Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2018 година

Доходи на домакинствата

През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е          5 883 лв. и нараства с 8.8% спрямо 2017 година. За последните десет години (2009 – 2018 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.5 пъти.

Издателска дейност в област Варна през 2018 година

През 2018 година в област Варна са издадени:

• 387 книги с годишен тираж 74 хиляди;

• 42 брошури с годишен тираж 15 хиляди;

• 7 регионални вестника с годишен тираж 766 хил. и еднократен тираж 5 хиляди.

В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава със 70 (19.5%), а средният тираж е 207 броя и остава непроменен.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Варна към 31.12.2018 година

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 670 легла. В сравнение с края на 2017 г. броят им остава непроменен, а легловият им фонд се увеличава с 4.1%.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Варна през 2018 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Варна през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Варна достига 1 015 лв., което е с 0.5% повече в сравнение с 2017 година. Спрямо предходната година през 2018 г. увеличение е отчетено и в цената на нивите – също с 0.5%.

Жилищен фонд в област Варна към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Варна се състои от 100.3 хил. жилищни сгради или с 0.3% повече в сравнение с 2017 година. В градовете се намират 54.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 45.5%. Жилищните сгради в областта представляват 4.8% от общия жилищен фонд в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през април 2019 година

През април 2019 г. в област Варна са функционирали 207 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 16.6 хил., а на леглата – 37.5 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 11.3%, а на леглата в тях – със 17.5%.

Основни данни за културата в област Варна през 2018 година

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2018 г. в област Варна функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2018 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 172 хил. фондови единици и в сравнение с 2017 г. техният брой се увеличава с 0.4%. Цифровизирани са едва 4 423 фондови единици, което е с 1 902 повече в сравнение с предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2019 г. нарастват с 1.6 хил., или с 1.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 152.5 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 10.7%, „Преработваща промишленост” – с 8.2% и „Други дейности” – със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 11.4% е регистрирано в дейност „Добивна промишленост”.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 204.8 хил., от които 114.4 хил. са мъже, а 90.3 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.5%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна през периода 2016 – 2018 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 75.5 години, като спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) тя нараства с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.7 години по-висока от средната за страната – 74.8 години.