Баланс на територията на област Варна към 31.12.2021 година

Към 31 декември 2021 г. територията на област Варна, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта на страната, е 3 818.67 кв. километра. Тя нарежда областта на 12-о място с 3.4% от територията на страната. В състава на областта най-голяма по територия е община Провадия с 517.46 кв. км, или 13.55%, а най-малка – община Белослав с 59.90 кв. км, или 1.57%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2021 година

През 2021 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за 1 440 извършени престъпления. С осъдителни присъди са приключили делата за 1 171 извършени престъпления. От тях за 620 престъпления – с ефективно осъждане, а за 551 – с условно осъждане. Делата за 14 престъпления са били прекратени, за 37 са завършили с оправдаване, а за 218 – с освобождаване от наказание.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Варна са функционирали 390 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 25.0 хил., а на леглата – 58.6 хиляди. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.1%, а броят на леглата в тях – с 2.8%. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2022 г., е 1 153.7 хиляди. Българските граждани са реализирали 253.7 хил. нощувки, а чуждите – 900.0 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 244.4 хил., от които 131.3 хил. са мъже, а 113.1 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 3.2%.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 61.6% (при 53.7% за страната), съответно 68.9% за мъжете и 54.9% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-висок с 2.0 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 1.4 процентни пункта, а при жените – с 2.5 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно пра-воотношение в област Варна към края на юни 2022 г. се увеличават с 9.5 хил., или с 6.6% спрямо края на март 2022 г., като достигат 154.2 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 89.5%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 12.0% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 9.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 4.1% е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти“.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Варна са функционирали 306 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 23.0 хил., а на леглата – 53.2 хиляди. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.3%, а броят на леглата в тях – с 10.7%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през второто тримесечие на 2022 г. е 125, а новопостроените жилища в тях са 530. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 23 повече, или с 22.5%, а жилищата в тях намаляват с 240, или с 31.2%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 203 жилищни сгради с 2 380 жилища в тях и 260 484 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради със 78 984 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 6.3%, броят на жилищата в тях – със 123.5%, както и общата им застроена площ – със 112.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 4.9% повече, а общата им застроена площ – с 58.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2022 година

През май 2022 г. в област Варна са функционирали 201 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 15.2 хил., а на леглата – 34.1 хиляди. В сравнение с май 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 11.7%, а броят на леглата в тях – с 47.2%.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2021 година

Доходи на домакинствата

През 2021 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 8 069 лв. и нараства с 12.7% спрямо 2020 година. За последните десет години (2012 – 2021 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.9 пъти.