Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Плевен през 2022 година

През 2022 г. в област Плевен са приключили делата за 1 254 извършени престъпления. Делата за 596 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 523 – с условно осъждане, за 127 – с освобождаване от наказание, за 6 – с оправдаване, а за 2 – с прекратяване.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 119 извършени престъпления.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ловеч през 2022 година

През 2022 г. в съдилищата на територията на област Ловеч са приключили дела за 752 извършени престъпления. Делата за 274 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 362 – с условно осъждане, за 17 престъпления – с оправдаване, за 7 – с прекратяване, а за 92 – с освобождаване от наказание.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Плевен през 2022 година

През 2022 г. в област Плевен на отчет в детските педагогически стаи са водени 329 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
72.6% са непълнолетни (14 – 17 години);
27.4% са малолетни (8 -13 години);
момчета – 249 (75.7%);
момичета – 80 (24.3%);
учащи – 164 (49.8%);
в криминогенна среда живеят 217 (66.0%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през второ тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 90.6 хил., от които 49.2 хил. са мъже, а 41.5 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2023 г. е 47.8% (при 52.9% за страната), съответно 54.6% за мъжете и 41.6% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на девето място в страната, а по коефициент на заетост – на деветнайсето.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни  2023 г. намаляват с 0.4 хил., или с 1.4% спрямо края на март 2023 г., като достигат 30.7 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 37.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.7%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.9%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Враца е 52.5 хил., от които 27.2 хил. са мъже и 25.3 хил. са жени Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2023 г. е 41.3% (при 52.9% за страната), съответно 44.8% за мъжете и 38.1% за жените.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през второ тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2023 г. се увеличават с 1.4% спрямо края на март 2023 г. и са 61.4 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Добивна промишленост“ и „Образование“.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Видин през второ тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на юни 2023 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на март 2023 г., като достигат до 15.9 хиляди.
Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.1% (до 7.1 хил.), а в частния сектор намаляват 1.4% (до 8.9 хиляди).
В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 1.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Монтана през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Монтана към края на юни 2023 г. се увеличават с 0.1%
спрямо края на март 2023 г., като достигат до 26.8 хиляди.
Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор намаляват
с 0.3% (до 9.9 хил.), а в частния сектор се увеличават с 0.4% (до 16.9 хиляди).
В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област
Монтана са с 2.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като
намалението на наетите в частния сектор е с 2.3%, а в обществения сектор наетите по трудово и
служебно правоотношение са намалели с 2.7%.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ловеч през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Ловеч достига 845 лв. за един декар, което е с 15.6% повече в сравнение с 2021 година. Спрямо средната стойност за страната (1 428 лв./дка) през 2022 г. средната цена на нивите в област Ловеч е по-ниска с 40.8%. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и  пасища) през 2022 г. достига 315 лв. на един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 3.6%.