Българската статистика навършва 140 години

На 25 юни 2020 г. статистическата институция в България навършва 140 години. Началото се поставя през 1880 г., когато с княжески Указ № 296 е образувано Статистическо организационно отделение към Министерството на финансите. Със Закона за организирането на статистиката в България през 1946 г. за първи път се създават регионалните статистически служби, които вече 74 години под различни имена произвеждат и разпространяват статистическа информация.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2017 – 2019 г., е 75.8 години, като спрямо предходния период (2016 – 2018 г.) тя се увеличава с 0.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-висока от средната за страната – 74.9 години.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през април 2020 година

През април 2020 г. в условията на извънредно положение, обявено на 13.03.2020 г., в област Варна са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.8 хил., а на леглата – 3.6 хиляди. В сравнение с април 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 76.3%, а на леглата в тях – с 90.4%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 214.3 хил., от които 119.7 хил. са мъже, а 94.6 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 4.6%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през първото тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през първото тримесечие на 2020 г. е 100, а новопостроените жилища в тях са 699. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. сградите са с 18 повече, или с 22.0%, a жилищата в тях нарастват със 162, или с 30.2%.

Стартиране на наблюдение по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт ще проведе анкетно статистическо изследване сред домакинствата.

Изследването се провежда в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основни права.

Излъчената извадка за област Варна е от 888 домакинства, разпределени в 148 гнезда.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 153 жилищни сгради с 680 жилища в тях и 91 023 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради с 25 645 кв. м РЗП.

Анонс: Статистика на доходите и условията на живот в област Варна

В периода април – юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2020”.

579 избрани домакинства на територията на област Варна ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, който се попълва за членовете на домакинството на 16 и повече години. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2020 г. намаляват с 3.4 хил., или с 2.3% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 146.5 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 21.9%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.0% и „Други дейности“ – с 6.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 9.2% е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Образованието в област Варна през 2019/2020 учебна година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2019/2020 година в детски градини в област Варна са записани 15.2 хил. деца, или с 0.3% повече в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища в област Варна са съответно 1.8 и 1.4 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 23.9 хиляди.
  • Към 31.12.2019 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Варна се обучават 627 лица, от които 90 чужди граждани.