Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 148 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.7 хил., а на леглата – 12.0 хиляди. В сравнение с октомври 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 20.4%, а на леглата в тях – с 53.6%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Варна през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 153 399, което представлява 6.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите намалява с 653 души или с 0.4%. Намаление се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Транспорт, складиране и пощи“ (6.9%), „Добивна промишленост“ (6.2%) и „Операции с недвижими имоти“ (4.1%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-значително в „Административни и спомагателни дейности“ (5.7%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (5.1%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 228.9 хил., от които 123.0 хил. са мъже, а 105.9 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.5 хил., или с 0.3% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 145.9 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.7% и „Образование“ – с 2.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 6.0% е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечения“ и в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 2.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през септември 2020 година

През септември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 308 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 19.9 хил., а на леглата – 46.0 хиляди. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 16.8%, а на леглата в тях – с 26.3%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през третото тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през третото тримесечие на 2020 г. е 120, а новопостроените жилища в тях са 993. Спрямо третото тримесечие на 2019 г. сградите са с 14 по-малко, или с 10.4%, a жилищата в тях нарастват с 390, или с 64.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 128 жилищни сгради с 1 003 жилища в тях и 133 220 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 9 административни сгради с 658 кв. м РЗП и на 44 други сгради с 29 768 кв. м РЗП.

Статистика на Европейските градове 2018 – Варна

Urban Audit е проект на Европейската комисия, който се съфинансира от държавите участнички в него. Целта на проекта е осигуряване на надеждна и сравнима в географски и времеви аспект информация за градовете и функционалните им урбанизирани зони по показатели за демографското и социално-икономическото им състояние. Urban Audit е от малкото източници на официална статистика на ниво град.

Ареалът с център гр. Варна обхваща общините Аврен, Аксаково, Белослав, Варна, Долни чифлик и Дългопол. Средногодишното население, живеещо в ареала през периода 2017 – 2018 г. е 417 хил. души. Мъжете са 203 хиляди (48.6%), а жените – 214 хил. души (51.4%).

Дейност на местата за настаняване в област Варна през август 2020 година

През август 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 369 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 22.6 хил., а на леглата – 52.7 хиляди. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 18.0%, а на леглата в тях – с 25.4%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Варна през 2019 година

През 2019 г. в област Варна са регистрирани 2 696 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2018 г. се наблюдава намаление с 14.8%. През годината са настъпили 667 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 646 души, тежко ранени са 219, а загинали – 46 души. Спрямо предходната година е регистриран спад при тежките ПТП от 8.4%. Леко ранените лица намаляват с 4.6%, тежко ранените с 1.8%, а загиналите с 4.2%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област Варна заема трето място в страната.