ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИВ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През 2020 г. на територията на област Ловеч са регистрирани 535 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 12.2%. През годината по пътищата на областта са регистрирани 161 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на загиналите е 17, а на ранените – 235 души. В сравнение с 2019 г. броят на произшествията намалява с 29.1%, на загиналите с 34.6%, а на ранените лица с 30.7%. (Фиг. 1)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември 2021 г. намаляват с 1.0% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 30.9 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.5% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.8%.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТПЛЕВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече
навършени години в област Плевен е 90.2 хил., от които 46.8 хил. са мъже, а 43.4 хил. са жени.
Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2021 г. е 45.7% (при
53.4% за страната), съответно 49.7% за мъжете и 42.0% за жените. По брой на заетите лица област
Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и второ място.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по
трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2021 г. намалява с
0.5% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 57.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на
2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Други
дейности“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения”, а най-голямо намаление е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ и
„Операции с недвижими имоти“.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

  1. Лечебни заведения и леглови фонд
    Към 31.12.2020 г. в област Плевен функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 370 легла в тях (табл.1).
    Заведенията за извънболнична помощ са 60 с 49 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 7 с 232 легла.

ДЕЙНОСТ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Развитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече
навършени години в област Плевен е 91.9 хил., от които 48.8 хил. са мъже, а 43.1 хил. са жени.
Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2021 г. е 46.3% (при
52.1% за страната), съответно 51.6% за мъжете и 41.6% за жените. По брой на заетите лица област
Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на деветнадесето място.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТОТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по
трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2021 г. се увеличават с
0.8% спрямо края на март 2021 г., като достигат 57.8 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на
2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура,
спорт и развлечения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство” а най-голямо намаление е регистрирано
в „Строителство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩАВ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в
експлоатация жилищни сгради в област Плевен през второто тримесечие на 2021 г. е 11, а
новопостроените жилища в тях са 13. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. сградите са с 1 по-
малко, или с 8.3%, а жилищата в тях – с 49, или със 79.0%.

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.