Основните резултати от наблюдението на работна сила в област Ловеч през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. общият брой на заетите лица в област Ловеч е 45.2 хил., от които 23.5 хил. са мъже, а 21.7 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. броя на заетите лица се увеличава с 8.1%.   

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2024 г. е 47.1% (при 52.8% за страната), съответно 51.5% за мъжете и 43.1% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г., този коефицент е по-висок с 4.1 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 4.1 процентни пункта, а при жените – с 4.2 процентни пункта.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Видин през 2023 година

Населението на област Видин към 31.12.2023 година е 71 773 души, което представлява 1.1% от населението на страната. По брой на население, областта се нарежда на последно място в Република България. В сравнение с 2022 г. населението на областта намалява с 981 души, или с 1.3%.
В област Видин мъжете са 34 399 (47.9%), а жените – 37 374 (52.1%), или на 1000 мъже се падат 1 086 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите от 1 до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Монтана през 2023 година

Населението на област Монтана към 31.12.2023 година е 114 526 души, което представлява 1.8% от населението на страната. В сравнение с 2022 г. населението на областта намалява с 1 646 души, или с 1.4%.
В област Монтана мъжете са 55 426 (48.4%), а жените – 59 100 (51.6%), или на 1000 мъже се падат 1 066 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите от 1 до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови стради в област Ловеч през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 27 жилища в тях и с 3 555 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 18 други сгради с 3 778 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 19.4%, броят на жилищата в тях – с 20.6%, както и общата им застроена площ – с 28.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 10.0%, както и разгънатата им застроена площ – с 5.1%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Враца към 31.12.2023 година

Към 31.12.2023 г. в област Враца функционират 12 заведения за болнична помощ с 1 197 легла, от които 9 болници с 1 002 легла.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2023 г. многопрофилните болници са 5 с 707 легла, или в 41.6% от болничните заведения е съсредоточен 59.1% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2023 г. специализираните болници са 4 с 295 легла.
Осигуреността на населението в област Враца с болнични легла в края на 2023 г. е 810.1 на 100 000 души от населението (864.5 средно за страната).

Детски ясли в област Плевен през 2023 година

Към 31.12.2023 г. в област Плевен функционират 41 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 426 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 34 и разполагат с 1 302 места, а в селата 7 със 124 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2022 г. намалява с 11 или с 0.8%.

Детски ясли в област Ловеч през 2023 година

Към 31.12.2023 г. в област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 491 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения остава непроменен, докато местата в тях се увеличават с 13, или с 2.7%.
В градовете детските ясли са 11 с 451 места, а в селата – 3 с 40 места. В община Априлци няма функциониращи детски ясли.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първо тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 91.7 хил., от които 48.3 хил. са мъже, а 43.4 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през първото тримесечие на 2024 г. е 48.7% (при 52.8% за страната), съответно 54.1% за мъжете и 43.8% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на десето място в страната, а по коефициент на заетост е на деветнайсето място.

Брачност и бракоразводност на населението в област Враца през 2023 година

През 2023 г. в област Враца са регистрирани 376 юридически брака – с 14 по-малко спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 59.6% (224) са сред населението в градовете. Най-много от сключените бракове са на територията на община Враца – 153, следвана от община Бяла Слатина – 56, а най-малко са в общините Хайредин и Борован – 8.

Коефициентът на брачност за област Враца през 2023 г. намалява с 0.1 процентни пункта, като достига до  2.5‰ (за страната е 3.4‰), и е един от най-ниските в страната.


Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2024 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март 2024 г. нарастват с 0.8 хил., или с 2.5% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 30.7 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 36.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.7%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.0%.