Население към 7 септември 2021 година в област Кърджали – Окончателни данни от Преброяване 2021

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението в област Кърджали

Населението на област Кърджали към 7 септември 2021 г. е 141 177. Жените са 71 762 (50.8%), а мъжете – 69 415 (49.2%), или на 1000 жени се падат 967 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 11631 души, или със 7.6%. Средногодишният темп на намаление на населението през периода 2011 – 2021 г. е 0.8 на година, докато през периода 2001 – 2011 г. е бил 0.7.

В сравнение със средно за страната и по отделни области, намалението на населението в област Кърджали е относително малко. През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Общо за двадесет области намалението е над средното за страната. Най-малка загуба на население има при областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%).

Териториално разпределение на населението в област Кърджали

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. в област Кърджали има 468 населените места. Те са разпределени по общини както следва: Ардино – 52, Джебел – 47, Кирково – 72, Крумовград – 80, Кърджали -118, Момчилград – 49 и Черноочене – 50 населени места.

От всички населени места 5 са градове.

В градовете живеят 59 247 души, или 42% от населението на областта. Населението на градовете е както следва: гр. Ардино – 3 387, гр. Джебел – 3 044, гр. Крумовград – 4 962, областния град Кърджали – 40 659, гр. Момчилград – 7 195.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Кърджали са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 129, а на леглата – 2 264. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 19.7%, а леглата в тях – с 12.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2022 г. е 16 690 и намалява с 11.5% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява със 7.5%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 19.1%.

През юли 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 36.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 63.7% и 68.9%. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 34.5%, следвани от Румъния – 15.9%, Гърция – 9.7% и Сърбия – 5.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Кърджали са функционирали 70 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги и хижи. Броят на стаите в тях е 1 102, а на леглата –      2 205. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 11.1%, а на леглата в тях – със 7.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2022 г. е 12 634 и намалява с 8.6% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 8.0%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 9.9%.

През юни 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 33.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.8% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 67.0% и 68.2%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 37.1% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 22.8%, Гърция – 11.7% и Обединеното кралство – 3.5%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Кърджали през 2021 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2021 г. линията на бедност за област Кърджали e 444.67 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 22.0% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 10.4%, а относителният дял на бедното население – с 0.9 процентни пункта (табл. 1).

            Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2021 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.0 до 24.4%, или с 2.4 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 37.0%, или с 15.0 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през април 2022 година

През април 2022 г. в област Кърджали са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 842, а на леглата – 1 672.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2022 г. е 9 826. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 7 360, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 2 466.

През април 2022 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 76.9% от общия брой нощувки на български граждани и 61.1% – от чужди граждани, докато в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 23.1 и 38.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 74.9%, следвани от Гърция – 6.8%, Обединеното кралство – 3.2% и Италия – 2.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2022 г. намаляват с 0.6 хил., или с 2.0% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 30.9 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор бележат намаление с 0.6% (до 9.4 хиляди), а в частния сектор – с 2.6% и достигат до 21.5 хиляди.

В края на март 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 2.7%. В сравнение с края на март 2021 г. наетите в обществения сектор нарастват с 2.1% (или с 0.2 хил.), докато в частния сектор намаляват с 4.7% (или с 1.1 хил.).

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за областта намалява с 15.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 1 022 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 385 лв., а за частния – 930 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали намалява с 10.5% в сравнение със същия период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през февруари 2022 година

През февруари 2022 г. в област Кърджали са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 701, а на леглата – 1 384. В сравнение с февруари 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.1%, а на леглата в тях – с 6.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2022 г. е 4 243 и намалява с 46.7% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 63.3%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличава с 57.7%.

През февруари 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 56.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 43.7% и 62.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 67.7% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция – 8.7%, Германия – 5.1% и Румъния – 3.6%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Кърджали към 31.12.2020 година

Чуждестранните преки инвестиции (ЧПИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2020 г. възлизат на 256.4 млн. евро, което е с 20.1% по-малко в сравнение с 2019 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.0%, съответно 8.8% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 249.8 млн. eвро, или 97.4% от всички инвестиции. В сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство са инвестирани 2.8 млн. евро, или 1.1% от общият обем на направените ЧПИ в областта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на декември 2021 г. се увеличават с 0.2 хил., или с 0.7% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 31.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. наетите лица в частния сектор бележат увеличение с 0.7% (до 22.1 хиляди), а в обществения сектор – с 0.6% и достигат до 9.5 хиляди.

В края на декември 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 6.8%. В сравнение с края на декември 2020 г. наетите в обществения сектор се увеличават със 7.8% (или с 0.7 хил.), а в частния сектор – с 6.4% (или с 1.3 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 3.4% спрямо третото тримесечие на 2021 г. и достига 1 205 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 502 лв., а за частния – 1 077 лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 1.2% в сравнение със същия период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в област Кърджали са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 843, а на леглата – 1 657.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г. е 7 030. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 5 103, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 1 927.

През ноември 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 71.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 73.0% – на българи, а в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 28.6 и 27.0%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 63.1% от всички реализирани нощувки, следвани от Литва – 19.0%, Гърция – 3.7% и Румъния – 2.9%.