ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически
институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на
образователните институции, показват, че:
• През учебната 2020/2021 година в детски градини са записани 6 704 деца, или с 1.9% по-
малко в сравнение с предходната година.
• В началното образование (I – IV клас) се обучават 7.7 хил. ученици, а в прогимназиалното
(V – VII клас) – 6.6 хиляди.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОВ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в
съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и
националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в
България.

Детски ясли в област Плевен през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Плевен функционират 42 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 457 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 34 и разполагат с       1 309 места, а в селата 8 със 148 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2020 г. се увеличават с 96, или със 7.1%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Плевен през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. в област Плевен на отчет1 в детските педагогически стаи са водени 331 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • 76.7% са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години), а 23.3% – малолетни (8 – 13 години);
  • момчета са 275 (83.1%), а момичета – 56, или 16.9%;
  • учащи са 266 малолетни и непълнолетни лица, или 80.4%;
  • в криминогенна среда живеят 308 малолетни и непълнолетни (93.1%).

Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2020 година

Бракове

През 2020 г. в област Плевен са регистрирани 641 юридически брака – с 222 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност1 е 2.7‰. От всички регистрирани бракове 66.6% (427) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 214 брака (фиг. 1).

Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Плевен през 2020 година

През 2020 г. в област Плевен са регистрирани 1 937 родени деца, като от тях 1 923 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 79 деца, или с 3.9%.

Коефициентът на обща раждаемост1 през 2020 г. намалява с 0.2‰ спрямо 2019 г. и е 8.2‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Долни Дъбник (11.1‰) и Долна Митрополия (10.6‰), а с най-нисък – Левски (6.8‰) и Белене (4.2‰).

Броят на живородените момчета (988) е с 53 по-голям от този на живородените момичета (935), или на 1 000 живородени момчета се падат 946 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 1 203 и 720 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.0‰, а в селата – 9.2‰. През 2020 г. тези коефициенти са били съответно 7.7 и 9.1‰.

Тоталният коефициент на плодовитост2 е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2020 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.76. За сравнение, през 2019 г. той е бил 1.81 деца.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 87.9 хил., от които 46.2 хил. са мъже, а 41.7 хил. са жени.

 Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2021 г. е 44.1% (при 51.4% за страната), съответно 48.5% за мъжете и 40.1% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост- на двадесето място.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по
трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2021 г. се увеличават с
1.5% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 57.3 хиляди. Спрямо края на четвъртото
тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите
дейности „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,
„Операции с недвижими имоти“, „Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Най-голямо намаление на
наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Добивната промишленост“
и „Финансови и застрахователни дейности“

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВОНА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021ГОДИНА

През първото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област
Плевен са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 36 жилища в тях и 5 768 кв. м
разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 12 117 кв. м РЗП.

НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Текущата демографска ситуация в област Плевен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението.
Към 31 декември 2020 г. населението на област Плевен е 233 438 души, което представлява 3.4% от населението на страната. В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 2 867 души, или с 1.2%.