Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Варна през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 73.5% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 3.1 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на 13-то място в страната по този показател. Първа е област Русе с 84.4%, следвана от областите София (столица) (83.0%) и Смолян (82.4%), при 75.1% средна стойност за страната. За периода 2010 – 2019 г. се наблюдава ръст от 45.4 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа

Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Варна са функционирали 186 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.7 хил., а на леглата – 25.9 хиляди. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.6%, а броят на леглата в тях – с 15.8%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Варна през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 154 052, което представлява 6.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите нараства с 1 533 души или с 1.0%. Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (7.4%), „Строителство“ (5.6%) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (4.8%). Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значително в „Добивна промишленост“ (5.0%) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (3.0%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 229.2 хил., от които 128.0 хил. са мъже, а 101.2 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 5.9%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2019 г. намаляват с 8.7 хил., или с 5.3% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 155.4 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 25.3%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 13.0% и „Операции с недвижими имоти“ – с 9.2%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 3.8% е регистрирано в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Варна са функционирали 370 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 26.8 хил., а на леглата – 62.4 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.1%, а броят на леглата в тях намалява с 1.7%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през третото тримесечие на 2019 г. е 134, а новопостроените жилища в тях са 603. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. сградите са с 43 повече, или с 47.3%, a жилищата в тях нарастват с 44, или със 7.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 203 жилищни сгради с 1 385 жилища в тях и 167 502 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 4 248 кв. м РЗП и на 69 други сгради с 60 282 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през август 2019 година

През август 2019 г. в област Варна са функционирали 450 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 28.6 хил., а на леглата – 70.6 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях се увеличава с 0.3%.

Европейско здравно интервю в област Варна през 2019 година

В периода октомври – декември 2019 г. на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, провежда анкетно изследване „Европейско здравно интервю 2019“.

Изследването е извадково и се провежда на всеки пет години по обща методология и единен въпросник във всички държави – членки на ЕС. Провеждане му е определено в Регламент (ЕС) № 255 от 19.02.2018 г. на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 по отношение на статистическите данни, основани на Европейската система за здравни интервюта (EHIS). По време на изследването се спазват изискванията на европейското и националното законодателство.