Дейност на местата за настаняване в област Търговище през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 266, а на леглата – 483.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Търговище през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Търговище е 28.3 хил. души, което представлява 1.2% от общо наетите в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 266, а на леглата – 483.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2019 година

Изследването за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2019 г. в област Търговище са анкетирани 76 обикновени домакинства и 167 лица в тях на възраст между 16 и 74 навършени години, от девет населени места – три града и шест села.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 48.5 хил., от които 27.5 хил. са мъже, а 20.9 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 1.8%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2019 г. намаляват с 2.0% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 26.1 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 276, а на леглата – 528.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2019 г. е 6, a новопостроените жилища са 31. Спрямо трето тримесечие на 2018 г. сградите са с 5 повече, а жилищата в тях се увеличават с 14.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 9 жилищни сгради със 76 жилища в тях и 6 902 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 16 други сгради със 7 341 кв. м. РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2019 година

През август 2019 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 296, а на леглата – 594.