Дейност на местата за настаняване в област Варна през март 2024 година

През март 2024 г. в област Варна са функционирали 133 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 4.9 хил. стаи и 10.8 хил. легла в тях. В сравнение със същия период на предходната година местата за настаняване се увеличават с 9.0%, а броят на леглата в тях – с 20.1%.

Общият брой на нощувките в областта е 64.1 хил., или с 9.7% повече в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 33.7 хил. нощувки, а чуждите – 30.4 хиляди.

Население в област Варна през 2023 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2023 г. населението на област Варна е 434 191 души, което представлява 6.7% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 287 хил. души) и Пловдив (634 хил. души), и преди област Бургас (384 хил. души). В сравнение с 2022 г. населението на областта се увеличава с 3 344 души, или с 0.8%.

Мъжете са 208 422 (48.0%), а жените 225 769 (52.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 083 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 212 жилищни сгради с 1 206 жилища в тях и 151 911 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 14 184 кв. м РЗП и на 50 други сгради с 12 859 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 26.2%, докато броят на жилищата в тях намалява с 21.4%, както и общата им застроена площ – с 1.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради спадат с 35.1%, както и разгънатата им застроена площ – с 56.5%.

Детски ясли в област Варна през 2023 година

Към 31.12.2023 г. в област Варна функционират 47 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 313 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава със 108, или с 4.9% (табл. 1).

В градовете детските ясли са 44 с 2 249 места, а в селата – 3 с 64 места. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете се увеличават с 5.4%, а тези в селата намаляват с 9.9%

Дейност на местата за настаняване в област Варна през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Варна са функционирали 131 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 5.0 хил. стаи и 10.9 хил. легла в тях. В сравнение с февруари 2023 г. местата за настаняване се увеличават с 6.5%, а броят на леглата в тях – с 9.3%.

Общият брой на нощувките в областта е 60.1 хил., или със 17.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 32.0 хил. нощувки, а чуждите – 28.1 хиляди.

Статистика на околната среда в област Варна през 2022 година

  1. Статистика на водите

През 2022 г. 100% от населението на област Варна е свързано с обществено водоснабдяване. Използваната питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 99 л/ден. през 2021 г. на 105 л/ден. през 2022 година (фиг.1). За същия период потреблението на питейна вода от домакинствата в страната се оценява на 103 литра средно на човек, което е най-високо за периода 2010 – 2022 година. Разпределението по области показва, че през 2022 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (125 л/чов./ден.) и Благоевград (122 л/чов./ден.), а на последно място са Сливен (72 л/чов./ден.), Търговище (72 л/чов./ден.) и Кърджали (79 л/чов./ден.).

Изследване на информационното общество в област Варна през 2024 година

В периода 08 април – 21 юни 2024 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра в страната, стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2024 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз по обща методология, която отразява разпространението и използването на ИКТ в Република България и осигурява международна съпоставимост на резултатите.

В периода на изследването 348 избрани домакинства на територията на област Варна ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, който се попълва за лицата, членове на домакинството на възраст между 16 и 74 навършени години. Домакинствата, подлежащи на анкетиране са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. При посещенията си в домакинствата всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро – Североизток към Националния статистически институт и ще предостави писмо във връзка с изследването.

Статистика на доходите и условията на живот в област Варна през 2024 година

В периода март – юни 2024 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Варна“, ТСБ – Североизток провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. За Република България размерът на извадката в панела за 2024 г. е около 9 700 домакинства, разпределени във всички области на страната.

В периода на изследването 708 избрани домакинства на територията на област Варна ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, който се попълва за членовете на домакинството на 16 и повече години. През 2024 г. във въпросника за домакинството е включен модул „Непосрещнати нужди от преглед и лечение за деца“. Домакинствата, подлежащи на анкетиране са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. При посещенията си в домакинствата всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро – Североизток към Националния статистически институт и ще предостави писмо във връзка с изследването.

Националният статистически институт стартира Наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

От началото на април 2024 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2024 година. В него ще вземат участие 216 домакинства от област Варна, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 72 домакинства. В периода април – юни 2024 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през 2023 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

  • През 2023 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Варна са 211.1 хил., или 77.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с един процентен пункт.
  • Общият брой на заетите лица е 216.2 хил., от които 116.9 хил. са мъже, а 99.3 са жени. В сравнение с 2022 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.4%. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 59.1%, съответно 67.4% за мъжете и 51.7% за жените.