Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Добрич са функционирали 180 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.5 хил., а на леглата – 28.7 хиляди. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 20.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 29.1%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през второ тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2022 г. е 32, а новопостроените жилища в тях са 67. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. броят на сградите се запазва, докато жилищата в тях намалят с 26, или с 28.0%. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второ тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 71.9%, а с тухлена – 28.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през второ тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 42 жилищни сгради с 69 жилища в тях и с
13 539 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради със 17 189 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях се увеличава съответно с 23.5, 78.0 и 53.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи ръст от 15.4%, а разгънатата им застроена площ – със 164.8%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Добрич е 73.1 хил., от които 38.8 хил. са мъже, а 34.3 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 5.2%.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 51.1% (при 53.7% за страната), съответно 56.8% за мъжете и 45.9% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-висок с 3.3 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 1.6 процентни пункта, а при жените – с 4.9 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на юни 2022 г. се увеличават с 3.8 хил. или с 10.9% спрямо края на март 2022 г., като достигат 39.0 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 2.9% (до 10.6 хил.), а в частния сектор – с 14.2% (до 28.4 хиляди).

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Добрич са функционирали 150 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 9.7 хил., а на леглата – 24.1 хиляди. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 24.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 44.6%.

Детски ясли в област Добрич през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Добрич функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 665 места в тях. В страната има 833 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 856 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 2 или с 0.3%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2021 година в област Добрич

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2021 г. в област Добрич функционират 7 заведения за болнична помощ със 756 легла, от които 6 болници с 666 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 37 с 29 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 4. Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2021 г. многопрофилните болници са 3 с 476 легла, а специализираните болници са 3 със 190 легла.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2022 година

През май 2022 г. в област Добрич са функционирали 94 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.8 хил., а на леглата – 14.4 хиляди. В сравнение с май 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 44.6%, а броят на леглата в тях се увеличава с 95.8%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Добрич през 2021 година

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 212 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 1.9% повече в сравнение с 2020 година.