Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2019 г. намаляват с 2.4% спрямо края на март 2019 г., като достигат 26.7 хиляди.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през второ тримесечие на 2019 г. е 5, a новопостроените жилища са 29. Спрямо второ тримесечие на 2018 г. сградите са с 3 повече, а жилищата в тях се увеличават с 20.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 315, а на леглата – 626.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради със 112 жилища в тях и 9 546 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП) и на 11 други сгради с 1 002 кв. м. РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Търговище през 2018 година

През 2018 г. в област Търговище са приключили делата за 586 извършени престъпления. Делата за 170 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 267 престъпления – с условно осъждане, за 17 престъпления – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, а за 128 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2017 г. броят на делата за извършени престъпления намалява с 4.2%.

Демографски процеси в област Търговище през 2018 година

Раждаемост

През 2018 г. в област Търговище са регистрирани 950 родени деца, като от тях 947 (99.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените са нарастнали с 9 деца, или с 1.0%. Коефициентът на обща раждаемост в област Търговище през 2018 г. е 8.5‰, а през предходната 2017 г. той е бил 8.3‰.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Търговище през 2018 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Търговище през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Търговище достига 1 038 лв., което е с 34.5% повече в сравнение с 2017 година. Спрямо предходната година през 2018 г. увеличение е отчетено и в цената на нивите – също с 34.5%.

Жилищен фонд в област Търговище към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 43.7 хил. жилищни сгради и в сравнение с 2017 година остават без промяна. В градовете се намират 27.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 72.5%. Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Основни данни за културата в област Търговище през 2018 година

1. Музеи

Към 31.12.2018 г. в област Търговище функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2018 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Търговище, са 82.5 хил. фондови единици и в сравнение с 2017 г. техният брой се увеличава с 1.7%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Търговище към 31.12.2018 година

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2018 г. са 4 с 624 легла, заведенията за извънболнична помощ са 32 с 13 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 65 легла.