Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през първо тримесечие на 2024 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2024 г. нарастват с 0.8% спрямо края на декември 2023 г. и достигат 31.3 хил., като нарастването на наетите в частния сектор е с 1.3%, а в обществения сектор има намаление с 0.5%.

Спрямо края на четвърто тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи“, „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и „Професионални дейности и научни изследвания“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Култура, спорт и развлечение“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Строителство“.

Демографски процеси в област Смолян през 2023 година

Демографската картина на област Смолян през 2023 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, нараства броят на изселените и заселените.

По данни от текущата демографска статистика, население на област Смолян в края на 2023 г. е 92 107 души. В сравнение с предходната година населението намалява със 1 247 души, или с 1.3% (при 0.03% за страната).

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Смолян са функционирали 191 места за настаняване с 10 и повече легла, от които 81 са хотели и 110 – други места за краткосрочно настаняване (туристически и вилни селища, хижи, частни квартири и апартаменти, почивни станции, ваканционни бунгала, къщи за гости и др. места за краткосрочно настаняване). Броят на стаите в тях е 4 233, а на леглата – 9 166. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 0.5%, а леглата в тях – с 3.5%. Спрямо февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.5%, а леглата в тях – с 4.3%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 135 877, като 102 160 (75.2%) от тях са от български граждани, а 33 717 (24.8%) – от чужди граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, през февруари 2024 г. реализираните нощувки намаляват с 1.1%, а в сравнение с предходния месец – нарастват с 32.1%. През февруари 2024 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 54.2% от нощувките на чужди граждани и 41.8% – на български. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 40.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.6% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.7 и 19.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Смолян през четвърто тримесечие на 2023 година

През четвърто тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради с 12 жилища в тях и 2 964 кв.м разгъната застроена площ (РЗП) и на 35 други сгради с 13 084 кв.м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.4%, жилищата в тях – с 45.5%, а разгънатата им застроена площ – с 6.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 9.4%, а разгънатата им застроена площ – със 124.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2023 година

През декември 2023 г. в област Смолян са функционирали 213 места за настаняване с 10 и повече легла, от които 92 са хотели и 121 – други места за краткосрочно настаняване (туристически и вилни селища, хижи, частни квартири и апартаменти, почивни станции, ваканционни бунгала, къщи за гости и др. места за краткосрочно настаняване). Броят на стаите в тях е 4 346, а на леглата – 9 365. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 46.9%, а леглата в тях – с 68.0%. Спрямо декември 2022 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.8%, а леглата в тях – с 4.5%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 70 478, като 64 766 (91.9%) от тях са от български граждани, а 5 712 (8.1%) – от чужди граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2023 г. реализираните нощувки се увеличават с 8.1%. През декември 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 49.8% от нощувките на чужди граждани и 42.2% – на български. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 47.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.8% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 3.2 и 18.0%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвърто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2023 г. нарастват с 2.0% спрямо края на септември и достигат 31.0 хил., като нарастването на наетите в частния сектор е с 2.2%, а в обществения – 1.5%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Култура, спорт и развлечение“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Други дейности“. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Селско, горско и рибно стопанство ” и „Професионални дейности и научни изследвания“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 34.1 и 10.1%.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2023 г. 86.9% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 3.4 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 88.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта e на 12-то място в страната.

През 2023 г. 83.1% от лицата в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 0.8 проценти пункта, а в сравнение с 2014 г. – ръст от 33.7 проценти пункта (фиг. 2).

Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2022 година

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2022 г. нефинансовите предприятия, осъществили стопанска дейност на територията на област Смолян, са 5 783, или с 11.3% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял в областната икономика – 92.9% от всички предприятия, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.9%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.0%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.2%.

Крайният финансов резултат на нефинансовите предприятия в областта за 2022 г. е печалба в размер на 225 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 4 139, със загуба – 921, а с нулев финансов резултат – 723.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през трето тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на септември 2023 г. намаляват с 3.1% спрямо края на юни и достигат 30.4 хил., като намалението на наетите в частния сектор е с 4.3%, а в обществения сектор има нарастване с 0.3%.

Спрямо края на второ тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Други дейности” и „Строителство“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 34.4 и 11.3%.

В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 2.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за юли 2023 г. е 1 349 лв., за август – 1 357 лв. и за септември – 1 451 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през септември 2023 година

През септември 2023 г. в област Смолян са функционирали 209 места за настаняване с 10 и повече легла, от които 87 са хотели и 122 – други места за краткосрочно настаняване (туристически и вилни селища, хижи, частни квартири и апартаменти, почивни станции, ваканционни бунгала, къщи за гости и др. места за краткосрочно настаняване). Броят на стаите в тях е 4 107, а на леглата – 8 894. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.8%, а леглата в тях – с 6.8%. Спрямо септември 2022 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.4%, а леглата в тях – с 2.5%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 48 953, като 46 593 (95.2%) от тях са от български граждани, а 2 360 (4.8%) – от чужди граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, през септември 2023 г. реализираните нощувки се увеличават с 4.7%, а в сравнение с предходния месец намаляват с 50.5%.