Основни данни за културата в област Търговище през 2019 година

1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Търговище функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Търговище, са 83.5 хил. фондови единици и в сравнение с 2018 г. техният брой се увеличава с 1.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 39.1 хил., от които 22.5 хил. са мъже, а 16.5 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 5.8%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през първото тримесечие на 2020 г. е 6, a новопостроените жилища са 34. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. сградите са с 1 по-малко, а жилищата в тях намаляват с 8.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 12 жилищни сгради с 40 жилища в тях и 3 967 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 4 други сгради с 1 532 кв. м. РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през април 2020 година

През април 2020 г. в област Търговище са функционирали 7 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 167, а на леглата – 314.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на март 2020 г. се увеличават с 0.3% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 25.8 хиляди.

Демографски процеси в област Търговище през 2019 година

Раждаемост

През 2019 г. в област Търговище са регистрирани 904 родени деца, като от тях 902 (99.8%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 45 деца, или с 4.8%.

Образование в област Търговище през учебната 2019/2020 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2019/2020 година в детски градини в област Търговище са записани 3.1 хил. деца, или с 3.0% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища в област Търговище са съответно 413 и 383 ученици.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през март 2020 година

През март 2020 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 268, а на леглата – 514.

Индикатори за бедност и социално включване в област Търговище през 2019 година

През 2019 г., линията на бедност в област Търговище е 368.25 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 413.08 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 27.5 хил. лица, или 24.6% от населението в областта, при 22.6% за страната.