Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни  2022 г. нарастват с 0.4% спрямо края на март 2022 г., като достигат 31.6 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.2%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.1%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 88.5 хил., от които 48.6 хил. са мъже, а 39.8 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 45.5% (при 53.7% за страната), съответно 52.5% за мъжете и 39.2% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и трето място.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2022 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на март 2022 г. и са 57.7 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и  “Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Строителство“ „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Образование в област Плевен през учебната 2021/2022 година

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2021/2022 година в детски градини са записани 6 625 деца, или с 1.2% по-малко в сравнение с предходната година.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 7.5 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.7 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2021 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 647 и 801 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната  2021/2022 година са  3 233.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2022 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Видин към края на юни 2022 г. се увеличават с 2.7% спрямо
края на март 2022 г., като достигат до 16.1 хиляди.
Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се
увеличават с 5.6% (до 6.9 хил.), а в частния сектор увеличението е с 0.6% (до 9.2 хиляди).
В края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин
са с 3.5% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор
увеличението е с 3.5%., а в частния сектор увеличението е с 3.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Враца през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Враца са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 649, а на леглата – 1 216. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 41.7%, като при броят на стаите увеличението е с 27%, а на леглата в тях – с 33.8%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ловеч към 31.12. 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Ловеч функционират 8 заведения за болнична помощ с 1 011 легла, като всички са болници (табл. 1).

            Заведенията за извънболнична помощ са 36 без легла, а другите лечебни и здравни заведения са 2 без легла.

            Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за  кожно-венерически заболявания, центровете за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2020 г. броя на болниците в област Ловеч не се променя, а броя на леглата се увеличава с 8, или с 0.8%. Съгласно закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2022 година в област Монтана

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на юни 2022 г. се увеличава с 0.7% спрямо края на март 2022 г., като достигат до 27.5 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.6% (до 10.2 хил.), а в частния сектор намаляват с 1.0% (до 17.3 хиляди).

В края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана са с 0.9% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 3.4%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 3.6%.

Цена на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ловеч през 2021 година

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Ловеч достига 768 лв. за един декар, което е с 11.5% повече в сравнение с 2020 година. Спрямо средната стойност за страната (1 192 лв./дка) през 2021 г. средната цена на нивите в област Ловеч е по-ниска с 35.6%. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и  пасища) през 2021 г. достига 308 лв. на един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 19.8%.

Резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Враца е 57.0 хил., от които 32.1 хил. са мъже, а 24.9 хил. жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 43.8% (при 53.7% за страната). Той е съответно 51.1% за мъжете и 36.9% за жените. По този показател областта се нарежда на едно от последните места сред областите в страната, като след нея са областите Видин (43.3%), Сливен (42.9%), Силистра (41.6%) и Монтана (37.6%).