Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Смолян са функционирали 280 места за настаняване с над 10 легла, от които 127 са хотели и 153 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 552, а на леглата -11 774. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 42.9%, а леглата в тях – с 44.8%. Спрямо декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.4%, а леглата в тях – с 0.9%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 90 551, като 75 743 (83.6%) от тях са от български граждани, а 14 808 (16.4%) – от чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2019 г. реализираните нощувки се увеличават с 9.7%, като нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличават с 1.0%, в категориите с 3 звезди – с 6.2%, а в местата с 4 и 5 звезди – с 18.8%.

През декември 2019 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 53.5% от нощувките на чужденци и 39.6% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 41.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 4.6 и 27.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2019 г. се увеличават с 0.4% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 33 157. От всички пренощували лица 87.8% са българи и са реализирали средно по 2.6 нощувки. От тях 40.8% са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужденци са 4 061, като 55.0% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки във всички места за настаняване е 2.7.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2019 г. нарастват с 3.4% спрямо края на септември 2019 г. и достигат 32.5 хил., като в обществения сектор наетите намаляват с 1.7%, а в частния сектор – нарастват с 5.2%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. нарастване на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение” – с 68.9%, „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 59.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 33.8% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 19.5%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Селско, горско и рибно стопанство” – с 11.0%, „Финансови и застрахователни дейности” – с 7.7% и „Строителство” – с 6.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 36.4 и 10.7%.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 3.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, като нарастването на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор е с 3.9%, а в частния сектор – с 3.5%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2019 г. е 902 лв., за ноември – 922 лв. и за декември – 916 лева.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Смолян към 31.12.2018 г. възлизат на 90.6 млн. евро, което е с 9.3% повече в сравнение с 2017 година (Фиг.1).

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността -82.2 млн. евро, които формират 90.7% от общия обем на инвестициите и в сравнение с 2017 г. относителният им дял не се променя. Следващ по обем на направените ПЧИ е отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 4.3 млн. евро, или с 4.7% относителен дял, който се увеличава с 0.5 пункта в сравнение с предходната година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ преките чуждестранни инвестиции са 2.7 млн. евро, а относителният им дял намалява с 0.7 пункта спрямо 2017 година.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Смолян през 2018 година

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2018 г. във всички дейности на икономиката са 183.2 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 11.9%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор „Добивна, преработваща и друга промишленост; Доставяне на води; Канализационни услуги, Управление на отпадъци и възстановяване” – 91.2 млн. лв. или 49.8% от общия обем разходи за ДМА, в сектора на „Услугите” (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 32.9 млн. лв. или 18.0% и в сектор „Държавно управление; Образование; Хуманно здравеопазване и социална работа” са 22.4 млн. лв. или 12.2%.

В структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 г. по видове, относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 11.9 пункта в сравнение с предходната година и достига 28.9%. Относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура намалява с 4.3 пункта в сравнение с предходната година и достига 33.7%. Извършените разходи за закупуване на земя нарастват с 2.5 пункта и формират 5.8% от общия обем на направените  инвестиции. Нарастват и извършените разходи за транспортни средства и други разходи, чийто относителни дялове са съответно 14.2 и 17.4% от общия обем на направените инвестиции.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2018 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян са 5 233, или с 1.0% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял в областната икономика – 91.9% от всички предприятия, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.7%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.1%, а  големите предприятия (над 250 заети) – 0.3%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2018 г. е печалба в размер на 120 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 3 601, със загуба – 1 005, а с нулев финансов резултат – 627.

Нефинансовите предприятия в област Смолян са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 1 899 млн. лв., или с 5.5% повече в сравнение с предходната година. С най-голям относителен дял на нетни приходи от продажби е сектор „Преработваща промишленост” – 46.0% от общите нетни приходи за областта. Следват сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 20.5% и сектор „Добивна промишленост“ – 7.4%.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта през 2018 г. е 30 469. С най-висок относителен дял е сектор „Преработваща промишленост” – 40.0% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 15.8%.

В микропредприятията работят 31.0% от заетите в областта, в малките предприятия – 21.9%, в средните предприятия – 18.5%, а в големите предприятия – 28.6%.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян през 2019 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2019 г. 82.4% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 9.4 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 75.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на трето място в страната, след Русе и София.

През 2019 г. 68.1% от населението в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 5.1 проценти пункта, а в сравнение с 2012 г. – ръст от 24.3 проценти пункта.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на септември 2019 г. намаляват с 3.4% спрямо края на юни 2019 г. и достигат 31.4 хил., като намалението на наетите в частния сектор е с 4.1%, а в обществения сектор с 1.5%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 13.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 11.2% и „Финансови и застрахователни дейности” – с 10.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 16.2%, „Транспорт, складиране и пощи” – с 4.7% и „Професионални дейности и научни изследвания” – с 2.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 36.9 и 10.9%.

В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор има увеличение с 4.6%, а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за юли 2019 г. е 898 лв., за август – 885 лв. и за септември – 939 лева.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Смолян през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Смолян през третото тримесечие на 2019 г. е 7, а новопостроените жилища в тях са 8. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. сградите са с 6 повече, а жилищата в тях – със 7 (фиг. 1).

Всички въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2019 г. са със стоманобетонна конструкция.

Делът на новопостроените жилища с две, пет и с шест и повече стаи е 25.0%, а тези с  три и четири стаи е 12.5%. Няма едностайни новопостроени жилища.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 134 сгради с 603 жилища в тях, Пловдив – 77 сгради с 217 жилища, и София-област и Бургас по 76 сгради, съответно със 102 и 764 жилища.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Смолян през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Смолян е 45.8 хил., от които 22.7 хил. са мъже, а 23.1 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.1%, а спрямо второто тримесечие на 2018 г. – с 3.4%.

През второто тримесечие на 2019 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 43.7 хил., като 21.6 хил. от тях са мъже, а 22.2 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. с 4.0%, а в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. – с 4.8%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 64.6%, съответно 62.5% за мъжете и 66.8% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. този коефициент намалява с 2.4 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2018 г.  – с 1.3 процентни пункта.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Смолян през 2018 година

През 2018 г. в област Смолян са регистрирани 399 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали. Спрямо предходната година броят им намалява с 16.5%. ПТП с пострадали са 87, вследствие на тях леко ранени са 90 души, тежко ранени – 24, а 5 лица са загинали. В сравнение с 2017 г. броят на ПТП с пострадали намалява с 3.3%, леко ранените нарастват с 8.4%, а тежко ранените лица – с 4.3%. Броят на загиналите намалява с 28.6% (фиг. 1).

По брой на тежките катастрофи (с пострадали) област Смолян заема 22-ро място в страната, като по-голяма част от пътнотранспортните произшествия през 2018 г. са регистрирани в границите на населените места – 50 на брой, или 57.5% от всички произшествия с пострадали в областта.

От общо пострадалите участници в движението най-много са водачите на моторни превозни средства – 54 или 47.4%. Ранените пътници и пешеходци са с относителни дялове съответно 36.0 и 16.7%.

39 от ранените водачи са управлявали лек автомобил, 5 – товарен автомобил, 1 – влекач с полуремарке, 1 – специален автомобил, 4 – мотоциклет, 1 – мотопед и 3 – велосипед. Загинал е един водач, управлявал мотопед.

В сравнение с предходната година, през 2018 г. няма промяна в броя на ранените деца и младежи до 17 навършени години – 18 лица. Най-голям е броят на ранените на възраст между 15 и 17 навършени години – 9 или 50.0% от всички ранени деца и младежи в областта.