Детски ясли в област Варна през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Варна функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 2 025 места в тях. В сравнение с предходната година заведенията намаляват с едно, а броят на местата в тях – с 292, или с 12.6%. В градовете детските ясли са 40 с 1 958 места, а в селата – 3 с 67 места.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2021 година

През май 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 180 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.4 хил., а на леглата – 23.2 хиляди. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през май 2021 г., е 88.3 хиляди. Българските граждани са реализирали 54.3 хил. нощувки, а чуждите – 34.0 хиляди.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2020 година

Доходи на домакинствата            

През 2020 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 7 158 лв. и нараства с 8.3% спрямо 2019 година. За последните десет години (2011 – 2020 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.9 пъти.

Издателска дейност в област Варна през 2020 година

През 2020 година в област Варна са издадени:

  • 671 книги с годишен тираж 110 хиляди;
  • 128 брошури с годишен тираж 52 хиляди;
  • 5 регионални вестника с годишен тираж 375 хил. и еднократен тираж 3 хиляди.

В сравнение с предходната година през 2020 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 290 (57.0%), а средният тираж достига 203 броя при 257 броя през 2019 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Варна към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Варна функционират 16 болници с 2 665 легла. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2020 г. многопрофилните болници са 6 с 2 052 легла, или в 37.5% от болниците е съсредоточен 77.0% от легловия фонд на всички болници в областта. Легловият им фонд варира в широки граници – от 60 до 1 384 легла. Към 31.12.2020 г. специализираните болници в област Варнаса 10, от които 9 –  за активно лечение с 493 легла и една – за рехабилитация със 120 легла.

Жилищен фонд в област Варна към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Варна се състои от 101.1 хил. жилищни сгради или с 0.3% повече в сравнение с 2019 година. В градовете се намират 54.7% от всички жилищни сгради, а в селата – 45.3%. Жилищните сгради в областта представляват 4.9% от общия жилищен фонд в страната.

Основни данни за културата в област Варна през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Варна функционират 8 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2020 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Варна, са 183 хил. фондови единици и в сравнение с 2019 г. техният брой се увеличава с 1.2%. Цифровизирани са едва 7 303 фондови единици, което е с 2 319 повече в сравнение с предходната година.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 75.4 години, като спрямо предходния период (2017 – 2019 г.) тя намалява с 0.4 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.8 години по-висока от средната за страната – 74.6 години. Област Варна, заедно с областите Кърджали (76.7), София (столица) (76.3) и Благоевград (75.5), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Видин (71.8) и Монтана (72.3 години).

Дейност на местата за настаняване в област Варна през април 2021 година

През април 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 135 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.7 хил., а на леглата – 12.2 хиляди. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през април 2021 г., е 32.8 хиляди. Българските граждани са реализирали 21.9 хил. нощувки, а чуждите – 10.9 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 227.1 хил., от които 125.1 хил. са мъже, а 102.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2021 г. е 57.2% (при 51.4% за страната), съответно 65.5% за мъжете и 49.4% за жените.