известни различия при редовно използващите интернет по образование. От лицата с висше образование 92.4% използват редовно интернет, от лицата със средно образование – 53.6%, а от лицата с основно или по-ниско образование – 28.4%. Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство, е 31.5% за областта, при 26.6% средно за страната. При използването на глобалната мрежа от лицата за взаимодействие с органите на държавната и местната власт се наблюдава увеличение от 10.5 процентни пункта в сравнение с предходната година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 352 жилищни сгради с 3 010 жилища в тях и с 309 172 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 7 административни сгради с 20 893 кв. м РЗП и на 122 други сгради със 173 475 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 41.9%, жилищата в тях нарастват два пъти, а общата им застроена площ – със 159.7%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи ръст от 17.3%, а тяхната РЗП – със 126.7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 58.6%, но жилищата в тях намаляват с 16.9%, а разгънатата им застроена площ – с 12.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 40.0%, а общата им застроена площ – с 48.5%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са повече с 34.1%, а тяхната РЗП – със 198.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в област Кърджали са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 843, а на леглата – 1 657.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г. е 7 030. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 5 103, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 1 927.

През ноември 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 71.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 73.0% – на българи, а в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 28.6 и 27.0%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 63.1% от всички реализирани нощувки, следвани от Литва – 19.0%, Гърция – 3.7% и Румъния – 2.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в областта са функционирали 191 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.3 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 56.0 хил., като 46.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 9.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 45.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.0% от нощувките на чужденци и 29.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.9 и 25.8%.