Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2020 година

През декември 2020 г. в област Добрич са функционирали 30 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.0 хил., а на леглата – 2.2 хиляди. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 34.8, 52.1 и 51.8%.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември 2020 г. намаляват с 1.7 хил. или с 4.8% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 34.4 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.4% (до 10.0 хил.), а в частния сектор намалението е с 6.4% (до 24.4 хиляди).

Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 9 471 нефинансови предприятия от област Добрич, или с 0.9% по-малко в сравнение с предходната година. Представените отчети са 2.3% от тези в страната.

Статистика на околната среда в област Добрич през 2019 година

През 2019 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Добрич, при 99.4% в страната. Потреблението на питейна вода от домакинствата, свързани с ВиК, в област Добрич остава устойчиво. През 2019 г. количеството се оценява на 80 л/ден средно на човек, или с 19 л под средното потребление в страната. Разпределението по области показва, че през 2019 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (124 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (66 л/чов./ден.) и Сливен (69 л/чов./ден.). Над средното за страната е потреблението на вода от домакинствата в Югозападния район (117 л/чов./ден.), а най-ниско – в Североизточния район (87 л/чов./ден.).

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата на област Добрич през 2020 година

През 2020 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 104 обикновени домакинства и 244 лица, а за страната анкетираните са 4 166 домакинства и 9 357 лица на възраст 16 – 74 навършени години избрани на случаен принцип.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в област Добрич са функционирали 35 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 27.1, 26.9 и 24.6%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Добрич през 2019 година

През 2019 г. линията на бедност в област Добрич e 417.9 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 43.1 хил. лица, или 25.1% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2019 г. e 413.1 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 586.2 хил. лица, или 22.6% от населението на страната.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 39.0 хил., което преставлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите намалява с 1.5 хил. или с 3.7%. Увеличение са наблюдава в 3 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (1.2%) и “Административни и спомагателни дейности” (0.7%). Намаление на наетите е регистрирано в 16 икономически дейности – като най-значимо е в „Операции с недвижими имоти” с 8.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. в област Добрич са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.2 хил., а на леглата – 4.8 хиляди. В сравнение с октомври 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 16.7, 47.0 и 43.9%. 

Бракове и бракоразводи в област Добрич през 2019 година

Регистрираните юридически бракове през 2019 г. в област Добрич са 816 и са със 128 по-малко от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 29 198. От всички регистрирани бракове в областта 61.5% (502) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 314 брака. Коефициентът на брачност е 4.7‰. В област Добрич този показател намалява спрямо 2018 г. с 0.7 промилни пункта. През 2010 г. той е бил 2.5‰, през 2013 г. – 3.2‰, а през 2018 г. – 5.4‰.