Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през четвъртото тримесечие 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2018 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 57.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Други дейности“ – с 8.2%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 3.5%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения” – с 2.3%  и „Образование” – с 2.1%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти” – с 15.9%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 11.6%, „Транспорт, складиране и пощи” – с 5.1% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 4.6%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Плевен през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Плевен са 341.7 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 10.4%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в селското стопанство – 114.4 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 58.0 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 50.5% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 6.5 млн. лв. и са близо 2 пъти по-малко в сравнение с 2016 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Плевен през 2017 година.

  1. Брой предприятия

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен са 9 678, като броят им намалява с 1.2% в сравнение с 2016 година.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2017 г. в област Плевен е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 39.8% от общия брой на отчетените предприятия. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство – 8.9%, „Преработваща промишленост”- 8.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6.2%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – 6.0%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Плевен през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 430 души, което е близо 2.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите намалява със 328 души или с 0.6%. Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (11.3%), „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (6.2%), „Транспорт, складиране и пощи“ (2.8%), и „Финансови и застрахователни дейности” (2.7%). Намаление на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности – най-значимо в „Административни и спомагателни дейности” (11.2%).

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 72.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет1 в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.8 процентни пункта спрямо предходната година. Същевременно 71.5% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през третото тримесечие на 2018 година

 ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 100.5 хил., от които 54.3 хил. са мъже, а 46.2 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.1 хил., а спрямо третото тримесечие на 2017 г. се увеличават с 2.9 хиляди.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 48.3% (при 53.3% за страната), съответно 54.3% за мъжете и 42.7% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на девето място в страната, а по коефициент на заетост на деветнадесето място.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през третото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2018 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 58.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения” – с 11.3%, „Транспорт, складиране и пощи“ –  с  5.0%, „Други дейности“ – с 4.2%, „Строителство” – с 4.0% и „Административни и спомагателни дейности” – с 1.9%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано във „Финансови и застрахователни дейности” – с 5.9%, „Култура, спорт и развлечения” – с 4.4% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 3.3%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Плевен през 2017 година

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017  ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Плевен са приключили делата за 1 635 извършени престъпления. Делата за 677 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 659 – с условно осъждане, за 18 – с оправдаване, за 15 – с прекратяване, и за 266 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 336 извършени престъпления, което е повече с 10.9% в сравнение с 2016 година.

Броят на обвиняемите лица в областта през 2017 г. е 1 560, от които:

  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 631 лица (40.4% от общия брой на обвиняемите);
  • условно осъдени са 631 лица, или 40.4% от общия брой на обвиняемите;
  • освободени от наказателна отговорност са 265 лица, или 17.0% от общия брой на обвиняемите;
  • оправдателна присъда са получили 18 обвиняеми лица (1.2%);
  • на 15 лица (1.0%) делата са прекратени.

ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение  „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

 

През 2017 г., линията на бедност в област Плевен е 314.6 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 351.1 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 14.8% от населението в областта, при 23.4% за страната.

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2017

 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. броят на жилищата в област Плевен е 146 479. В градовете се намират 60.2% от всички жилища в областта, а в селата – 39.8%. Спрямо предходната година броят на жилищата в област Плевен се увеличава с 59 или 0.04% (табл. 1).