Детски ясли в област Варна през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Варна функционират 44 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 317 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година заведенията се увеличават с едно, а броят на местата в тях – с 243, или с 11.7%. В градовете детските ясли са 41 с 2 250 места, а в селата – 3 с 67 места.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2019 година

Доходи на домакинствата

През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 6 607 лв. и нараства с 12.3% спрямо 2018 година. За последните десет години (2010 – 2019 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.8 пъти.

Издателска дейност в област Варна през 2019 година

През 2019 година в област Варна са издадени:

  • 464 книги с годишен тираж 103 хиляди;
  • 45 брошури с годишен тираж 28 хиляди;
  • 6 регионални вестника с годишен тираж 761 хил. и еднократен тираж 4 хиляди.

В сравнение с предходната година през 2019 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 80 (18.6%), а средният тираж достига 257 броя при 207 броя през 2018 година.

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година – предварителен обход

В периода от 22 януари до 15 февруари 2021 година в България ще се проведе 18-ото Преброяване на населението и жилищния фонд. В съответствие с приетите Закон и Програма на преброяването в периода от 20 юли до 15 септември Националния статистически институт (НСИ), съвместно с общинските преброителни комисии, стартира предварителен обход на територията на страната.

Целта на предварителния обход е да се осигури цифрова информация за местоположението на единици, обект на преброяването в райони, в които липсва приета цифрова кадастрална карта, както и актуална адресна информация за единиците, обект на преброяването. Единици на наблюдение по време на предварителния обход са всички обекти, които временно или постоянно се обитават от лица или които потенциално ще бъдат годни за обитаване към критичния момент на преброяването (0,00 ч. на 22 януари 2021 г.).

На територията на област Варна дейността ще се извършва от преминали предварително одобрение и обучение 180 регистратора, които посредством мобилни устройства ще събират и актуализират информацията на терен чрез обхождане в населените места.

Изложба послучай 140-ата годишнина на българската статистика

С изложба „140 години българска статистика“ Териториално статистическо бюро – Североизток отбелязва 140-ата годишнина от създаването на статистическата институция в България. Варна е вторият град в страната, след София, където се организира изложбата.

С любезната подкрепа на Община Варна на откритите конструкции до Слънчевия часовник на входа на Морската градина ще бъдат експонирани 40 пана – 20 на български и 20 на английски език. Те показват ретроспективни и съвременни данни за развитието на България от създаването на статистическата институция с указ на княз Александър I до днес.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Варна към 31.12.2019 година

Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 666 легла. В сравнение с края на 2018 г. броят им остава непроменен, а легловият им фонд намалява с 0.1%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. многопрофилните болници са 6 с 2 053 легла, или в 37.5% от болниците е съсредоточен 77.0% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият им фонд варира в широки граници – от 20 до 1 384 легла.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Варна през 2019 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Варна през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Варна достига 1 152 лв. за един декар, което е с 13.6% повече в сравнение с 2018 година.

Област Варна е на трето място в страната по цена на сделки с ниви през 2019 година. Преди нея са областите Добрич – с 2 041 лв. и Силистра – с 1 400 лв. на декар.

Жилищен фонд в област Варна към 31.12.2019 година

 Към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Варна се състои от 100.7 хил. жилищни сгради или с 0.4% повече в сравнение с 2018 година. В градовете се намират 54.6% от всички жилищни сгради, а в селата – 45.4%. Жилищните сгради в областта представляват 4.8% от общия жилищен фонд в страната.

Основни данни за културата в област Варна през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Към 31.12.2019 г. в област Варна функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 181 хил. фондови единици и в сравнение с 2018 г. техният брой се увеличава с 5.1%. Цифровизирани са едва 4 984 фондови единици, което е с 561 повече в сравнение с предходната година.

Българската статистика навършва 140 години

На 25 юни 2020 г. статистическата институция в България навършва 140 години. Началото се поставя през 1880 г., когато с княжески Указ № 296 е образувано Статистическо организационно отделение към Министерството на финансите. Със Закона за организирането на статистиката в България през 1946 г. за първи път се създават регионалните статистически служби, които вече 74 години под различни имена произвеждат и разпространяват статистическа информация.