Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Кърджали са функционирали 88 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 278, а на леглата – 2 687. В сравнение с юли 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 20.5%, а леглата в тях – с 18.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2023 г. е 15 488 и намалява със 7.2% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 15.8%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди нараства с 11.4%.

През юли 2023 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 44.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 55.5% и 62.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юни 2023 година

През юни 2023 г. в област Кърджали са функционирали 82 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги и хижи. Броят на стаите в тях е 1 221, а на леглата – 2 517. В сравнение с юни 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 17.1%, а на леглата в тях – с 14.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2023 г. е 12 656 и се увеличава с 0.2% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличава с 1.9%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 0.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през април 2023 година

През април 2023 г. в област Кърджали са функционирали 75 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 154, а на леглата – 2 365. В сравнение с април 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 50.0%, а на леглата в тях – с 41.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2023 г. е 10 634 и нараства с 8.2% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 7 676, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 2 958.

През април 2023 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 25.8% от общия брой нощувки на български граждани, а от чужди граждани те са 48.1%, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 74.2 и 51.9%. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 56.1%, следвани от Германия и Гърция – по 5.8% и Обединеното кралство – 4.3%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2023 г. нарастват с 0.2 хил., или с 0.7% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 31.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор бележат увеличение с 2.3% (до 9.8 хиляди), докато в частния сектор имаме намаление с 0.1% и достигат до 21.4 хиляди.

В края на март 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 0.7%. В сравнение с края на март 2022 г. наетите в обществения сектор нарастват с 3.8% (или с 0.4 хил.), докато в частния сектор намаляват с 0.6% (или с 0.1 хил.).

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 0.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. и достига 1 383 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 558 лв., а за частния – 1 305 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали нараства с 12.6% в сравнение със същия период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в област Кърджали са функционирали 67 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 045, а на леглата – 2 125. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 67.5%, а на леглата в тях – с 53.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2023 г. е 5 861 и нараства с 38.1% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 4 282, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 1 579.

През февруари 2023 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 50.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 22.9% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 49.1 и 77.1%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 59.9% от всички реализирани нощувки.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Кърджали към 31.12.2021 година

Чуждестранните преки инвестиции (ЧПИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2021 г. възлизат на 413.1 млн. евро, което е с 61.1% повече в сравнение с 2020 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.5%, съответно 12.8% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район.

През 2021 г. в сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство са инвестирани 7.7 млн. евро, или 1.9% от общият обем на направените ЧПИ в областта.

През 2021 г. са направени чуждестранни инвестиции във всички общини на областта, като c голям дял e община Кърджали – 163.6 млн. евро, или 39.6% от всички инвестиции в областта. Спрямо предходната 2020 година направените чуждестранни преки инвестиции в общината бележат спад от 6.0%, а относителният им дял от общите инвестиции в областта намалява с 28.3 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през четвъртото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на декември 2022 г. намаляват с 0.1 хил., или с 0.2% спрямо края на септември 2022 г., като достигат 31.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. наетите лица в частния сектор бележат увеличение с 0.3% (до 21.4 хиляди), докато в обществения сектор намаляват с 1.3% и достигат до 9.6 хиляди.

В края на декември 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 1.9%. В сравнение с края на декември 2021 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 0.9% (или с 0.1 хил.), докато в частния сектор намаляват с 3.1% (или с 0.7 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 8.1% спрямо третото тримесечие на 2022 г. и достига 1 380 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 707 лв., а за частния – 1 233 лева. През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 14.5% в сравнение със същия период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. в област Кърджали са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 999, а на леглата – 2 017. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 21.2%, а на леглата в тях – с 21.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2022 г. е 6 959 и намалява с 1.0% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 6.3%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 20.3%.

През ноември 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 34.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 20.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 65.4 и 79.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 56.8% от всички реализирани нощувки.

Етнокултурни характеристики на населението в област Кърджали към 7 септември 2021 година

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната.

При преброяванията използваните дефиниции и методология, както и формирането на въпросите и отговорите в преброителната карта са изцяло съобразени с основните принципи и препоръки на ООН, свързани с изучаването на населението по етнически и религиозни признаци:

  • Доброволност на отговорите;
  • Самоопределение;
  • Възможност за свободно записан отговор.

Самоопределение по етнос

Етническата група представлява общност от лица, близки по произход, бит, култура и език.

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания.

Към 7 септември 2021 г. в област Кърджали българската етническа група обхваща 37 383, или 29.0% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 1.2 процентни пункта.

Към турската етническа група са се самоопределили 83 280, или 64.5% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 1.7 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към ромския етнос са се самоопределили 1354, или 1.0% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група остава непроменен в сравнение с 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 2 130 души, или 1.7%.

Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 640 (0.5%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 4 269, или 3.3% от отговорилите лица.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на септември 2022 г. намаляват с 0.4 хил., или с 1.2% спрямо края на юни 2022 г., като достигат 31.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 2.0% (до 21.3 хиляди), докато в обществения сектор имаме увеличение с 0.6% и достигат до 9.7 хиляди.

В края на септември 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 1.0%. В сравнение с края на септември 2021 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 2.9% (или с 0.3 хил.), а в частния сектор намаляват с 2.7% (или с 0.6 хил.).

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за областта намалява с 0.2% спрямо второто тримесечие на 2022 г. и достига 1 277 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 537 лв., а за частния – 1 162 лева.

През третото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 9.6% в сравнение със същия период на предходната година.