Етнокултурни характеристики на населението в област Кърджали към 7 септември 2021 година

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната.

При преброяванията използваните дефиниции и методология, както и формирането на въпросите и отговорите в преброителната карта са изцяло съобразени с основните принципи и препоръки на ООН, свързани с изучаването на населението по етнически и религиозни признаци:

  • Доброволност на отговорите;
  • Самоопределение;
  • Възможност за свободно записан отговор.

Самоопределение по етнос

Етническата група представлява общност от лица, близки по произход, бит, култура и език.

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания.

Към 7 септември 2021 г. в област Кърджали българската етническа група обхваща 37 383, или 29.0% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 1.2 процентни пункта.

Към турската етническа група са се самоопределили 83 280, или 64.5% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 1.7 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към ромския етнос са се самоопределили 1354, или 1.0% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група остава непроменен в сравнение с 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 2 130 души, или 1.7%.

Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 640 (0.5%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 4 269, или 3.3% от отговорилите лица.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на септември 2022 г. намаляват с 0.4 хил., или с 1.2% спрямо края на юни 2022 г., като достигат 31.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 2.0% (до 21.3 хиляди), докато в обществения сектор имаме увеличение с 0.6% и достигат до 9.7 хиляди.

В края на септември 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 1.0%. В сравнение с края на септември 2021 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 2.9% (или с 0.3 хил.), а в частния сектор намаляват с 2.7% (или с 0.6 хил.).

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за областта намалява с 0.2% спрямо второто тримесечие на 2022 г. и достига 1 277 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 537 лв., а за частния – 1 162 лева.

През третото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 9.6% в сравнение със същия период на предходната година.

Социално-икономически характеристики на населението в област Кърджали към 7 септември 2021 година

Образователна структура на населението

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

Този процес в област Кърджали се извършва доста по-бавно и като краен резултат имаме относително по-неблагоприятна образователна структура, в сравнение с другите области в страната.

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование в област Кърджали е 18 668. Те съставляват 14.0% от населението на възраст 7 и повече години. Това е най-ниският относителен дял на висшистите спрямо другите области на страната.

Сравнението по общини показва още по-неблагоприятни резултати за всички общини на областта, с изключение на община Кърджали, където относителният дял на лицата с висше образование е 20.0%, но пак е по-нисък от средния за страната.

В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 3.7 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 16.8%, а на мъжете – 11.1%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно с 4.1 и 3.1 процентни пункта.

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете на областта е 25.2%, то в селата е 6.1%, или четири пъти по-малко.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през август 2022 година

През август 2022 г. в област Кърджали са функционирали 76 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 158, а на леглата – 2 327. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 20.6%, а на леглата в тях – с 11.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2022 г. е 19 898 и намалява с 6.6% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 16.2%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 37.1%.

През август 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 42.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 27.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 57.2 и 72.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 29.3% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 15.6%, Гърция – 11.4%, Германия – 8.6% и
Сърбия – 6.6%.

Население към 7 септември 2021 година в област Кърджали – Окончателни данни от Преброяване 2021

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението в област Кърджали

Населението на област Кърджали към 7 септември 2021 г. е 141 177. Жените са 71 762 (50.8%), а мъжете – 69 415 (49.2%), или на 1000 жени се падат 967 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 11631 души, или със 7.6%. Средногодишният темп на намаление на населението през периода 2011 – 2021 г. е 0.8 на година, докато през периода 2001 – 2011 г. е бил 0.7.

В сравнение със средно за страната и по отделни области, намалението на населението в област Кърджали е относително малко. През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Общо за двадесет области намалението е над средното за страната. Най-малка загуба на население има при областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%).

Териториално разпределение на населението в област Кърджали

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. в област Кърджали има 468 населените места. Те са разпределени по общини както следва: Ардино – 52, Джебел – 47, Кирково – 72, Крумовград – 80, Кърджали -118, Момчилград – 49 и Черноочене – 50 населени места.

От всички населени места 5 са градове.

В градовете живеят 59 247 души, или 42% от населението на областта. Населението на градовете е както следва: гр. Ардино – 3 387, гр. Джебел – 3 044, гр. Крумовград – 4 962, областния град Кърджали – 40 659, гр. Момчилград – 7 195.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Кърджали са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 129, а на леглата – 2 264. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 19.7%, а леглата в тях – с 12.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2022 г. е 16 690 и намалява с 11.5% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява със 7.5%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 19.1%.

През юли 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 36.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 63.7% и 68.9%. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 34.5%, следвани от Румъния – 15.9%, Гърция – 9.7% и Сърбия – 5.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Кърджали са функционирали 70 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги и хижи. Броят на стаите в тях е 1 102, а на леглата –      2 205. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 11.1%, а на леглата в тях – със 7.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2022 г. е 12 634 и намалява с 8.6% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 8.0%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 9.9%.

През юни 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 33.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.8% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 67.0% и 68.2%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 37.1% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 22.8%, Гърция – 11.7% и Обединеното кралство – 3.5%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Кърджали през 2021 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2021 г. линията на бедност за област Кърджали e 444.67 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 22.0% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 10.4%, а относителният дял на бедното население – с 0.9 процентни пункта (табл. 1).

            Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2021 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.0 до 24.4%, или с 2.4 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 37.0%, или с 15.0 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през април 2022 година

През април 2022 г. в област Кърджали са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 842, а на леглата – 1 672.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2022 г. е 9 826. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 7 360, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 2 466.

През април 2022 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 76.9% от общия брой нощувки на български граждани и 61.1% – от чужди граждани, докато в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 23.1 и 38.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 74.9%, следвани от Гърция – 6.8%, Обединеното кралство – 3.2% и Италия – 2.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2022 г. намаляват с 0.6 хил., или с 2.0% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 30.9 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор бележат намаление с 0.6% (до 9.4 хиляди), а в частния сектор – с 2.6% и достигат до 21.5 хиляди.

В края на март 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 2.7%. В сравнение с края на март 2021 г. наетите в обществения сектор нарастват с 2.1% (или с 0.2 хил.), докато в частния сектор намаляват с 4.7% (или с 1.1 хил.).

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за областта намалява с 15.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 1 022 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 385 лв., а за частния – 930 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали намалява с 10.5% в сравнение със същия период на предходната година.