Жилищен фонд в област Добрич към 31.12.2019 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.6 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.2 хил. жилищни сгради, а в селата – 37.3 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Добрич през 2019 година

Цена на сделките със земеделската земя в област Добрич през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Добрич достига 2 041 лв. за един декар, което е с 20.3% повече в сравнение с 2018 година. Спрямо средната стойност за страната (1 053 лв./дка) през 2019 г. средната цена на нивите в област Добрич е по-висока с 93.8 %. Спрямо предходната година през 2019 г.увеличение се отчита и на средната цена на земеделската земя – с 15.7% и продължава да бъде най-висока в цялата страна.

Сто и четиридесет години българска статистика – есе

Сто и четиридесет години българска статистика. Що е то? Ако беше 140-годишен мъж, щеше да е прегърбен и белобрад старец, който се е нагледал на живота и мисли, че вече знае всичко и е време да иде на оня свят. Но не е мъж, и жена не е, не е и белобрад, нито прегърбен, а да се нагледа на живота, няма как и знае, че не всичко знае. Статистика… ето какво ни казва Уикипедия: „Математическа дисциплина, която изучава добиването на информация чрез анализ и интерпретация на емпирични данни, използвайки теорията на вероятностите. Статистическата дейност включва също планирането и организирането на събирането на данни чрез проучвания и експерименти. Статистиката възниква във връзка с нуждите на емпиричната наука и се отличава от повечето клонове на математиката по своята приложна насоченост“.

Основни данни за културата в област Добрич през 2019 година

1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в страната действат 160 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, а в област Добрич функционират 6 самостоятелни музея и музейни филиали.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни  богатство и формират музеен фонд, който се състои от 244 хил. фондови единици. През 2019 г. броят на културните ценности нараства с 0.6% в сравнение с 2018 година. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през
2019 г. техният брой е 7 810. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите от област Добрич е 13 493 квадратни метра.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич при условията на извънредно положение през април 2020 година

При създалата се ситуация през април 2020 г. в условията на извънредно положение, обявено на 13.03.2020 г., в област Добрич са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 418, а на леглата – 1.0 хиляди. В сравнение с април 2019 г. общият брой на местата за намалява със 79.4%, а стаите и леглата в тях -съответно с  90.1 и 88.9%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през първото тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2020 г. е 25, а новопостроените жилища в тях са 28. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. броят на сградите се запазва, а жилищата в тях намаляват с 6, или със 17.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с 36 жилища в тях и с 4 160 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 23 други сгради с 13 458 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2020 година

През март 2020 г. в област Добрич са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с март 2020 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 27.7, 28.1 и 28.3%.

Информация за стартиране на наблюдение по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт ще проведе анкетно статистическо изследване сред домакинствата.

Изследването се провежда в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП) по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основни права.

В област Добрич, в рамките на анкетното изследване „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права” са включени 62 гнезда с 372 домакинства от градовете Добрич, Балчик, Каварна, Тервел, Генерал Тошево, Шабла и селата Соколово, Църква, Изворово, Калина, Пчеларово, Победа, Житница, Овчарово, Попгригорово, Росеново, Свобода, Стефаново, Вранино, Северци, Зърнево, Нова Камена, Граничар, Балик, Крушари.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Добрич през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2020 г. намаляват с 0.8 хил. или със 2.1% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 35.4 хиляди.