Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. намаляват с 0.1 хил., или с 0.3% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 30.1 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – с 10.7%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8.5% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 6.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности“ – с 12.0%, и „Строителство“ – с 6.2%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 35.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11.1% и „Образование“ – 10.4%.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Строителство“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през август 2018 година

PDF_файл

През август 2018 г. в област Кърджали са функционирали 33 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 534, а на леглата – 1 063. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях – с 8.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г. е 8 010 и намалява с 8.3% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 9.8%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 18.9%.

През август 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 52.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 56.5% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 47.3% и 43.5%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. се увеличават с 0.3 хил., или с 0.9% спрямо края на март 2018 г., като достигат 30.1 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Административни и спомагателни дейности“ – с 19.6%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 18.2% и „Операции с недвижими имоти“ – с 9.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.8%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 11.3% и „Строителство“ – със 7.5%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 35.9%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11.8% и „Образование“ – 10.3%.

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юни 2018 година

PDF_файл

През юни 2018 г. в област Кърджали са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 536, а на леглата – 1 095. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 6.3%, а на леглата в тях – с 12.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г. е 7 763 и се увеличава с 4.1% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 35.4%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 16.2%.

През юни 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 38.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 51.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 61.5% и 49.0%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 55.7% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 11.8%, Гърция – 8.0% и Обединеното кралство – 3.6%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Кърджали през 2017 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност за област Кърджали e 288.00 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 29.1% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 30.2%, а относителният дял на бедното население – с 6.0 процентни пункта (табл.1).

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 29.1 до 33.6%, или с 4.5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 46.2%, или със 17.1 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през април 2018 година

PDF_файл

През април 2018 г. в област Кърджали са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 551, а на леглата – 1 102. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 13.3%, а на леглата в тях – с 23.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г. е 6 038 и намалява с 6.9% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 23.1%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 22.0%.

През април 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 46.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 58.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 53.9% и 41.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция –  67.7%, следвани от Гърция –  8.3%, Германия –  4.9% и Швеция –  3.9%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. намаляват с 0.1 хил., или с 0.3% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 29.9 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ – с 40.7%, „Операции с недвижими имоти“ – с 16.2% и „Други дейности“ – с 8.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 49.0%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 14.2% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 11.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 36.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11.9% и „Образование“ – 10.7%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.1% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 45.0%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 38.2% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 22.1%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Кърджали към 31.12.2016 година

PDF_файл

Чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2016 г. възлизат на 153.1 млн. евро, което е с 13.2% по-малко в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.7% и 6.0% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район. Област Кърджали заема петнадесето място в страната по размера на чуждестранните инвестиции.

През 2016 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 109.9 млн.eвро, или 71.8% от всички инвестиции. В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 2.0 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 73.0% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо с 9.7 процентни пункта спрямо предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през април 2017 година

PDF_файл

През април 2017 г. в област Кърджали са функционирали 30 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 450 , а на леглата – 891. В сравнение с април 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 9.1%, а на леглата в тях – с 13.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2017 г. е 6483 и намалява с 255 в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 30.6%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличава с 19.6%.

През април 2017 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 61.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 67.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 38.9% и 32.4%.

Изследване на доходите и условията на живот в област Кърджали

PDF_файл

В периода март-май 2017 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017”.

Резултатите от изследването допринасят за оценка на условията на живот  като се събира  информация в следните тематични области:

  • Основни демографски и социални характеристики на домакинствата и техните членове: размер на домакинството, форма на собственост на жилището, възраст, пол, образование, семейно положение, икономически статус и други
  • Парични показатели за доходите и социалното разслоение на населението: общ доход и структура на доходите по източници (от работна заплата, от социални трансфери и други)
  • Непарични показатели за условията на живот: основни данни за жилището (тип и обзаведеност на жилището); проблеми, свързани с жилището и квартала (населеното място); достъп до образование; здравен статус и достъп до здравно обслужване
  • Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години (статус в заетостта, сигурност на работното място, продължителност на безработицата и други)

• Социални услуги и програми и участие на домакинството или негови членове в тях.