НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВРАЦАПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Брой и структура на населението
В резултат на демографските и емиграционните процеси в края на 2020 г. изчисленото
постоянно население на област Враца е 157 637 души или 2.3% от населението на страната. В
сравнение с предходната година то намалява с 1 833 души, или с 1.1%.

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧПРЕЗ 2019 ГОДИНА

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили 5 639 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Ловеч, или с 0.1% повече в сравнение с 2018 година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТПЛЕВЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

В област Плевен през 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени
години са 96.8 хил., или 69.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г.
коефициентът на икономическа активност в област Плевен (15 – 64 навършени години) се увеличава
с 0.6 процентни пункта.

СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019г. 100% от населението на област Плевен е свързано с обществено водоснабдяване
(ВИК). Използваната питейна вода от домакинства от общественото водоснабдяване средно на
човек от населението в областта се увеличава от 97 л/ден през 2018 г. на 99 л/ден през 2019 година
(фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото
водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най- голямо потребление са
областите София – столица (124 л/ чов./ден) и Благоевград (113 л/чов./ден), а с най-ниско – област
Търговище (66 л/чов./ден).

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област
Враца са 64.9 хил., или 64.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на
икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 4.2 процентни пункта.

СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

  1. Води
    През 2019 г. 99.7% от населението на област Ловеч е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 92 л/чов./ден. през 2018 г. на 95 л/чов./ден. през 2019 г. (фиг.1). Потреблението на питейна вода от домакинствата в страната през 2019 г. е 99 литра средно на човек. Разпределението по области показва, че през 2019 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (124 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (66 л/чов./ден.) и Сливен (69 л/чов./ден.).

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2020 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 30.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.7%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 11.3%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.1%.

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч са с 0.2 хил. или с 0.7% по-малко в сравнение със съшия период на предходната година. Средната брутна месечна работна заплата в област Ловеч за октомври 2020 г. е 1 120 лв., за ноември  – 1 098 лв. и за декември – 1 139 лева

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТВ ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) в област Враца през 2019 г. е 2 138 милиона лева. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение намалява с 13.3%. Произведеният в областта БВП е 1.8% от общия за страната. На човек от населението се падат 13 278 лв. от стойностния обем на показателя за област Враца, при 17 170 лв. за страната.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност в област Враца през 2019 година

Произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) в област Враца през 2019 г. е 2 138 милиона лева. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение намалява с 13.3%. Произведеният в областта БВП е 1.8% от общия за страната. На човек от населението се падат 13 278 лв. от стойностния обем на показателя за област Враца, при 17 170 лв. за страната

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Плевен през 2019 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2019 година е 2 339 млн. лв. Това нарежда областта на единадесето място в страната. В сравнение с 2018 г. обемът му в номинално изражение нараства с 9.7%. Произведеният в областта БВП представлява 2.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 9 813 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 17 170 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 38 603 лв., а с най-ниско – област Силистра със 7 687 лева. В сравнение с 2018 г. показателят бележи ръст с 11.5%.