Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2018 година в област Добрич

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област Добрич функционират 7 заведения за болнична помощ със 762 легла, от които 6 болници с 672 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 36 с 29 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 4 с 60 легла.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2019 година

През май 2019 г. в област Добрич са функционирали 99 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 7.8 хил., а на леглата – 16.3 хиляди. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване и стаите в тях намаляват съответно с по 3.9%, а леглата в тях с 4.2%.

Раждаемост в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. в област Добрич са регистрирани 1 304 родени деца, като от тях 1 293 (99.2%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 107 деца, или със 7.6%. Коефициентът на обща раждаемост в област Добрич през 2018 г. е 7.4‰, а през предходните 2016 и 2017 г. той е бил съответно 8.2 и 7.9‰. Този показател за страната е 8.9‰.

Жилищен фонд в област Добрич към 31.12.2018 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.5 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.2 хил. жилищни сгради, а в селата – 37.3 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната.

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Добрич през 2018 година

Цена на сделките със земеделската земя в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Добрич достига 1 697 лв., при средна цена за страната 941 лева. на декар. Спрямо предходната година средната цена на земеделската земя в област Добрич намалява с 16.5%, и продължава да бъде най-висока в сравнение с останалите области.

139 години Българска статистика

Днес Националният статистически институт отбелязва професионалния си празник – Деня на българската статистика. На 25 юни 2019 г. статистическата институция в България навършва 139 години. През 1880 г. с княжески Указ № 296 е образувано Статистическо организационно отделение към Министерството на финансите. Законът за организирането на статистиката в България през 1946 г. урежда преминаването на Главна дирекция на статистиката към Министерския съвет и изграждането на мрежа от местни статистически органи. Вече 73 години отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториално статистическо бюро – Североизток, макар и с различни имена, събира, обработва, анализира и разпространява статистическа информация.

Основни данни за културата в област Добрич през 2018 година

1. Музеи

Към 31.12.2018 г. в страната действат 174 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, в област Добрич те са 6. Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 243 хил. фондови единици. През 2018 г. броят на културните ценности нараства с 0.8% в сравнение с 2017 година. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2018 г. техният брой е 7 733. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите от област Добрич е 13 493 квадратни метра

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през април 2019 година

През април 2019 г. в област Добрич са функционирали 68 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.2 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, а стаите и леглата в тях нарастват съответно със 7.7 и 13.3%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през първото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2019 г. е 25, а новопостроените жилища в тях са 34. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. сградите са с 3 по – малко, или с 10.7%, а жилищата в тях намаляват с 8, или с 19.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Добрич през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Добрич са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 28 жилища в тях и с 3 178 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 19 други сгради с 5 175 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради, застроената им площ и броят на жилищата в тях намаляват съответно с 20.0, 34.9 и 39.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради бележи спад с 54.8%, а разгънатата им застроена площ – със 73.3%.