Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2022 г. намаляват с 0.6 хил., или с 2.0% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 30.9 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор бележат намаление с 0.6% (до 9.4 хиляди), а в частния сектор – с 2.6% и достигат до 21.5 хиляди.

В края на март 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 2.7%. В сравнение с края на март 2021 г. наетите в обществения сектор нарастват с 2.1% (или с 0.2 хил.), докато в частния сектор намаляват с 4.7% (или с 1.1 хил.).

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за областта намалява с 15.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 1 022 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 385 лв., а за частния – 930 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали намалява с 10.5% в сравнение със същия период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през февруари 2022 година

През февруари 2022 г. в област Кърджали са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 701, а на леглата – 1 384. В сравнение с февруари 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.1%, а на леглата в тях – с 6.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2022 г. е 4 243 и намалява с 46.7% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 63.3%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличава с 57.7%.

През февруари 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 56.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 43.7% и 62.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 67.7% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция – 8.7%, Германия – 5.1% и Румъния – 3.6%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Кърджали към 31.12.2020 година

Чуждестранните преки инвестиции (ЧПИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2020 г. възлизат на 256.4 млн. евро, което е с 20.1% по-малко в сравнение с 2019 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.0%, съответно 8.8% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 249.8 млн. eвро, или 97.4% от всички инвестиции. В сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство са инвестирани 2.8 млн. евро, или 1.1% от общият обем на направените ЧПИ в областта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на декември 2021 г. се увеличават с 0.2 хил., или с 0.7% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 31.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. наетите лица в частния сектор бележат увеличение с 0.7% (до 22.1 хиляди), а в обществения сектор – с 0.6% и достигат до 9.5 хиляди.

В края на декември 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 6.8%. В сравнение с края на декември 2020 г. наетите в обществения сектор се увеличават със 7.8% (или с 0.7 хил.), а в частния сектор – с 6.4% (или с 1.3 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 3.4% спрямо третото тримесечие на 2021 г. и достига 1 205 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 502 лв., а за частния – 1 077 лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 1.2% в сравнение със същия период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в област Кърджали са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 843, а на леглата – 1 657.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г. е 7 030. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 5 103, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 1 927.

През ноември 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 71.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 73.0% – на българи, а в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 28.6 и 27.0%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 63.1% от всички реализирани нощувки, следвани от Литва – 19.0%, Гърция – 3.7% и Румъния – 2.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. в област Кърджали са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 907, а на леглата – 1 832.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2021 г. е 7 721. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 4 669, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 3 052.

През октомври 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 54.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 61.6% – на българи, докато в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 45.6% и 38.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 63.9% от всички реализирани нощувки, следвани от Литва – 9.4%, Гърция – 7.4% и Полша – 4.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юли 2021 година

През юли 2021 г. в област Кърджали са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 993, а на леглата – 2 011.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2021 г. е 18 863. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 12 320, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 6 543.

През юли 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 63.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 65.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 36.8 и 34.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 36.4%, следвани от Литва – 16.0%, Иран – 13.0% и Румъния – 12.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юни 2021 година

През юни 2021 г. в област Кърджали са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги и хижи. Броят на стаите в тях е 1 012, а на леглата – 2 049.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2021 г. е 13 824. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 9 344, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 4 480.

През юни 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 66.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 68.0% – на българи, а в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 33.8 и 32.0%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 51.4% от всички реализирани нощувки, следвани от Литва – 17.4% и Гърция – 16.6%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Кърджали през 2020 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2020 г. линията на бедност за област Кърджали e 402.75 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 21.1% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 18.2%, докато относителният дял на бедното население намалява с 3.1 процентни пункта (табл. 1).

            Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21.1 до 24.8%, или с 3.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 33.8%, или с 12.7 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през април 2021 година

През април 2021 г. в област Кърджали са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 906, а на леглата – 1 805.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2021 г. е 10 209. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 7 388, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 2 821.

През април 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 75.4% от общия брой нощувки на български граждани, а от чужди граждани те са 58.3%, докато в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 24.6 и 41.7%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Гърция – 37.3%, следвани от Турция – 31.8% и Литва – 23.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2021 г. в област Кърджали са 4 575. От всички пренощували лица 89.4% са българи, като по-голямата част от тях (72.7%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 485, като 57.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 3.8 нощувки.