Изследване „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Плевен“, започва провеждането на анкетно проучване по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2019 г. в област Плевен

В област Плевен през 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 98.1 хил., или 68.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност в област Плевен (15 – 64 навършени години) намалява с 1.3 процентни пункта.

Население в област Плевен през 2019 година

Текущата демографска ситуация в област Плевен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението.

Към 31 декември 2019 г. населението на област Плевен е 236 305 души, което представлява 3.4% от населението на страната. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 4 075 души, или с 1.7%.

Статистика на околната среда в област Плевен през 2018 година

През 2018 г. 100% от населението на област Плевен е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от домакинства от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се намалява от 99 л/ден през 2017 г. на 97 л/ден през 2018 година (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най- голямо потребление са областите София – столица (126 л/ чов./ден) и Благоевград (117 л/чов./ден), а с най-ниско – област Търговище (69 л/чов./ден).

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Плевен през 2018 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2018 година е 2 131 млн. лв. Това нарежда областта на дванадесето място в страната. В сравнение с 2017 г. обемът му в номинално изражение нараства с 9.9%. Произведеният в областта БВП представлява 1.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 8 795 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 15 615 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 33 437 лв., а с най-ниско – област Силистра със 7 029 лева. В сравнение с 2017 г. показателят бележи ръст с 11.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 93.9 хил., от които 49.9 хил. са мъже, а 44.0 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.4 хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.4 хиляди.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинасовите предприятия към 31.12.2018 г. в област Плевен

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2018 г. възлизат на 126.0 млн. евро, което е с 44.4% по-малко в сравнение с 2017 година.  Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.5% и съответно 26.8% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Плевен заема 19-то място в страната.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Плевен

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Плевен са 413.9 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 21.1%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2019 г. намаляват с 1.5% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 56.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности  „Хуманно здравеопазване и социално работа“ и „Образование“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Преработваща промишленост“.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 14 жилищни сгради с 81 жилища в тях и с 8 213 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 37 други сгради с 19 481 кв. м РЗП.