Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Смолян през 2022 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2022 г. в област Смолян на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) са водени 125 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2021 г. намалява с 14 лица (10.1%).

Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 70.4%;
 • малолетни (на възраст от 8 до 13 години) – 29.6%;
 • момчета – 104 лица (83.2%);
 • момичета – 21 (16.8%);
 • учащи – 116 лица (92.8%);
 • в криминогенна среда живеят 49 лица (39.2%).

Броят на заведените на отчет през годината в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни е 37, или 29.6% от всички водени на отчет лица като 37.8% от тях са малолетни.

Детски ясли в област Пазарджик през 2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Пазарджик в състава на 21 от детски градини (ДГ) функционират яслени групи с общо 614 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 6, или с 1.0%.

В градовете в областта детските ясли са 18 с 558 места, а в селата – 3 с 56 места.

През 2022 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 518 деца. В края на годината за отглеждане и възпитаване   в детски ясли остават 553 деца (табл. 2), от които момчета са 302, а момичета – 251. В сравнение 2021 г. броят на децата в детските ясли намалява с 4.0%.

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Пазарджик, по възраст към 31.12.2022 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 82.6%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 16.3% и на последно място са тези над 3-годишна възраст – 1.1% (Фиг. 1 ).

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. нарастват с 914, или с 1.9% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 49.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 26.3 и 18.0%.

В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с  533, или с 1.1% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за януари 2023 г. е 1 235 лв., за февруари – 1 233 лв., и за март – 1 263 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 1.7%, като достига 1 244 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 596 лв., а за частния – 1 113 лева.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. се увеличават със 7.3 хил., или с 3.3% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 228.5 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Добивна промишленост“ – с 11.2%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 3.9% и „Държавно управление“ – с 0.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – със 17.7%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 11.4% и „Операции с недвижими имоти“ – с 10.9%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 31.7%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.7% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.6%.

В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 3.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 20.8%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.9% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.6%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2023 г. нарастват с 0.2 хил., или с 0.7% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 31.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор бележат увеличение с 2.3% (до 9.8 хиляди), докато в частния сектор имаме намаление с 0.1% и достигат до 21.4 хиляди.

В края на март 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 0.7%. В сравнение с края на март 2022 г. наетите в обществения сектор нарастват с 3.8% (или с 0.4 хил.), докато в частния сектор намаляват с 0.6% (или с 0.1 хил.).

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 0.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. и достига 1 383 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 558 лв., а за частния – 1 305 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали нараства с 12.6% в сравнение със същия период на предходната година.

Демографски процеси в Област Смолян през 2022 година

Демографската картина на област Смолян през 2022 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, намалява се броят на изселените и заселените.

По данни от текущата демографска статистика, население на област Смолян в края на 2022 г. е 93 354 души. В сравнение с предходната година населението намалява със 1 798 души, или с 1.9%[1] (при 0.5% за страната).

Мъжете са 44 674 (47.9%), а жените – 48 680 (52.1%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 090 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 50 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 946, или 27.8% от населението на областта. В сравнение с 2021 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.9 процентни пункта, а спрямо 2015 г. увеличението е със 6.5 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 32.3%, а на мъжете – 22.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (43.0%), Чепеларе (32.0%), Неделино (31.9%), Борино (30.9%) и Девин (30.2%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 23.0%, Рудозем – 23.3% и Мадан – 25.3%.

Към 31.12.2022 г. децата до 15 години са 10 120, или 10.8% от общия брой на населението.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през март 2023 година

През март 2023 г. в областта са функционирали 227 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.0 хил., а на леглата – 12.0 хиляди. В сравнение с март 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 14.6%, а леглата в тях – с 12.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 101.1 хил., или с 15.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 81.9 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 19.2 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69.7% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 37.3%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.1% от нощувките на чужденци и 38.1% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.2 и 24.6%.

Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през март 2023 г. е 2.3 . Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Турция – 20.9%, Израел – 10.8%, Германия – 7.9%, Гърция – 7.4% и Италия – 4.5% от всички пренощували чужденци в областта.

Население и демографски процеси в област Пловдив през 2022 година

Демографска ситуация в област Пловдив през 2022 година:

 • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
 • Намалява броят на живороденитe деца;
 • Намалява броят на умрелите лица;
 • Увеличава се детската смъртност;
 • Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

1. Брой и структури на населението

В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2022 г. изчисленото население на област Пловдив е 631 516 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 244 човека, или с 0.04%.

В общия брой на населението жените са повече (52.3%), или на 1000 мъже се падат 1096 жени.

Към 31.12.2022 г. в градовете живеят 469 806 души, или 74.4% от населението на областта, а в селата – 161 710 души (25.6%).

Към края на 2022 г. населените места в област Пловдив са 212, от които 18 са градове и 194 – села. В 1 населено място няма нито един жител. В 19, или в 9.0% от населените места живеят от 1 до 50 души.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на средната възраст на населението.

Към 31.12.2022 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 22.3% (140 988) от населението на областта. В сравнение с 2021 г. този дял остава непроменен, а спрямо 2001 г. нараства с 5.5 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече години е 26.2%, а на мъжете – 18.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2022 г. децата до 15 години са 14.7% (93 136) от общия брой на населението. Спрямо 2021 г. този дял остава непроменен, а спрямо 2001 г. се увеличава с 0.1 процентни пункта.

Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост – отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години, е 58.9%. В градовете това съотношение е по-благоприятно – 56.2%, отколкото в селата – 67.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през първото тримесечие на 2023 година

През първото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 264 жилищни сгради с 868 жилища в тях и със
109 370 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 136 други сгради с 127 850 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 9.0%, жилищата в тях – с 48.2%, а общата им застроена площ – с 36.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат увеличение със 7.1%, а тяхната РЗП – с 18.7%.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват със 17.8%, жилищата в тях – с 54.8%, а разгънатата им застроена площ – с 55.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 29.5%, а тяхната РЗП – със 158.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в област Пазарджик са функционирали 110 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3 562, а на леглата – 7 482. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 63, а леглата в тях – с 95.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2023 г. е 101 166, или със 140.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 96.8% от тях са осъществени от български граждани и 3.2% – от чужди.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2023 г. в област Пазарджик се увеличават със 129.5% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достигат 43 062. От всички пренощували лица – 97.6% са български граждани и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 1 054 и са реализирали средно по 3.0 нощувки.