Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Търговище през 2022 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2022 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Търговище са 264.7 млн. лв., като спрямо 2021 г. се увеличават с 3.4%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 234.0 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 13.9%, а при нежилищните – с 19.6% спрямо предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през януари 2024 година

През януари 2024 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 267, а на леглата – 511.

Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2024 г. е 1 894, или с 6.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чужди граждани нарастват с 42.3%, а тези от български граждани намаляват с 18.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Търговище  е 35.9 хил., от които 20.9 хил. са мъже, а 15.0 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 43.3% (при 53.1% за страната), съответно 52.4% за мъжете и 34.8% за жените.

Брутен вътрешен продукт за област Търговище през 2022 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Търговище през 2022 г. е 1 661 млн. лева. Това нарежда област Търговище на 22-ро място в страната.

В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 21.5%. Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 17 195 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 25 956 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 53 746 лева.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2023 г.  намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 24.2 хиляди.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в шест икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения” и „Образование”. Намаление се наблюдава в единадесет икономически дейности, като най-голямо е в „Административни и спомагателни дейности” и „Операции с недвижими имоти”

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 8. Спрямо третото тримесечие на 2023 г. сградите са с 1 повече, а жилищата в тях са с 41 по-малко.

Според конструкцията новопостроените жилищни сгради са със стоманобетонна – 75.0% и други – 25.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 17 жилищни сгради с 41 жилища в тях и 4 249 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 17 други сгради с 4 434 кв. м. РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 6.3% повече, докато броят на жилищата в тях намаляват с 52.3%, а общата им застроена площ – с 32.9%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради нарастват с 54.5%, а общата им застроена площ с близо два пъти.

Статистика на фамилния бизнес в област Търговище през 2022 година

През 2022 г. 1 101 са активните предприятия в област Търговище, които декларират, че бизнеса им е семеен. В сравнение с 2021 г. техния брой се увеличава с 208, или с 23.3%, а в сравнение с 2015 г. намалява с 85, или 7.2%

През 2022 г. на територията на област Търговище функционират 1.1% от активните фамилни предприятия в страната, което я поставя на двадесет и осмо място. С най-голям относителен дял на активните фамилни предприятия са областите София (столица) с 21.4% (22 422 предприятия), Пловдив с 9.8% (10 303 предприятия) и Варна с 6.5% (6 750 предприятия).

Преброяване на населението в област Търговище към 7 септември 2021  г.  –  семейства

Към 7.09.2021 г. семействата в област Търговище са 28 621, от които 16 223 (56.7%) живеят в градовете, а 12 398 (43.3%) – в селата. За последните три преброявания броят на семействата в област Търговище намалява с 12 794, като в сравнение с 2011 г. семействата са по-малко с 6 713 (19.0%). През периода 2011 – 2021 г. броят на семействата намалява във всички области, като най-чувствително е намалението в областите Видин (22.0%), Добрич (21.4%), Ямбол (19.8%) и Смолян (19.5%). През 2021 г. средният брой членове в едно семейство в област Търговище е 2.6 лица.

Жилищен фонд в област Търговище към 31.12.2022 година

Към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 42.1 хил. жилищни сгради и в сравнение с 2021 година намалява с 3.8%. В градовете се намират 29.2% от всички жилищни сгради, а в селата – 70.8%. Жилищните сгради в областта представляват 2.0% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 27.3 хил. или 64.8% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.2%, панелните – 0.9%, а сградите с друга конструкция – 32.1%.