Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Добрич са 351.7 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 4.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Добрич са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.2 хил., а на леглата – 4.7 хиляди. В сравнение с декември 2018 г. намаляват както общият брой на местата за настаняване – с 4.2%, така и броят на стаите и леглата в тях съответно с 9.4 и 9.5%.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември 2019 г. намаляват с 3.1 хил. или със 7.8% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 36.2 хиляди.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Добрич през 2018 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 9 557 нефинансовите предприятия, от област Добрич, или с 1.0% повече в сравнение с предходната година. Представените отчети са 2.3% от тези в страната

Статистика на околната среда в област Добрич през 2018 година

1. Води

През 2018 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Добрич, при 99.5% в страната. Потреблението на питейна вода от домакинствата, свързани с ВиК, в област Добрич остава устойчиво. През 2018 г. количеството се оценява на 78 л/ден средно на човек, или с 21 л под средното потребление в страната. Разпределението по области показва, че през 2018 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (126 л/чов./ден.) и Благоевград (117 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (69 л/чов./ден.) и Сливен (70 л/чов./ден.). Над средното за страната е потреблението на вода от домакинствата в Югозападния район (118 л/чов./ден.), а най-ниско – в Североизточния район (85 л/чов./ден.).

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата на област Добрич през 2019 година

През 2019 г. в област Добрич беше проведено изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. В област Добрич са анкетирани 108 обикновени домакинства и 218 лица, а за страната анкетираните са 4 220 домакинства и 9 164 лица на възраст 16 – 74 навършени години.

Индикатори за бедност и социално включване в област Добрич през 2018 година

През 2018 г. линията на бедност общо в област Добрич e 327.41 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 32.3 хил. лица, или 18.4% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2018 г. e 351.11 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 550.8 хил. лица, или 22.0% от населението на страната.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Добрич са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.0 хил., а на леглата – 4.2 хиляди. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 2.1%, а броят на стаите и леглата в тях намалява съответно с 1.7 и 3.7%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекги от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 40.5 хил., което преставлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите нараства с 0.1 хил. или с 0.2%. Увеличение са наблюдава в 8 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Други дейности” (4.0%) и „Административни и спомагателни дейности” (3.9%). Намаление на наетите е регистрирано в 11 икономически дейности – като най-значимо е в „Добивна промишленост“ с 13.5% и в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” с 10.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Добрич са функционирали 60 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.1 хил., а на леглата – 8.5 хиляди. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намалява съответно със 7.7, 11.0 и 9.6%.