Дейност на местата за настаняване в област Търговище през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 253, а на леглата – 456.

Общият брой на нощувките, регистрирани през ноември 2022 г. е 2 496, или с 21.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 15.0%, а при тези от български граждани има ръст с 34.6%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2022 година

Изследването за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2022 г. 89.1% от домакинствата в област Търговище (87.3% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2012 – 2022 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 50.8 процентни пункта.

Здравен статус на населението в област Търговище към 7 септември 2021 година

По време на Преброяване 2021 е получена информация за три основни характеристики на здравния статус на населението: самооценка на здравето, наличие на ограничения в ежедневните дейности поради здравословен проблем (лица с ограничение) и хора с увреждания. Съгласно националното законодателство и методологията на преброяването въпросите по темата за здравния статус са доброволни. Тъй като част от населението на страната не беше обхванато по време на преброяването, и за нея бяха добавени данни от административни източници, структурите и съответните коефициенти, характеризиращи здравния статус на населението са изчислени към общия брой на отговорилите лица, а не към цялото население.

Самооценка на здравето

Изследователите приемат, че хората оценяват комплексно наличието или отсъствието на заболявания, функционалните ограничения и ограничаването на дейностите в ежедневния живот, дължащи се на причини, свързани със здравето. Зададеният въпрос „Как най-общо оценявате Вашето здраве?“ е субективна оценка на лицата с петстепенна скала за отговор и се отнася за здравето като цяло, а не за моментното здравословно състояние.

Към 7 септември 2021 г. в област Търговище най-големи са броят и относителният дял на лицата, които самоопределят здравето си като добро – 47 626 (52.7%), следвани от много добро – 18 464 (20.4%), и задоволително – 17 108 (18.9%). Като лошо и много лошо оценяват здравето си съответно 3 908 и 671 души, или 4.3 и 0.7% (фиг. 1). Лицата, които са посочили, че не могат да определят, са 916 (1.0%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 1 716, или 1.9% от отговорилите лица.

Годишна статистика на заетостта в област Търговище през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Търговище  е 25.6 хил. души, което представлява 1.1% от общо наетите в страната.

В сравнение с 2020 г. броят на наетите в областта  намалява с 0.3%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в десет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Операции с недвижими имоти”. Намаление се наблюдава в осем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Финансови и застрахователни дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2022 година

През октомври 2022 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 263, а на леглата – 480. Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2022 г. е 2 482, или със 17.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват със 7.0%, а при тези от български граждани има ръст с 23.8%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Търговище  е 47.3 хил., от които 26.3 хил. са мъже, а 21.0 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 51.5% (при 55.4% за страната), съответно 59.3% за мъжете и 44.3% за жените.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2022 година в област Търговище

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2022 г.  намаляват с 0.3% спрямо края на юни 2022 г., като достигат 25.3 хиляди.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в шест икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Строителство”. Намаление се наблюдава в десет икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти” и „Други дейности”.

Етнокултурни характеристики и миграция на населението на област Търговище към 7 септември 2021 година

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания.

Към 7 септември 2021 г. българската етническа група в област Търговище обхваща 46 455, или 50.4% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 20.4 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2022 година

През септември 2022 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 273, а на леглата – 525. Общият брой на нощувките, регистрирани през септември 2022 г. е 3 405, или със 77.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват над три пъти, а при тези от български граждани с 40.9%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2022 г. са 7. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. сградите са с 2 по-малко, а жилищата в тях са с 16 повече. Според конструкцията новопостроените жилищни сгради са със стоманобетонна – 71.4%, тухлени и други – по 14.3%.