Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2022 година

През 2022 г. в област Варна са приключили делата за 1 509 извършени престъпления. От тях 598 са завършили с ефективно осъждане, 703 – с условно осъждане, 45 – с оправдаване, 13 – с прекратяване и 150 – с освобождаване от наказание.

С ефективни и условни присъди са приключили делата за 1 301 извършени престъпления.

Преброяване на населението в област Варна към 7 септември 2021 г. – жилищни сгради

Брой и прираст на жилищните сгради

Жилищните сгради в област Варна към 7 септември 2021 г. са 105 147. В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради се е увеличил със 7 902, или с 8.1%.

В градовете в област Варна се намират 58 551 жилищни сгради, или 55.7%, а в селата – 46 596, или 44.3%. Увеличение в броя на жилищните сгради има както в градовете (със 7 141, или с 13.9%), така и в селата (със 761, или с 1.7%).

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Варна са функционирали 396 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 25.8 хил. стаи и 61.3 хил. легла в тях. В сравнение с юли 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 1.5%, а броят на леглата в тях – с 4.4%.

Общият брой на нощувките в областта е 1 220.2 хил., или с 5.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 228.0 хил. нощувки, а чуждите – 992.2 хиляди.

Статистика на околната среда в област Варна през 2021 година

  1. Води

През 2021 г. 100% от населението на област Варна е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта намалява от 101 л/ден. през 2020 г. на 99 л/ден. през 2021 година. За същия период потреблението на питейна вода от домакинствата в страната се оценява на 102 литра средно на човек, което е на равнището на 2012 и 2020 година. Разпределението по области показва, че през 2021 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (127 л/чов./ден.) и Благоевград (119 л/чов./ден.), а на последно място са Сливен (71 л/чов./ден.) и Търговище (64 л/чов./ден.).

Основни резултати от изследването на дейността на читалищата в област Варна през 2022 година

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Изследването на читалищната дейност се провежда веднъж на пет години в съответствие с Националната статистическа програма и е изчерпателно, като обхваща всички читалищата на територията на Република България, регистрирани в съответствие със Закона за народните читалища.

 Към 31.12.2022 г. действащите читалища на територията на област Варна са 163, от тях 39 (23.9%) са в градовете, а 124 (76.1%) в селата. В сравнение с 2017 г. броят на читалищата намалява с едно, или 0.6%. Членовете на читалищата са 14 131, като спрямо 2017 г. броят им намалява с 488, или с 3.3%.

Преброяване на населението в област Варна към 7 септември 2021 г. – домакинства

Към 7 септември 2021 г. в област Варна живеят 194 376 домакинства, като в сравнение с преброяването през 2011 г. броят им намалява с 221 (0.1%), а лицата в тях – с 42 930 души или с 9.1%. В градовете живеят 85.0% от домакинствата.

За периода между последните две преброявания се наблюдава увеличение на относителния дял на малките домакинства – едночленни и двучленни от 58.3% до 65.5% през 2021.

Броят на едночленните домакинства от 59 562 през 2011 г. нараства на 71 816 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 6.3 процентни пункта (от 30.6% на 36.9%). За същия период двучленните домакинства също се увеличават с 1 728 броя и към 7.09.2021 г. са 55 538. Относителният им дял нараства с 0.9 процентни пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 213.8 хил., от които 114.5 хил. са мъже, а 99.4 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица намалява с 2.9%.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2023 г. е 58.5% (при 52.9% за страната), съответно 66.0% за мъжете и 51.8% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-нисък с 1.6 процентни пункта, като и при жените и при мъжете има намаление с по 1.6 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2023 г. се увеличават със 7.5 хил., или с 5.1% спрямо края на март 2023 г., като достигат 154.8 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 71.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 11.2% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 5.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 3.0% е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти“.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юни 2023 година

През юни 2023 г. в област Варна са функционирали 326 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 24.6 хил. стаи и 57.6 хил. легла в тях. В сравнение с юни 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 6.5%, а броят на леглата в тях – с 8.4%.

Общият брой на нощувките в областта е 734.2 хил., или с 33.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 95.3 хил. нощувки, а чуждите – 638.9 хиляди.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през второто тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през второто тримесечие на 2023 г. е 127, а новопостроените жилища в тях са 718. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. сградите са с 6 по-малко, или с 4.5%, докато жилищата в тях се увеличават със 180, или с 33.5%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 82.7%, с тухлена – 11.8%, а с друга – 5.5%.