Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 40.5 хил., което преставлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите нараства с 0.1 хил. или с 0.2%. Увеличение са наблюдава в 8 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Други дейности” (4.0%) и „Административни и спомагателни дейности” (3.9%). Намаление на наетите е регистрирано в 11 икономически дейности – като най-значимо е в „Добивна промишленост“ с 13.5% и в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” с 10.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Добрич са функционирали 60 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.1 хил., а на леглата – 8.5 хиляди. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намалява съответно със 7.7, 11.0 и 9.6%.

Бракове и бракоразводи в област Добрич през 2018 година

Регистрираните юридически бракове през 2018 г. в област Добрич са 944 и са с 58 повече от предходната година. В страната регистрираните юридически бракове са 28 961. От всички регистрирани бракове в областта 60.0% (566) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 378 брака. Коефициентът на брачност е 5.4‰, В област Добрич този показател се увеличава спрямо 2017 г. с 0.4‰. През 2010 г. той е бил 2.5‰, през 2013 г. – 3.2‰, а през 2014 г. – 4.3‰.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Добрич са функционирали 140 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.0 хил., а на леглата – 23.5 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намалява съответно с 2.1, 4.5 и 6.2%.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2019 г. намаляват с 3.3 хил. или със 7.7% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 39.3 хиляди.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2019 г. е 21, а новопостроените жилища в тях са 71. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. сградите са с 5 повече, или с 31.3%, а жилищата в тях с 52, или с 273.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 41 жилища в тях и с 4 563 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 36 други сгради с 5 210 кв. м РЗП.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Добрич са регистрирани 137 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 168, а на загиналите – 21 души. Делът на пътнотранспортните произшествия, на ранените и на загиналите от общия брой за страната е съответно 2.0, 2.0 и 3.4%. В сравнение с 2017 г нарастват както пътнотранспортните произшествия, така и броят на ранените лица в областта съответно с 2.2 и 3.1%, докато броят на загиналите намалява с 4.5%. По брой на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2018 г., област Добрич се нарежда на 16-то място сред областите в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през август 2019 година

През август 2019 г. в област Добрич са функционирали 175 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.3 хил., а на леглата – 29.2 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване и стаите в тях нараства съответно с 4.8 и 0.5%, а броят на и леглата намалява с 1.5%.

Естествен и механичен прираст на населението в област Добрич през 2018 година

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната и в частност на област Добрич се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Добрич е намаляло с 1 615 души, а за страната намалението е с 46 329 души.