Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2021 г. 76.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 2.7 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 83.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта дели с Плевен 22-ро- място в страната.

През 2021 г. 74.0% от лицата в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 9.2 проценти пункта, а в сравнение с 2012 г. – ръст от 30.2 проценти пункта.

Започват обученията на над 25 хиляди преброители и контрольори при спазване на противоепидемичните мерки

Тази седмица при стриктно спазване на противоепидемичните мерки започват обученията на преброителите и контрольорите, които ще бъдат наети за Преброяване 2021.

Обученията са еднодневни и се организират от общинските преброителни комисии и териториалните статистически бюра. Първите срещи с преброителите ще се проведат във всички общини в страната в периода 17 август – 7 септември в специално наети за целта зали, които са с достатъчно голям капацитет, за да отговарят на изискванията за предотвратяване на разпространението на КОВИД 19.

Преброителите и контрольорите ще бъдат запознати със Закона за преброяването, съдържанието на преброителните карти, начина и времето на работа, правата и задълженията им. Специално внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията, които НСИ получи от Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021.

Индикатори за бедност и социално включване в област Смолян през 2020 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2020 г. линията на бедност за област Смолян e 477.17 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 26.2% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства със 7.1%, а относителният дял на бедното население нараства с 3.0 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 26.2 до 30.4%, или с 4.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 43.0%, или с 16.8 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през първо тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2021 г. намаляват с 5.9% спрямо края на декември 2020 г. и достигат 29.2 хил., като намалението на наетите в частния сектор е с 7.4%, а в обществения сектор с 1.6%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Административни и спомагателни дейности”  и „Строителство”. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Финансови и застрахователни дейности” и „Професионални дейности и научни изследвания”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 34.8 и 11.0%.

В края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 3.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор намалението е 1.7%, а в частния сектор – 4.3%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2021 г. е 1 043 лв., за февруару – 1 053 лв. и за март – 1 080 лева.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Смолян през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. в област Смолян на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) саводени 134 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2019 г. нараства с 3 лица (2.3%).

Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 70.9%;
  • малолетни (на възраст от 8 до 13 години) – 29.1%;
  • момчета – 120 лица (89.6%);
  • момичета – 14 (10.4%);
  • учащи – 101 лица (75.4%);
  • в криминогенна среда живеят 44 лица (32.8%).

Броят на заведените на отчет през годината в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни е 38, или 28.4% от всички водени на отчет лица като 31.6% от тях са малолетни.

Демографски процеси в област Смолян през 2020 година

Демографската картина на област Смолян през 2020 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, нараства броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, намалява броят на изселените и се увеличава броят заселените. Намалява броят на сключените граждански бракове. Нараства броят на бракоразводите.

Към 31 декември 2020 г. населението на област Смолян е 101 887 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2019 г. населението на областта е намаляло с 1 645 души, или с 1.6%.

Мъжете са 48 940 (48.0%), а жените – 52 947 (52.0%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 082 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 788, или 25.3% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.6 процентни пункта, а спрямо 2010 г. увеличението е със 8.1 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.5%, а на мъжете – 20.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (38.8%), Чепеларе (29.0%), Девин (27.4%) и Неделино (26.8%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 20.5%, Рудозем – 21.4% и Мадан – 23.0%.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 11 710, или 11.5% от общия брой на населението. Спрямо 2019 г. този показател не е променен.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем – 14.4%, Мадан – 12.3%, Смолян и Доспат- 12.0% от населението на общината. Най-нисък е този дял в община Баните – 5.8%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2020 г. намаляват с 0.9% спрямо края на септември 2020 г. и достигат 31.0 хил., като в обществения сектор наетите намаляват с 5.8%, а в частния сектор нарастват с 1.0%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо нарастване на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение” – с 25.7%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 10.4% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 7.8%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности” – с 26.3%, „Селско, горско и рибно стопанство” – с 13.6% и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – с 6.9%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.6 и 11.2%.

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 4.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор има нарастване с 0.4%, а в частния сектор – намаляване с 6.0%.Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2020 г. е 1 020 лв., за ноември – 1 013 лв. и за декември – 989 лева.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян към 31.12.2019 година

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Смолян към 31.12.2019 г. възлизат на 91.3 млн. евро, което е с 0.7% повече в сравнение с 2018 година (Фиг.1).

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността -83.3 млн. евро, които формират 91.3% от общия обем на инвестициите и в сравнение с 2018 г. относителният им дял се увеличава с 0.6 пункта. Следващ по обем на направените ПЧИ е отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 5.5 млн. евро, или относителен дял от 6.0%, който се увеличава с 1.3 пункта в сравнение с предходната година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ преките чуждестранни инвестиции са 1.5 млн. евро, а относителният им дял намалява с 1.4 пункта спрямо 2018 година.

През 2019 г. най-голям дял от направените чуждестранни инвестиции в областта има община Девин – с 31.6 млн. евро, или 34.6% от всички инвестиции в областта. Следват община Смолян с 29.3 млн. евро, или 32.1% и община Чепеларе с 19.0 млн. евро, или 20.8% от инвестициите в областта.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Смолян през 2019 година

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2019 г. във всички дейности на икономиката са 266.2 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 45.3%.

Обемът на инвестициите в ДМА в сектора на „Услугите” (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) е 68.2 млн. лв. или 25.6% от общия обем разходи за ДМА, в сектор „Държавно управление; Образование; Хуманно здравеопазване и социална работа” – 37.1 млн. лв. или 13.9%.

В структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2019 г. по видове, относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции нараства с 25.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 54.1%. Относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура намалява с 4.5 пункта в сравнение с предходната година и достига 29.2%. Извършените разходи за закупуване на земя намаляват с 3.6 пункта и формират 2.2% от общия  обем  на  направените  инвестиции.  Намаляват и извършените разходи за транспортни средства и други разходи, чийто относителни дялове са съответно 7.9 и 6.6% от общия обем на направените инвестиции.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян са 5 291, или с 1.1% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял в областната икономика – 92.2% от всички предприятия, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.3%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.2%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.3%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2019 г. е печалба в размер на 132 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 3 712, със загуба – 953, а с нулев финансов резултат – 626.

Нефинансовите предприятия в област Смолян са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 1 958 млн. лв., или с 3.1% повече в сравнение с предходната година. С най-голям относителен дял на нетни приходи от продажби  е сектор „Преработваща промишленост” – 44.9% от общите нетни приходи за областта. Следват сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 21.2% и сектор „Строителство” – 7.5%.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта през 2019 г. е 30 375. С най-висок относителен дял е сектор „Преработваща промишленост” – 39.4% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 15.8%.

В микропредприятията работят 31.5% от заетите в областта, в малките предприятия – 20.4%, в средните предприятия – 19.6%, а в големите предприятия – 28.5%.