ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТПЛЕВЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

В област Плевен през 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени
години са 96.8 хил., или 69.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г.
коефициентът на икономическа активност в област Плевен (15 – 64 навършени години) се увеличава
с 0.6 процентни пункта.

СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019г. 100% от населението на област Плевен е свързано с обществено водоснабдяване
(ВИК). Използваната питейна вода от домакинства от общественото водоснабдяване средно на
човек от населението в областта се увеличава от 97 л/ден през 2018 г. на 99 л/ден през 2019 година
(фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото
водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най- голямо потребление са
областите София – столица (124 л/ чов./ден) и Благоевград (113 л/чов./ден), а с най-ниско – област
Търговище (66 л/чов./ден).

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Плевен през 2019 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2019 година е 2 339 млн. лв. Това нарежда областта на единадесето място в страната. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение нараства с 9.7%. Произведеният в областта БВП представлява 2.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 9 813 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 17 170 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 38 603 лв., а с най-ниско – област Силистра със 7 687 лева. В сравнение с 2018 г. показателят бележи ръст с 11.5%.

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАСОВИТЕПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2019 г. възлизат на 275.1 млн. евро по текущи цени. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.1% и съответно 44.1% от ПЧИ в рамките на Северозападен район.

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕНА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ВОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички
сектори на икономиката в област Плевен са 481.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година се
увеличават с 16.3%.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛАВ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 87.6 хил., от които 46.5 хил. са мъже, а 41.1 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица намалява с 4.7 хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. намалява с 6.3 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 година в област Плевен

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2020 г. намаляват с 1.9% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 56.4 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности  „Хуманно здравеопазване и социално работа“, „Други дейности“ и „Образование“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Операции с недвижими имоти“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 26.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” –  15.9%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 12.9% и „Образование” – 10.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през декември 2020 година

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 109 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.2 хил., а на леглата – 6.6 хиляди. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 25.9%, а на леглата в тях – с 50.3%.

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯВ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА 2019 ГОДИНА

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен, са 9 909, като броят им се увеличава с 1.1% в сравнение с 2018 година.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Плевен през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 567 души, което е 2.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите намалява със 190 души или с 0.3%. Увеличение се наблюдава в седем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „ Административни и спомагателни дейности” (14.2%), „Строителство“ (7.2%), „Други дейности“ (6.9%), и „ Операции с недвижими имоти” (5.9%). Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности – най-значимо в „Добивна промишленост” (10.5%).

Делът на наетите лица по сектори, от общия брой на наетите е, както следва: „Преработваща промишленост“ – 27.6%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.4%; „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 10.8%; „Образование“ – 9.9%; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 6.3% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2019 г., областта заема 11-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 768.5 хил., а най-малък в област Видин – 15.7 хиляди.

В сравнение с останалите области от Северозападния район през 2019 г. област Плевен е на 1 -ро място по наети лица, следвана от област Враца – 38.1 хиляди. В област Плевен средната брутна годишна работна заплата за 2019 г. е 11 567 лв. (фиг. 1), при 15 209 лв. средно за страната