Брутен вътрешен продукт за област Варна през 2019 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2019 година е 7 689 млн. лева. Това нарежда област Варна на трето място в страната след областите София (столица) и Пловдив. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 5.3%. Произведеният в областта БВП е 6.4% от общия за страната. На човек от населението се падат 16 340 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 17 170 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 38 603 лева.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2019 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2019 г. възлизат на 1 748.7 млн. евро по текущи цени. През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 893.1 млн. евро. Следващи по обем на направените ПЧИ са сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 276.5 млн. евро, сектор „Операции с недвижими имоти“ – 244.1 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ – 157.9 млн. евро.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 118 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.2 хил., а на леглата – 8.5 хиляди. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 19.7%, а на леглата в тях – с 25.4%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2019 година

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 284.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 1.3%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 384.8 млн. лв. и в промишления сектор – 333.9 млн. лева. През 2019 г. тези сектори заедно формират 56.0% от общия обем разходи за ДМА.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Варна през 2019 година

По окончателни данни през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 1 412.3 млн. лв. и намаляват с 2.4% спрямо 2018 година. Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 298.4 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 4.7% спрямо предходната година. Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 113.9 млн. лв. и се увеличават със 7.2% спрямо 2018 година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 64.9%, а на жилищни сгради – 35.1%.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Варна през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 77.5% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.0 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на 13-то място в страната, заедно с област Габрово, по този показател. Първа е област София (столица) с 90.8%, следвана от областите Сливен и Перник (с по 83.4%), при 78.9% средна стойност за страната. За периода 2011 – 2020 г. се наблюдава ръст от 37.4 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 148 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.7 хил., а на леглата – 12.0 хиляди. В сравнение с октомври 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 20.4%, а на леглата в тях – с 53.6%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Варна през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 153 399, което представлява 6.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите намалява с 653 души или с 0.4%. Намаление се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Транспорт, складиране и пощи“ (6.9%), „Добивна промишленост“ (6.2%) и „Операции с недвижими имоти“ (4.1%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-значително в „Административни и спомагателни дейности“ (5.7%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (5.1%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 228.9 хил., от които 123.0 хил. са мъже, а 105.9 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.5 хил., или с 0.3% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 145.9 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.7% и „Образование“ – с 2.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 6.0% е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечения“ и в „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 2.4%.