Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Враца

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца към края на декември 2019 г. се увеличават с 0.3% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 36.3 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Други дейности” с 16.6%, и „Операции с недвижими имоти” с 11.9%. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:  „Професионални дейности и научни изследвания” с 10.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство” със 7.9%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 година в област Монтана

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на декември 2019 г. намаляват с 2.7% спрямо края на септември 2019 г., като достигат до 27.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.5% (до 9.6 хил.), а в частния сектор намаляват с 3.4% (до 17.7 хиляди).

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 14 жилищни сгради с 81 жилища в тях и с 8 213 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 37 други сгради с 19 481 кв. м РЗП.

Дейност на нефинансовите предприятия В област Плевен за 2018 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен, са 9 797, като броят им се увеличава с 1.2% в сравнение с 2017 година. С най-висок относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 38.8% от общия брой на отчетените предприятия. Следват сектори „Селско, горско и рибно стопанство – 9.0%, „Преработваща промишленост”- 8.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6.3%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – 6.1%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца за 2018 година

По окончателни данни на Националният статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца са 6 017, или с 1.3% повече в сравнение с 2017 година. Най-голямо е увеличението в сектор „Образование” – 33.3% и сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 20.9%, а най-голям спад  е регистриран  в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ”- 23.1%,  и сектор „Добивна промишленост”- 7.1%.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Ловеч през 2019 година

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Ловеч за 2019 година показват, че 66.8% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната. По-този показател спрямо предходната година е регистрирано намаление с 1.0 процентни пункта. Област Ловеч е на 24-то място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (фиг. 1).

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ловеч през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2018 година показват, че средногодишния брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 32 697 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта намалява с 599 души или с 1.8%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Плевен през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 757 души, което е близо 2.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите се увеличава с 327 души или с 0.6%. Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (6.3%), „Финансови и застрахователни дейности“ (5.8%), „Култура, спорт и развлечения“ (4.0%) и „Държавно управление” (2.9%). Намаление на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-значимо в „Операции с недвижими имоти” (19.4%).

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Плевен през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 75.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет1 в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година. Същевременно 74.9% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на септември 2019 г. намаляват с 1.3% спрямо края на юни 2019 г., като достигат до 16.3 хиляди.