ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област Плевен функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 236 легла в тях (табл.1).

Заведенията за извънболнична помощ са 58 с 49 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 7 с 232 легла.

 1. Лечебни и здравни заведения към 31.12.2019 година    

   (Брой)

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. многопрофилните болници са 12 с 2 200 легла  В областта има една специализирана болница с 36 легла. В сравнение с 2018 г. легловият фонд на болниците се увеличава с 0.1% за сметка на увеличения брой легла в многопрофилните болници.

Осигуреността на населението с болнични легла за страната в края на 2019 г. е 776.8 на 100 000 души от населението.

Най-високи са стойностите на показателя в областите Смолян (1 018.0 на 100 000 души от населението), Пловдив (985.3) и Плевен (946.2), а най-ниски са в областите Перник (375.0), Ямбол (385.2) и Видин (404.4).  

В края на 2019 г. заведенията за извънболнична помощ са 58 с 49 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с 2018 г. броят на тези заведенията се увеличава с едно, а броят на леглата в тях се запазва.

Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 25 с 23 легла. Диагностично-консултативните центрове са 7 заведения с 26 легла.

В края на годината в областта функционират 25 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписи, национални центрове без легла, диализни центрове и центрове за трансфузионна хематология. В края на 2019 г. броят на тези заведения е 7 с 232 легла.

Най-многобройни сред другите лечебни и здравни заведения в област Плевен са хосписите – 3 заведения със 102 легла.

Медицински персонал

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 1 483 лекари. Лекарите по дентална медицина са 160. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 150, от тях 1 398 са медицински сестри.

Към 31.12.2019 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното (табл.2):

 • Мъже са 641 (43.2%), жени – 842 (56.8%).
 • Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 529, или 35.7%.
 • Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 266, или 17.9%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 198, или 13.4%.
 • Практикуващи лекари по пол и възраст към 31.12.2019 година

Осигуреността с лекари в края на 2019 г. общо за страната е 42.6 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 10.6 на 10 000 души от населението.

Най-висока е осигуреността с лекари в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници – Плевен (62.8 на 10 000 души от населението), София (столица) (51.2), Пловдив (51.0) и Варна (50.7).

Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24.8 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Силистра (27.7).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 5.9 на 10 000 души от населението.

Най-висок е показателят за областите Плевен (8.3 на 10 000 души), Видин и Кюстендил (по 7.0) и Монтана (6.9). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (3.4 на 10 000 души от населението), Търговище (4.3), Разград и Русе (по 4.6).

Осигуреността с лекари по дентална медицина за област Плевен е 6.8 на 10 000 души от населението.

Най-висок е показателят за областите Пловдив (17.2 на 10 000 души), София (столица) (14.2), Варна (12.4), Перник и Смолян (по 11.8). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите Търговище (5.4), София (5.5), Разград (5.7) и Силистра (5.9 на 10 000 души от населението).

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2020 г. се увеличават с 0.5% спрямо края на март 2020 г., като достигат 57.2 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица в абсолютно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Строителство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Преработваща промишленост“ и „Образование“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през второто тримесечие на 2020 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 26.1%, „ Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 16.3%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 12.2% и „ Образование” – 10.0%.

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 34 повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности, „Добивна промишленост” – 15.5%, „Строителство” – 15.4%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 11.7 и „Култура, спорт и развлечения” – 5.8%. Най-голямо намаление на наетите лица има в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Други дейности“ – съответно 24.5 и 9.8%.

 Средната брутна месечна работна заплата за април 2020 г. е 969 лв., за май – 981 лв. и за юни – 1 002 лева.

Образование в област Плевен през учебната 2019/2020 година

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 6 833 деца, или с 2.2% повече в сравнение с предходната година.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 8.1 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.8 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 723 и 790 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната  2019/2020 година са  3 241.

Дейност на културните институции в област Плевен през 2019 година

Развитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

 1. Музеи

Към31.12.2019 г. на територията на област Плевен функционират 3 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 405.6 хил. фондови единици, които представляват 5.4% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 0.5 хил. нови фондови единици, от които 67.7% са от направени през 2019 г. дарения. По брой на изложените в музеите експонати областта заема 3-то място в страната. Новите информационни технологии навлизат активно и в музеите в област Плевен, създавайки възможности за по-добър и широк достъп до културното наследство. Те следват пътя на цифровизацията и улесняват комуникацията с посетителите. Броят на цифровизираните фондови единици през 2019 г. е 6.4 хиляди и спрямо предходната година не се променя.

Цени на земеделска земя и арендата в селското стопанство в област Плевен през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Плевен достига 997 лева/дка. В сравнение с 2018 г. средната цена на сделките с ниви в областта се увеличава със 7.1% ( фиг.1.).

Спрямо средната стойност за страната (1 053 лв./дка) през 2019 г. средната цена на нивите в област Плевен е по-ниска с 5.3 %. Спрямо предходната година през 2019 г. увеличение се отчита и на постоянно затревените площи – с 31.0%.

По този показател областта се нарежда на второ място в Северозападния район.

Детски ясли в област Плевен през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Плевен функционират 39 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 361 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 и разполагат с 1 255 места, а в селата 6 със 106 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2019 г. се увеличават с 13, или с 1.0%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Плевен през 2019 година

През 2019 г. в област Плевен на отчет1 в детските педагогически стаи са водени 360 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. (349) броят им се увеличава с 3.2% (фиг. 1).

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • 73.6% са непълнолетни, а 26.4% – малолетни;
 • Момчета са 278 (77.2%), а момичета – 82, или 22.8%;
 • Учащи са 192 малолетни и непълнолетни лица, или 53.3%;
 • В криминогенна среда са живели 252 (70.0%) малолетни и непълнолетни.

Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2019 година

Бракове

През 2019 г. в област Плевен са регистрирани 863 юридически брака – с 16 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност1 е 3.6‰. От всички регистрирани бракове 66.5% (574) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 289 брака (фиг. 1).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 88.5 хил., от които 48.7 хил. са мъже, а 39.8 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 5.4 хил., а спрямо първото тримесечие на 2019 г. намалява с 2.1 хиляди.

Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Плевен през 2019 година

През 2019 г. в област Плевен са регистрирани 2015 родени деца, като от тях 2002 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил със 57 деца, или с 2.9%.