Образование в област Ловеч през 2020/2021 година

Предучилищно образование

Към 01.12.2020 г. в област Ловеч функционират 32 самостоятелни детски градини с директор, като 23 от тях се намират в градовете и 9 – в селата. В сравнение с предходната учебна година броят им не се променя.

Местата в детските градини намаляват от 3 911 за учебната 2019/2020 година, до 3 729 за 2020/2021 година.

Броят на децата, настанени в детските градини в областта за учебната 2020/2021 година е 3 454, което е с 80 деца, или с 2.3% по-малко от броя им през учебната 2019/2020 година.

Броят на детските групи е 161 и нараства с 0.6% спрямо предходната учебна година.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2021 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на март 2021 г. се увеличават с 1.5% спрямо края на декември 2020 г., като достигат до 15.4 хиляди.

 Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор  намаляват с 0.9% (до 6.6 хил.), а в частния сектор увеличението е с 3.3% (до 8.9 хиляди).

В края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 1.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор увеличението е с 3.2%., а в частния сектор намалението е с 0.1%.

През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна заплата за областта нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 2.4% до 987 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1253 лв., а за частния – 793 лева.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за  Видинска област нараства с 12.9% (фиг. 1).

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Плевен през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. в област Плевен на отчет1 в детските педагогически стаи са водени 331 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • 76.7% са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години), а 23.3% – малолетни (8 – 13 години);
  • момчета са 275 (83.1%), а момичета – 56, или 16.9%;
  • учащи са 266 малолетни и непълнолетни лица, или 80.4%;
  • в криминогенна среда живеят 308 малолетни и непълнолетни (93.1%).

Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2020 година

Бракове

През 2020 г. в област Плевен са регистрирани 641 юридически брака – с 222 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност1 е 2.7‰. От всички регистрирани бракове 66.6% (427) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 214 брака (фиг. 1).

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕИ НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.
През 2020 г. на отчет1 в детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 209 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И РЕНТАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОВ ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Плевен през 2020 година

През 2020 г. в област Плевен са регистрирани 1 937 родени деца, като от тях 1 923 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 79 деца, или с 3.9%.

Коефициентът на обща раждаемост1 през 2020 г. намалява с 0.2‰ спрямо 2019 г. и е 8.2‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Долни Дъбник (11.1‰) и Долна Митрополия (10.6‰), а с най-нисък – Левски (6.8‰) и Белене (4.2‰).

Броят на живородените момчета (988) е с 53 по-голям от този на живородените момичета (935), или на 1 000 живородени момчета се падат 946 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 1 203 и 720 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.0‰, а в селата – 9.2‰. През 2020 г. тези коефициенти са били съответно 7.7 и 9.1‰.

Тоталният коефициент на плодовитост2 е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2020 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.76. За сравнение, през 2019 г. той е бил 1.81 деца.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 87.9 хил., от които 46.2 хил. са мъже, а 41.7 хил. са жени.

 Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2021 г. е 44.1% (при 51.4% за страната), съответно 48.5% за мъжете и 40.1% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост- на двадесето място.

Брачност и бракоразводност в област Враца през 2020 година

          През 2020 г. в област Враца са регистрирани 329 юридически брака – с 122 по-малко спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 60.7% (200) са сред населението в градовете. Най-много от сключените бракове са на територията на община Враца – 131, следвана от община Козлодуй – 53, а най-малко са в общините Мизия (8) и  Хайредин – 5.