Дейност на местата за настаняване в област Търговище през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в област Търговище са функционирали 11 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 254, а на леглата – 494. Общият брой на нощувките, регистрирани през ноември 2020 г. е 3 976, или с 22.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват със 169.6%, докато тези от български граждани са с 13.4% по-малко.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Търговище през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Търговище  е 27.5 хил. души, което представлява 1.2% от общо наетите в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите в областта  намалява с 2.9%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Операции с недвижими имоти” и „Строителство“. Намаление се наблюдава в дванадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2020 година

Изследването за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 82.4% от домакинствата в област Търговище (78.9% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2010 – 2020 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 62.2 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 264, а на леглата – 518. Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2020 г. е 4 286, или с 52.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват със 190.0%, докато тези от български граждани с 16.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 44.6 хил., от които 27.2 хил. са мъже, а 17.4 хил. – жени. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 8.0%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2020 г. намаляват с 0.8% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 25.8 хиляди. Увеличение на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Административни и спомагателни дейности” и „Финансови и застрахователни дейности”. Намаление се наблюдава в девет икономически дейности, като най-голямо е в „Селско, горско и рибно стопанство”, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Култура, спорт и развлечения“.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2020 година

През септември 2020 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 264, а на леглата – 518.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2020 г. е 11, a новопостроените жилища са 60. Спрямо третото тримесечие на 2019 г. сградите са с 5 повече, а жилищата в тях се увеличават с 29.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 2 209 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 12 други сгради с 11 362 кв. м. РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2020 година

През август 2020 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 264, а на леглата – 518. Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2020 г. е 6 680, или с 48.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.