Основните резултати от наблюдението на работна сила през 2023 г. в област Плевен

През 2023 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Плевен са 88.8 хил., или 69.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефициентът на икономическа активност се увеличава с 3.4 процентни пункта.
Общият брой на заетите лица e 90.3 хил., от които 48.6 хил., или 53.8%, са мъже и 41.7 хил., или 46.2%, са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 47.7% (54.1% за мъжете и 41.9% за жените).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 90.2 хил., от които 48.6 хил. са мъже, а 41.6 хил. са жени.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 47.8% (при 53.1% за страната), съответно 54.3% за мъжете и 41.9% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на десето място в страната, а по коефициент на заетост е на деветнайсето място.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2023 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2023 г. и са 61.1 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Образование“, „Култура, спорт и развлечения“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Строителство“,  „Административни и спомагателни дейности“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Плевен през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2023 г. 88.5% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 1.2 процентни пункта спрямо предходната година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през третото тримесечие на 2023 година

През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 94.2 хил., от които 50.5 хил. са мъже, а 43.7 хил. са жени.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 49.8% (при 53.9% за страната), съответно 56.3% за мъжете и 44.0% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на девето място в страната, а по коефициент на заетост дели шестнайсето място с Търговище.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през трето тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2023 г. намаляват с 0.2% спрямо края на юни 2023 г. и са 61.2 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Добивна промишленост“, „Хотелиерство и ресторантьорство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“,  „Култура, спорт и развлечения“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Издателска дейност в област Плевен през 2022 година

През 2022 г. в област Плевен са издадени 223 книги с тираж близо 28 хил. бр. и 22 брошури с тираж 3 хил. броя.

В сравнение с 2021 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава със 71. Средният тираж на една книга за областта през 2022 г. е 124 броя. Броят на издадените заглавия на брошури намаляват с 4 спрямо предходната година, като средният тираж на една брошура за областта е 139 броя.

Дейност на културните институции в област Плевен през 2022 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност, производството на филми и читалищната дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите препоръки на ЮНЕСКО.
В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Плевен през 2022 година

През 2022 г. в област Плевен са приключили делата за 1 254 извършени престъпления. Делата за 596 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 523 – с условно осъждане, за 127 – с освобождаване от наказание, за 6 – с оправдаване, а за 2 – с прекратяване.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 119 извършени престъпления.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Плевен през 2022 година

През 2022 г. в област Плевен на отчет в детските педагогически стаи са водени 329 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
72.6% са непълнолетни (14 – 17 години);
27.4% са малолетни (8 -13 години);
момчета – 249 (75.7%);
момичета – 80 (24.3%);
учащи – 164 (49.8%);
в криминогенна среда живеят 217 (66.0%).