Дейност на местата за настаняване в област Варна през януари 2020 година

През януари 2020 г. в област Варна са функционирали 143 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.2 хил., а на леглата – 13.5 хиляди. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.9%, а на леглата в тях – с 8.6%.

Националният статистически институт стартира Наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

От началото на април 2020 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства. Изследването е ежегодно, включено е в Националната статистическа програма за 2020 г. и ще се проведе на територията на 28-те области в страната. В него ще вземат участие 216 домакинства от област Варна (3 060 за страната), избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 72 домакинства. В периода април – юни 2020 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

Продажби на едро и дребно и търговски обекти за продажби на дребно в област Варна през 2018 година

Продажби на едро и дребно по групи стоки

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия в област Варна са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 4 553 млн. лв., от които 79.2% са от нехранителни стоки и 20.8% – от храни, напитки и тютюневи изделия. В сравнение с предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение нараства с 3.4%, като е отчетен ръст както на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, така и на продажбите на едро на нехранителни стоки съответно с 14.2 и 0.9%.

Статистика на околната среда в област Варна през 2018 година

1. Води

През 2018 г. 100% от населението на област Варна е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта намалява от 95 л/ден. през 2017 г. на 94 л/ден. през 2018 година. За същия период потреблението на питейна вода от домакинствата в страната се оценява на 99 литра средно на човек, което е на равнището на 2017 година. Разпределението по области показва, че през 2018 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (126 л/чов./ден.) и Благоевград (117 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (69 л/чов./ден.) и Сливен (70 л/чов./ден.).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 229.8 хил., от които 127.2 хил. са мъже, а 102.6 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 9.8%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2019 г. намаляват с 5.5 хил., или с 3.5% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 149.9 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 30.1%, „Операции с недвижими имоти“ – с 12.1% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 8.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 1.4% е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечения“.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Варна са функционирали 147 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.2 хил., а на леглата – 13.3 хиляди. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 2.6%, а на леглата в тях – с 9.9%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през четвъртото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 128, а новопостроените жилища в тях са 699. Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. сградите са с 26 повече, или с 25.5%, a жилищата в тях нарастват с 286, или с 69.2%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 137 жилищни сгради с 1 532 жилища в тях и 146 756 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 58 други сгради с 21 671 кв. м РЗП.

Брутен вътрешен продукт за област Варна през 2018 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2018 година е 7 301 млн. лева. Това нарежда област Варна на трето място в страната след областите София (столица) и Пловдив. В сравнение с 2017 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 10.1%. Произведеният в областта БВП е 6.7% от общия за страната. На човек от населението се падат 15 479 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 15 615 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 33 437 лева.