Дейност на местата за настаняване в област Варна през август 2020 година

През август 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 369 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 22.6 хил., а на леглата – 52.7 хиляди. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 18.0%, а на леглата в тях – с 25.4%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Варна през 2019 година

През 2019 г. в област Варна са регистрирани 2 696 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2018 г. се наблюдава намаление с 14.8%. През годината са настъпили 667 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 646 души, тежко ранени са 219, а загинали – 46 души. Спрямо предходната година е регистриран спад при тежките ПТП от 8.4%. Леко ранените лица намаляват с 4.6%, тежко ранените с 1.8%, а загиналите с 4.2%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област Варна заема трето място в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юли 2020 година

През юли 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 363 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 22.0 хил., а на леглата – 51.1 хиляди. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 19.9%, а на леглата в тях – с 26.6%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2019 година

През 2019 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за 1 644 извършени престъпления. С осъдителни присъди са приключили делата за 1 331 извършени престъпления. От тях за 630 престъпления – с ефективно осъждане, а за 701 – с условно осъждане. Делата за 21 престъпления са били прекратени, за 52 са завършили с оправдаване, а за 240 – с освобождаване от наказание.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 212.1 хил., от които 112.9 хил. са мъже, а 99.2 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2020 г. намаляват с 1.0 хил., или с 0.7% спрямо края на март 2020 г., като достигат 145.4 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.7% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 5.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 19.2% е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечения“ и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 15.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юни 2020 година

През юни 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 228 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.9 хил., а на леглата – 28.7 хиляди. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 41.4%, а на леглата в тях – с 56.2%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през второто тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през второто тримесечие на 2020 г. е 105, а новопостроените жилища в тях са 739. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. сградите са с 4 повече, или с 4.0%, a жилищата в тях нарастват със 170, или с 29.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 145 жилищни сгради с 913 жилища в тях и 166 719 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 822 кв. м РЗП и на 34 други сгради с 23 148 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2020 година

През май 2020 г. в условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 96 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.5 хил., а на леглата – 7.2 хиляди. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 62.9%, а на леглата в тях – с 85.4%.