Статистика на доходите и условията на живот – индикатори за бедност и социално включване в област Видин през 2018 година

Оценка на бедността

През 2018 г. линията на бедност общо за страната e 351.11 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 550.8 хил. лица, или 22.0% от населението на страната.

Образование в област Видин през учебната 2016/2017 година

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Видин са:
● През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 2 477 деца или с 1.4% по-малко от броя им през предходната година.
● В началното образование (І – ІV) клас се обучават 2 904 ученици, а в прогимназиалното (V – VІІІ) – 2 748.
● Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 345 и 243 ученици.
Предучилищно образование
Към 01.12.2016 г. в област Видин функционират 29 самостоятелните детски градини с директор. В тях са записани 2 477 деца, от които 1 287 са момчета или 52.0%. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.4% (фиг.1).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Видин към 31.12.2016 година

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ
И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВИДИН КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
Лечебни заведения и леглови фонд
Към 31.12.2016 г. в област Видин функционират 2 заведения за болнична помощ с 365 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 25 с 6 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3 с 40 легла (табл. 1).

Жилищен фонд в област Видин към 31.12.2016 година

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ВИДИН КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
По данни на Националния статистически институт към 31.12.2016 г. броят на жилищата в
област Видин е 67 714. В градовете се намират 48.4% от всички жилища в областта, а в селата –
51.6%. Спрямо предходната година броят на жилищата в област Видин се увеличава с 41 или 0.1%
(табл. 1).

Основни данни за културата в област Видин през 2016 година

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
1. Музеи
Към 31.12.2016 г. в област Видин функционират 2 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите от Видинска област са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 93.0 хил. фондови единици. През 2016 г. броят на културните ценности се увеличава с 0.2% в сравнение с 2015 година. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2016 г. техният брой е 1.7 хиляди.
Посещенията в музеите в областта през 2016 г. са 152.3 хил. и сравнение с 2015 г. се увеличават със 17.1%. Регистрирано е намаление на посещенията от чужденци с 6.3 хил. или с 18.5% по-малко в сравнение с предходната година (фиг. 1). Посещенията, осъществени в дните със свободен вход са 13.6 хиляди.
Общият персонал на музеите през 2016 г. е 39 души и не се променя спрямо предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Видин през април 2017 година

В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ АПРИЛ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
През април 2017 г. в област Видин са функционирали 25 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 431, а на леглата – 791.
Общият брой на нощувките, регистрирани през април 2017 г., е 5 463, или с 5.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани се увеличават с 2.2%, а от чуждестранни туристи – с 21.4% (фиг.1).
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Румъния – с 32.3%, следват Сърбия – с 10.6% и Полша – с 6.5%.
Пренощувалите лица през април 2017 г. намаляват с 0.4% в сравнение със съответния месец на 2016 г. и достигат 3 719. Те са реализирали средно по 1.5 нощувки. От всички пренощували лица 84.8% са българи, които са реализирали средно по 1.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 564 и са реализирали средно по 1.8 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 23.2% и в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 0.7 процентни пункта.

Детски ясли в област Видин през 2016 година

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
Към 31.12.2016 г. в област Видин функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 269 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 10 с 224 места, а в селата – 3 с 45 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта не се променя.
Осигуреността1 с места в детските ясли към 31.12.2016 г. в област Видин е 15.5%, при средно за страната – 16.5%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Видин през първото тримесечие на 2017 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВИДИН
ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на март 2017 г. намаляват с 3.4% спрямо края на декември 2016 г., като достигат до 16.1 хиляди.
Спрямо края на четвърто тримесечие на 2016 г. наетите лица в частния сектор намаляват с 4.3% (до 9.8 хил.), а в обществения сектор – с 2.0% (до 6.3 хиляди).
В края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 3.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението в частния сектор е с 3.2%., а в обществения сектор – с 4.3%.
През първо тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна заплата за областта намалява спрямо четвърто тримесечие на 2016 г. с 5.3% до 643 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 747 лв., а за частния – 573 лева.
В сравнение с първо тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата за Видинска област нараства с 0.9% (фиг. 1).

Резултати от наблюдението на работната сила в област Видин през първото тримесечие на 2017 година

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВИДИН
ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
През първото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Видин е 31.5 хил., от които 17.3 хил. са мъже, а 14.2 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.0%, а спрямо първото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 2.6%.
Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през първото тримесечие на 2017 г. е 40.5% (при 50.0% за страната). Той е съответно 46.2% за мъжете и 35.3% за жените. По коефициент на заетост област Видин е на 24-то място в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Видин през март 2017 година.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ МАРТ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
През март 2017 г. в област Видин са функционирали 22 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 420, а на леглата – 762.
Общият брой на нощувките, регистрирани през март 2017 г., е 4 121, или с 23.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани се увеличават с 13.7%, а от чуждестранни туристи – с 66.5% (фиг.1).
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Румъния – с 36.8%, следват Германия – с 6.0% и Франция – с 5.8%.
Пренощувалите лица през март 2017 г. се увеличават с 11.3% в сравнение със съответния месец на 2016 г. и достигат 2 527. Те са реализирали средно по 1.6 нощувки. От всички пренощували лица 80.4% са българи, които са реализирали средно по 1.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 496 и са реализирали средно по 2.1 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 18.1% и в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 3.5 процентни пункта.