Дейност на местата за настаняване в област Търговище през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в област Търговище са функционирали 10 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 234, а на леглата – 455. Общият брой на нощувките, регистрирани през февруари 2021 г. е 1 889, или с 23.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 53.1%, а тези от български граждани – с 12.9%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Търговище са 44.3 хил., или 63.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 3.9 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през януари 2021 година

През януари 2021 г. в област Търговище са функционирали 11 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 254, а на леглата – 494. Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2021 г. е 1 557, или с 40.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 66.7%, а тези от български граждани – с 32.4%.

Статистика на околната среда в област Търговище – годишни данни за 2019 година

През 2019 г. в област Търговище потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване, остава устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението намалява от 69 л/чов./ден. през 2018 г. на 66 л/чов./ден. през 2019 година. Потреблението на питейна вода от домакинствата в страната през 2019 г. е 99 литра средно на човек. Разпределението по области показва, че през 2019 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (124 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Сливен (69 л/чов./ден.) и Търговище (66 л/чов./ден.).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 42.1 хил., от които 25.7 хил. са мъже, а 16.4 хил. – жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.5%. Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 44.7% (при 52.9% за страната), съответно 56.3% за мъжете и 33.8% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. този коефициент намалява с 1.7 процентни пункта, като спадът при жените е с 1.5 процентни пункта, а при мъжете с 1.9 процентни пункта. По брой на заетите лица област Търговище е на 24-то място, а по коефициент на заетост – на 23-то място.

Брутен вътрешен продукт за област Търговище през 2019 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Търговище през 2019 година е 1 165 млн. лева. Това нарежда област Търговище на 23-то място в страната. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 4.1%. Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 10 470 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 17 170 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 38 603 лева.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2020 г. намаляват с 2.0% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 25.3 хиляди.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в шест икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания” и „Операции с недвижими имоти”. Намаление се наблюдава в десет икономически дейности, като най-голямо е в „Селско, горско и рибно стопанство”, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Други дейности“.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през декември 2020 година

През декември 2020 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 264, а на леглата – 518. Общият брой на нощувките, регистрирани през декември 2020 г. е 1 470, или с 36.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 32.3%, а тези от български граждани са с 37.8%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвърто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 7, a новопостроените жилища са 71. Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. сградите са с 4 по-малко, а жилищата в тях с 35.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през четвърто тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради с 60 жилища в тях и 6 152 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП) и на 13 други сгради с 3 748 кв. м. РЗП.