Вътрешна и външна миграция в област Добрич през 2019 година

През 2019 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 128 179 лица, от които 45.6% мъже и 54.4% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 19 969 (15.6%). Сред тях 281 (1.4%) са от област Добрич. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София – 11.1%, Благоевград – 7.2%, и Пловдив – 5.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 30 жилищни сгради с 50 жилища в тях и с 6 145 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 20 други сгради с 3 847 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юни 2020 година

През юни 2020 г. в област Добрич са функционирали 93 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.5 хил., а на леглата – 11.9 хиляди. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 40.4, 53.8 и 55.6%.

Детски ясли в област Добрич през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Добрич функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 667 места в тях. В страната има 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 33 764 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се запазва.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на юни 2020 г. се увеличават с 2.3 хил. или с 6.4% спрямо края на март 2020 г., като достигат 37.7 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.3% (до 10.0 хил.), а в частния сектор нараства с 9.0% (до 27.7 хиляди).

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Добрич през 2019 година

През 2019 г. в област Добрич са приключили делата за 905 извършени престъпления. За 341 от тях съдебните производства са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 449 – с условно осъждане, за 7 – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, и за 104 – с освобождаване от наказание. С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 790 извършени престъпления, което е с 2.1% повече в сравнение с 2018 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2019 година в област Добрич

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област Добрич функционират 7 заведения за болнична помощ със 755 легла, от които 6 болници с 665 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 37 с 30 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 4 с 30 легла.

Смъртност в област Добрич през 2019 година (окончателни данни)

Броят на умрелите през 2019 г. в област Добрич е 2 912 души, а коефициентът на обща смъртност – 16.8‰, при 15.5‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите нараства с 4 случая, или с 0.1%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2020 година

През май 2020 г. в област Добрич са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.3 хиляди. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 59.6, 80.9 и 79.8%.

Стартиране на предварителен обход за подготовката на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

В периода от 13 юли до 15 септември 2020 г. Националният статистически институт (НСИ), съвместно с общинските преброителни комисии, ще проведе предварителен обход за събиране и актуализиране на информация за жилищните сгради и адресите на територията на Република България, и в частност на област Добрич. Предварителният обход предхожда Преброяването на населението и жилищния фонд, което се провежда в изпълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (ЗПНЖФ2021), приет от 44-ото Народно събрание на 21.02.2019 г. и обнародван в ДВ, бр. 20/08.03.2019 г., както и при спазване на изискванията на Регламент № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд в държавите – членки на Европейския съюз.