Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Плевен през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 757 души, което е близо 2.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите се увеличава с 327 души или с 0.6%. Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (6.3%), „Финансови и застрахователни дейности“ (5.8%), „Култура, спорт и развлечения“ (4.0%) и „Държавно управление” (2.9%). Намаление на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-значимо в „Операции с недвижими имоти” (19.4%).

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Плевен през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 75.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет1 в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година. Същевременно 74.9% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Плевен през 2018 година

През 2018 г. в област Плевен са регистрирани 193 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 255, а на загиналите – 17 души. В сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление на тежките пътнотранспортни произшествия с 13.8%, на ранените и загиналите с 13.3 и 26.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 97.3 хил., от които 52.1 хил. са мъже, а 45.2 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.5 хил., а спрямо третото тримесечие на 2018 г. намалява – с 3.2 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 година в област Плевен

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2019 г. намаляват с 0.3% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 57.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“ и „Операции с недвижими имоти“.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 21 жилищни сгради със 70 жилища в тях и със 7 687 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 40 други сгради с 15 224 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Плевен през 2018 година

През 2018 г. в област Плевен са приключили делата за 1 427 извършени престъпления. Делата за 601 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 595 – с условно осъждане, за 14 – с оправдаване, за 12 – с прекратяване, и за 205 – с освобождаване от наказание.

Издателска дейност в област Плевен през 2018 година

През 2018 година в област Плевен са издадени:

• 105 книги с годишен тираж 16 хиляди

• 1 брошура с годишен тираж 0.1 хиляди •

6 регионални вестника с годишен тираж 108 хил. и еднократен тираж 3 хиляди.

В сравнение с предходната година се намалява, както броят на издадените в областта книги и брошури, така и средният им тираж . Броят на книгите намалява с 55.9%, а средният им тираж със 9.3% и достига 149 броя.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Плевен към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Плевен функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 233 легла в тях (табл.1). Заведенията за извънболнична помощ са 57 с 49 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 7 с 232 легла.

Жилищен фонд в област Плевен към 31.12.2018 година

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Плевен се състои от 100.8 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 36.6 хил. жилищни сгради, а в селата – 64.2 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 4.9% от общия жилищен фонд в страната.