Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март  2022 г. нарастват с 2.4% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 31.4 хиляди.

Население и демографски процеси в област Плевен през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Плевен в края на 2021 г. е 228 300 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 5 138 души, или с 2.2%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на област Плевен към 7 септември 2021 г. е 212 786 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

ГОДИШНА СТАТИСТИКА НА ЗАЕТОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 55 555 души, което е 2.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2019 г. броят на наетите намалява със 3 012 души или с 5.1%. Увеличение се наблюдава в три от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Добивната промишленост” (23.5%), „ Хуманно здравеопазване и социална работа“ (2.5%) и „Образование” (0.4%). Намаление на наетите лица е регистрирано в шестнадесет икономически дейности – най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство” (20.2%).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИВ ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕНПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2021 г. 83.5% от
домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от
4.6 процентни пункта спрямо предходната година.

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИВ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През 2020 г. на територията на област Ловеч са регистрирани 535 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 12.2%. През годината по пътищата на областта са регистрирани 161 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на загиналите е 17, а на ранените – 235 души. В сравнение с 2019 г. броят на произшествията намалява с 29.1%, на загиналите с 34.6%, а на ранените лица с 30.7%. (Фиг. 1)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември 2021 г. намаляват с 1.0% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 30.9 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.5% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.8%.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТПЛЕВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече
навършени години в област Плевен е 90.2 хил., от които 46.8 хил. са мъже, а 43.4 хил. са жени.
Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2021 г. е 45.7% (при
53.4% за страната), съответно 49.7% за мъжете и 42.0% за жените. По брой на заетите лица област
Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и второ място.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по
трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2021 г. намалява с
0.5% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 57.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на
2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Други
дейности“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения”, а най-голямо намаление е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ и
„Операции с недвижими имоти“.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

  1. Лечебни заведения и леглови фонд
    Към 31.12.2020 г. в област Плевен функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 370 легла в тях (табл.1).
    Заведенията за извънболнична помощ са 60 с 49 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 7 с 232 легла.

ДЕЙНОСТ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Развитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.