Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Смолян през 2019 година

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2019 г. във всички дейности на икономиката са 266.2 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 45.3%.

Обемът на инвестициите в ДМА в сектора на „Услугите” (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) е 68.2 млн. лв. или 25.6% от общия обем разходи за ДМА, в сектор „Държавно управление; Образование; Хуманно здравеопазване и социална работа” – 37.1 млн. лв. или 13.9%.

В структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2019 г. по видове, относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции нараства с 25.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 54.1%. Относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура намалява с 4.5 пункта в сравнение с предходната година и достига 29.2%. Извършените разходи за закупуване на земя намаляват с 3.6 пункта и формират 2.2% от общия  обем  на  направените  инвестиции.  Намаляват и извършените разходи за транспортни средства и други разходи, чийто относителни дялове са съответно 7.9 и 6.6% от общия обем на направените инвестиции.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян са 5 291, или с 1.1% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял в областната икономика – 92.2% от всички предприятия, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.3%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.2%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.3%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2019 г. е печалба в размер на 132 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 3 712, със загуба – 953, а с нулев финансов резултат – 626.

Нефинансовите предприятия в област Смолян са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 1 958 млн. лв., или с 3.1% повече в сравнение с предходната година. С най-голям относителен дял на нетни приходи от продажби  е сектор „Преработваща промишленост” – 44.9% от общите нетни приходи за областта. Следват сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 21.2% и сектор „Строителство” – 7.5%.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта през 2019 г. е 30 375. С най-висок относителен дял е сектор „Преработваща промишленост” – 39.4% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 15.8%.

В микропредприятията работят 31.5% от заетите в областта, в малките предприятия – 20.4%, в средните предприятия – 19.6%, а в големите предприятия – 28.5%.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2020 г. 73.6% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 8.8 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 78.9%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 19-то  място в страната.

През 2020 г. 64.8% от лицата в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран спад от 3.3 проценти пункта, а в сравнение с 2012 г. – ръст от 21.0 проценти пункта.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на септември 2020 г. нарастват с 2.8% спрямо края на юни 2020 г. и достигат 31.3 хил., като увеличението на наетите в частния сектор е с 2.5%, а в обществения сектор с 3.6%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”  и „Хотелиерство и ресторантьорство” . Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Професионални дейности и научни изследвания”, „Селско, горско и рибно стопанство” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.9 и 11.3%.

В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор има увеличение с 4.7%, а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за юли 2020 г. е 994 лв., за август – 964 лв. и за септември – 1020 лева.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Смолян през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Смолян е 43.6 хил., от които 23.1 хил. са мъже, а 20.5 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица намалява с 10.3%, а спрямо второто тримесечие на 2019 г. – с 4.8%.

През второто тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 42.6 хил., като 22.3 хил. от тях са мъже, а 20.3 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява в сравнение с първото тримесечие на 2020 г. с 9.2%, а в сравнение с второто тримесечие на 2019 г.  – с 2.5%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 65.3%, съответно 66.8% за мъжете и 63.6% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. този коефициент намалява с 6.0 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. – нараства с 0.7 процентни пункта.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Смолян през 2019 година

През 2019 г. в област Смолян са регистрирани 325 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали. Спрямо предходната година броят им намалява с 18.5%. ПТП с пострадали са 75, вследствие на тях леко ранени са 87 души, тежко ранени – 19, а 4 лица са загинали. В сравнение с 2018 г. броят на ПТП с пострадали намалява с 13.8%, леко ранените – с 3.3%, а тежко ранените лица – с 20.8%. Броят на загиналите намалява с 20.0% (фиг. 1).

По брой на тежките катастрофи (с пострадали) област Смолян заема 25-то място в страната, като по-голяма част от пътнотранспортните произшествия през 2019 г. са регистрирани  извън границите на населените места – 39 на брой, или 52.0% от всички произшествия с пострадали в областта.

От общо пострадалите участници в движението най-много са водачите на моторни превозни средства – 51 или 48.1%. Пострадалите пътници и пешеходци са с относителни дялове съответно 36.8 и 14.2%. Има и един ранен работник на пътя.

33 от ранените водачи са управлявали лек автомобил, 4 – товарен автомобил, 2 – влекач с полуремарке, 8 – мотоциклет, 3 – велосипед и 1 – друго МПС. Загинали са двама водачи, управлявали лек автомобил.

В сравнение с предходната година, през 2019 г. намалява броя на ранените деца и младежи до 17 навършени години – 17 лица. Най-голям е броят на ранените на възраст между 15 и 17 навършени години – 10 или 58.8% от всички ранени деца и младежи в областта.

Индикатори за бедност и социално включване в област Смолян през 2019 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2019 г. линията на бедност за област Смолян e 445.60 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 23.2% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 33.4%, а относителният дял на бедното население нараства с 6.4 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 23.2 до 26.8%, или с 3.6 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 40.5%, или със 17.3 процентни пункта.

Демографски процеси в област Смолян през 2019 година

Демографската картина на област Смолян през 2019 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, увеличава се броят на изселените и заселените. Нараства броят на сключените граждански бракове. Намалява броят на бракоразводите.

Към 31 декември 2019 г. населението на област Смолян е 103 532 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2018 г. населението на областта е намаляло с 1 889 души, или с 1.8%.

Мъжете са 49 930 (48.2%), а жените – 53 602 (51.8%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 074 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 620, или 24.7% от населението на областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.9 процентни пункта, а спрямо 2009 г. увеличението е със 8.1 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 28.9%, а на мъжете – 20.3%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (37.5%), Чепеларе (28.8%), Девин (26.7%) и Неделино (25.5%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 20.2%, Рудозем – 20.9% и Мадан – 22.3%.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 11 858, или 11.5% от общия брой на населението. Спрямо 2018 г. този показател не е променен.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем – 14.0%, Доспат и Мадан – 12.2% и Смолян – 12.0% от населението на общината. Най-нисък е този дял в община Баните – 6.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Смолян са функционирали 280 места за настаняване с над 10 легла, от които 127 са хотели и 153 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 552, а на леглата -11 774. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 42.9%, а леглата в тях – с 44.8%. Спрямо декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.4%, а леглата в тях – с 0.9%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 90 551, като 75 743 (83.6%) от тях са от български граждани, а 14 808 (16.4%) – от чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2019 г. реализираните нощувки се увеличават с 9.7%, като нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличават с 1.0%, в категориите с 3 звезди – с 6.2%, а в местата с 4 и 5 звезди – с 18.8%.

През декември 2019 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 53.5% от нощувките на чужденци и 39.6% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 41.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 4.6 и 27.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2019 г. се увеличават с 0.4% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 33 157. От всички пренощували лица 87.8% са българи и са реализирали средно по 2.6 нощувки. От тях 40.8% са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужденци са 4 061, като 55.0% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки във всички места за настаняване е 2.7.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2019 г. нарастват с 3.4% спрямо края на септември 2019 г. и достигат 32.5 хил., като в обществения сектор наетите намаляват с 1.7%, а в частния сектор – нарастват с 5.2%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. нарастване на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение” – с 68.9%, „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 59.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 33.8% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 19.5%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Селско, горско и рибно стопанство” – с 11.0%, „Финансови и застрахователни дейности” – с 7.7% и „Строителство” – с 6.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 36.4 и 10.7%.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 3.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, като нарастването на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор е с 3.9%, а в частния сектор – с 3.5%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2019 г. е 902 лв., за ноември – 922 лв. и за декември – 916 лева.