Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 8. Спрямо третото тримесечие на 2023 г. сградите са с 1 повече, а жилищата в тях са с 41 по-малко.

Според конструкцията новопостроените жилищни сгради са със стоманобетонна – 75.0% и други – 25.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 17 жилищни сгради с 41 жилища в тях и 4 249 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 17 други сгради с 4 434 кв. м. РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 6.3% повече, докато броят на жилищата в тях намаляват с 52.3%, а общата им застроена площ – с 32.9%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради нарастват с 54.5%, а общата им застроена площ с близо два пъти.

Статистика на фамилния бизнес в област Търговище през 2022 година

През 2022 г. 1 101 са активните предприятия в област Търговище, които декларират, че бизнеса им е семеен. В сравнение с 2021 г. техния брой се увеличава с 208, или с 23.3%, а в сравнение с 2015 г. намалява с 85, или 7.2%

През 2022 г. на територията на област Търговище функционират 1.1% от активните фамилни предприятия в страната, което я поставя на двадесет и осмо място. С най-голям относителен дял на активните фамилни предприятия са областите София (столица) с 21.4% (22 422 предприятия), Пловдив с 9.8% (10 303 предприятия) и Варна с 6.5% (6 750 предприятия).

Преброяване на населението в област Търговище към 7 септември 2021  г.  –  семейства

Към 7.09.2021 г. семействата в област Търговище са 28 621, от които 16 223 (56.7%) живеят в градовете, а 12 398 (43.3%) – в селата. За последните три преброявания броят на семействата в област Търговище намалява с 12 794, като в сравнение с 2011 г. семействата са по-малко с 6 713 (19.0%). През периода 2011 – 2021 г. броят на семействата намалява във всички области, като най-чувствително е намалението в областите Видин (22.0%), Добрич (21.4%), Ямбол (19.8%) и Смолян (19.5%). През 2021 г. средният брой членове в едно семейство в област Търговище е 2.6 лица.

Жилищен фонд в област Търговище към 31.12.2022 година

Към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 42.1 хил. жилищни сгради и в сравнение с 2021 година намалява с 3.8%. В градовете се намират 29.2% от всички жилищни сгради, а в селата – 70.8%. Жилищните сгради в областта представляват 2.0% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 27.3 хил. или 64.8% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.2%, панелните – 0.9%, а сградите с друга конструкция – 32.1%.

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2023 година

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2023 г. 83.6% от домакинствата в област Търговище (88.5% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2013 – 2023 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 54.2 процентни пункта.

През 2023 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област София (столица) (95.8%), а с най-нисък – област Монтана (74.5%). По този показател област Търговище заема 18-то място сред всички 28 области в страната.

Годишна статистика на заетостта в област Търговище през 2022 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2022 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Търговище  е 25.6 хил. души, което представлява 1.1% от общо наетите в страната.

В сравнение с 2021 г. броят на наетите в областта  намалява с 0.1%. Намаление се наблюдава в единадесет икономически дейности, като най-голямо и в процентно, и в абсолютно изражение, е в „Транспорт, складиране и пощи“. Увеличение на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности, като в абсолютно изражение е най-значимо в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и в „Селско, горско и рибно стопанство“.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през третото тримесечие на 2023 година

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Търговище  е 41.3 хил., от които 21.6 хил. са мъже, а 19.7 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 49.8% (при 53.9% за страната), съответно 54.0% за мъжете и 45.8% за жените.

Преброяване на населението в област Търговище към 7 септември 2021 г. – жилищни условия

Обитавани жилища

Към 7 септември 2021 г. в област Търговище са преброени 40 007 обитавани жилища. От тях 39 925 (99.8%) са в жилищна сграда, 21 (0.05%) са в работническо общежитие, 16 (0.04%) се намират в нежилищни сгради, 19 са колективни, 9 са примитивни и 17 са подвижни.

Основната част от жилищата в област Търговище се обитават от едно домакинство (96.7%), в 2.9% живеят по две домакинства и в 0.4% от всички жилища живеят по три и повече домакинства.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2023 г.  намаляват с 1.5% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 24.5 хиляди.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в пет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Транспорт, складиране и пощи” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”. Намаление се наблюдава в дванадесет икономически дейности, като най-голямо е в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и „Административни дейности”.