Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 137 жилищни сгради с 1 532 жилища в тях и 146 756 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 58 други сгради с 21 671 кв. м РЗП.

Брутен вътрешен продукт за област Варна през 2018 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Варна през 2018 година е 7 301 млн. лева. Това нарежда област Варна на трето място в страната след областите София (столица) и Пловдив. В сравнение с 2017 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 10.1%. Произведеният в областта БВП е 6.7% от общия за страната. На човек от населението се падат 15 479 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 15 615 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 33 437 лева.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2018 г. възлизат на 1 869.9 млн. евро по текущи цени.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 859.2 млн. евро. Следващи по обем на направените ПЧИ са сектор „Операции с недвижими имоти” – 315.2 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 301.6 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” – 222.8 млн. евро.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2018 година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 301.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 2.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Варна са функционирали 147 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 11.4 хиляди. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.7%, а на леглата в тях – с 16.9%.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Варна през 2018 година

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 1 447.1 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличават с 37.6%. Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 340.9 млн. лв., като при нежилищните сгради е отчетено увеличение с 87.9% спрямо предходната година.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Варна през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 73.5% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 3.1 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на 13-то място в страната по този показател. Първа е област Русе с 84.4%, следвана от областите София (столица) (83.0%) и Смолян (82.4%), при 75.1% средна стойност за страната. За периода 2010 – 2019 г. се наблюдава ръст от 45.4 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа

Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Варна са функционирали 186 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.7 хил., а на леглата – 25.9 хиляди. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.6%, а броят на леглата в тях – с 15.8%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Варна през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 154 052, което представлява 6.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите нараства с 1 533 души или с 1.0%. Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (7.4%), „Строителство“ (5.6%) и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (4.8%). Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значително в „Добивна промишленост“ (5.0%) и „Селско, горско и рибно стопанство“ (3.0%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 229.2 хил., от които 128.0 хил. са мъже, а 101.2 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 5.9%.