Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Плевен през 2018 година

През 2018 г. в област Плевен са регистрирани 1 962 родени деца, като от тях 1 945 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 167 деца, или с 8.0%.  Коефициентът на обща раждаемост1 през 2018 г. намалява с 0.6‰ спрямо 2017 г. и е 8.0‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Долни Дъбник (10.9‰) и Кнежа (9.9‰), а с най-нисък – Белене (4.0‰) и Пордим (6.1‰). Броят на живородените момчета (957) е с 31 по-малък от този на живородените момичета (988), или на 1 000 живородени момчета се падат 1 032 момичета.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2019 г. намаляват с 0.5% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 57.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 26.1%, „Други дейности“ – с 24.3%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 12.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 7.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Строителство” – с 27.4%, „Добивна промишленост“ – с 11.6% и „Финансови и застрахователни дейности“ –с 10.3%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12.2017 г. в област Плевен

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2017 г. възлизат на 226.5 млн. евро, което е с 20.7% повече в сравнение с 2016 година.  Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.9% и съответно 40.4% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Плевен заема четиринадесето място в страната.

Битови отпадъци и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Плевен през 2017 година

На територията на област Плевен през 2017 г. има общо три депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2017 г. е 19 дка.

Общо образуваните битови отпадъци на територията на област Плевен през 2017 г. са 85 хил.т отпадъци, като спрямо 2016 г. се увеличават с 16.4%. Депонираните  битови отпадъци през 2017 г. са 11 хил.т, които са със 78.4% по-малко в сравнение с депонираните през предходната година.

Брутен вътрешен продукт за област Плевен през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2017 година е 1 941 млн. лв. Това нарежда областта на дванадесето място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение нараства с 6.3%. Произведеният в областта БВП представлява 1.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 884 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 14 280 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 30 295 лв., а с най-ниско – област Силистра с 6 687 лева. В сравнение с 2016 г. показателят бележи ръст с 8.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през 2018 година

От регулярното статистическо изследване на работната сила през 2018 г. за област Враца са получени следните резултати:

Икономически активните лица във възрастовата група от 15 – 64 навършени години  са 62.1 хил., мъжете – 34.7 хил., жените – 27.4 хил. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност  намалява  с  1.6 процентни пункта и достига 60.7% от населението.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2018 година.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 93.5 хил., от които 52.2 хил. са мъже, а 41.3 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намаляват със 7.0 хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 4.8 хиляди.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 45.1% (при 52.5% за страната), съответно 52.5% за мъжете и 38.3% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост на двадесет и трето място.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през четвъртото тримесечие 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2018 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 57.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Други дейности“ – с 8.2%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 3.5%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения” – с 2.3%  и „Образование” – с 2.1%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти” – с 15.9%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 11.6%, „Транспорт, складиране и пощи” – с 5.1% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 4.6%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Плевен през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Плевен са 341.7 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 10.4%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в селското стопанство – 114.4 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 58.0 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 50.5% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 6.5 млн. лв. и са близо 2 пъти по-малко в сравнение с 2016 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Плевен през 2017 година.

  1. Брой предприятия

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен са 9 678, като броят им намалява с 1.2% в сравнение с 2016 година.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2017 г. в област Плевен е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 39.8% от общия брой на отчетените предприятия. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство – 8.9%, „Преработваща промишленост”- 8.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6.2%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – 6.0%.