Дейност на културните институции в област Плевен през 2019 година

Развитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

Към31.12.2019 г. на територията на област Плевен функционират 3 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 405.6 хил. фондови единици, които представляват 5.4% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 0.5 хил. нови фондови единици, от които 67.7% са от направени през 2019 г. дарения. По брой на изложените в музеите експонати областта заема 3-то място в страната. Новите информационни технологии навлизат активно и в музеите в област Плевен, създавайки възможности за по-добър и широк достъп до културното наследство. Те следват пътя на цифровизацията и улесняват комуникацията с посетителите. Броят на цифровизираните фондови единици през 2019 г. е 6.4 хиляди и спрямо предходната година не се променя.

Цени на земеделска земя и арендата в селското стопанство в област Плевен през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Плевен достига 997 лева/дка. В сравнение с 2018 г. средната цена на сделките с ниви в областта се увеличава със 7.1% ( фиг.1.).

Спрямо средната стойност за страната (1 053 лв./дка) през 2019 г. средната цена на нивите в област Плевен е по-ниска с 5.3 %. Спрямо предходната година през 2019 г. увеличение се отчита и на постоянно затревените площи – с 31.0%.

По този показател областта се нарежда на второ място в Северозападния район.

Детски ясли в област Плевен през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Плевен функционират 39 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 361 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 и разполагат с 1 255 места, а в селата 6 със 106 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2019 г. се увеличават с 13, или с 1.0%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Плевен през 2019 година

През 2019 г. в област Плевен на отчет1 в детските педагогически стаи са водени 360 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. (349) броят им се увеличава с 3.2% (фиг. 1).

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • 73.6% са непълнолетни, а 26.4% – малолетни;
  • Момчета са 278 (77.2%), а момичета – 82, или 22.8%;
  • Учащи са 192 малолетни и непълнолетни лица, или 53.3%;
  • В криминогенна среда са живели 252 (70.0%) малолетни и непълнолетни.

Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2019 година

Бракове

През 2019 г. в област Плевен са регистрирани 863 юридически брака – с 16 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност1 е 3.6‰. От всички регистрирани бракове 66.5% (574) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 289 брака (фиг. 1).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 88.5 хил., от които 48.7 хил. са мъже, а 39.8 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 5.4 хил., а спрямо първото тримесечие на 2019 г. намалява с 2.1 хиляди.

Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Плевен през 2019 година

През 2019 г. в област Плевен са регистрирани 2015 родени деца, като от тях 2002 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил със 57 деца, или с 2.9%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2020 година в област Плевен

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2020 г. се увеличават с 1.4% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 56.9 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Добивна промишленост“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Други дейности“.

Изследване „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Плевен“, започва провеждането на анкетно проучване по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2019 г. в област Плевен

В област Плевен през 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 98.1 хил., или 68.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност в област Плевен (15 – 64 навършени години) намалява с 1.3 процентни пункта.