Дейност на местата за настаняване в област Търговище през март 2023 година

През март 2023 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 263, а на леглата – 501.

Общият брой на нощувките, регистрирани през март 2023 г. е 2 498, или с 22.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чужди граждани намаляват със 77.9%, а при тези от български граждани нарастват – с 26.8%.

Население в област Търговище през 2022 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2022 г. населението на област Търговище е 96 201 души, което представлява 1.5% от населението на България и нарежда областта на 24-то място по брой на населението след област Разград (101.1 хил. души), и преди област Габрово (96.0 хил. души). В сравнение с 2021 г. населението на областта през 2022 г. намалява с 818 души, или с 0.8%.

Мъжете са 46 661 (48.5%), а жените – 49 540 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 062 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта

Образование в област Търговище през 2022/2023 учебна година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2022/2023 година в детски градини в област Търговище са записани 2.9 хил. деца, или с 1.1% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2022 г. в общообразователни/специални и професионални училища в област Търговище са съответно 321 и 211 ученици.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните в област Търговище през 2022 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2022 г. в област Търговище на отчет в ДПС са водени 136 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС от областта лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 81.6%;
  • малолетни (8 – 13 години) – 18.4%;
  • момчета – 126 (92.6%);
  • момичета – 10 (7.4%);
  • учащи – 125 лица (91.9%).

Статистика на околната среда в област Търговище през 2021 година

  1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

В края на 2021 г. за област Търговище общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 93.0 млн. лв., при 103.2 млн. лв. през 2020 година.

Регионалните данни сочат, че в края на 2021 г. най-много налични ДМА с екологично предназначение има в Югоизточния район на страната (3 349.8 млн. лв.), а най-малка наличност е отчетена в Северния централен район (882.8 млн. лева).

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 263, а на леглата – 501.

Общият брой на нощувките, регистрирани през февруари 2023 г. е 1 891, или с 30.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чужди граждани намаляват с 46.5%, а при тези от български граждани – с 26.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през 2022 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

  • През 2022 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Търговище са 47.4 хил., или 69.5% от населението на същата възраст.
  • Общият брой на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 44.1 хил., от които 25.0 хил. са мъже, а 19.1 са жени.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през януари 2023 година

През януари 2023 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 249, а на леглата – 481.

Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2023 г. е 2 014, или с 29.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чужди граждани нарастват с 13.8%, а при тези от български граждани с 34.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2022 година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Търговище  е 43.2 хил., от които 25.1 хил. са мъже, а 18.1 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 46.9% (при 54.9% за страната), съответно 56.5% за мъжете и 38.0% за жените.

Брутен вътрешен продукт за област Търговище през 2021 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Търговище през 2021 година е 1 367 млн. лева. Това нарежда област Търговище на 23-то място в страната.

В сравнение с 2020 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 13.3%. Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 12 536 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 20 212 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 45 241 лева.