Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 212.1 хил., от които 112.9 хил. са мъже, а 99.2 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2020 г. намаляват с 1.0 хил., или с 0.7% спрямо края на март 2020 г., като достигат 145.4 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.7% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 5.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 19.2% е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечения“ и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 15.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юни 2020 година

През юни 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 228 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.9 хил., а на леглата – 28.7 хиляди. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 41.4%, а на леглата в тях – с 56.2%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през второто тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през второто тримесечие на 2020 г. е 105, а новопостроените жилища в тях са 739. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. сградите са с 4 повече, или с 4.0%, a жилищата в тях нарастват със 170, или с 29.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 145 жилищни сгради с 913 жилища в тях и 166 719 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 822 кв. м РЗП и на 34 други сгради с 23 148 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2020 година

През май 2020 г. в условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 96 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.5 хил., а на леглата – 7.2 хиляди. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 62.9%, а на леглата в тях – с 85.4%.

Детски ясли в област Варна през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Варна функционират 44 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 317 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година заведенията се увеличават с едно, а броят на местата в тях – с 243, или с 11.7%. В градовете детските ясли са 41 с 2 250 места, а в селата – 3 с 67 места.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2019 година

Доходи на домакинствата

През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 6 607 лв. и нараства с 12.3% спрямо 2018 година. За последните десет години (2010 – 2019 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.8 пъти.

Издателска дейност в област Варна през 2019 година

През 2019 година в област Варна са издадени:

  • 464 книги с годишен тираж 103 хиляди;
  • 45 брошури с годишен тираж 28 хиляди;
  • 6 регионални вестника с годишен тираж 761 хил. и еднократен тираж 4 хиляди.

В сравнение с предходната година през 2019 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 80 (18.6%), а средният тираж достига 257 броя при 207 броя през 2018 година.

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година – предварителен обход

В периода от 22 януари до 15 февруари 2021 година в България ще се проведе 18-ото Преброяване на населението и жилищния фонд. В съответствие с приетите Закон и Програма на преброяването в периода от 20 юли до 15 септември Националния статистически институт (НСИ), съвместно с общинските преброителни комисии, стартира предварителен обход на територията на страната.

Целта на предварителния обход е да се осигури цифрова информация за местоположението на единици, обект на преброяването в райони, в които липсва приета цифрова кадастрална карта, както и актуална адресна информация за единиците, обект на преброяването. Единици на наблюдение по време на предварителния обход са всички обекти, които временно или постоянно се обитават от лица или които потенциално ще бъдат годни за обитаване към критичния момент на преброяването (0,00 ч. на 22 януари 2021 г.).

На територията на област Варна дейността ще се извършва от преминали предварително одобрение и обучение 180 регистратора, които посредством мобилни устройства ще събират и актуализират информацията на терен чрез обхождане в населените места.