Детски ясли в област Търговище през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Търговище функционират 8 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 354 места в тях. В сравнение с предходната година заведенията и броят на местата са без промяна. Всички детски ясли се намират в градове на областта – Търговище, Попово и Омуртаг.

Жилищен фонд в област Търговище към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 43.7 хил. жилищни сгради и в сравнение с 2019 година нараства с 20 жилищни сгради. В градовете се намират 27.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 72.5%. Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Детски градини в област Търговище през 2020 година

През учебната 2020/2021 година в област Търговище функционират 20 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 3 001 (1 528 момчета и 1 473 момичета), което е с 81 деца (2.6%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 3 654, като на 100 деца се падат 122 места.

Основни данни за културата в област Търговище през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Търговище функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2020 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Търговище, са 83.4 хил. фондови единици. Посещенията в музеите през 2020 г. са 5.4 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват със 72.3%. В дните със свободен вход са осъществени 34.4% от посещенията в музеите. Посещенията на чужденци намаляват с 51.5% в сравнение с предходната година и достигат 49 броя.

Дейност на местата за настаняване през април 2021 г. в област Търговище

През април 2021 г. в област Търговище са функционирали 11 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 244, а на леглата – 479. Общият брой на нощувките, регистрирани през април 2021 г. е 2 188.

Индикатори за бедност и социално включване в област Търговище през 2020 година

През 2020 г. линията на бедност в област Търговище e 402.25 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 451.00 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност за област Търговище са били 18.9% от населението на областта, при 23.8% от населението на страната. Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям със 5.2 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете, съответно 21.4 и 16.2%. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Търговище нараства с 9.2%, а относителният дял на бедното население намалява с 5.7 процентни пункта.

Образование в област Търговище през 2020/2021 учебна година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2020/2021 година в детски градини в област Търговище са записани 3.0 хил. деца, или с 2.6% по-малко в сравнение с предходната година.

• Завършилите средно образование през 2020 г. в общообразователни и професионални училища в област Търговище са съответно 402 и 391 ученици.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на март 2021 г. намаляват с 0.6% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 25.1 хиляди. Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания” и „Хотелиерство и ресторантьорство”. Намаление се наблюдава в девет икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

Демографски процеси в област Търговище през 2020 година

През 2020 г. в област Търговище са регистрирани 799 родени деца, като от тях 793 (99.2%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 109 деца, или с 12.1%. Коефициентът на обща раждаемост в област Търговище през 2020 г. е 7.2‰, а през предходната 2019 г. той е бил 8.1‰.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през първото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през първото тримесечие на 2021 г. е 6, a новопостроените жилища са 40. Спрямо предходното тримесечие на 2020 г. сградите са с 1 по-малко, а жилищата в тях с 31.