Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през второ тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на юни 2023 г. намаляват с 0.2% спрямо края на март и достигат 31.0 хил., като намалението на наетите в частния сектор е с 0.4%, а в обществения сектор има нарастване с 0.2%.

Спрямо края на първо тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение“, „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и „Финансови и застрахователни дейности“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Строителство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 34.7 и 10.2%.

В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.3% повече в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за април 2023 г. е 1 309 лв., за май – 1 338 лв. и за юни – 1 377 лева.

Индикатори за бедност и социално включване в област Смолян през 2022 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2022 г. линията на бедност за област Смолян e 474.83 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 24.1% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства със 0.2%, а относителният дял на бедното население нараства с 5.9 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2022 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 24.1 до 26.7%, или с 2.6 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 48.5%, или с 24.4 процентни пункта.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Смолян през 2022 година

През 2022 г. в област Смолян с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата на 223 извършени престъпления. Осъдените лица в съдилищата на територията на област Смолян през 2022 г. са 206. От тях 3 лица са непълнолетни (фиг. 1).

Обвиняемите лица в област Смолян през 2022 г. са 307. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 65 лица или 21.2% от общия брой на обвиняемите, на 141 лица – с условно осъждане (45.9%), 94 лица са освободени от наказание (30.6%), 4 лица са оправдани (1.3%), а за 3 лица (1.0%) делата са прекратени.

През 2022 г. коефициентът на криминална активност за областта е 243 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население в област Смолян и е по-малък от коефициента на криминална активност за страната (428).

Осъдени лица по видове престъпления

През 2022 г. с най-голям брой и относителен дял са осъдените лица за общоопасни престъпления1 – 145, или 70.4% от всички осъдени лица. Спрямо 2021 г. лицата, осъдени за общоопасни престъпления намаляват с 6.5%.

На второ място в структурата на осъдените са тези за престъпления против собствеността2. Осъдените лица са 20 или 9.7% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с 2021 г. лицата, осъдени за този вид престъпления намаляват с 13 броя.

Осъдените лица за престъпления против личността са 18 с относителен дял 8.7%, като броят им не се променя спрямо 2021 година.

Следват осъдените за престъпления против брака, семейството и младежта и за документни престъпления, които са съответно 6 и 5 лица. Осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функциии са 4. Същият е броят и на осъдените за престъпления против стопанството.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Смолян към 31.12.2022 година

Към 31.12.2022 г. в областта функционират осем заведения за болнична помощ с 1 060 легла в тях (табл.1). Многопрофилните болници са четири с 556 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 45 с 16 легла за краткосрочно лечение, а другите лечебни и здравни заведения са две и са без легла.

В сравнение с 2021 г. броят на лечебните заведения за болнична помощ и легловият фонд  се запазват.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2022 г. е една от най-високите в страната – 1135.5 на 100 000 души при средно за страната – 848.5.

Сред извънболничните заведения най-голям е броят на самостоятелните медико-технически лаборатории – 19, следват медицинските центрове – 14 и самостоятелните медико-диагностични лаборатории – 10 и един диагностично – консултативен център.

През 2022 г. в област Смолян функционират две други лечебни и здравни заведения без легла. Към тях се отнасят Център за спешна медицинска помощ и Регионалната здравна инспекция.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Смолян през 2022 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2022 г. в област Смолян на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) са водени 125 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2021 г. намалява с 14 лица (10.1%).

Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 70.4%;
  • малолетни (на възраст от 8 до 13 години) – 29.6%;
  • момчета – 104 лица (83.2%);
  • момичета – 21 (16.8%);
  • учащи – 116 лица (92.8%);
  • в криминогенна среда живеят 49 лица (39.2%).

Броят на заведените на отчет през годината в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни е 37, или 29.6% от всички водени на отчет лица като 37.8% от тях са малолетни.

Демографски процеси в Област Смолян през 2022 година

Демографската картина на област Смолян през 2022 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, намалява се броят на изселените и заселените.

