Дейност на местата за настаняване в област Варна през септември 2021 година

През септември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 313 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 22.7 хил., а на леглата – 52.6 хиляди. В сравнение със септември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.6%, а на леглата в тях – с 14.3%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през третото тримесечие на 2021 г. е 123, а новопостроените жилища в тях са 837. Спрямо третото тримесечие на 2020 г. сградите са с 3 повече, или с 2.5%, докато жилищата в тях намаляват със 155, или с 15.6%.

Провеждане на анкетно статистическо изследване по проект „Изследване на насилието, основано на пол“ в област Варна

През ноември 2021 г. в изпълнение на Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 960467-2019-BG-GBV SURVEY-2 Националният статистически институт (НСИ) започва провеждането на анкетно проучване сред домакинствата по проект „Изследване на насилието, основано на пол“.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 136 жилищни сгради със 788 жилища в тях и 87 772 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 59 други сгради с 22 071 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 9.7%, броят на жилищата в тях – с 18.5%, докато общата им застроена площ намалява с 11.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 51.3%, а тяхната РЗП се увеличава с 1.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през август 2021 година

През август 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 386 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 24.4 хил., а на леглата – 58.7 хиляди. В сравнение с август 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.6%, а на леглата в тях – с 11.3%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Варна през 2020 година

През 2020 г. в област Варна са регистрирани 2 128 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 21.1%. През годината са настъпили 569 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 560 души, тежко ранени са 142, а загинали – 29 души. Спрямо предходната година е регистриран спад при тежките ПТП от 14.7%. Леко ранените лица намаляват с 13.3%, тежко ранените с 35.2%, а загиналите с 37.0%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област Варна заема трето място в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юли 2021 година

През юли 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 382 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 24.3 хил., а на леглата – 57.1 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 236.8 хил., от които 128.6 хил. са мъже, а 108.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2021 г. е 59.6% (при 52.1% за страната), съответно 67.5% за мъжете и 52.4% за жените.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на юни 2021 г. се увеличават с 8.3 хил., или с 5.8% спрямо края на март 2021 г., като достигат 152.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 69.9%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 24.5% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.8%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 2.9% е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти“.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юни 2021 година

През юни 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 288 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 20.9 хил., а на леглата – 48.0 хиляди. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2021 г., е 313.4 хиляди. Българските граждани са реализирали 92.7 хил. нощувки, а чуждите – 220.7 хиляди.