Дейност на местата за настаняване в област Варна през март 2022 година

През март 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в област Варна са функционирали 116 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.3 хил., а на леглата – 9.2 хиляди. В сравнение с март 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.6%, а леглата в тях – с 20.0%.

Образованието в област Варна през 2021/2022 учебна година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
• През учебната 2021/2022 година в детски градини в област Варна са записани 15.2 хил. деца, или с 0.3% по-малко в сравнение с предходната година.
• Завършилите средно образование през 2021 г. в общообразователни и професионални училища в област Варна са съответно 1.9 и 1.1 хил. ученици.
• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2021/2022 година са 23.6 хиляди.
• Към 31.12.2021 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Варна се обучават 686 лица, от които 81 чужди граждани.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 191 жилищни сгради с 1 065 жилища в тях и 122 840 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 41 други сгради с 49 727 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 21.7%, докато броят на жилищата в тях намалява с 20.0%, както и общата им застроена площ – с 8.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 41.4% по-малко, но общата им застроена площ е с 34.7% повече.

Население и демографски процеси в област Варна през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души, а на област Варна – 468 614 души. В сравнение с предходната година населението на страната намалява със 77 611 души (1.1%), а на областта – с 1 510 души, или с 0.3%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а на територията на област Варна – 427 634 души.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Варна през 2021 година

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) в област Варна са водени 635 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2020 г. броят им се увеличава с 40, или с 6.7%. Броят на заведените на отчет в ДПС в област Варна през 2021 г. малолетни и непълнолетни е 252, или 39.7% от всички водени на отчет лица, като 75.8% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2020 г. броят на новозаведените се увеличава с 27.9%.

Статистика на околната среда в област Варна през 2020 година

През 2020 г. 100% от населението на област Варна е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 97 л/ден. през 2019 г. на 101 л/ден. през 2020 година. За същия период потреблението на питейна вода от домакинствата в страната се оценява на 102 литра средно на човек, което е на равнището на 2012 година. Разпределението по области показва, че през 2020 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (127 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Сливен (71 л/чов./ден.) и Търговище (68 л/чов./ден.).

Дейност на местата за настаняване в област Варна през февруари 2022 година

През февруари 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в област Варна са функционирали 109 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.8 хил., а на леглата – 7.9 хиляди. В сравнение с февруари 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.9%, докато броят на леглата в тях се увеличава с 9.3%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Варна през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт в област Варна годишен отчет за дейността през 2020 г. са представили общо 32 494 нефинансови предприятия, в които са заети 139 447 лица. Произведената продукция по текущи цени е на стойност 10 059 млн. лв., а нетните приходи от продажби достигат 17 616 млн. лева.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през 2021 година

През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Варна са 229.9 хил., или 75.1% от населението на същата възраст. Общият брой на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 230.6 хил., от които 127.8 хил. са мъже, а 102.8 са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 58.1%, съответно 67.0% за мъжете и 49.8% за жените.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през януари 2022 година

През януари 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в област Варна са функционирали 109 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.0 хил., а на леглата – 8.4 хиляди. В сравнение с януари 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличават с 1.9%, а броят на леглата в тях – с 18.8%.