Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2021 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2021 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян, са 5 195, или с 0.2% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял в областната икономика – 92.3% от всички предприятия, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.2%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.2%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2021 г. е печалба в размер на 166 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 3 595, със загуба – 1 010, а с нулев финансов резултат – 590.

През 2021 г. нефинансовите предприятия в област Смолян са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 2 144 млн. лв., или с 11.6% повече в сравнение с предходната година. С най-голям относителен дял е сектор „Преработваща промишленост” – 42.5% от общите нетни приходи от продажби за областта. Следват сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 23.0% и сектор „Строителство” – 8.7%.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта през 2021 г. е 29 572. С най-висок относителен дял е сектор „Преработваща промишленост” – 37.7% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 17.3%.

В микропредприятията работят 31.5% от заетите в областта, в малките предприятия – 19.9%, в средните предприятия – 22.3%, а в големите предприятия – 26.3%.

Етнокултурни характеристики на населението на област Смолян към 7 септември 2021 година

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и 1892 г.), са наблюдавани признаците „вероизповедание“ и „матерен език“. През 1900 г. е включен признакът „народност“. При преброяването, проведено в края на 1946 г., вероизповеданието отпада, а другите два признака фигурират до 1975 г., като вместо матерен език се използва наименованието „майчин език“. Единствено през 1985 г. тези признаци са изключени от програмата на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 2001 г., се наблюдават признаците „етническа група“, „майчин език“ и „вероизповедание“, а при преброяванията през 2011 и 2021 г. е добавена и „религиозност“.

При последните три преброявания въпросите, свързани с етнокултурните характеристики, са доброволни. Използваните дефиниции и методология, както и формирането на въпросите и отговорите в преброителната карта са изцяло съобразени с основните принципи и препоръки на ООН, свързани с изучаването на населението по етнически и религиозни признаци:

  • Доброволност на отговорите;
  • Самоопределение;
  • Възможност за свободно записан отговор.

Самоопределение по етнос

Етническата група представлява общност от лица, близки по произход, бит, култура и език.

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания.

Към 7 септември 2021 г. в област Смолян българската етническа група обхваща 86 818, или 90.9% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0.4 процентни пункта.

Към турската етническа група са се самоопределили 3 049, или 3.2% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 1.7 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към ромския етнос са се самоопределили 483, или 0.5% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група се запазва същия като в 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 3 589 души, или 3.8%. Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 236 (0.2%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 1 373, или 1.4% от отговорилите лица.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Смолян през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Смолян е 45.4 хил., от които 23.0 хил. са мъже, а 22.4 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица нараства с 10.5%, а спрямо второто тримесечие на 2021 г. – с 3.4%.

През второто тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 42.7 хил., като 21.7 хил. от тях са мъже, а 20.9 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група нараства в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. с 9.5%,  а в сравнение с второто тримесечие на 2021 г.  – с 2.4%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 69.4%, съответно 69.1% за мъжете и 69.8% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. този коефициент нараства с 6.4 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2021 г.  – с 4.0 процентни пункта.

Население в област Смолян към 7 септември 2021 година – Окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на област Смолян към 7 септември 2021 г. е 96 284. Жените са 50 063 (52.0%), а мъжете 46 221 (48.0%), или на 1000 жени се падат 923 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на област Смолян е намаляло с 25 468 души, или с 20.9%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление се увеличава от 1.3 на година през периода 2001 – 2011 г. на 2.1 през периода 2011 – 2021 година.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на област Смолян, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през първо тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2022 г. нарастват с 0.7% спрямо края на декември 2021 г. и достигат 31.0 хил., като нарастването на наетите в частния сектор е с 1.9%, а в обществения сектор има намаление с 2.6%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности”, „Финансови и застрахователни дейности”  и „Професионални дейности и научни изследвания”. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Строителство”, „Операции с недвижими имоти” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 35.8 и 9.8%.

В края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 6.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор нарастването е 1.0%, а в частния сектор – 8.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2021 г. е 1 064 лв., за февруари – 1 079 лв. и за март – 1 165 лева.

Образование в област Смолян през 2021/2022 учебна година

Предучилищно образование

През 2021 г. броят на самостоятелните детски градини в област Смолян е 47, като 19 от тях са в градовете на областта, а 28 – в селата. Броят на децата настанени в тях е 2 760, което е с 19 деца или със 0.7% повече от броя им през предходната учебна година, като от общия брой деца 1 394 са момичета и 1 366 – момчета. Детските групи са 141 – 85 в градовете и 56 – в селата.

Средният брой деца в една детска градина е 59, като в градовете той е значително по-голям – 101, а в селата – 30. За страната този показател е 118.

Броят на местата в детските градини в област Смолян е 3 707, като на 100 деца се падат 134 места. За страната на 100 деца се падат 112 места.

Педагогическият персонал зает в детските градини е 320 души, от които 291 са детски учители. Общият брой на педагогическия персонал през учебната 2021/2022 година нараства с 7 души (2.2%) в сравнение с предходната учебна година.

Демографски процеси в област Смолян през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на област Смолян в края на 2021 г. е 99 318 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 2 569 души, или с 2.5% (при 1.1% за страната). Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на област Смолян към 7 септември 2021 г. е 95 536 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на получените резултати от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Смолян през 2020 година

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2020 г. във всички дейности на икономиката са 223.9 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 15.9%.

Обемът на инвестициите в ДМА в сектора на „Промишлеността“ (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги; управление на отпадъци и възстановяване) е 122.3 млн. лв. или 54.6% от общия обем разходи за ДМА, в сектора на „Услугите” (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) е 33.6 млн. лв. или 15.0%, а в сектор „Държавно управление; Образование; Хуманно здравеопазване и социална работа” – 18.8 млн. лв. или 8.4%.

В структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2020 г. по видове, относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура нараства с 10.5 пункта в сравнение с предходната година и достига 39.7%. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 17.3 пункта в сравнение с предходната година и достига 36.8%. Нарастват извършените разходи за транспортни средства и други разходи, както и тези за земя, а относителните им дялове са съответно 10.7, 8.1 и 4.7% от общия обем на направените инвестиции.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2021 г. 76.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 2.7 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 83.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта дели с Плевен 22-ро- място в страната.

През 2021 г. 74.0% от лицата в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 9.2 проценти пункта, а в сравнение с 2012 г. – ръст от 30.2 проценти пункта.

Започват обученията на над 25 хиляди преброители и контрольори при спазване на противоепидемичните мерки

Тази седмица при стриктно спазване на противоепидемичните мерки започват обученията на преброителите и контрольорите, които ще бъдат наети за Преброяване 2021.

Обученията са еднодневни и се организират от общинските преброителни комисии и териториалните статистически бюра. Първите срещи с преброителите ще се проведат във всички общини в страната в периода 17 август – 7 септември в специално наети за целта зали, които са с достатъчно голям капацитет, за да отговарят на изискванията за предотвратяване на разпространението на КОВИД 19.

Преброителите и контрольорите ще бъдат запознати със Закона за преброяването, съдържанието на преброителните карти, начина и времето на работа, правата и задълженията им. Специално внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията, които НСИ получи от Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021.