Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Смолян са функционирали 280 места за настаняване с над 10 легла, от които 127 са хотели и 153 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 552, а на леглата -11 774. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 42.9%, а леглата в тях – с 44.8%. Спрямо декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.4%, а леглата в тях – с 0.9%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 90 551, като 75 743 (83.6%) от тях са от български граждани, а 14 808 (16.4%) – от чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2019 г. реализираните нощувки се увеличават с 9.7%, като нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличават с 1.0%, в категориите с 3 звезди – с 6.2%, а в местата с 4 и 5 звезди – с 18.8%.

През декември 2019 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 53.5% от нощувките на чужденци и 39.6% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 41.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 4.6 и 27.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2019 г. се увеличават с 0.4% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 33 157. От всички пренощували лица 87.8% са българи и са реализирали средно по 2.6 нощувки. От тях 40.8% са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужденци са 4 061, като 55.0% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки във всички места за настаняване е 2.7.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2019 година

 • През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 101.6 хил., или 71.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 3.0 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица достига 103.1 хил., или 53.0 % от населението на 15 и повече навършени години.
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 101.2 хиляди.
 • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 70.9% (73.7% за мъжете и 67.9% за жените), с 4.9 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 година.
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 64.6%, с 3.2 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 година.
 • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 41.2 хиляди, от които 19.0 хил. са мъже и 22.2 хил. са жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2019 година

 • През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 308.9 хил., или 72.0% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 0.5 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица достига 315.4 хил., или 55.5% от населението на 15 и повече навършени години.
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 301.6 хил., като в сравнение с 2018 г. намаляват с 0.1%.
 • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 70.3% (74.4% за мъжете и 66.2% за жените), или с 0.4 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 година.
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 70.0%, и е с 0.6 процентни пункта по – висок в сравнение с 2018 година.
 • Безработните лица са 7.6 хиляди.
 • Коефициентът на безработица намалява с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2018 г. и достига 2.4%.
 • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 120.2 хил., от които 50.4 хил. са мъже и 69.8 хил. – жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 28.0%, съответно 23.5% за мъжете и 32.5% за жените.
 • Броят на заетите лица с висше образованиее 89.6 хил., със средно – 179.8 хил. и с основно и по-ниско образование – 46.0 хиляди.
 • Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 73.1%, или с 2.8 процентни пункта по-висок от този за 2018 г., за лицата със средно образование той е 62.7% и съответно с 0.1 процентни пункта по-висок, за лицата с основно и по-ниско образование – 29.0%, съответно с 0.5 процентни пункта по-нисък спрямо 2018 година.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2019 г. нарастват с 3.4% спрямо края на септември 2019 г. и достигат 32.5 хил., като в обществения сектор наетите намаляват с 1.7%, а в частния сектор – нарастват с 5.2%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. нарастване на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение” – с 68.9%, „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 59.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 33.8% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 19.5%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Селско, горско и рибно стопанство” – с 11.0%, „Финансови и застрахователни дейности” – с 7.7% и „Строителство” – с 6.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 36.4 и 10.7%.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 3.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, като нарастването на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор е с 3.9%, а в частния сектор – с 3.5%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2019 г. е 902 лв., за ноември – 922 лв. и за декември – 916 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през януари 2020 година

През януари 2020 г. в област Пазарджик са функционирали 44 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 805, а на леглата – 3 947. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 6.4%, а на леглата в тях – с 1.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2020 г. е 50 885, или с 1.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 9.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През януари 2020 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 92.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 87.9% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.8 и 12.1%.   Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Северна Македония – 20.5%, следвани от Гърция – 9.2% и Руската федерация – 8.5%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Кърджали към 31.12.2018 година

Чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2018 г. възлизат на 291.6 млн. евро, което е с 13.8% повече в сравнение с 2017 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.2% и 9.7% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район. Област Кърджали заема дванадесето място в страната по размер на чуждестранните инвестиции.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 129.6 млн. eвро, или 44.4% от всички инвестиции. В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 2.6 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 45.3% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял намалява общо с 11.9 процентни пункта спрямо предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през януари 2020 година

През януари 2020 г. в областта са функционирали 216 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.5 хил., а на леглата – 10.8 хиляди. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 12.5%, а леглата в тях – с 16.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 81.9 хил., или с 35.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 69.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 12.6 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 61.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 45.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.7% от нощувките на чужденци и 31.2% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.1 и 23.2%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 60 жилищни сгради с 80 жилища в тях и 13 346 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 41 други сгради с 23 210 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26.8%, броят на жилищата в тях – с 64.0%, а общата им застроена площ – с 56.6%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление с 48.1% и увеличение при тяхната РЗП – със 17.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 5.3%, докато жилищата в тях намаляват с 47.4%, а разгънатата им застроена площ – с 35.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 42.3% , а разгънатата им застроена площ – с 20.2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 261, София (столица) – 243, София – 139, Варна – 137, и Бургас – 133. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 515, Варна – 1 532, Пловдив – 968, Бургас – 547, и Кърджали – 324 .

През четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 23 жилищни сгради с 42 жилища в тях и с 5 948 кв. м обща застроена площ и на 33 други сгради с 16 467 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 52.1%,  жилищата в тях – със 74.2, а разгънатата им застроена площ – със 76.1%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 53.5%, докато тяхната РЗП нараства с 2.1%.

Националният статистически институт стартира Наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

От началото на април 2020 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването на домакинските бюджети е най-старото извадково наблюдение в България. От началото му, поставено през 1925 г., до сега то е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2020 година. В него ще вземат участие 3 060 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип,  които са разделени в три подизвадки от по 1 020 домакинства. В периода април – юни 2020 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

За област Пазарджик ще вземат участие 108 домакинства, разделени в три подизивадки от по 36 домакинства. В областта изследването ще се проведе в градовете Пазарджик, Велинград, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Стрелча, както и в селата Бяга, Главиница, Дорково, Кръстава, Паталеница и Семчиново. По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването. От всяко домакинство се изисква да отбележи ежедневно постъпилите приходи и направените разходи за цялото домакинство.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. се увеличават с 0.7 хил., или с 0.3% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 221.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – със 7.5%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.2% и „Други дейности“ – с 3.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.9%, „Добивна промишленост“ – с 3.3%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 2.8%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.7%.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 9.8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 9.2% и „Операции с недвижими имоти“- с 8.6%.