Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 211.3 хил., от които 118.1 хил. са мъже, а 93.1 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Варна са функционирали 389 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 27.8 хил., а на леглата – 65.4 хиляди. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.5%, а броят на леглата в тях – с 2.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2019 г. нарастват с 11.6 хил., или със 7.6% спрямо края на март 2019 г., като достигат 164.1 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 65.9%, „Операции с недвижими имоти“ – с 37.8% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 20.2%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 3.9% е регистрирано в дейност „Строителство“.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през второто тримесечие на 2019 г. е 101, а новопостроените жилища в тях са 569. Спрямо второто тримесечие на 2018 г. сградите са с 13 повече, или с 14.8%, a жилищата в тях нарастват с 67, или с 13.3%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 145 жилищни сгради с 868 жилища в тях и 140 756 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради със 717 кв. м РЗП и на 54 други сгради с 23 093 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2018 година

През 2018 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за 1 592 извършени престъпления. С осъдителни присъди са приключили делата за 1 244 извършени престъпления. От тях за 621 престъпления – с ефективно осъждане, а за 623 – с условно осъждане. Делата за 22 престъпления са били прекратени, за 59 са завършили с оправдаване, а за 267 – с освобождаване от наказание.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2019 година

През май 2019 г. в област Варна са функционирали 259 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 21.4 хил., а на леглата – 49.4 хиляди. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, остава непроменен, а броят на леглата в тях намалява с 0.7%.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2018 година

Доходи на домакинствата

През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е          5 883 лв. и нараства с 8.8% спрямо 2017 година. За последните десет години (2009 – 2018 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.5 пъти.

Издателска дейност в област Варна през 2018 година

През 2018 година в област Варна са издадени:

• 387 книги с годишен тираж 74 хиляди;

• 42 брошури с годишен тираж 15 хиляди;

• 7 регионални вестника с годишен тираж 766 хил. и еднократен тираж 5 хиляди.

В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава със 70 (19.5%), а средният тираж е 207 броя и остава непроменен.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Варна към 31.12.2018 година

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 670 легла. В сравнение с края на 2017 г. броят им остава непроменен, а легловият им фонд се увеличава с 4.1%.