Дейност на местата за настаняване в област Добрич през април 2022 година

През април 2022 г. в област Добрич са функционирали 60 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.0 хил., а на леглата – 9.8 хиляди. В сравнение с април 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 39.5%, а броят на леглата в тях се увеличава със 149.3%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през първо тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2022 г. е 39, а новопостроените жилища в тях са 50. Спрямо първо тримесечие на 2021 г. сградите са с 4 повече, или с 11.4 %, а жилищата в тях намалят с 6, или с 10.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради с 45 жилища в тях и със 7 607 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 6 491 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях намалят съответно с 8.1, 6.0 и 4.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад от 3.7%, а разгънатата им застроена площ – с 44.7%.

Основни данни за културата в област Добрич през 2021 година

1. Музеи

Към 31.12.2021 г. в страната действат 184 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, а в област Добрич функционират 6 самостоятелни музея. Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни  богатство и формират музеен фонд, който се състои от 250 хил. фондови единици. През 2021 г. броят на културните ценности нараства с 0.4% в сравнение с 2020 година. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2021 г. техният брой е 8 746. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите от област Добрич е 13 493 квадратни метра.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2022 година

През март 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в област Добрич са функционирали 38 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.4 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с март 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода бележи ръст от 11.8%, а броят на леглата в тях се увеличава с 16.9%.

Образованието в област Добрич през 2021/2022 учебна година

Основните резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
• През учебната 2021/2022 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани са записани 4.7 хил. деца, или с 2.4% по-малко в сравнение с предходната година.
• През 2021 г. основно образование са завършили 1 290 ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални програми са съответно 477 и 335 ученици.
• Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за академичната 2021/2022 година са 678.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Добрич през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2022 г. намаляват с 0.1 хил. или с 0.2% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 35.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 0.9% (до 10.3 хил.), а в частния сектор намалението е с 0.7% (до 24.9 хиляди).

Население и демографски процеси в област Добрич през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Добрич в края на 2021 г. е 167 314 души, което представлява 2.4% от населението на България (6 838 937 души) и нарежда областта на 15-о място по брой на населението непосредствено след област Шумен (169 423 души) и преди област Кърджали (161 024 души). В сравнение с предходната година населението намалява с 2 984 души, или с 1.8%. Мъжете са 80 910 (48.4%), а жените – 86 404 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 068 жени, при 1 065 жени за страната.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през февруари 2022 година

През февруари 2022 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 30 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 0.9 хил., а на леглата – 2.0 хиляди.

Статистика на околната среда в област Добрич през 2020 година

  1. Води

През 2020 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Добрич, при 99.4% в страната. Потреблението на питейна вода от домакинствата, свързани с ВиК, в област Добрич остава устойчиво. През 2020 г. количеството се оценява на 84 л/ден средно на човек, или с 18 л под средното потребление в страната. Разпределението по области показва, че през 2020 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (127 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (68 л/чов./ден.) и Сливен (71 л/чов./ден.). Над средното за страната е потреблението на вода от домакинствата в Югозападния район (119 л/чов./ден.), а най-ниско – в Североизточния район (89 л/чов./ден.).