Дейност на местата за настаняване в област Търговище през април 2022 година

През април 2022 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 273, а на леглата – 525. Общият брой на нощувките, регистрирани през април 2022 г. е 2 964, или с 35.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват със 114.5%, а тези от български граждани – с 21.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Търговище  е 41.7 хил., от които 24.3 хил. са мъже, а 17.5 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2022 г. е 45.3% (при 52.7% за страната), съответно 54.5% за мъжете и 36.7% за жените.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през първото тримесечие на 2022 г. са 5. Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. сградите са с 3 по-малко, а жилищата в тях със 102.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на март 2022 г. се увеличават с 0.2% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 25.4 хиляди. Увеличение на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Операции с недвижими имоти” и „Хотелиерство и ресторантьорство”. Намаление се наблюдава в единадесет икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания” и „Култура, спорт и развлечения”.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през март 2022 година

През март 2022 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 255, а на леглата – 491. С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция – 69.6%, следват  Румъния – 7.7% и Чехия – 4.3%. Пренощувалите лица през март 2022 г. достигат 1 436.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 16 жилищни сгради с 45 жилища в тях и 4 934 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 10 други сгради с 43 335 кв. м. РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са със 77.8% повече, докато броят на жилищата в тях намалява с 65.9%, а общата им застроена площ – с 49.3%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са с 42.9% повече, а общата им застроена площ е с близо седем пъти по-голяма.

Население и демографски процеси в област Търговище през 2021 година

Към 31 декември 2021 г. населението на област Търговище е 108 117 души, което представлява 1.6% от населението на България и нарежда областта на 23-о място по брой на населението след област Кюстендил (113.4 хил. души) и преди област Разград (107.8 хил. души). В сравнение с 2020 г. населението на областта през 2021 г. намалява с 1 910 души, или с 1.7%.

Образование в област Търговище през 2021/2022 учебна година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
• През учебната 2021/2022 година в детски градини в област Търговище са записани 3.0 хил. деца, или с 1.4% по-малко в сравнение с предходната година.
• Завършилите средно образование през 2021 г. в общообразователни и професионални училища в област Търговище са съответно 301 и 246 ученици.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Търговище през 2021 година

През 2021 г. в област Търговище на отчетв ДПС са водени 144 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В област Търговище малолетните и непълнолетните лица заведени на отчет в ДПС през 2021 г. са 34, или 23.6% от всички водени на отчет лица. Момчетата са 28, а момичетата – 6.

Дейност на местата за настаняване през февруари 2022 г. в област Търговище

През февруари 2022 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 255, а на леглата – 491. С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция – 58.5%, следват  Израел – 19.4% и Германия – 5.4%.