Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2020 година

През август 2020 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 264, а на леглата – 518. Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2020 г. е 6 680, или с 48.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Търговище през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Търговище са регистрирани 55 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), вследствие на които са загинали 18 души и са ранени 62 лица. В сравнение с 2018 г. броят на ПТП с пострадали намалява с 3.5%. Спрямо предходната година при ПТП с наличие на материални щети и пострадали се наблюдава  намаление с 5.0%. Област Търговище е на двадесет и  осмо място по брой тежки ПТП в страната.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Търговище през 2019 година

През 2019 г. в област Търговище са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 143 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 257 престъпления – с условно осъждане, за 8 престъпления – с оправдаване, за 10 – с прекратяване, а за 169 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2018 г. броят на делата за извършени престъпления се увеличава с 0.2%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 41.1 хил., от които 24.9 хил. са мъже, а 16.2 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява със 7.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юли 2020 година

През юли 2020 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 284, а на леглата – 584. Общият брой на нощувките, регистрирани през юли 2020 г. е 4 510, или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват със 76.5%, докато при тези от български граждани има ръст от 44.6%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2020 г. се увеличават с 1.0% спрямо края на март 2020 г., като достигат 26.0 хиляди. Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и „Селско, горско и рибно стопанство”. Намаление се наблюдава в осем икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти”, „Административни и спомагателни дейности“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през второто тримесечие на 2020 г. е 5, a новопостроените жилища са 22. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. сградите са без промяна, а жилищата в тях намаляват със 7. Преобладават новопостроените жилища с две стаи (45.4%), с три стаи са 31.8%, с четири и пет стаи са по 18.2%, а тези с шест и повече стаи са 4.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 5 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 679 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 12 други сгради с 8 304 кв. м. РЗП.

Детски ясли в област Търговище през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Търговище функционират 8 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 354 места в тях. В сравнение с предходната година заведенията и броят на местата са без промяна. Всички детски ясли се намират в градове на областта – Търговище, Попово и Омуртаг.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Търговище към 31.12.2019 година

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2019 г. са 4 с 618 легла, заведенията за извънболнична помощ са 30 с 13 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 85 легла. В сравнение с 2018 г. броят на заведенията за болнична помощ остава без промяна, алегловият им фонд намалява с 1%.