Население в област Варна през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на област Варна е 470 124 души, което представлява 6.8% от населението на България и нарежда областта на трето място по брой на населението след областите София (столица) (1 308 хил. души) и Пловдив (666 хил. души), и преди област Бургас (410 хил. души). В сравнение с 2019 г. населението на областта през 2020 г. се увеличава с 239 души, или с 0.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 110 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.5 хил., а на леглата – 7.3 хиляди. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 20.9%, а на леглата в тях – с 38.9%.

Статистика на доходите и условията на живот в област Варна

През месец април 2021 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра стартира провеждане на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2021“.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум, определени с Регламент 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета. Основна цел на изследването като част от Европейската статистическа система е да предоставя своевременни и съпоставими данни за разпределението на доходите и социалното включване. Резултатите допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната. Те служат за изчисляване на индикатори за бедност и социално включване, които са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация и се използват при съставяне на Годишен доклад за напредъка на България по социално включване, както и за мониторинг на напредъка на страната по изпълнение на целите от Стратегия „Европа 2020”. Във въпросника на изследването за 2021 г. е включен модул „Настаняване и условия на деца в разделени семейства“.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Варна през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт в област Варна годишен отчет за дейността през 2019 г. са представили общо 33 529 нефинансови предприятия, в които са заети 151 472 лица. Произведената продукция по текущи цени е на стойност 10 939 млн. лв., а нетните приходи от продажби достигат 18 635 млн. лева. През 2019 г. 22 844 предприятия приключват годината с печалба, или 68.1% от всички нефинансови предприятия в областта. Тези със загуба са 7 025, или 21.0%, а предприятията с нулев финансов резултат са 3 660, или 10.9% от общия брой.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Варна са 220.3 хил., или 71.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.1 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през януари 2021 година

През януари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 107 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.4 хил., а на леглата – 7.1 хиляди. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 25.2%, а на леглата в тях – с 47.4%.

Продажби на едро и дребно и търговски обекти за продажби на дребно в област Варна през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия в област Варна са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 4 680 млн. лв., от които 77.7% са от нехранителни стоки и 22.3% – от храни, напитки и тютюневи изделия. В сравнение с предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение нараства с 2.8%, като е отчетен ръст както на продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, така и на продажбите на едро на нехранителни стоки съответно с 10.1 и 0.9%.

Статистика на околната среда в област Варна през 2019 година

През 2019 г. 100% от населението на област Варна е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 94 л/ден. през 2018 г. на 97 л/ден. през 2019 година. За същия период потреблението на питейна вода от домакинствата в страната се оценява на 99 литра средно на човек, което е на равнището на 2017 и 2018 година. Разпределението по области показва, че през 2019 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (124 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Сливен (69 л/чов./ден.) и Търговище (66 л/чов./ден.).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 225.1 хил., от които 123.5 хил. са мъже, а 101.6 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.0%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2020 г. намаляват с 3.2 хил., или с 2.2% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 142.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 25.5%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 8.8% и „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 5.4% е регистрирано в дейност „Строителство“.