Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечи на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2019 г. намаляват с 2.8% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 30.5 хиляди.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Враца към 31.12.2018 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Враца към 31.12.2018 г. възлизат на 106.3 млн. евро, което е с 2.4% по-малко в сравнение с 2017 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.4% и съответно 22.6% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Враца заема двадесет и второ място в страната.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 93.9 хил., от които 49.9 хил. са мъже, а 44.0 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.4 хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.4 хиляди.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинасовите предприятия към 31.12.2018 г. в област Плевен

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2018 г. възлизат на 126.0 млн. евро, което е с 44.4% по-малко в сравнение с 2017 година.  Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.5% и съответно 26.8% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Плевен заема 19-то място в страната.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Плевен

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Плевен са 413.9 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 21.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 17 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 2 248 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 10 други сгради с 2 720 кв. м РЗП.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Враца през 2018 година

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Враца през 2018 г. във всички сектори на икономиката са 273.4 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 9.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Враца през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Враца са функционирали 25 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 491, а на леглата – 859. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 4.2%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2019 г. намаляват с 1.5% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 56.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности  „Хуманно здравеопазване и социално работа“ и „Образование“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Преработваща промишленост“.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на декември 2019 г. намаляват с 2.9% спрямо края на септември 2019 г., като достигат до 15.9 хиляди.
Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.8% (до 6.7 хил.), а в частния сектор намаляват с 5.4% (до 9.2 хиляди).