Индикатори за бедност и социално включване в област Кърджали през 2018 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2018 г. линията на бедност за област Кърджали e 263.75 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 16.9% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 8.4%, докато относителният дял на бедното население намалява с 12.2 процентни пункта (табл.1).

            Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2018 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 16.9 до 31.1%, или с 14.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 49.5%, или с 32.6 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през април 2019 година

През април 2019 г. в област Кърджали са функционирали 36 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 564, а на леглата – 1 153. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 5.9%, а на леглата в тях – с 4.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2019 г. е 5 532 и намалява с 8.4% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 6.8%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 20.5%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 57.9%, следвани от Гърция – 8.9%, Обединеното кралство – 5.0% и Германия – 4.5.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първо тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2019 г. се увеличават с 4.4% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 30.9 хиляди. Спрямо края на четвърто тримесечие на 2018 г. наетите лица в частния сектор бележат ръст с 5.1% (до 22.1 хиляди), а в обществения сектор – с 2.8% и достигат до 8.8 хиляди.

В края на март 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 3.5%. В сравнение с края на март 2018 г. наетите в частния сектор се увеличават с 3.0% (или с 0.6 хил.), а в обществения сектор – с 4.6% (или с 0.4 хил.).

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 1.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. и достига 894 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1004 лв., а за частния – 851 лева. През първото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 11.9% в сравнение със същия период на предходната година.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Кърджали към 31.12.2017 година

Чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2017 г. възлизат на 256.2 млн. евро, което е с 67.3% повече в сравнение с 2016 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.0% и 9.0% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район. Област Кърджали заема дванадесето място в страната по размер на чуждестранните инвестиции.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 141.7 млн.eвро, или 55.3% от всички инвестиции. В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 4.7 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 57.2% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял намалява общо с 15.8 процентни пункта спрямо предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 0.5 хил., или с 1.5% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 29.6 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 20.2%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 13.9% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 13.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности“ – с 9.0%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 8.3% и „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.5%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 35.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11.9% и „Образование“ – 10.7%. В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Строителство“.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кърджали през 2018 година

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 72.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет[ в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.8 процентни пункта спрямо предходната година. Същевременно 71.5% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Достъп до интернет от домакинствата

През 2018 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Югозападният район (75.3%), а след него се нареждат Североизточният и Южният централен район, съответно със 73.9 и 73.7%. Домакинствата от Югоизточния и Северния централен район, където с достъп до интернет са съответно 70.0 и 68.5% от домакинствата, изостават от средната стойност за страната. Най-нисък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в Северозападния район – 65.2%.

Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 89.5% от тях имат достъп до интернет при 66.4% за домакинствата без деца. В област Кърджали 84.4% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си и това е най-високата стойност по този показател в сравнение с всички останали области в страната. Спрямо предходната година в област Кърджали е отбелязан  ръст от 17.1 процентни пункта.Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през октомври 2018 година

PDF_файл

През октомври 2018 г. в област Кърджали са функционирали 33 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 524, а на леглата – 1 067. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях – с 9.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г. е 6 906 и намалява с 3.1% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 0.1%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 5.4%.

През октомври 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 56.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 55.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 43.2% и 44.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 55.3% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 9.5%, Германия – 8.2% и Гърция – 5.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. намаляват с 0.1 хил., или с 0.3% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 30.1 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – с 10.7%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8.5% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 6.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности“ – с 12.0%, и „Строителство“ – с 6.2%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 35.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11.1% и „Образование“ – 10.4%.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Строителство“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през август 2018 година

PDF_файл

През август 2018 г. в област Кърджали са функционирали 33 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 534, а на леглата – 1 063. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях – с 8.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г. е 8 010 и намалява с 8.3% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 9.8%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 18.9%.

През август 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 52.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 56.5% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 47.3% и 43.5%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. се увеличават с 0.3 хил., или с 0.9% спрямо края на март 2018 г., като достигат 30.1 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Административни и спомагателни дейности“ – с 19.6%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 18.2% и „Операции с недвижими имоти“ – с 9.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.8%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 11.3% и „Строителство“ – със 7.5%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 35.9%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11.8% и „Образование“ – 10.3%.

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.