Годишна статистика на заетостта в област Търговище през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Търговище  е 25.7 хил. души, което представлява 1.2% от общо наетите в страната.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2021 г. 88.0% от домакинствата в област Търговище (83.5% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2011 – 2021 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 63.7 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. в област Търговище са функционирали 11 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 244, а на леглата – 479. Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2021 г. е 2 116.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2021 г. нарастват с 0.7% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 25.7 хиляди. Увеличение на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания” и „Операции с недвижими имоти”. Намаление се наблюдава в единадесет икономически дейности, като най-голямо е във „Финансови и застрахователни дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2021 година

През септември 2021 г. в област Търговище са функционирали 10 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 235, а на леглата – 455. Общият брой на нощувките, регистрирани през септември 2021 г. е 1 917.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2021 г. са 9, a новопостроените жилища са 49. Спрямо третото тримесечие на 2020 г. сградите са с 2 по-малко, а жилищата в тях с 11.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 21 жилищни сгради с 71 жилища в тях и 7 540 кв. м. разгъната застроена площ (РЗП), и на 10 други сгради с 25 493 кв. м. РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са два пъти повече, броят на жилищата в тях се увеличава близо осем пъти, а общата им застроена площ – близо три пъти. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са с 66.7% повече, както и общата им застроена площ – с единадесет пъти.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2021 година

През август 2021 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 264, а на леглата – 545. Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2021 г. е 3 342.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Търговище през 2020 година

През 2020 г. в област Търговище са приключили делата за 614 извършени престъпления. Делата за 201 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 278 престъпления – с условно осъждане, за 4 престъпления – с оправдаване, за 9 – с прекратяване, а за 122 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2019 г. броят на делата за извършени престъпления се увеличава с 4.6%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Търговище през 2020 година

През 2020 г. на територията на област Търговище са регистрирани 56 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), вследствие на които са загинали 10 души и са ранени 58 лица. В сравнение с 2019 г. броят на ПТП с пострадали нараства с 1.8%. Спрямо предходната година при ПТП с наличие на материални щети и пострадали се наблюдава  намаление с 1.0%. Област Търговище е на двадесет и второ място по брой тежки ПТП в страната.