Годишна статистика на заетостта в област Търговище през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Търговище  е 25.6 хил. души, което представлява 1.1% от общо наетите в страната.

В сравнение с 2020 г. броят на наетите в областта  намалява с 0.3%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в десет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Операции с недвижими имоти”. Намаление се наблюдава в осем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Финансови и застрахователни дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2022 година

През октомври 2022 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 263, а на леглата – 480. Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2022 г. е 2 482, или със 17.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват със 7.0%, а при тези от български граждани има ръст с 23.8%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Търговище  е 47.3 хил., от които 26.3 хил. са мъже, а 21.0 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 51.5% (при 55.4% за страната), съответно 59.3% за мъжете и 44.3% за жените.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2022 година в област Търговище

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2022 г.  намаляват с 0.3% спрямо края на юни 2022 г., като достигат 25.3 хиляди.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в шест икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Строителство”. Намаление се наблюдава в десет икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти” и „Други дейности”.

Етнокултурни характеристики и миграция на населението на област Търговище към 7 септември 2021 година

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания.

Към 7 септември 2021 г. българската етническа група в област Търговище обхваща 46 455, или 50.4% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 20.4 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2022 година

През септември 2022 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 273, а на леглата – 525. Общият брой на нощувките, регистрирани през септември 2022 г. е 3 405, или със 77.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват над три пъти, а при тези от български граждани с 40.9%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2022 г. са 7. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. сградите са с 2 по-малко, а жилищата в тях са с 16 повече. Според конструкцията новопостроените жилищни сгради са със стоманобетонна – 71.4%, тухлени и други – по 14.3%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с 44 жилища в тях и 5 436 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 7 други сгради с 1 338 кв. м. РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 40.0% по-малко, броят на жилищата в тях – със 79.1%, а общата им застроена площ – с 65.0%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради намаляват с 41.7%, а общата им застроена площ – с 45.0%.

Социално-икономически характеристики – степен на завършено образование, икономическа активност на населението в област Търговище – Преброяване 2021

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование е 14.3 хил., или 15.5% от населението в област Търговище на възраст 7 и повече години. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 4.0 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 18.6%, а на мъжете – 12.2%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно с 4.7 и 3.2 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2022 година

През август 2022 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 273, а на леглата – 525. Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2022 г. е 3 455, или със 3.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 5.1%, а при тези от български граждани има ръст от 6.3%.