Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2020 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на юни 2020 г. намаляват с 1.2% спрямо края на март 2020 г., като достигат до 15.0 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.3% (до 6.5 хил.), а в частния сектор намаляват с 3.7% (до 8.6 хиляди).

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 8.9% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението в обществения сектор е с 1.0%., а в частния сектор намалението е с 14.1%.

През второто тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 4.8% до 916 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1090 лв., а за частния – 783 лева.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2020 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на март 2020 г. намаляват с 3.9% спрямо края на декември 2019 г., като достигат до 15.3 хиляди.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Видин през 2019 година

Населението на област Видин към 31.12.2019 година е 82 835 души, което представлява 1.2% от населението на страната. По брой на население, областта се нарежда на последно място. В сравнение с 2018 г. населението намалява с 2 030 души, или с 2.4%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на декември 2019 г. намаляват с 2.9% спрямо края на септември 2019 г., като достигат до 15.9 хиляди.
Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.8% (до 6.7 хил.), а в частния сектор намаляват с 5.4% (до 9.2 хиляди).

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на септември 2019 г. намаляват с 1.3% спрямо края на юни 2019 г., като достигат до 16.3 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година в област Видин

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Видин е 27.4 хил., от които 14.6 хил. са мъже, а 12.8 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.9%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2019 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на юни 2019 г. се увеличават с 0.6% спрямо края на март 2019 г., като достигат до 16.6 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.7% (до 6.6 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.4% (до 10.0 хиляди).

Статистика на доходите и условията на живот – индикатори за бедност и социално включване в област Видин през 2018 година

Оценка на бедността

През 2018 г. линията на бедност общо за страната e 351.11 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 550.8 хил. лица, или 22.0% от населението на страната.

Образование в област Видин през учебната 2016/2017 година

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВИДИН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Видин са:
● През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 2 477 деца или с 1.4% по-малко от броя им през предходната година.
● В началното образование (І – ІV) клас се обучават 2 904 ученици, а в прогимназиалното (V – VІІІ) – 2 748.
● Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 345 и 243 ученици.
Предучилищно образование
Към 01.12.2016 г. в област Видин функционират 29 самостоятелните детски градини с директор. В тях са записани 2 477 деца, от които 1 287 са момчета или 52.0%. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.4% (фиг.1).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Видин към 31.12.2016 година

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ
И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВИДИН КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
Лечебни заведения и леглови фонд
Към 31.12.2016 г. в област Видин функционират 2 заведения за болнична помощ с 365 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 25 с 6 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 3 с 40 легла (табл. 1).