Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица потрудово и служебно правоотношение е 35.8 хил., което преставлява 1.6% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2019 г. броят на наетите намалява с 3.2 хил. или с 8.3%. Увеличение са наблюдава в 3 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Образование“ (3.5%) и „Административни и спомагателни дейности“ (1.4%). Намаление на наетите е регистрирано в 16 икономически дейности – като най-значимо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“  с 40.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 49 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.8 хил., а на леглата – 7.1 хиляди.

Бракове и бракоразводи в област Добрич през 2020 година

Регистрираните юридически бракове през 2020 г. в област Добрич са 716 и са със 100 по-малко от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 22 172. От всички регистрирани бракове в областта 57.1% (409) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 307 брака. Коефициентът на брачност е 4.2‰. В област Добрич този показател намалява спрямо 2019 г. с 0.5 промилни пункта. През 2010 г. той е бил 2.5‰, през 2013 г. – 3.2‰, а през 2018 г. – 5.4‰.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2021 година

През септември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 122 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.1 хил., а на леглата – 20.7 хиляди

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2021 г. намаляват с 1.8 хил. или с 4.6% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 36.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.6% (до 10.3 хил.), а в частния сектор намалението е с 6.1% (до 26.2 хиляди).

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2021 година

През август 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 149 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.6 хил., а на леглата – 25.5 хиляди. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2021 г., е 485.0 хиляди. Чуждите граждани са реализирали 332.4 хил. нощувки, а българските – 152.6 хиляди.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Добрич през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия животобщо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 73.0 години, като спрямо предходния период 2017 – 2019 г. тя намалява с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.6 години по-ниска от средната за страната – 74.6 години. Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юли 2021 година

През юли 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 150 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.3 хил., а на леглата – 22.2 хиляди.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през второто тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2021 г. е 32, а новопостроените жилища в тях са 93. Спрямо второто тримесечие на 2020 г. сградите са с 9 повече, или с 39.1%, а жилищата в тях нарастват с 56, или със 151.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 42 жилищни сгради с 68 жилища в тях и със 7 208 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 17 други сгради с 5 507 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства с 50.0%, а застроената им площ и броят на жилищата в тях съответно с 80.0 и 142.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад от 51.4%, както и разгънатата им застроена площ – със 77.7%.