Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 93.9 хил., от които 49.9 хил. са мъже, а 44.0 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.4 хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.4 хиляди.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинасовите предприятия към 31.12.2018 г. в област Плевен

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2018 г. възлизат на 126.0 млн. евро, което е с 44.4% по-малко в сравнение с 2017 година.  Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.5% и съответно 26.8% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Плевен заема 19-то място в страната.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Плевен

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Плевен са 413.9 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 21.1%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2019 г. намаляват с 1.5% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 56.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности  „Хуманно здравеопазване и социално работа“ и „Образование“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Преработваща промишленост“.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 14 жилищни сгради с 81 жилища в тях и с 8 213 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 37 други сгради с 19 481 кв. м РЗП.

Дейност на нефинансовите предприятия В област Плевен за 2018 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен, са 9 797, като броят им се увеличава с 1.2% в сравнение с 2017 година. С най-висок относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 38.8% от общия брой на отчетените предприятия. Следват сектори „Селско, горско и рибно стопанство – 9.0%, „Преработваща промишленост”- 8.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6.3%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – 6.1%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Плевен през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 757 души, което е близо 2.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите се увеличава с 327 души или с 0.6%. Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (6.3%), „Финансови и застрахователни дейности“ (5.8%), „Култура, спорт и развлечения“ (4.0%) и „Държавно управление” (2.9%). Намаление на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-значимо в „Операции с недвижими имоти” (19.4%).

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Плевен през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 75.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет1 в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година. Същевременно 74.9% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Плевен през 2018 година

През 2018 г. в област Плевен са регистрирани 193 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 255, а на загиналите – 17 души. В сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление на тежките пътнотранспортни произшествия с 13.8%, на ранените и загиналите с 13.3 и 26.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 97.3 хил., от които 52.1 хил. са мъже, а 45.2 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.5 хил., а спрямо третото тримесечие на 2018 г. намалява – с 3.2 хиляди.