Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2019 г. е 21, а новопостроените жилища в тях са 71. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. сградите са с 5 повече, или с 31.3%, а жилищата в тях с 52, или с 273.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 41 жилища в тях и с 4 563 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 36 други сгради с 5 210 кв. м РЗП.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Добрич са регистрирани 137 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 168, а на загиналите – 21 души. Делът на пътнотранспортните произшествия, на ранените и на загиналите от общия брой за страната е съответно 2.0, 2.0 и 3.4%. В сравнение с 2017 г нарастват както пътнотранспортните произшествия, така и броят на ранените лица в областта съответно с 2.2 и 3.1%, докато броят на загиналите намалява с 4.5%. По брой на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2018 г., област Добрич се нарежда на 16-то място сред областите в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2019 година

През август 2019 г. в област Добрич са функционирали 175 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.3 хил., а на леглата – 29.2 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване и стаите в тях нараства съответно с 4.8 и 0.5%, а броят на и леглата намалява с 1.5%.

Естествен и механичен прираст на населението в област Добрич през 2018 година

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната и в частност на област Добрич се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Добрич е намаляло с 1 615 души, а за страната намалението е с 46 329 души.

Европейско здравно интервю в област Добрич през 2019 година

В периода октомври – декември 2019 г. на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра провежда анкетно изследване „Европейско здравно интервю – 2019”.

Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на ЕС. Обект на наблюдение са лицата на 15 и повече навършени години.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Добрич са функционирали 176 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.0 хил., а на леглата – 29.0 хиляди. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 2.3%, а броят на стаите и леглата в тях намалява съответно с 1.1 и 2.2%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2019 г. е 37, а новопостроените жилища в тях са 67. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. сградите са с 19 повече, или със 105.6%, а жилищата в тях намаляват със 128, или с 65.6%.

Вътрешна и външна миграция в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 109 810 лица, от които 43.4% мъже и 56.6% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 18 574 (16.9%). Сред тях 286 (1.2%) са от област Добрич. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София – 9.9%, Благоевград – 7.1%, и Пловдив – 6.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради със 110 жилища в тях и с 9 581 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 36 други сгради с 11 438 кв. м РЗП.