Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ловеч през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2021 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 30 955 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. Увеличение се наблюдава в тринадесет от 19 икономически дейности като най-значимо в  „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 19.9% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 14.3%. Намаление на наетите лица се наблюдава  в шест икономически дейности като най-голямо е „Финансови и застрахователни дейности“ – с 26.6% и „Операции с недвижими имоти“ – с 9.1%.

Използване на ИКТ от домакинствата и лицата в област Плевен през 2022 година

 Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2022 г. 87.3% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година.

 За област Плевен домакинствата с достъп до интернет са 80.8% или с 4.5 процентни пункта  повече в сравнение с 2021 година. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 23-то място в страната.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Ловеч през 2022 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2022 г. показват, че 87.5% от домакинствата в област Ловеч имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 87.3%. По-този показател спрямо предходната година е регистрирано увеличение с 9.4 процентни пункта. Област Ловеч е на 11-то място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца през 2021 година

 По окончателни данни на Националния статистически институт за 2021 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца, са 5 858, или с 0.8% по-малко в сравнение с 2020 година.

           С най-голям относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 40.0% от общия брой на отчетените предприятия в областта. Следват сектори „Селско, горско и рибно стопанство” – 9.2% и „Преработваща промишленост” – 7.3%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд за област Враца през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Враца показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 37 309, което представлява 1.7% от общия брой на наетите в страната. Намаление се наблюдава в девет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Финансови и застрахователни дейности“ (14.5%), „Добивна промишленост“ (8.7%) и „Строителство“ (5.6%). Най-значителното увеличение на наетите лица е регистрирано в икономическата дейност „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възтановявяне“ (79.4%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Ловеч е 54.0 хил., от които 30.7 хил. са мъже, а 23.3 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.1 хил., а спрямо третото тримесечие на 2021 г. увеличението е с 0.7 хиляди.         

Етнокултурни характеристики на населението в област Ловеч към 7 септември 2021 година

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и 1892 г.), са наблюдавани признаците „вероизповедание“ и „матерен език“. През 1900 г. е включен признакът „народност“. При преброяването, проведено в края на 1946 г., вероизповеданието отпада, а другите два признака фигурират до 1975 г., като вместо матерен език се използва наименованието „майчин език“. Единствено през 1985 г. тези признаци са изключени от програмата на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 2001 г., се наблюдават признаците „етническа група“, „майчин език“ и „вероизповедание“, а при преброяванията през 2011 и 2021 г. е добавена и „религиозност“.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 91.3 хил., от които 48.9 хил. са мъже, а 42.4 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 47.2% (при 55.4% за страната), съответно 53.1% за мъжете и 41.8% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и четвърто място.

Използване на ИКТ от домакинствата и лицата в област Враца през 2022 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2022 г. 87.3% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година. Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на относителния дял на домакинствата с достъп до интернет, като през периода 2013 – 2022 г. относителният им дял се е увеличил с 33.6 процентни пункта.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови стради в област Ловеч през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 24 жилищни сгради с 23 жилища в тях и с 4 041 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 16 други сгради с 1 490 кв. м РЗП.