Дейност на местата за настаняване в област Добрич през април 2021 година

През април 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 43 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.7 хил., а на леглата – 3.9 хиляди. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2021 г., е 9.4 хиляди. Българските граждани са реализирали 8.8 хил. нощувки, а чуждите 0.6 хиляди.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през първото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2021 г. е 35, а новопостроените жилища в тях са 56. Спрямо първото тримесечие на 2020 г. сградите са с 10 повече, или с 40.0%, а жилищата в тях нарастват с 31, или със 124.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 4 004 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 35 други сгради с 24 742 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нараства с 3.7%, но застроената им площ и броят на жилищата в тях намаляват съответно с 30.0 и 28.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи ръст от 25.0%, а разгънатата им застроена площ – с 96.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2021 година

През март 2021 г. в област Добрич са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.3 хил., а на леглата – 2.7 хиляди. В сравнение с март 2020 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, а броят на стаите и леглата в тях намалява съответно с 15.5 и 14.4%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Добрич през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2021 г. нарастват с 0.9 хил. или с 2.5% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 35.3 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 1.5% (до 10.1 хил.), а в частния сектор увеличението е с 3.0% (до 25.2 хиляди).

Образованието в област Добрич през 2020/2021 учебна година

Основните резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2020/2021 година в детски градини са записани  4.8 хил. деца, или с 2.6% по-малко в сравнение с предходната година.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 5.0 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 4.4 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2020 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 482 и  375 ученици.

• Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за академичната 2020/2021 година са 656.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Добрич през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Добрич са водени 208 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, което е с 1.9% по-малко в сравнение с 2019 година.

Население и демографски процеси в област Добрич през 2020 година (окончателни данни)

Към 31 декември 2020 г. населението на област Добрич е 170 298 души, което представлява 2.5% от населението на България (6 916 548 души) и нарежда областта на 15-о място по брой на населението непосредствено след област Шумен (171 781 души) и преди област Кърджали (160 781 души). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 511 души, или с 0.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в област Добрич са функционирали 29 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.1 хил., а на леглата – 2.4 хиляди. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 27.5, 31.4 и 31.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през 2020 година

През 2020 г. в област Добрич икономически активните лица са 78.3 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години е 53.4% при 55.5% общо за страната. Коефициентът на икономическа активност е съответно 63.8% за мъжете и 43.7% за жените. По брой на икономически активните лица област Добрич е на петнадесето място, а по коефициент на икономическа активност – на четиринадесето място. С най-висок коефициент на икономическа  активност е област София (столица) – 62.2%. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност в област Добрич през 2020 г. намалява с 2.1 процентни пункта.