Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юли 2021 година

През юли 2021 г. в област Кърджали са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 993, а на леглата – 2 011.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2021 г. е 18 863. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 12 320, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 6 543.

През юли 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 63.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 65.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 36.8 и 34.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 36.4%, следвани от Литва – 16.0%, Иран – 13.0% и Румъния – 12.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юни 2021 година

През юни 2021 г. в област Кърджали са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги и хижи. Броят на стаите в тях е 1 012, а на леглата – 2 049.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2021 г. е 13 824. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 9 344, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 4 480.

През юни 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 66.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 68.0% – на българи, а в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 33.8 и 32.0%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 51.4% от всички реализирани нощувки, следвани от Литва – 17.4% и Гърция – 16.6%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Кърджали през 2020 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2020 г. линията на бедност за област Кърджали e 402.75 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 21.1% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 18.2%, докато относителният дял на бедното население намалява с 3.1 процентни пункта (табл. 1).

            Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21.1 до 24.8%, или с 3.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 33.8%, или с 12.7 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през април 2021 година

През април 2021 г. в област Кърджали са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 906, а на леглата – 1 805.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2021 г. е 10 209. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 7 388, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 2 821.

През април 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 75.4% от общия брой нощувки на български граждани, а от чужди граждани те са 58.3%, докато в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 24.6 и 41.7%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Гърция – 37.3%, следвани от Турция – 31.8% и Литва – 23.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2021 г. в област Кърджали са 4 575. От всички пренощували лица 89.4% са българи, като по-голямата част от тях (72.7%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 485, като 57.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 3.8 нощувки.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2020 г. нарастват с 2.3 хил., или със 7.7% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 31.8 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор бележат увеличение с 5.0% (до 9.2 хиляди), а в частния сектор – с 8.8% и достигат до 22.6 хиляди.

В края на март 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства със 7.6%. В сравнение с края на март 2020 г. наетите в обществения сектор нарастват с 5.4% (или с 0.5 хил.), а в частния сектор – с 8.5% (или с 1.8 хил.).

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за областта намалява с 4.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. и достига 1 142 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 332 лв., а за частния – 1 062 лева. През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 12.1% в сравнение със същия период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в област Кърджали са функционирали 45 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 757, а на леглата – 1 486. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 9.8%, а на леглата в тях – с 19.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2021 г. е 7 968 и нараства с 68.2% в сравнение със същия месец на предходната година.

През февруари 2021 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 26.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 12.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 73.3% и 87.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Литва – 44.0% от всички реализирани нощувки, следвани от Турция – 37.5%, Гърция – 8.2% и Германия – 5.5%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Кърджали към 31.12.2019 година

Чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2019 г. възлизат на 321.0 млн. евро, което е с 10.1% повече в сравнение с 2018 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.3% и 11.3% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район.

През 2019 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 318.5 млн. eвро, или 99.2% от всички инвестиции. В строителството са инвестирани 1.6 млн. евро, или 0.5% от общият обем на направените инвестиции в областта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на декември 2020 г. се увеличават с 0.4 хил., или с 1.2% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 29.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. наетите лица в частния сектор бележат увеличение с 2.3% (до 20.7 хиляди), докато в обществения сектор имаме намаление с 1.3% и достигат до 8.8 хиляди.

В края на декември 2020 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 2.1%. В сравнение с края на декември 2019 г. наетите в обществения сектор се увеличават с 2.2% (или с 0.2 хил.), докато в частния сектор намаляват с 3.8% (или с 0.8 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 11.8% спрямо третото тримесечие на 2020 г. и достига 1 191 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 350 лв., а за частния – 1 122 лева. През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 21.8% в сравнение със същия период на предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в област Кърджали са функционирали 44 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 656, а на леглата – 1 285. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 33.3%, а на леглата в тях – с 22.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г. е 4 501 и нараства с 0.9% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 31.3%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 35.6%.

През ноември 2020 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 55.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 73.2% – на българи, а в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 44.3 и 26.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 66.4% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция – 17.8%, Италия – 3.4% и Франция – 3.1%.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кърджали през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 78.9% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта в сравнение с предходната година. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори (68.0%) и фиксирана кабелна връзка – 59.4%.

Достъп до интернет в домакинствата

През 2020 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Югозападният район (85.9%), а след него се нареждат Южният централен и Североизточният район, съответно със 79.2 и 77.7%. Домакинствата от Югоизточния и Северния централен район, където с достъп до интернет са съответно 77.2 и 74.8% от домакинствата, изостават от средната стойност за страната. Най-нисък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в Северозападния район – 66.2%.

Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 96.1% от тях имат достъп до интернет при 75.5% за домакинствата без деца. В област Кърджали 77.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си. Спрямо предходната година в област Кърджали е отбелязан ръст от 9.8 процентни пункта.