Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в област Кърджали са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 843, а на леглата – 1 657.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г. е 7 030. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 5 103, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 1 927.

През ноември 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 71.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 73.0% – на българи, а в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 28.6 и 27.0%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 63.1% от всички реализирани нощувки, следвани от Литва – 19.0%, Гърция – 3.7% и Румъния – 2.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в областта са функционирали 191 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.3 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 56.0 хил., като 46.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 9.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 45.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.0% от нощувките на чужденци и 29.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.9 и 25.8%.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2021 г. 81.1% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 2.5 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 83.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 15-то място в страната.

През 2021 г. 69.1% от лицата в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано нарастване от 2.7 проценти пункта.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2020 година – окончателни данни

1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2020 г. възлизат на 1 991 млн. евро, което е с 11.9% повече в сравнение с 2019 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията – 1 395 млн. евро, и в сектор операции с недвижими имоти – 275 млн. евро. През 2020 г. тези дейности заедно формират 83.9% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 1.5 пункта спрямо предходната година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” преките чуждестранни инвестиции намаляват с 8.5% в сравнение с 2019 г. и са в размер на 167 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 62.5% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 13.8% и 5.4%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив през 2020 година – окончателни данни

1. Общ преглед

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили общо 39 576 нефинансови предприятия, в които работят 204 045 заети лица или с 4.8% по-малко от 2019 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 6 344 млн. лв., която е с 6.5% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 27 541 млн. лв. и са с 0.8% повече от предходната година, произведена е продукция за 18 118 млн. лв. или с 2.9% по-малко от 2019 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.5% от общия брой, в които е произведена продукция за 3 519 млн. лв. по текущи цени или 19.4% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 6.1% от всички и съответно 3 414 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.9%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.2% от всички и съответно 4 910 млн. лв. и дял от 27.1%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички и съответно 6 275 млн. лв. произведена продукция и дял от 34.6%.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2020 г. е печалба от 2 092 млн. лв. или с 21.1% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 70.4% от общия брой и размерът и е 2 464 млн. лв. Тези със загуба са 19.4% и стойност 373 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 10.2%. Най-голяма е загубата в микропредприятията – 64.4% от общия размер.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2020 година

По окончателни данни на  Националния статистически институт за 2020 г. годишен отчет за дейността си са представили общо 11 787 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Хасково, или с 2.5% по-малко от 2019 г.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 94.0%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.8%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2020 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 44.4% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост“ – 10.5% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 6.5%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2020 г. е печалба в размер на 272,9 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 8 475, със загуба – 2 083 , а с нулев финансов резултат – 1 274.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. в област Кърджали са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 907, а на леглата – 1 832.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2021 г. е 7 721. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 4 669, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 3 052.

През октомври 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 54.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 61.6% – на българи, докато в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 45.6% и 38.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 63.9% от всички реализирани нощувки, следвани от Литва – 9.4%, Гърция – 7.4% и Полша – 4.6%.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пловдив през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2021 г. 88.9% от домакинствата в област Пловдив имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 9.0 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 83.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на трето място в страната.

През 2021 г. 72.8% от населението на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 3.3 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. – ръст от 33.8 проценти пункта.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2021 г. 76.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 2.7 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 83.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта дели с Плевен 22-ро- място в страната.

През 2021 г. 74.0% от лицата в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 9.2 проценти пункта, а в сравнение с 2012 г. – ръст от 30.2 проценти пункта.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж 87 жилищни сгради с 212 жилища в тях и 23 274 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 44 други сгради с 31 849 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.5%, жилищата в тях – с 12.8%, а общата им застроена площ – с 0.4%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава намаление с 25.4% и увеличение при тяхната РЗП – с 44.3%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 12.1%, докато жилищата в тях се увеличава с 5.5%, а разгънатата им застроена площ намалява – с 6.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 4.8% , а разгънатата им застроена площ – със 155.2%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 321, Пловдив – 248, София – 191, Варна – 136, и Бургас – 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 4 274, Пловдив – 995, Варна – 788, Бургас – 535, и София – 293.