Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 88.5 хил., от които 48.6 хил. са мъже, а 39.8 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 45.5% (при 53.7% за страната), съответно 52.5% за мъжете и 39.2% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и трето място.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2022 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на март 2022 г. и са 57.7 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и  “Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Строителство“ „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Образование в област Плевен през учебната 2021/2022 година

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2021/2022 година в детски градини са записани 6 625 деца, или с 1.2% по-малко в сравнение с предходната година.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 7.5 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.7 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2021 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 647 и 801 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната  2021/2022 година са  3 233.

Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2021 година

През 2021 г. в област Плевен са регистрирани 804 юридически брака – със 163 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.5‰. От всички регистрирани бракове 65.0% (523) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 281 брака.

Детски ясли в област Плевен през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Плевен функционират 41 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 428 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 34 и разполагат с 1 296 места, а в селата 7 със 132 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2021 г. намалява с 29, или със 2.0%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Плевен през 2021 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2021 г. в област Плевен на отчет в детските педагогически стаи са водени 360 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • 70.6% са непълнолетни (14 – 17 години);
  • 29.4% са малолетни (8 -13 години);
  • момчета – 267 (74.2%);
  • момичета – 93 (25.8%);
  • учащи – 312 (86.7%);
  • в криминогенна среда живеят 293 (81.4%).

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2022 г. се увеличават с 0.6% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 57.7 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Операции с недвижими имоти“ и  “Финансови и застрахователни дейности“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Добивна промишленост“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и  „Строителство“.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 86.7 хил., от които 47.1 хил. са мъже, а 39.6 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през първото тримесечие на 2022 г. е 44.5% (при 52.7% за страната), съответно 50.8% за мъжете и 38.9% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и първо място.

Население и демографски процеси в област Плевен през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Плевен в края на 2021 г. е 228 300 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 5 138 души, или с 2.2%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на област Плевен към 7 септември 2021 г. е 212 786 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

ГОДИШНА СТАТИСТИКА НА ЗАЕТОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 55 555 души, което е 2.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2019 г. броят на наетите намалява със 3 012 души или с 5.1%. Увеличение се наблюдава в три от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивната промишленост” (23.5%), „ Хуманно здравеопазване и социална работа“ (2.5%) и „Образование” (0.4%). Намаление на наетите лица е регистрирано в шестнадесет икономически дейности – най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство” (20.2%).