Раждаемост в област Добрич към 7 септември 2021 година

Раждаемостта е един от основните фактори, оказващи влияние върху броя и структурите на населението. От началото на 50-те години на миналия век се наблюдава трайна тенденция на намаляване на раждаемостта в страната. Причините за това са много и различни през различните периоди от демографското развитие на България. Промяната в семейния модел, променящата се социално-икономическа среда, общото намаление на населението, в частност на фертилните контингенти, отлагането във времето на сключването на брак и раждането на първо дете и не на последно място – емиграцията от страната предимно на население в активна възраст.

Основни фактори, които определят равнището на раждаемостта и възпроизводството на населението, са размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост. И докато в началото на миналия век равнището на раждаемостта се е влияело основно от размера на фертилните контингенти, тъй като плодовитостта е била висока, то с настъпилите изменения в семейния модел и ролята на жената в обществото през последните десетилетия все по-голямо значение придобива плодовитостта.

Броят на жените във фертилна възраст в област Добрич е 26 657 жени на възраст 15 – 49 навършени години при преброяването през 2021 година. През последния десетгодишен период (2011 – 2021) – жените намаляват с 15 134, или с 36.2%. като за страната намалението е с 22.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. в област Добрич са функционирали 50 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.3 хил., а на леглата – 5.3 хиляди. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 47.1%, а броят на леглата в тях се увеличава с 60.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2022 г., е 17.1 хиляди. Българските граждани са реализирали 12.7 хил. нощувки, а чуждите – 4.4 хиляди.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 35.8 хил., което преставлява 1.6% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2020 г. броят на наетите се увеличава с 26 или с 0.1%. Увеличение са наблюдава в 4 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Хотелиерство и ресторантьорство” (17.9%) и “Хуманно здравеопазване и социална работа” (16.9%). Намаление на наетите е регистрирано в 15 икономически дейности – като най-значимо е в „Административни и спомагателни дейности”  с 18.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през октомври 2022 година

През октомври 2022 г. в област Добрич са функционирали 64 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.9 хил., а на леглата – 9.7 хиляди. В сравнение с октомври 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 30.6%, а броят на леглата в тях се увеличава с 37.5%.

Етнокултурни характеристики на населението в област Добрич към 7 септември 2021 година

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания. 

Към 7 септември 2021 г. българската етническа група  в област Добрич обхваща 109 041, или 77.2% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група нараста с 1.8 процентни пункта.  В страната тази етническа група обхваща 84.6%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през трето тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през трето тримесечие на 2022 г. е 46, а новопостроените жилища в тях са 105. Спрямо трето тримесечие на 2021 г. сградите са с 22 повече или с 91.7%, а жилищата в тях се увеличават със 71, или с 208.8%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през трето тримесечие на
2022 г. със стоманобетонна конструкция са 65.2%, а с тухлена – 32.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 41 жилищни сгради с 47 жилища в тях и със 7 211 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 39 други сгради със 17 008 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях намаляват съответно с 2.4, 46.7 и 31.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи ръст от 30.0%, докато разгънатата им застроена площ е по-малка с 1.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Добрич е 77.4 хил., от които 40.2 хил. са мъже, а 37.2 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 6.6%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 54.2% (при 55.4% за страната), съответно 58.9% за мъжете и 49.9% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-висок с 4.2 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 2.9 процентни пункта, а при жените – с 5.3 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2022 година

През септември 2022 г. в област Добрич са функционирали 150 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.1 хил., а на леглата – 25.0 хиляди. В сравнение със септември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 23.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 21.1%.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2022 г. намаляват с 1.2 хил. или с 3.2% спрямо края на юни 2022 г., като достигат 37.8 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. броят на наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.3% (до 10.8 хил.), а в частния сектор намалят с 5.2% (до 27.0 хиляди).