Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през второто тримесечие на 2022 г. са 9. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. сградите са с 4 повече, а жилищата в тях с 12. Според конструкцията новопостроените жилищни сгради са със стоманобетонна – 77.8%, тухлени – 11.1% и други – 11.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 293, а на леглата – 591. Общият брой на нощувките, регистрирани през юни 2022 г. е 3 230, или със 7.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват с 44.5%, а при тези от български граждани има спад от 14.8%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 211 жилища в тях и 15 532 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 12 дру-ги сгради с 2 432 кв. м. РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 56.3% повече, броят на жилищата в тях нараства над три пъти, а общата им застроена площ над два пъти. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са с 20.0% повече, докато общата им застроена площ намалява с 94.4%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Търговище към 31.12.2021 година

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2021 г. са 4 с 625 легла, заведенията за извънболнична помощ са 30 с 13 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 65 легла. В сравнение с 2020 г. броят на заведенията за болнична помощ и легловия фонд остава без промяна.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2021 г. на територията на област Търговище функционират 3 многопрофилни болници с 595 легла и 1 специализирана болница с 30 легла.

Жилищен фонд в област Търговище към 31.12.2021 година

Към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 43.7 хил. жилищни сгради и в сравнение с 2020 година нараства с 5 жилищни сгради. В градовете се намират 27.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 72.5%. Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през май 2022 година

През май 2022 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 273, а на леглата – 525. Общият брой на нощувките, регистрирани през май 2022 г. е 2 400, или с 8.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват с 86.0%, а при тези от български граждани има спад от 18.9%.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Търговище през 2021 година

През 2021 г. средната цена на един декар ниви в област Търговище достига 978 лв., което е със 7.5% повече в сравнение с 2020 година. Област Търговище е на четиринадесето място в страната по цена на сделки с ниви през 2021 година. Най-висока е цената на сделките с ниви в област Добрич – 2 068 лв., а най-ниска в област Перник – 120 лв. на декар.

Детски градини в област Търговище през 2021 година

През учебната 2021/2022 година в област Търговище функционират 21 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 2 958 (1 499 момчета и 1 459 момичета), което е с 43 деца (1.4%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 3 955, като на 100 деца се падат 134 места.

Основни данни за културата в област Търговище през 2021 година

1. Музеи

Към 31.12.2021 г. в област Търговище функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2021 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Търговище, са 85.4 хил. фондови единици. Посещенията в музеите през 2021 г. са 8.9 хил. и в сравнение с 2020 г. нарастват с 65.8%. В дните със свободен вход са осъществени 30.7% от посещенията в музеите. Посещенията на чужденци намаляват с 36.7% в сравнение с предходната година и достигат 31 броя.

Детски ясли в област Търговище през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Търговище функционират 8 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 359 места в тях. В сравнение с предходната година заведенията са без промяна, a броят на местата е с 5 повече. Всички детски ясли се намират в градове на областта – Търговище, Попово и Омуртаг.