Жилищен фонд в област Плевен към 31.12.2018 година

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Плевен се състои от 100.8 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 36.6 хил. жилищни сгради, а в селата – 64.2 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 4.9% от общия жилищен фонд в страната.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 95.8 хил., от които 53.2 хил. са мъже, а 42.6 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 5.2 хил., а спрямо второто тримесечие на 2018 г. намалява с 3.6 хиляди.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (Предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2019 г. се увеличават с 0.4% спрямо края на март 2019 г., като достигат 57.2 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“, „Транспорт, складиране и пощи“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Операции с недвижими имоти“ и „Образование“.

Цени на земеделска земя и арендата в селското стопанство в област Плевен през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Плевен достига 920 лева/дка. В сравнение с 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в областта намалява с 3.1% ( фиг.1.).

Дейност на културните институции в област Плевен през 2018 година

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2018 г. на територията на област Плевен функционират 4 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство

Индикатори за бедност и социално включване в област Плевен през 2018 година

Оценка на бедността

През 2018 г. линията на бедност в област Плевен е 325.7 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 351.11 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност за област Плевен са били 24.4% от населението на областта, при 22.0% от населението на страната.

Образование в област Плевен през учебната 2018/2019 година

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че

: • През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 6 683 деца, или с 2.1% по-малко в сравнение с предходната година.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 8.7 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.7 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 707 и 963 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 2 853.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Плевен през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. в област Плевен броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 349. В сравнение с 2017 г. (370) броят им се намалява с 5.7% (фиг. 1).

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

• 77.4% са непълнолетни, а 22.6% – малолетни;

• Момчета са 274 (78.5%), а момичета – 75, или 21.5%;

• Учащи са 211 малолетни и непълнолетни лица, или 60.5%;

• В криминогенна среда са живели 247 (70.8%) малолетни и непълнолетни.

Детски ясли в област Плевен през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Плевен функционират 39 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 348 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 и разполагат с 1 242 места, а в селата 6 със 106 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2018 г. се увеличават с 55, или с 4.3%.

Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2018 година

Бракове

През 2018 г. в област Плевен са регистрирани 879 юридически брака – с 83 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност1 е 3.6‰. От всички регистрирани бракове 65.0% (571) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 308 брака (фиг. 1).