Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през първо тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2022 г. нарастват с 0.7% спрямо края на декември 2021 г. и достигат 31.0 хил., като нарастването на наетите в частния сектор е с 1.9%, а в обществения сектор има намаление с 2.6%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности”, „Финансови и застрахователни дейности”  и „Професионални дейности и научни изследвания”. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Строителство”, „Операции с недвижими имоти” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 35.8 и 9.8%.

В края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 6.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор нарастването е 1.0%, а в частния сектор – 8.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2021 г. е 1 064 лв., за февруари – 1 079 лв. и за март – 1 165 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през април 2022 година

През април 2022 г. в област Кърджали са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 842, а на леглата – 1 672.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2022 г. е 9 826. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 7 360, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 2 466.

През април 2022 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 76.9% от общия брой нощувки на български граждани и 61.1% – от чужди граждани, докато в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 23.1 и 38.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 74.9%, следвани от Гърция – 6.8%, Обединеното кралство – 3.2% и Италия – 2.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през април 2022 година

През април 2022 г. в областта са функционирали 223 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.6 хил., а на леглата – 11.1 хиляди. В сравнение с април 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 10.4%, а леглата в тях – с 14.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 100.1 хил., или със 104.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 80.6 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 19.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 68.7% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 44.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 22.7% от нощувките на чужденци и 31.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.6 и 24.3%.

Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през април 2022 г. е 3.0. Най-много нощувки от чужденци в област Пловдив са реализирани от граждани на Нидерландия – 22.3% и Турция – 9.7%.

Жилищен фонд в област Хасково към 31.12.2021 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Хасково се състои от 72 671 сгради или с 69 повече в сравнение с 2020 година. Жилищата в тях са 123 815. В градовете се намират 66.8% от всички жилища в областта, а в селата – 33.2%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 2 619 с 31 087 жилища в тях, тухлените сгради – 55 109 със 77 675 жилища, а 15 053 жилища се намират в 14 943 сгради с друга конструкция. В градовете 36.7% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 59.4% – в тухлени и 3.9% – в други сгради. Същевременно 28.8% от жилищата в селата са в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали), 69.4% в тухлени сгради и само 1.8% в стоманобетонни и панелни сгради.

Най-голям е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. -33.8%, а най-нисък построени до 1918 г. – 1.0%.

Преобладаващата част от жилищата в градовете са с две и три стаи – 67.7%, а в селата с три  и четири стаи са 61.9%.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в областта е 562 при средно за страната 585.

Население в област Пазарджик през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Пазарджик в края на 2021 г. е 247 360 души, което представлява 3.6% от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. В сравнение с 2020 г. населението на областта намалява с 3 940 души, или с 1.6% (за 2020 г. е било 251 300).

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а на територията на област Пазарджик – 215 183.  

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на получените резултати от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с Националната статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Раждаемост

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

През 2021 г. в област Пазарджик са регистрирани 2 069 родени деца, като от тях 2 057 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 66 деца (за 2020 г. броят на живородените е 2 123 деца), или с 3.1%.

Броят на живородените момчета (1 060) е с 63 по-голям от този на живородените момичета (997), или на 1 000 живородени момчета се падат 941 момичета.

Образование в област Смолян през 2021/2022 учебна година

Предучилищно образование

През 2021 г. броят на самостоятелните детски градини в област Смолян е 47, като 19 от тях са в градовете на областта, а 28 – в селата. Броят на децата настанени в тях е 2 760, което е с 19 деца или със 0.7% повече от броя им през предходната учебна година, като от общия брой деца 1 394 са момичета и 1 366 – момчета. Детските групи са 141 – 85 в градовете и 56 – в селата.

Средният брой деца в една детска градина е 59, като в градовете той е значително по-голям – 101, а в селата – 30. За страната този показател е 118.

Броят на местата в детските градини в област Смолян е 3 707, като на 100 деца се падат 134 места. За страната на 100 деца се падат 112 места.

Педагогическият персонал зает в детските градини е 320 души, от които 291 са детски учители. Общият брой на педагогическия персонал през учебната 2021/2022 година нараства с 7 души (2.2%) в сравнение с предходната учебна година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2022 г. намаляват с 0.6 хил., или с 2.0% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 30.9 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор бележат намаление с 0.6% (до 9.4 хиляди), а в частния сектор – с 2.6% и достигат до 21.5 хиляди.

В края на март 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 2.7%. В сравнение с края на март 2021 г. наетите в обществения сектор нарастват с 2.1% (или с 0.2 хил.), докато в частния сектор намаляват с 4.7% (или с 1.1 хил.).

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за областта намалява с 15.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 1 022 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 385 лв., а за частния – 930 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали намалява с 10.5% в сравнение със същия период на предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2022 г. намаляват с 0.8 хил., или с 0.3% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 221.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Административни и спомагателни дейности“ – с 13.9%, „Образование“ – с 1.6% и „Преработваща промишленост“ – с 1.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 16.4%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 9.4% и „Добивна промишленост“ – с 8.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.9% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.9%.

В края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 15.2%, „Други дейности“ – с 11.8% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.3%.

Демографски процеси в област Смолян през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на област Смолян в края на 2021 г. е 99 318 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 2 569 души, или с 2.5% (при 1.1% за страната). Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на област Смолян към 7 септември 2021 г. е 95 536 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на получените резултати от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Население и демографски процеси в област Пловдив през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението на областта в края на 2021 г. е 662 907 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 3 491 души, или с 0.5%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очакваният брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на областта към 7 септември 2021 г. е 626 183 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на резултатите от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Промените в броя и структурите на населението през 2021 г. се определят от основните тенденции в демографските процеси.

  • Увеличава се броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;
  • Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност нараства;
  • Намалява се детската смъртност;
  • Увеличава се броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.