Имена на 2018 година в област Смолян

По данни на НСИ за новородени през 2018 г. в област Смолян са използвани 326 имена, като за момичетата те са 162 имена, а за момчетата – 164.

Сред новородените момичета най-предпочитано име е Никол – 13 деца или 4.3% от всички момичета. На второ място по разпространение сред момичетата е името Рая – 12 момичета или 4.0%, на трето e Дария – 9 деца или 3.0% от момичетата. Следват Мария – 8 деца или 2.6%, Александра, Елена, Михаела, Симона и Теодора – по 6 деца или по 2.0%. Често срещани са също Виктория, Деница и Ивайла – по 5 деца (1.7%).

Най-предпочитаното име за момче е Никола – то е избрано за 14 деца или 3.8% от всички момчета. Следва името Александър, което са избрали за 13 деца или 3.5% от регистрираните момчета. С имената Даниел и Николай са по 10 деца или по 2.7% от момчетата. Следват Алекс, Борис и Мартин – по 9 деца или по 2.4%, Ивайло – 8 деца или 2.2%, Денис, Деян, Калоян, Константин, Кристиян – 7 деца или по 1.9% от всички родени през годината момчета.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Смолян са функционирали 290 места за настаняване с над 10 легла, от които 140 са хотели и 150 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 715, а на леглата -11 881. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 39.4%, а леглата в тях – с 51.3%. Спрямо декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване се увеличават с 6.2%, а леглата в тях – с 5.4%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 82 514, като 72 219 (87.5%) от тях са от български граждани, а 10 295 (12.5%) – от чужденци. Спрямо ноември 2018 г. нощувките се увеличават със 218.8%. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2018 г. реализираните нощувки се увеличават с 5.4%, като нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличават с 18.3%, в категориите с 3 звезди- с 2.4%, а в местата с 4 и 5 звезди – с 0.8%. През декември 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 52.4% от нощувките на чужденци и 33.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са осъществени 42.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.5 и 28.4%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2018 г. намаляват с 0.6% спрямо края на септември 2018 г. и достигат 31.3 хил., като намалението на наетите в обществения сектор е с 1.1%, а в частния сектор – с 0.5%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности” – с 16.8%, „Финансови и застрахователни дейности” – с 15.2%, „Транспорт, складиране и пощи“ – 11.5% и „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 9.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Култура, спорт и развлечение” – с 52.6%, „Административни и спомагателни дейности” – с 29.4% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 14.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 36.6 и 10.4%.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 1.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 3.7%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение нарастват с 5.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2018 г. е 848 лв., за ноември – 857 лв. и за декември – 862 лева.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Смолян към 31.12.2017 г. възлизат на 82.9 млн. евро, което е с 1.0% по-малко в сравнение с 2016 година (Фиг.1).

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността -75.2 млн. евро, които формират 90.7% от общия обем на инвестициите и в сравнение с 2016 г. относителният им дял нараства с 2.7 пункта. Следва отрасъл „Операции с недвижими имоти“, където са инвестирани 3.5 млн. евро, които са с относителен дял 4.2% и намаление с 1.0 пункта в сравнение с 2016 година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ преките чуждестранни инвестиции са 3.1 млн. евро, а относителният им дял намалява с 1.3 пункта спрямо предходната година.

През 2017 г. най-голям дял от направените чуждестранни инвестиции в областта има община Смолян – с 23.3 млн. евро или 28.1% от всички инвестиции в областта.

Област Смолян се нарежда на 23-то място в страната по размер на общите преки чуждестранни инвестиции.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Смолян през 2017 година

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2017 г. във всички дейности на икономиката са 163.8 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 57.3%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор „Добивна, преработваща и друга промишленост; Доставяне на води; Канализационни услуги, Управление на отпадъци и възстановяване” – 73.0 млн. лв. или 44.6% от общия обем разходи за ДМА, в сектора на „Услугите” (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 44.7 млн. лв. или 27.3% и в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” са 10.4 млн. лв. или 6.4%.

В структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2017 г. по видове, относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 20.0 пункта в сравнение с предходната година и достига 40.8%. Извършените разходи за закупуване на земя намаляват с 9.2 пункта и формират 3.3% от общия обем на направените инвестиции. Увеличават се извършените разходи за придобиване на машини, производствено оборудване и апаратура и за транспортни средства, чийто относителни дялове са съответно 38.0 и 10.6% от общия обем на направените инвестиции.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2017 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян са 5 181, или с 2.7% по-малко спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети лица) са с най-голям относителен дял в областната икономика – 91.8% от всички предприятия през 2017 година. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.7%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3% и големите предприятия (с 250 и повече заети) – 0.2%. Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2017 г. е печалба в размер на 147 млн. лв., или над 2 пъти повече от 2016 година. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 3 590, със загуба са 950 и с нулев финансов резултат са 641 предприятия. С най-голям положителен финансов резултат е групата на средните предприятия  – 48 млн. лв. и големите предприятия  – 45 млн. лева. Малките предприятия  завършват с печалба от 29 млн. лв., а микропредприятията  –  с печалба от 25 млн. лева.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян през 2018 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2018 г. 73.0% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 16.5 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 72.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на седмо място в страната.

През 2018 г. 63.0% от населението в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 11.0 проценти пункта, а в сравнение с 2013 г. – ръст от 12.6 проценти пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Смолян през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Смолян е 49.4 хил., от които 26.4 хил. са мъже, а 23.0 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица нараства с 4.2%, а спрямо третото тримесечие на 2017 г. – намалява с 4.1%.

През третото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 47.9 хил., като 25.2 хил. от тях са мъже, а 22.6 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група нараства в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. с 4.4%, а в сравнение с третото тримесечие на 2017 г.  – намалява с 3.4%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 69.0%, съответно 71.4% за мъжете и 66.5% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. този коефициент нараства с 3.1 процентни пункта, а в сравнение с третото тримесечие на 2017 г.  – намалява с 0.3 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на септември 2018 г. намаляват с 1.7% спрямо края на юни 2018 г. и достигат 31.5 хил., като намалението на наетите в частния сектор е с 2.7%, а в обществения сектор се наблюдава увеличение с 1.5%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 13.1%, „Строителство” – с 12.8%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – 9.6% и „Преработваща промишленост” – с 3.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Селско, горско и рибно стопанство” – с 4.2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 2.9% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 2.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 37.2 и 10.6%.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.7% повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в обществения сектор е с 4.2%, а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.3%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за юли 2018 г. е 837 лв., за август – 816 лв. и за септември – 872 лева.

Честване на европейски ден на статистиката в Смолян

PDF_файл

Европейският ден на статистиката (20 октомври) беше отбелязан в Смолян със среща на служители на отдел „Статистически изследвания – Смолян“ към Териториално статистическо бюро – Юг, с ученици и преподаватели от Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“.

Срещата се проведе в Актовата зала на гимназията и започна с кратка презентация за НСИ и Евростат (исторически бележки, структура, стратегия и цели), която беше представена от Н. Славов – началник на ОСИ – Смолян. Д. Дариткова и Г. Чакърова – главни експерти в отдела – запознаха присъстващите с работата на статистиците.

Учениците научиха за регламента, календара и наградите на предстоящата Европейска олимпиада по статистика за ученици 2019.

От името на Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс“ поднесоха подарък на отдел „Статистически изследвания – Смолян“ по случай празника, а на преподавателите и учениците бяха предоставени статистически материали – брошури, издания и други.