Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2020 г. намаляват с 0.6 хил., или с 2.0% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 29.6 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор бележат увеличение с 1.8% (до 8.8 хиляди), докато в частния сектор имаме намаление с 3.5% и достигат до 20.8 хиляди.

В края на март 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 4.4%. В сравнение с края на март 2019 г. наетите в обществения сектор намаляват с 0.5% (или с 41 човека), а в частния сектор – с 5.9% (или с 1.3 хил.).

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 4.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. и достига 1 019 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 126 лв., а за частния – 973 лева. През първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 14.0% в сравнение със същия период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през февруари 2020 година

През февруари 2020 г. в област Кърджали са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 640, а на леглата – 1 243. В сравнение с февруари 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 57.7%, а на леглата в тях – с 45.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2020 г. е 4 736 и нараства с 39.1% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличава със 113.5%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 12.4%.

През февруари 2020 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 38.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 61.1% и 63.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 76.1% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 6.1%, Гърция – 5.9% и Нидерландия – 1.9%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Кърджали към 31.12.2018 година

Чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2018 г. възлизат на 291.6 млн. евро, което е с 13.8% повече в сравнение с 2017 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.2% и 9.7% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район. Област Кърджали заема дванадесето място в страната по размер на чуждестранните инвестиции.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 129.6 млн. eвро, или 44.4% от всички инвестиции. В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 2.6 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 45.3% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял намалява общо с 11.9 процентни пункта спрямо предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на декември 2019 г. се увеличават с 0.2 хил., или с 0.7% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 30.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица в частния сектор бележат увеличение с 1.6% (до 21.5 хиляди), докато в обществения сектор имаме намаление с 1.6% и достигат до 8.6 хиляди.

В края на декември 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличава с 1.9%. В сравнение с края на декември 2018 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 0.6% (или с 0.1 хил.), а в частния сектор – с 2.4% (или с 0.5 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 6.1% спрямо третото тримесечие на 2019 г. и достига 978 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 144 лв., а за частния – 909 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 11.4% в сравнение със същия период на предходната година.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кърджали през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 75.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори (64.0%) и фиксирана кабелна връзка – 57.8%.

Достъп до интернет от домакинствата

През 2019 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Югозападният район (77.8%), а след него се нареждат Южният централен и Югоизточният район, съответно със 75.3 и 74.7%. Домакинствата от Североизточния и Северния централен район, където с достъп до интернет са съответно 74.0 и 73.2% от домакинствата, изостават от средната стойност за страната. Най-нисък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в Северозападния район – 70.8%.

Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 90.5% от тях имат достъп до интернет при 70.0% за домакинствата без деца. В област Кърджали 67.5% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си. Спрямо предходната година в област Кърджали е отбелязан спад от 16.9 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Кърджали са функционирали 32 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 525, а на леглата – 1 054. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.0%, а на леглата в тях – с 1.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2019 г. е 5 813 и намалява с 15.8% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличава с 6.6%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 33.8%.

През октомври 2019 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 46.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 53.1% и 57.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 54.8% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция – 8.0%, Обединеното кралство – 3.9% и Германия – 3.3%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на септември 2019 г. намаляват с 0.3 хил., или с 1.0% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 30.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 1.8% (до 21.2 хиляди), докато в обществения сектор имаме увеличение с 0.9% и достигат до 8.8 хиляди.

В края на септември 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 0.3%. В сравнение с края на септември 2018 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 3.4% (или с 0.3 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.8% (или с 0.4 хил.).

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта намалява с 1.3% спрямо второто тримесечие на 2019 г. и достига 922 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1035 лв., а за частния – 875 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 8.6% в сравнение със същия период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през август 2019 година

През август 2019 г. в област Кърджали са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 540, а на леглата – 1 092. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.0%, а на леглата в тях – с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 9 999 и нараства с 24.8% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 50.9%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 4.0%.

През август 2019 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 49.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 45.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 50.8 и 54.4%. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 41.6% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция и Румъния – по 7.2%, Германия – 6.1% и Израел – 4.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Кърджали са функционирали 35 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 547, а на леглата – 1 112. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се запазва същия, а леглата в тях намаляват с 0.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2019 г. е 9 204 и се увеличава с 14.5% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 28.5%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 2.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 49.3%, следвани от Румъния – 6.5%, Германия – 6.2% и Дания – 4.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на юни 2019 г. намаляват с 0.6 хил., или с 2.1% спрямо края на март 2019 г., като достигат 30.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. наетите лица в частния сектор бележат намаление с 2.3% (до 21.6 хиляди), а в обществения сектор – с 1.5% и достигат до 8.7 хиляди.

В края на юни 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 0.5%. В сравнение с края на юни 2018 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 3.8% (или с 0.3 хил.), а в частния сектор намаляват с 0.8% (или с 0.2 хил.).

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 4.5% спрямо първото тримесечие на 2019 г. и достига 934 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1047 лв., а за частния – 889 лева.

През второто тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 8.4% в сравнение със същия период на предходната година.