Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември 2023 г. намаляват с 1.6 хил. или с 4.5% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 34.6 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.1% (до 11.0 хил.), а в частния сектор намалението е с 6.4% (до 23.6 хиляди).

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

През декември 2023 г. в област Добрич са функционирали 44 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.1 хил., а на леглата – 4.9 хиляди. В сравнение с декември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се запазва, а броят на леглата в тях се увеличават с 8.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2023 г., е 20.6 хиляди. Българските граждани са реализирали 14.2 хил. нощувки, а чуждите – 6.4 хиляди.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Добрич през 2023 година

Резултатите от проведеното през 2023 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 85.9% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет в домовете си, което е с 10.5 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Областта е на 13-то място в страната по този показател. Първа е област София (столица) с 95.8%, при 88.5% средна стойност за страната. За периода 2014 – 2023 г. се наблюдава ръст от 28.1 процентни пункта на относителния дял на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Добрич през 2022 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2022 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Добрич са 170.4 млн. лв., като се увеличват с 36.5% спрямо 2021 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 141.2 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт – 29.2 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 72.7%, а на жилищни сгради – 27.3%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

През ноември 2023 г. в област Добрич са функционирали 48 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.3 хил., а на леглата – 5.3 хиляди. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 4.0 %, а броят на леглата в тях се увеличава с 1.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2023 г., е 18.9 хиляди. Българските граждани са реализирали 13.3 хил. нощувки, а чуждите – 5.6 хиляди.

Статистика на фамилния бизнес в област Добрич през 2022 година

През 2022 г. 2 642 са активните предприятия в област Добрич, които декларират, че бизнеса им е семеен. В сравнение с 2021 г. техния брой се увеличава с 367, или с 16.1%, а в сравнение с 2015 г. намаляват със 123, или с 4.5%.

През 2022 г. на територията на област Добрич функционират 2.5% от активните фамилни предприятия в страната, което я поставя на тринадесето място. Първи са областите София (столица) с 21.4% (22 422 предприятия) и Пловдив с 9.8% (10 303 предприятия) относителен дял на активните фамилни предприятия.

Жилищен фонд в област Добрич към 31.12.2022 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 59.8 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.8 хил. жилищни сгради, а в селата – 36.0 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред – 32.5 хил. или 54.3% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 18.9 хил. или 31.6% и сградите с „Друга“ конструкция – 6.5 хил. или 10.9%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.3%, а панелните – 0.9%. В градовете 40.7% са тухлени с гредоред, а 50.1% са тухлени сгради с бетонна плоча.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2022 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2022 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 37.0 хил., което преставлява 1.6% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2021 г. броят на наетите се увеличава с 1 132 или с 3.2%. Увеличение са наблюдава в 15 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство” (24.7%) и „Култура, спорт и развлечения” (11.5%). Намаление на наетите е регистрирано в 4 икономически дейности – като най-значимо е в „Транспорт, складиране и пощи”  с 5.7%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

През октомври 2023 г. в област Добрич са функционирали 56 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.9 хил., а на леглата – 9.2 хиляди. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намаляват с 12.5 %, а броят на леглата в тях намалява с 5.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2023 г., е 29.9 хиляди. Българските граждани са реализирали 17.5 хил. нощувки, а чуждите – 12.4 хиляди.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през третото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2023 г. е 25, а новопостроените жилища в тях са 49. Спрямо третото тримесечие на 2022 г. сградите са с 19 по-малко или с 43.2%, а жилищата в тях намаляват с 54, или с 52.4%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 92.0%, а с тухлена – 8.0%.