Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2020 година

През септември 2020 г. в област Добрич са функционирали 110 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.3 хил., а на леглата – 13.7 хиляди. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 21.4, 42.8 и 42.0%.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2020 г. намаляват с 1.5 хил. или с 4.1% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 36.1 хиляди.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през третото тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2020 г. е 19, а новопостроените жилища в тях са 20. Спрямо третото тримесечие на 2019 г. сградите са с 2 по-малко, или с 9.5%, а жилищата в тях с 51, или със 71.8%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 31 жилищни сгради с 54 жилища в тях и с 5 824 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 44 други сгради с 13 533 кв. м РЗП.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Добрич през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Добрич са регистрирани 130 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 166, а на загиналите – 10 души. Делът на пътнотранспортните произшествия от общия брой за страната е 1.9%, a на ранените и на загиналите съответно 1.6 и 2.0%. В сравнение с 2018 г. намаляват както пътнотранспортните произшествия (с 5.1%), така и броят на ранените – с 1.2% и на загиналите лица в областта – с 52.4%. По брой на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2019 г., област Добрич се нарежда на 19-то място сред областите в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2020 година

През август 2020 г. в област Добрич са функционирали 141 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 9.3 хил., а на леглата – 20.4 хиляди. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 19.4, 24.6 и 30.3%. 

Териториално разпределение на населението в област Добрич към 31.12.2019 година

В съответствие с административно-териториалното устройство към 31.12.2019 г. Република България е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Област Добрич включва 8 общини и е разположена в Североизточния район, който включва и областите Варна, Шумен и Търговище. В него живеят 924 870 души, или 13.3% от населението на страната.

Към 31.12.2019 г. населението на област Добрич е 171 809 души, като в сравнение с 2018 г. то намалява с 2 022 души, или с 1.2%. Намалението на населението е характерно за 26 от 28 области в страната, а нарастване е регистрирано в областите София (столица) и Кърджали – съответно с 0.1 и 3.5%. С най-голямо намаление на населението са областите Видин – с 2.4%, и Монтана – с 2.0%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Добрич през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2017 – 2019 г., е 73.1 години, като спрямо предходния период 2016 – 2018 г. тя намалява с 0.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.8 години по-ниска от средната за страната – 74.9 години.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през 2019 година в област Добрич

Доходи на домакинствата

През 2019 г. в област Добрич годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 639 лв., което е с 953 лв. по-нисък от средния за страната (6 592). Показателят включва доходите в пари и натура на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярните или еднократните трансфери от други домакинства и продажбите на имущество.

Естествен и механичен прираст на населението в област Добрич през 2019 година

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната и в частност на област Добрич се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Добрич е намаляло с 1 556 души, а за страната намалението е с 46 545 души.