По данни от текущата демографска статистика, население на област Смолян в края на 2022 г. е 93 354 души. В сравнение с предходната година населението намалява със 1 798 души, или с 1.9%[1] (при 0.5% за страната).

Мъжете са 44 674 (47.9%), а жените – 48 680 (52.1%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 090 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 50 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 946, или 27.8% от населението на областта. В сравнение с 2021 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.9 процентни пункта, а спрямо 2015 г. увеличението е със 6.5 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 32.3%, а на мъжете – 22.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (43.0%), Чепеларе (32.0%), Неделино (31.9%), Борино (30.9%) и Девин (30.2%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 23.0%, Рудозем – 23.3% и Мадан – 25.3%.

Към 31.12.2022 г. децата до 15 години са 10 120, или 10.8% от общия брой на населението.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през януари 2023 година

През януари 2023 г. в област Смолян са функционирали 210 места за настаняване с над 10 легла, от които 91 са хотели и 119 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 4 502, а на леглата – 9 785. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.2%, а леглата в тях – с 0.3%. Спрямо януари 2022 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 10.6%, а леглата в тях – с 10.7%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 109 738, като 66 004 (60.1%) от тях са от български граждани, а 43 734 (39.9%) – от чужди граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, през януари 2023 г. реализираните нощувки се увеличават с 11.6%, като в категориите с 3 звезди се увеличават с 37.8%, а в местата с 4 и 5 звезди – с 5.6%, а нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намаляват с 13.1%,.

През януари 2023 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 55.7% от нощувките на чужди и 33.9% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 37.4% от общия брой нощувки на чужди и 40.9% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.9 и 25.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2023 г. се увеличават с 15.6% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достигат 37 378. От всички пренощували лица 74.2% са български граждани и са реализирали средно по 2.4 нощувки. От тях 35.8% са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужди граждани са 9 625, като 52.3% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки във всички места за настаняване е 2.9.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвърто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2022 г. нарастват с 1.3% спрямо края на септември 2022 г. и достигат 31.4 хил., като нарастването на наетите в частния сектор е с 2.9%, а в обществения сектор има намаление с 3.1%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение”, „Хотелиерство и ресторантьорство”  и „Селско, горско и рибно стопанство”. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Административни и спомагателни дейности”, „Операции с недвижими имоти” и „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 35.3 и 9.1%.

В края на декември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 2.1% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор няма промяна, а в частния сектор – нарастването е 2.8%.Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2021 г. е 1 262 лв., за ноември – 1 228 лв. и за декември – 1 304 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2022 година

През декември 2022 г. в област Смолян са функционирали 217 места за настаняване с над 10 легла, от които 93 са хотели и 124 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 4 519, а на леглата – 9 810. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 26.9%, а леглата в тях – с 65.2%. Спрямо декември 2021 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 9.2%, а леглата в тях – с 11.9%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 65 175, като 58 232 (89.3%) от тях са от български граждани, а 6 943 (10.7%) – от чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2022 г. реализираните нощувки се увеличават с 3.8%, като нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намаляват с 3.2%, в категориите с 3 звезди се увеличават с 18.5%, а в местата с 4 и 5 звезди – намаляват с 2.1%.

През декември 2022 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 55.4% от нощувките на чужденци и 37.1% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 36.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.9% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.5 и 29.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2022 г. се увеличават с 8.5% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достигат 25 833. От всички пренощували лица 92.8% са българи и са реализирали средно по 2.4 нощувки. От тях 37.7% са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужденци са 1 865, като 51.8% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки във всички места за настаняване е 2.5.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян през 2022 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2022 г. 90.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 14.0 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 87.3%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта e на четвърто място в страната след София (столица), Хасково и Бургас.

През 2022 г. 82.3% от лицата в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 8.3 проценти пункта, а в сравнение с 2013 г. – ръст от 31.9 проценти пункта (фиг. 2).