Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради със 110 жилища в тях и с 9 581 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 36 други сгради с 11 438 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Добрич са функционирали 156 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.0 хил., а на леглата – 26.8 хиляди. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване и на леглата в тях нараства съответно с 1.3 и 1.7%, а броят на стаите намалява с 0.5%.

Детски ясли в област Добрич през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Добрич функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 667 места в тях. В страната има 840 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 226 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се запазва.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на юни 2019 г. се увеличават с 4.6 хил. или с 12.0% спрямо края на март 2019 г., като достигат 42.6 хиляди.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. в област Добрич са приключили делата за 939 извършени престъпления. За 282 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 492 – с условно осъждане, за 10 – с оправдаване, за 18 – с прекратяване, и за 137 – с освобождаване от наказание.

Смъртност в област Добрич през 2018 година

Броят на умрелите през 2018 г. в област Добрич е 2 908 души, а коефициентът на обща смъртност – 16.6‰, при 15.4‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 49 случая, или с 1.7%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2018 година в област Добрич

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област Добрич функционират 7 заведения за болнична помощ със 762 легла, от които 6 болници с 672 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 36 с 29 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 4 с 60 легла.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2019 година

През май 2019 г. в област Добрич са функционирали 99 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 7.8 хил., а на леглата – 16.3 хиляди. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване и стаите в тях намаляват съответно с по 3.9%, а леглата в тях с 4.2%.

Раждаемост в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. в област Добрич са регистрирани 1 304 родени деца, като от тях 1 293 (99.2%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 107 деца, или със 7.6%. Коефициентът на обща раждаемост в област Добрич през 2018 г. е 7.4‰, а през предходните 2016 и 2017 г. той е бил съответно 8.2 и 7.9‰. Този показател за страната е 8.9‰.

Жилищен фонд в област Добрич към 31.12.2018 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.5 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.2 хил. жилищни сгради, а в селата – 37.3 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната.