Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 153 жилищни сгради с 680 жилища в тях и 91 023 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради с 25 645 кв. м РЗП.

Анонс: Статистика на доходите и условията на живот в област Варна

В периода април – юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2020”.

579 избрани домакинства на територията на област Варна ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, който се попълва за членовете на домакинството на 16 и повече години. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2020 г. намаляват с 3.4 хил., или с 2.3% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 146.5 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 21.9%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.0% и „Други дейности“ – с 6.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 9.2% е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Образованието в област Варна през 2019/2020 учебна година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2019/2020 година в детски градини в област Варна са записани 15.2 хил. деца, или с 0.3% повече в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища в област Варна са съответно 1.8 и 1.4 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 23.9 хиляди.
  • Към 31.12.2019 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Варна се обучават 627 лица, от които 90 чужди граждани.

Индикатори за бедност и социално включване в област Варна през 2019 година

През 2019 г. линията на бедност в област Варна e 441.17 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 413.04 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност за област Варна са били 21.1% от населението на областта, при 22.6% от населението на страната. Относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с 5.4 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете, съответно 23.7 и 18.3%. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Варна нараства с 15.3%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.2 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през март 2020 година

През март 2020 г. в условията на извънредно положение, обявено на 13.03.2020 г., в област Варна са функционирали 124 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 10.1 хиляди. В сравнение с март 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 15.1%, а на леглата в тях – с 21.5%.

Демографски процеси в област Варна през 2019 година

Към 31 декември 2019 г. населението на област Варна е 469 885 души, което представлява 6.8% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 329 хил. души) и Пловдив (667 хил. души), и преди област Бургас (409 хил. души). В сравнение с 2018 г. населението на областта през 2019 г. намалява с 1 367 души, или с 0.3%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Варна през 2019 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2019 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Варна са водени 583 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им намалява с 58, или с 9.0%.

Население в област Варна през 2019 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2019 г. населението на област Варна е 469 885 души, което представлява 6.8% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 329 хил. души) и Пловдив (667 хил. души), и преди област Бургас (409 хил. души). В сравнение с 2018 г. населението на областта през 2019 г. намалява с 1 367 души, или с 0.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през февруари 2020 година

През февруари 2020 г. в област Варна са функционирали 139 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.5 хил., а на леглата – 11.9 хиляди. В сравнение с февруари 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.4%, а на леглата в тях – с 0.5%.