Изследване „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Плевен“, започва провеждането на анкетно проучване по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“.

Изследване „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Враца“, започва провеждането на анкетно проучване по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“.

Население и демографски процеси в област Монтана през 2019 година

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Демографска ситуация в област Монтана през 2019 година:

• Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;

• Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;

• Намалява броят на живороденитe деца;

• Намалява броят на умрелите лица, но нивото на обща смъртност продължава да е твърде високо; • Намалява броят на сключените граждански бракове и на бракоразводите;

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Враца през 2019 година

През 2019 г. в област Враца броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 245. В сравнение с 2018 г. (358) броят им намалява с 31.6%. Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС през годината в областта е 127.

Население и демографски процеси в област Ловеч през 2019 година

Към 31 декември 2019 г. населението на област Ловеч е 122 546 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 2 327 души (1.9 %).

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2019 г. в област Плевен

В област Плевен през 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 98.1 хил., или 68.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност в област Плевен (15 – 64 навършени години) намалява с 1.3 процентни пункта.

Население и демографски процеси в област Враца през 2019 година

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

В резултат на демографските и емиграционните процеси в края на 2019 г. изчисленото постоянно население на област Враца е 159 470 души. В сравнение с предходната година то намалява с 3 079 души, или с 1.9%.

Население в област Плевен през 2019 година

Текущата демографска ситуация в област Плевен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението.

Към 31 декември 2019 г. населението на област Плевен е 236 305 души, което представлява 3.4% от населението на страната. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 4 075 души, или с 1.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 52.9 хил., или 71.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефицентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 4.3 процентни пункта.

Статистика на околната среда в област Плевен през 2018 година

През 2018 г. 100% от населението на област Плевен е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от домакинства от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се намалява от 99 л/ден през 2017 г. на 97 л/ден през 2018 година (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най- голямо потребление са областите София – столица (126 л/ чов./ден) и Благоевград (117 л/чов./ден), а с най-ниско – област Търговище (69 л/чов./ден).