Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Плевен през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. в област Плевен броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 349. В сравнение с 2017 г. (370) броят им се намалява с 5.7% (фиг. 1).

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

• 77.4% са непълнолетни, а 22.6% – малолетни;

• Момчета са 274 (78.5%), а момичета – 75, или 21.5%;

• Учащи са 211 малолетни и непълнолетни лица, или 60.5%;

• В криминогенна среда са живели 247 (70.8%) малолетни и непълнолетни.

Детски ясли в област Плевен през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Плевен функционират 39 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 348 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 и разполагат с 1 242 места, а в селата 6 със 106 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2018 г. се увеличават с 55, или с 4.3%.

Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2018 година

Бракове

През 2018 г. в област Плевен са регистрирани 879 юридически брака – с 83 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност1 е 3.6‰. От всички регистрирани бракове 65.0% (571) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 308 брака (фиг. 1).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 90.6 хил., от които 51.9 хил. са мъже, а 38.7 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.9 хил., а спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 6.5 хиляди.

Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Плевен през 2018 година

През 2018 г. в област Плевен са регистрирани 1 962 родени деца, като от тях 1 945 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 167 деца, или с 8.0%.  Коефициентът на обща раждаемост1 през 2018 г. намалява с 0.6‰ спрямо 2017 г. и е 8.0‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Долни Дъбник (10.9‰) и Кнежа (9.9‰), а с най-нисък – Белене (4.0‰) и Пордим (6.1‰). Броят на живородените момчета (957) е с 31 по-малък от този на живородените момичета (988), или на 1 000 живородени момчета се падат 1 032 момичета.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2019 г. намаляват с 0.5% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 57.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 26.1%, „Други дейности“ – с 24.3%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 12.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 7.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Строителство” – с 27.4%, „Добивна промишленост“ – с 11.6% и „Финансови и застрахователни дейности“ –с 10.3%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12.2017 г. в област Плевен

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2017 г. възлизат на 226.5 млн. евро, което е с 20.7% повече в сравнение с 2016 година.  Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.9% и съответно 40.4% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Плевен заема четиринадесето място в страната.

Битови отпадъци и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Плевен през 2017 година

На територията на област Плевен през 2017 г. има общо три депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2017 г. е 19 дка.

Общо образуваните битови отпадъци на територията на област Плевен през 2017 г. са 85 хил.т отпадъци, като спрямо 2016 г. се увеличават с 16.4%. Депонираните  битови отпадъци през 2017 г. са 11 хил.т, които са със 78.4% по-малко в сравнение с депонираните през предходната година.

Брутен вътрешен продукт за област Плевен през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2017 година е 1 941 млн. лв. Това нарежда областта на дванадесето място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение нараства с 6.3%. Произведеният в областта БВП представлява 1.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 884 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 14 280 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 30 295 лв., а с най-ниско – област Силистра с 6 687 лева. В сравнение с 2016 г. показателят бележи ръст с 8.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през 2018 година

От регулярното статистическо изследване на работната сила през 2018 г. за област Враца са получени следните резултати:

Икономически активните лица във възрастовата група от 15 – 64 навършени години  са 62.1 хил., мъжете – 34.7 хил., жените – 27.4 хил. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност  намалява  с  1.6 процентни пункта и достига 60.7% от населението.