Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Плевен през 2022 година

През 2022 г. в област Плевен са приключили делата за 1 254 извършени престъпления. Делата за 596 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 523 – с условно осъждане, за 127 – с освобождаване от наказание, за 6 – с оправдаване, а за 2 – с прекратяване.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 119 извършени престъпления.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Плевен през 2022 година

През 2022 г. в област Плевен на отчет в детските педагогически стаи са водени 329 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
72.6% са непълнолетни (14 – 17 години);
27.4% са малолетни (8 -13 години);
момчета – 249 (75.7%);
момичета – 80 (24.3%);
учащи – 164 (49.8%);
в криминогенна среда живеят 217 (66.0%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през второ тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 90.6 хил., от които 49.2 хил. са мъже, а 41.5 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2023 г. е 47.8% (при 52.9% за страната), съответно 54.6% за мъжете и 41.6% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на девето място в страната, а по коефициент на заетост – на деветнайсето.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през второ тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2023 г. се увеличават с 1.4% спрямо края на март 2023 г. и са 61.4 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Добивна промишленост“ и „Образование“.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Плевен към 31.12.2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Плевен функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 610 легла в тях.

Заведенията за извънболнична помощ са 60 с 49 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 6 с 202 легла.
Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2022 г. многопрофилните болници са 12 с 2 574 легла В областта има една специализирана болница с 36 легла. В сравнение с 2021 г. легловият фонд на болниците се увеличава с 1.6% за сметка на увеличения брой легла в многопрофилните болници.

Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2022 година

През 2022 г. в област Плевен са регистрирани 794 юридически брака – с 10 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.6‰. От всички регистрирани бракове 61.1% (485) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 309 брака.
По общини коефициентът на брачност е най-нисък в община Кнежа (3.0‰), следвана от Плевен и Гулянци с по 3.2‰. Най-висок коефициент има в общините Искър и Никопол – съответно 5.6‰ и 4.7‰.

Цени на земеделската земя и рента в селското стопанство в област Плевен през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Плевен достига 1 543 лева/дка. В сравнение с 2021 г. средната цена на сделките с ниви в областта се увеличава с 10.5% ( фиг.1.).

Спрямо средната стойност за страната (1 428 лв./дка) през 2022 г. средната цена на нивите в област Плевен е по-висока с 8.1 %.

По този показател областта се нарежда на трето място в Северозападния район.

Образование в област Плевен през учебната 2022/2023 година

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2022/2023 година в детски градини са записани 6 592 деца.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 7.4 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.3 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2022 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 666 и 467 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната  2022/2023 година са  3 150.

Детски ясли в област Плевен през 2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Плевен функционират 41 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 437 места в тях. В градовете детските ясли са 34 и разполагат с 1 309 места, а в селата 7 със 128 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2022 г. се увеличава с 9 или с 0.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първо тримесечие на 2023 година

През първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 86.2 хил., от които 46.2 хил. са мъже, а 40.0 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през първото тримесечие на 2023 г. е 45.4% (при 53.1% за страната), съответно 51.4% за мъжете и 40.0% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на единадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и трето място.