Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в областта са функционирали 232 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.1 хил., а на леглата – 12.3 хиляди. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 6.9%, а леглата в тях се увеличават с 3.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 103.5 хил., или с 1.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 85.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 18.0 хил. – от чужди граждани.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през януари 2024 година

През януари 2024 г. в област Пазарджик са функционирали 105 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3 610, а на леглата – 7 503. В сравнение с януари 2023 г. местата за настаняване намаляват с 6.3%, докато броят на леглата в тях нараства  с 0.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2024 г. е 92 733, или с 4.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 95.2% от тях са осъществени от български граждани и 4.8% – от чужди.

    Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Северна Македония (20.3%).

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2024 г. в област Пазарджик се увеличават с 3.5% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достигат 41 869. От всички пренощували лица 96.2% са български граждани и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 1 611 и са реализирали средно по 2.8 нощувки.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2023 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

  • През 2023 г. икономически активните лица в област Хасково на възраст 15 – 64 навършени години са 84.3 хил., или 67.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 1.4 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 87.6 хил., или 49.5% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 83.7 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2023 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

  • През 2023 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 288.1 хил., или 72.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 3.5 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 291.8 хил., или 54.4% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 279.7 хил., като в сравнение с 2022 г. нарастват с 12.0 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през януари 2024 година

През януари 2024 г. в областта са функционирали 226 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.0 хил., а на леглата – 12.0 хиляди. В сравнение с януари 2023 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.8%, а леглата в тях се увеличават с 0.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 83.9 хил., или с 1.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 69.6 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 14.3 хил. – от чужди граждани.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Кърджали към 31.12.2022 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2022 г. възлизат на 418.2 млн. евро, което е с 1.2% повече в сравнение с 2021 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.4%, съответно 11.1% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район.

През 2022 г. в сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство са инвестирани 10.5 млн. евро, или 2.5% от общият обем на направените ПЧИ в областта.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Смолян през четвърто тримесечие на 2023 година

През четвърто тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради с 12 жилища в тях и 2 964 кв.м разгъната застроена площ (РЗП) и на 35 други сгради с 13 084 кв.м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.4%, жилищата в тях – с 45.5%, а разгънатата им застроена площ – с 6.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 9.4%, а разгънатата им застроена площ – със 124.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2023 година

През декември 2023 г. в област Смолян са функционирали 213 места за настаняване с 10 и повече легла, от които 92 са хотели и 121 – други места за краткосрочно настаняване (туристически и вилни селища, хижи, частни квартири и апартаменти, почивни станции, ваканционни бунгала, къщи за гости и др. места за краткосрочно настаняване). Броят на стаите в тях е 4 346, а на леглата – 9 365. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 46.9%, а леглата в тях – с 68.0%. Спрямо декември 2022 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.8%, а леглата в тях – с 4.5%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 70 478, като 64 766 (91.9%) от тях са от български граждани, а 5 712 (8.1%) – от чужди граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2023 г. реализираните нощувки се увеличават с 8.1%. През декември 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 49.8% от нощувките на чужди граждани и 42.2% – на български. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 47.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.8% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 3.2 и 18.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през четвърто тримесечие на 2023 година

През четвърто тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 98 жилищни сгради с 284 жилища в тях и
32 702 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/офиси с 3 068 кв. м РЗП  и на 43 други сгради с 10 978 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 1.0%, жилищата в тях – с 48.7%, а общата им застроена площ – със 17.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 35.8%, както и разгънатата им застроена площ – с 51.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 42.0%, броят на жилищата в тях – със 102.9%, а разгънатата им застроена площ – със 100.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 29.5%, както и разгънатата им застроена площ – с 53.5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 435, Пловдив – 393, Бургас – 217, София – 186, и Варна – 168.     Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 7 559, Пловдив – 2 702, Варна – 1 534, Бургас – 1 345, и Кърджали – 786.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 70 жилищни сгради със 122 жилища в тях и с 15 135 кв. м разгъната застроена площ и на 44 други сгради с 33 246 кв. м РЗП.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвърто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2023 г. нарастват с 2.0% спрямо края на септември и достигат 31.0 хил., като нарастването на наетите в частния сектор е с 2.2%, а в обществения – 1.5%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Култура, спорт и развлечение“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Други дейности“. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Селско, горско и рибно стопанство ” и „Професионални дейности и научни изследвания“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 34.1 и 10.1%.