Използване на ИКТ от домакинствата и лицата в област Плевен през 2022 година

 Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2022 г. 87.3% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година.

 За област Плевен домакинствата с достъп до интернет са 80.8% или с 4.5 процентни пункта  повече в сравнение с 2021 година. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 23-то място в страната.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 91.3 хил., от които 48.9 хил. са мъже, а 42.4 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 47.2% (при 55.4% за страната), съответно 53.1% за мъжете и 41.8% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и четвърто място.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2022 г. намаляват с 0.2% спрямо края на юни 2022 г. и са 57.6 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа”, „Образование” и  “Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Плевен през 2021 година

През 2021 г. в област Плевен са приключили делата за 1 415 извършени престъпления. Делата за 600 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 620 – с условно осъждане, за 7 – с оправдаване, за 8 – с прекратяване, и за 180 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 220 извършени престъпления.

Издателска дейност в област Плевен през 2021 година

През 2021 г. в област Плевен са издадени 152 книги с тираж 19 хил. бр. и 26 брошури с тираж 4 хил. броя.

В сравнение с 2020 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 23. Средният тираж на една книга за областта през 2021 г. е 125 броя, като през предходната година е бил 154. Броят на издадените заглавия на брошури се увеличават с 24 спрямо предходната година, като средният тираж на една брошура за областта е 150 броя.

Дейност на културните институции в област Плевен през 2021 година

Развитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2021 г. дейността на културните институции беше ограничена поради въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Плевен към 31.12.2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Плевен функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 569 легла в тях.

Заведенията за извънболнична помощ са 60 с 49 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 6 с 202 легла.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Плевен през 2021 година

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Плевен достига 1 404 лева/дка. В сравнение с 2020 г. средната цена на сделките с ниви в областта се увеличава с 38.3%.

Спрямо средната стойност за страната (1 192 лв./дка) през 2021 г. средната цена на нивите в област Плевен е по-висока със 17.8 %.

По този показател областта се нарежда на второ място в Северозападния район.

Население в област Плевен към 7 септември 2021 година

Населението на област Плевен към 7 септември 2021 г. е 226 120, което представлява 3.5% от населението на страната (6 519 789). Жените са 116 955 (51.7%), а мъжете 109 165 (48.3%), или на 1000 жени се падат 933 мъже. В сравнение с преброяването, проведено през 2011 година населението е намаляло с 43 632 души или 16.2%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 88.5 хил., от които 48.6 хил. са мъже, а 39.8 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 45.5% (при 53.7% за страната), съответно 52.5% за мъжете и 39.2% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и трето място.