Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2019 година

По окончателни данни на  Националния статистически институт за 2019 г. годишен отчет за дейността си са представили общо 12 080 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Хасково, или с 1.8% повече от 2018 г.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 93.7%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.3%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2019 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 43.7% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост“ – 11.1% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 6.8%. Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2019 г. е печалба в размер на 264 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 9 157, със загуба – 1 752 , а с нулев финансов резултат – 1 171.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в област Кърджали са функционирали 44 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 656, а на леглата – 1 285. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 33.3%, а на леглата в тях – с 22.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г. е 4 501 и нараства с 0.9% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 31.3%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 35.6%.

През ноември 2020 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 55.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 73.2% – на българи, а в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 44.3 и 26.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 66.4% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция – 17.8%, Италия – 3.4% и Франция – 3.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в областта са функционирали 178 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.0 хил., а на леглата – 9.8 хиляди. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 12.7%, а леглата в тях – с 6.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 39.3 хил., или с 59.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 32.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 6.5 хил. – от чужденци.

Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през ноември 2020 г. е 3.2. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Турция – 24.5%, Италия – 6.7%, Германия – 6.4%, Франция – 5.3 и Русия – 4.8% от всички пренощували чужденци в областта.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян са 5 291, или с 1.1% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял в областната икономика – 92.2% от всички предприятия, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.3%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.2%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.3%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2019 г. е печалба в размер на 132 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 3 712, със загуба – 953, а с нулев финансов резултат – 626.

Нефинансовите предприятия в област Смолян са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 1 958 млн. лв., или с 3.1% повече в сравнение с предходната година. С най-голям относителен дял на нетни приходи от продажби  е сектор „Преработваща промишленост” – 44.9% от общите нетни приходи за областта. Следват сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 21.2% и сектор „Строителство” – 7.5%.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта през 2019 г. е 30 375. С най-висок относителен дял е сектор „Преработваща промишленост” – 39.4% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 15.8%.

В микропредприятията работят 31.5% от заетите в областта, в малките предприятия – 20.4%, в средните предприятия – 19.6%, а в големите предприятия – 28.5%.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Пазарджик през 2020 година

Съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия НСИ проведе изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. Анкетирани са 152 обикновени домакинства и 369 лица в област Пазарджик на възраст 16-74 навършени години.

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пазарджик през 2020 г. показват, че 81.7% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 78.9%, като за областта е отбелязан ръст от 13.4 процентни пункта спрямо предходната година.

Повишение има в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година в областта е регистриран ръст от 16.4 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично.

През 2020 г. 55.9% от лицата в област Пазарджик на възраст 16 – 74 навършени години използват редовно интернет. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 57.6 и 54.1%.

Има известни различия при редовно използващите интернет по образование. От лицата с висше образование 83.7% използват редовно интернет, от лицата със средно образование – 56.3%, а от лицата с основно или по-ниско образование – 35.3%. Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство, е 21.0% за областта, при 26.9% средно за страната. При използването на глобалната мрежа от лицата за взаимодействие с органите на държавната и местната власт се наблюдава увеличение от 3.3 процентни пункта в сравнение с предходната година.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2019 година – окончателни данни

1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2019 г. възлизат на 1 778 млн. евро, което е със 7.0% по-малко в сравнение с 2018 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията – 1 264 млн. евро, и в сектор операции с недвижими имоти – 201 млн. евро. През 2019 г. тези дейности заедно формират 82.4% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо намалява с 2.6 пункта спрямо предходната година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” преките чуждестранни инвестиции нарастват с 13.2% в сравнение с 2018 г. и са в размер на 183 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 62.9% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 15.2% и 5.0%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив през 2019 година – окончателни данни

1. Общ преглед

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 40 054 нефинансови предприятия, в които работят 214 257 заети лица или с 0.7% повече от 2018 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 5 958 млн. лв., която е с 10.2% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 27 326 млн. лв. и са с 5.4% повече от предходната година, произведена е продукция за 18 663 млн. лв. или с 8.3% повече от 2018 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.2% от общия брой, в които е произведена продукция за 3 462 млн. лв. по текущи цени или 18.5% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 6.3% от всички и съответно 3 408 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.3%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3% от всички и съответно 5 578 млн. лв. и дял от 29.9%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички и съответно 6 215 млн. лв. произведена продукция и дял от 33.3%.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2019 г. е печалба от 1 727 млн. лв. или със 7.7% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 73.3% от общия брой и размерът и е 2 121 млн. лв. Тези със загуба са 17.2% и стойност 394 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 9.5%. Най-голяма е загубата в микропредприятията – 57.0% от общия размер.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2020 г. 73.6% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 8.8 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 78.9%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 19-то  място в страната.

През 2020 г. 64.8% от лицата в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран спад от 3.3 проценти пункта, а в сравнение с 2012 г. – ръст от 21.0 проценти пункта.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2020 г. 78.6% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 10.5 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 78.9%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 11-то място в страната.

През 2020 г. 66.4% от лицата в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано нарастване от 8.0 проценти пункта.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кърджали през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 78.9% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта в сравнение с предходната година. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори (68.0%) и фиксирана кабелна връзка – 59.4%.

Достъп до интернет в домакинствата

През 2020 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Югозападният район (85.9%), а след него се нареждат Южният централен и Североизточният район, съответно със 79.2 и 77.7%. Домакинствата от Югоизточния и Северния централен район, където с достъп до интернет са съответно 77.2 и 74.8% от домакинствата, изостават от средната стойност за страната. Най-нисък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в Северозападния район – 66.2%.

Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 96.1% от тях имат достъп до интернет при 75.5% за домакинствата без деца. В област Кърджали 77.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си. Спрямо предходната година в област Кърджали е отбелязан ръст от 9.8 процентни пункта.