Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2018 година в област Добрич

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Добрич към 31.12.2018 г. възлизат на 311.8 млн. евро, което е с 15.4% повече в сравнение с 2017 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.3% и съответно 12.1% от ПЧИ в рамките на Североизточен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Добрич заема 11-то място в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през януари 2020 година

През януари 2020 г. в област Добрич са функционирали 43 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.2 хил., а на леглата – 4.6 хиляди. В сравнение с януари 2019 г. нарастват както общият брой на местата за настаняване – с 4.9%, така и броят на стаите и леглата в тях съответно с 18.8 и 13.1%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 26, а новопостроените жилища в тях са 82. Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. сградите са с 3 по-малко, или с 10.3%, а жилищата в тях се увеличават с 20, или с 32.3%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 38 жилищни сгради с 69 жилища в тях и с 9 463 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 29 други сгради с 11 415 кв. м РЗП.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Добрич са 351.7 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 4.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Добрич са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.2 хил., а на леглата – 4.7 хиляди. В сравнение с декември 2018 г. намаляват както общият брой на местата за настаняване – с 4.2%, така и броят на стаите и леглата в тях съответно с 9.4 и 9.5%.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември 2019 г. намаляват с 3.1 хил. или със 7.8% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 36.2 хиляди.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2018 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 9 557 нефинансовите предприятия, от област Добрич, или с 1.0% повече в сравнение с предходната година. Представените отчети са 2.3% от тези в страната

Статистика на околната среда в област Добрич през 2018 година

1. Води

През 2018 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Добрич, при 99.5% в страната. Потреблението на питейна вода от домакинствата, свързани с ВиК, в област Добрич остава устойчиво. През 2018 г. количеството се оценява на 78 л/ден средно на човек, или с 21 л под средното потребление в страната. Разпределението по области показва, че през 2018 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (126 л/чов./ден.) и Благоевград (117 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (69 л/чов./ден.) и Сливен (70 л/чов./ден.). Над средното за страната е потреблението на вода от домакинствата в Югозападния район (118 л/чов./ден.), а най-ниско – в Североизточния район (85 л/чов./ден.).

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата на област Добрич през 2019 година

През 2019 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 108 обикновени домакинства и 218 лица, а за страната анкетираните са 4 220 домакинства и 9 164 лица на възраст 16 – 74 навършени години.