Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в област Кърджали са функционирали 44 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 656, а на леглата – 1 285. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 33.3%, а на леглата в тях – с 22.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г. е 4 501 и нараства с 0.9% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 31.3%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 35.6%.

През ноември 2020 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 55.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 73.2% – на българи, а в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 44.3 и 26.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 66.4% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция – 17.8%, Италия – 3.4% и Франция – 3.1%.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кърджали през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 78.9% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта в сравнение с предходната година. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори (68.0%) и фиксирана кабелна връзка – 59.4%.

Достъп до интернет в домакинствата

През 2020 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Югозападният район (85.9%), а след него се нареждат Южният централен и Североизточният район, съответно със 79.2 и 77.7%. Домакинствата от Югоизточния и Северния централен район, където с достъп до интернет са съответно 77.2 и 74.8% от домакинствата, изостават от средната стойност за страната. Най-нисък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в Северозападния район – 66.2%.

Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 96.1% от тях имат достъп до интернет при 75.5% за домакинствата без деца. В област Кърджали 77.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си. Спрямо предходната година в област Кърджали е отбелязан ръст от 9.8 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на септември 2020 г. намаляват с 0.3 хил., или с 1.0% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 29.2 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 2.0% (до 20.3 хиляди), докато в обществения сектор имаме увеличение с 1.3% и достигат до 8.9 хиляди.

В края на септември 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 2.6%. В сравнение с края на септември 2019 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 1.8% (или с 0.2 хил.), а в частния сектор намаляват с 4.4% (или с 1.0 хил.).

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 6.6% спрямо второто тримесечие на 2020 г. и достига 1 065 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1213 лв., а за частния – 1 001 лева. През третото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 15.5% в сравнение със същия период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през август 2020 година

През август 2020 г. в област Кърджали са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 692, а на леглата – 1 410. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 41.2%, а на леглата в тях – с 29.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2020 г. е 13 722 и нараства с 37.2% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства със 71.5%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 2.3%.

През август 2020 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 47.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 32.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 52.2 и 67.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 73.0% от всички реализирани нощувки, следвани от Германия – 8.8%, Гърция – 2.4% и Нидерландия – 2.2%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2020 г. в област Кърджали са 7 391 и се увеличават с 20.0% в сравнение със същия месец на 2019 година. От всички пренощували лица 92.9% са българи, като по-голямата част от тях (62.9%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Пренощувалите чужденци са 523, като 50.9% от тях са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 1.5 нощувки.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юли 2020 година

През юли 2020 г. в област Кърджали са функционирали 43 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 662, а на леглата – 1 314. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 22.9%, а леглата в тях – с 18.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2020 г. е 9 869 и се увеличава със 7.2% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 37.9%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 24.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 51.0%, следвани от Румъния – 11.2%, Република Северна Македония – 9.7% и Нидерландия – 6.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2020 г. в област Кърджали са 5 287 и намаляват с 11.3% в сравнение със същия месец на 2019 г. От всички пренощували лица 93.8% са българи, като по-голямата част от тях (58.9%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 330, като 52.1% от тях също са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юни 2020 година

През юни 2020 г. в област Кърджали са функционирали 39 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 594, а на леглата – 1 180. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 18.2%, а на леглата в тях – с 10.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2020 г. е 4 952 и намалява с 28.7% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличава с 5.8%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 55.7%.

През юни 2020 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 65.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 34.6% и 65.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Румъния – 34.6% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция – 19.6%, Турция – 17.8% и Нидерландия – 7.5%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Кърджали през 2019 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2019 г. линията на бедност за област Кърджали e 340.75 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 24.2% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 29.2%, а относителният дял на бедното население – със 7.3 процентни пункта (табл. 1).

            Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 24.2 до 29.4%, или с 5.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 43.2%, или с 19.0 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през април 2020 година

През април 2020 г. в област Кърджали са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 263, а на леглата – 507. В сравнение с април 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 52.8%, а на леглата в тях – с 56.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2020 г. е 539 и намалява с 90.3% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 84.1%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 96.8%.

През април 2020 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 84.2% от общия брой нощувки на български граждани, а в тези с 3 звезди – 15.8%. Няма реализирани нощувки от чужди граждани.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2020 г. намаляват с 0.6 хил., или с 2.0% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 29.6 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор бележат увеличение с 1.8% (до 8.8 хиляди), докато в частния сектор имаме намаление с 3.5% и достигат до 20.8 хиляди.

В края на март 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 4.4%. В сравнение с края на март 2019 г. наетите в обществения сектор намаляват с 0.5% (или с 41 човека), а в частния сектор – с 5.9% (или с 1.3 хил.).

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 4.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. и достига 1 019 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 126 лв., а за частния – 973 лева. През първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 14.0% в сравнение със същия период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през февруари 2020 година

През февруари 2020 г. в област Кърджали са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 640, а на леглата – 1 243. В сравнение с февруари 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 57.7%, а на леглата в тях – с 45.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2020 г. е 4 736 и нараства с 39.1% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличава със 113.5%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 12.4%.

През февруари 2020 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 38.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 61.1% и 63.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 76.1% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 6.1%, Гърция – 5.9% и Нидерландия – 1.9%.