Дейност на местата за настаняване в област Търговище през януари 2020 година

През януари 2020 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 278, а на леглата – 535.

Статистика на околната среда в област Търговище – годишни данни за 2018 година

1. Води

През 2018 г. в област Търговище потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване, остава устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се увеличава от 68 л/чов./ден. през 2017 г. на 69 л/чов./ден. през 2018 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 44.1 хил., от които 26.8 хил. са мъже, а 17.3 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2019 г. намаляват с 1.7% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 25.7 хиляди.

Информация за стартиране на наблюдение по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права”

В периода от 10 март 2020 година до 30 юни 2020 година националният статистически институт ще проведе изследване на тема „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“. Изследването се провежда в рамките на проект, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП) по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основни права.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 278, а на леглата – 535.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 11, a новопостроените жилища са 106. Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. сградите са с 4 повече, а жилищата в тях се увеличават с 49.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 81 жилища в тях и 7 131 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 10 други сгради с 9 459 кв. м. РЗП.

Брутен вътрешен продукт за област Търговище през 2018 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) за област Търговище през 2018 година е 1 118 млн. лева. Това нарежда област Търговище на 23-то място в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 266, а на леглата – 483.