Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2021 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2021 г. възлизат на 1 548.3 млн. евро по текущи цени.

През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 811.3 млн. евро. Следват сектор „Операции с недвижими имоти“ – 285.9 млн. евро, сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 273.6 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ – 102.1 млн. евро.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. в област Варна са функционирали 132 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.1 хил., а на леглата – 10.9 хиляди. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 10.0%, а броят на леглата в тях – със 17.4%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2022 г., е 52.4 хиляди. Българските граждани са реализирали 24.4 хил. нощувки, а чуждите – 28.0 хиляди.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Варна през 2022 година

Резултатите от проведеното през 2022 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 87.7% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, което е с 3.4 процентни пункта по-малко в сравнение с предходната година. Областта е на десето място в страната по този показател. Първа е област София (столица) с 94.7%, при 87.3% средна стойност за страната. За периода 2013 – 2022 г. се наблюдава ръст от 30.6 процентни пункта на относителния дял на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.

Преброяване на населението в област Варна към 7 септември 2021 г. – миграция и миграционно поведение на населението

Вътрешна миграция на населението през периода 2011 – 2021 година

Към 7 септември 2021 г. 32 053 лица в област Варна са декларирали, че са променили населеното място на обичайното си местоживеене през периода 2011 – 2021 година. Жените мигранти са 17 216, или 53.7%, а мъжете – 14 837, или 46.3% от мигриралите лица.

С най-висок относителен дял са лицата на възраст 20 – 29 навършени години – 24.4%, след тях са тези на възраст 30 – 39 навършени години – 23.0% и лицата във възрастовата група 40 – 49 навършени години – 13.4% от мигриралите лица.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Варна през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Варна показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 145 492, което представлява 6.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2020 г. броят на наетите се увеличава с 3 836 души или с 2.7%. Увеличение се наблюдава в 14 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (18.3%), „Професионални дейности и научни изследвания“ (10.1%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (8.1%). Намаление на наетите лица е регистрирано в пет икономически дейности, като най-голямо е в „Операции с недвижими имоти“ (5.2%), „Транспорт, складиране и пощи“ (2.9%) и „Строителство“ (2.8%).

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Варна през 2021 година

По окончателни данни през 2021 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 1 572.1 млн. лв. и се увеличават с 10.8% спрямо 2020 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 455.3 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 12.3%, а при нежилищните – с 16.0% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 116.8 млн. лв. и намаляват с 14.2% спрямо 2020 година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 67.1%, а на жилищни сгради – 32.9%.

Статистика на фамилния бизнес в област Варна през 2021 година

Семейните предприятия представляват значителна част от съществуващите европейски компании, които в голяма степен допринасят за развитието на Европейската икономика.

От 2015 г. Националния статистически институт провежда статистическо проучване за Семейния бизнес в България. Целта на наблюдението е да се подобри наличността на надеждни статистически данни за фамилния бизнес и да се оцени ролята на тези предприятия в българската икономика.

През 2021 г. 6 665 са активните предприятия в област Варна, които декларират, че бизнеса им е семеен. В сравнение с 2020 г. техния брой намалява с 258, или с 3.7%, а в сравнение с 2015 г. – с 669, или 9.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2022 година

През октомври 2022 г. в област Варна са функционирали 154 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 7.3 хил., а на леглата – 16.2 хиляди. В сравнение с октомври 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 8.5%, а броят на леглата в тях – с 9.8%.

Преброяване на населението в област Варна към 7 септември 2021 г. – етническа принадлежност, вероизповедание, майчин език, религиозност

Към 7 септември 2021 г. отговор на въпроса за етническа принадлежност в област Варна са дали 402 049 души (93.0% от населението на областта). Над 30 хиляди души са останали извън наблюдението. Поради това, всички посочени в текста, абсолютни и относителни показатели се отнасят за лицата отговорили на въпроса.

Българската етническа група в област Варна обхваща 352 886, или 87.8% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. От тях 308 971 (87.6%) живеят в градовете, а 43 915 (12.4%) – в селата. Делът на българите в градовете е 91.7%, докато в селата е 67.6%. В сравнение с 2011 г. делът на българската етническа група се увеличава с 0.5 процентни пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 241.1 хил., от които 133.2 хил. са мъже, а 107.9 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 4.6%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 60.9% (при 55.4% за страната), съответно 70.0% за мъжете и 52.4% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-висок с 2.9 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 2.5 процентни пункта, а при жените – с 3.1 процентни пункта.