Демографски процеси в област Смолян през 2020 година

Демографската картина на област Смолян през 2020 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, нараства броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, намалява броят на изселените и се увеличава броят заселените. Намалява броят на сключените граждански бракове. Нараства броят на бракоразводите.

Към 31 декември 2020 г. населението на област Смолян е 101 887 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2019 г. населението на областта е намаляло с 1 645 души, или с 1.6%.

Мъжете са 48 940 (48.0%), а жените – 52 947 (52.0%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 082 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 788, или 25.3% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.6 процентни пункта, а спрямо 2010 г. увеличението е със 8.1 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.5%, а на мъжете – 20.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (38.8%), Чепеларе (29.0%), Девин (27.4%) и Неделино (26.8%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 20.5%, Рудозем – 21.4% и Мадан – 23.0%.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 11 710, или 11.5% от общия брой на населението. Спрямо 2019 г. този показател не е променен.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем – 14.4%, Мадан – 12.3%, Смолян и Доспат- 12.0% от населението на общината. Най-нисък е този дял в община Баните – 5.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в област Кърджали са функционирали 45 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 757, а на леглата – 1 486. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 9.8%, а на леглата в тях – с 19.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2021 г. е 7 968 и нараства с 68.2% в сравнение със същия месец на предходната година.

През февруари 2021 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 26.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 12.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 73.3% и 87.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Литва – 44.0% от всички реализирани нощувки, следвани от Турция – 37.5%, Гърция – 8.2% и Германия – 5.5%.

Население и демографски процеси в област Пловдив през 2020 година

Демографска ситуация в областта през 2020 година:

 • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
 • Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;
 • Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност нараства;
 • Увеличава се детската смъртност;
 • Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

1. Основни тенденции в броя и структурите на населението

В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2020 г. изчисленото постоянно население на област Пловдив е 666 398 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 403 души, или с 0.1%.

В общия брой на населението жените са повече (52.0%), или на 1000 мъже се падат 1083 жени.

Към 31.12.2020 г. в градовете живеят 498 739 души, или 74.8% от населението на областта, а в селата – 167 659 души (25.2%).

Към края на 2020 г. населените места в област Пловдив са 212, от които 18 са градове и 194 – села. В 18, или в 8.5% от населените места живеят от 1 до 50 души.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Към 31.12.2020 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 20.9% (139 342) от населението на областта. В сравнение с 2019 г. този дял намалява с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. имаме увеличение е с 4.1 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече години е 24.5%, а на мъжете – 17.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 14.9% (98 961) от общия брой на населението. Спрямо 2019 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – се увеличава с 0.3 процентни пункта.

Население и демографски процеси в област Хасково през 2020 година

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравно-осигурителната и системата за социална защита.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2020 г. населението на област Хасково е 223 625 души, и в сравнение с 2019 г. намалява с 1 692 души, или с 0.8%. Мъжете в областта са 109 127 (48.8%), а жените – 114 498 (51.2%), или на 1 000 мъже в областта се падат 1 049 жени.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. в област Хасково е 129 527 души, което е 57.9% от населението на областта, като мъжете са 69 110, а жените – 60 417. Броят на трудоспособното население в областта през 2020 г. намалява с 1 034 души, или с 0.8% спрямо предходната година.

Населението в над трудоспособна възраст е 59 498 души, което представлява 26.6% от общото население в областта.

Средната възраст на населението в областта в края на 2020 г. е 45.0 години, при средна възраст за страната 44.0 години. При мъжете средната възраст е 43.2, а при жените – 46.8 години.

Териториално разпределение на населението

В края на 2020 г. в област Хасково населените места са 261 – 10 са градове, а 251 – села. Към 31.12.2020 г. 71.9% от населението на областта живее в градовете, а 28.1% – в селата.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в областта са функционирали 176 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.7 хил., а на леглата – 9.1 хиляди. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 12.4%, а леглата в тях – с 13.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 61.0 хил., или с 30.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 57.0 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 4.0 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 53.4% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 44.9%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 24.2% от нощувките на чужденци и 28.4% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 22.4 и 26.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пазарджик през 2020 година

 • През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 114.2 хил., или 71.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.8 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица достига 111.8 хил., или 52.3% от населението на 15 и повече навършени години.
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 108.4 хиляди.
 • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 67.4% (74.0% за мъжете и 60.6% за жените), или с 1.7 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 година.
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 65.3%, и е с 1.7 процентни пункта по-висок в сравнение с 2019 година.
 • Безработните лица са 5.8 хиляди.

Коефициентът на безработица намалява с 0.1 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и достига 5.0%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2020 г. намаляват с 0.9% спрямо края на септември 2020 г. и достигат 31.0 хил., като в обществения сектор наетите намаляват с 5.8%, а в частния сектор нарастват с 1.0%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо нарастване на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение” – с 25.7%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 10.4% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 7.8%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности” – с 26.3%, „Селско, горско и рибно стопанство” – с 13.6% и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 6.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.6 и 11.2%.

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 4.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор има нарастване с 0.4%, а в частния сектор – намаляване с 6.0%.Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2020 г. е 1 020 лв., за ноември – 1 013 лв. и за декември – 989 лева.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2020 година

 • През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 302.5 хил., или 70.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.2 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица достига 305.5 хил., или 53.9% от населението на 15 и повече навършени години.
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 293.5 хил., като в сравнение с 2019 г. намаляват с 2.7%.
 • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 68.7% (72.7% за мъжете и 64.8% за жените), или с 1.6 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 година.
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 69.0%, и е с 1.0 процентен пункт по-нисък в сравнение с 2019 година.
 • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 124.6 хил., от които 53.3 хил. са мъже и 71.3 хил. – жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 29.2%, съответно 25.0% за мъжете и 33.4% за жените.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2020 година

 • През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 94.6 хил., или 67.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 3.5 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица достига 96.6 хил., или 50.4% от населението на 15 и повече навършени години.
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 94.3 хиляди.
 • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 67.4% (71.2% за мъжете и 63.4% за жените), с 3.5 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 година.
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 65.6%, с 1.0 процентен пункт по-висок в сравнение с 2019 година.
 • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 45.3 хиляди от които 20.6 хил. са мъже и 24.7 хил. са жени.
 • Броят на заетите лица с висше образованиее 20.7 хил., със средно – 61.1 хил. и с основно и по-ниско образование – 14.8 хиляди.

Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 67.0%, за лицата със средно образование – 62.3%  и за лицата с основно и по-ниско образование – 23.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през януари 2021 година

През януари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната в област Пазарджик са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 797, а на леглата – 3 923. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 4.5%, а на леглата в тях намалява – с 0.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2021 г. е 35 500, или с 30.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 98.4% от тях са осъществени от български граждани и 1.6% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република – 24.6%, следвани от Румъния – 11.3% и Украйна – 9.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2021 г. в област Пазарджик намаляват с 24.0% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достигат 18 122. От всички пренощували лица 99.1% са българи и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 168 и са реализирали средно по 3.5 нощувки.