Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 82 жилищни сгради с 222 жилища в тях и 30 725 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 79 други сгради с 19 834 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 8.9%, докато жилищата в тях и тяхната РЗП се увеличават, съответно с 23.3% и 34.4%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 8.2% и намаление при тяхната РЗП – с 46.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 3.8%, жилищата в тях – със 119.8%, а разгънатата им застроена площ – със 109.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 41.1% , докатоа тяхната РЗП е по-малко с 32.6%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 263, Варна – 203, Пловдив – 187, София 132, и Благоевград – 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 839, Варна – 1 385, Пловдив – 859, Бургас 646, и Кърджали – 521. През третото тримесечие на 2019 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 48 жилищни сгради със 163 жилища в тях и с 24 857 кв. м обща застроена площ и на 71 други сгради с 16 124 кв. м РЗП.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на септември 2019 г. намаляват с 3.4% спрямо края на юни 2019 г. и достигат 31.4 хил., като намалението на наетите в частния сектор е с 4.1%, а в обществения сектор с 1.5%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 13.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 11.2% и „Финансови и застрахователни дейности” – с 10.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 16.2%, „Транспорт, складиране и пощи” – с 4.7% и „Професионални дейности и научни изследвания” – с 2.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 36.9 и 10.9%.

В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор има увеличение с 4.6%, а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за юли 2019 г. е 898 лв., за август – 885 лв. и за септември – 939 лева.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Смолян през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Смолян през третото тримесечие на 2019 г. е 7, а новопостроените жилища в тях са 8. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. сградите са с 6 повече, а жилищата в тях – със 7 (фиг. 1).

Всички въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2019 г. са със стоманобетонна конструкция.

Делът на новопостроените жилища с две, пет и с шест и повече стаи е 25.0%, а тези с  три и четири стаи е 12.5%. Няма едностайни новопостроени жилища.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 134 сгради с 603 жилища в тях, Пловдив – 77 сгради с 217 жилища, и София-област и Бургас по 76 сгради, съответно със 102 и 764 жилища.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на септември 2019 г. намаляват с 0.3 хил., или с 1.0% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 30.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 1.8% (до 21.2 хиляди), докато в обществения сектор имаме увеличение с 0.9% и достигат до 8.8 хиляди.

В края на септември 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 0.3%. В сравнение с края на септември 2018 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 3.4% (или с 0.3 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.8% (или с 0.4 хил.).

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта намалява с 1.3% спрямо второто тримесечие на 2019 г. и достига 922 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1035 лв., а за частния – 875 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 8.6% в сравнение със същия период на предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. са 221.8 хиляди, като намаляват с 2.5 хил. или 1.1% спрямо края на юни 2019 година. По икономически дейности спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 12.1%, „Операции с недвижими имоти“ – с 5.8% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 3.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“ – с 5.9%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 2.3% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 1.9%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.1%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.6% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.7%.

В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 18.4%, „Строителство“ – с 12.1% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 008, а на леглата – 4 411. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 1.8%, а на леглата в тях – с 0.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2019 г. е 55 705, или с 4.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 7.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През септември 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 90.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 84.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.1 и 15.4%.   Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел 37.7%, следвани от Руската федерация – 9.4% и Република Северна Македония – 7.7%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 г. в област Пазарджик

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на септември 2019 г. се увеличават с 0.5% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 60.7 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.6% (и достигат до 13.5 хиляди), а в частния сектор с 0.4% (достигат 47.2 хиляди) през третото тримесечие на 2019 година.

В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 0.3% или с 0.2 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в обществения сектор е с 1.8%., а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват съответно с 0.1%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2019 г. за област Пазарджик е 933 лв., за август – 938 лв., и за септември – 976 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 4.6% и достига 949 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1058 лв., а за частния – 917 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 8.2% в сравнение с третото тримесечие на 2018 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. намаляват с 1.0 хил., или с 1.9% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 51.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.5% и „Образование“ с 8.6%.

В края на септември 2019 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.3 хил., или с 0.6% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за юли 2019 г. е 882 лв., за август – 891 лв. и за септември – 921 лева.

Дейност на местата за настаняван в област Пловдив през септември 2019 година

През септември 2019 г. в областта са функционирали 215 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.2 хил., а на леглата – 10.3 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.0%, а леглата в тях – с 6.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 103.8 хил., или с 8.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 68.6 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 35.2 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 28.9%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.3% от нощувките на чужденци и 39.3% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.1 и 31.8%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 187 жилищни сгради с 859 жилища в тях и със 109 900 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 89 други сгради със 121 771 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 28.9%, жилищата в тях – с 32.8%, а общата им застроена площ – с 26.7%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи намаление с 28.8%, но тяхната РЗП нараства с 35.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради бележат спад с 21.8%, жилищата в тях – с 38.6%, а разгънатата им застроена площ – с 39.4%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 36.0%, а тяхната РЗП – с 11.4%.