ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТПЛЕВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече
навършени години в област Плевен е 90.2 хил., от които 46.8 хил. са мъже, а 43.4 хил. са жени.
Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2021 г. е 45.7% (при
53.4% за страната), съответно 49.7% за мъжете и 42.0% за жените. По брой на заетите лица област
Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и второ място.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по
трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2021 г. намалява с
0.5% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 57.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на
2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Други
дейности“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения”, а най-голямо намаление е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ и
„Операции с недвижими имоти“.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

  1. Лечебни заведения и леглови фонд
    Към 31.12.2020 г. в област Плевен функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 370 легла в тях (табл.1).
    Заведенията за извънболнична помощ са 60 с 49 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 7 с 232 легла.

ДЕЙНОСТ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Развитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече
навършени години в област Плевен е 91.9 хил., от които 48.8 хил. са мъже, а 43.1 хил. са жени.
Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2021 г. е 46.3% (при
52.1% за страната), съответно 51.6% за мъжете и 41.6% за жените. По брой на заетите лица област
Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на деветнадесето място.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по
трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2021 г. се увеличават с
0.8% спрямо края на март 2021 г., като достигат 57.8 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на
2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура,
спорт и развлечения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство” а най-голямо намаление е регистрирано
в „Строителство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩАВ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в
експлоатация жилищни сгради в област Плевен през второто тримесечие на 2021 г. е 11, а
новопостроените жилища в тях са 13. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. сградите са с 1 по-
малко, или с 8.3%, а жилищата в тях – с 49, или със 79.0%.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НАНОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област
Плевен са издали разрешителни за строеж на 38 жилищни сгради с 233 жилища в тях и 26 083 кв.
м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 493 кв. м РЗП и на 34 други
сгради с 32 653 кв. м РЗП.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически
институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на
образователните институции, показват, че:
• През учебната 2020/2021 година в детски градини са записани 6 704 деца, или с 1.9% по-
малко в сравнение с предходната година.
• В началното образование (I – IV клас) се обучават 7.7 хил. ученици, а в прогимназиалното
(V – VII клас) – 6.6 хиляди.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОВ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в
съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и
националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в
България.