Дейност на културните институции в област Плевен през 2019 година

Развитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

Към31.12.2019 г. на територията на област Плевен функционират 3 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 405.6 хил. фондови единици, които представляват 5.4% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 0.5 хил. нови фондови единици, от които 67.7% са от направени през 2019 г. дарения. По брой на изложените в музеите експонати областта заема 3-то място в страната. Новите информационни технологии навлизат активно и в музеите в област Плевен, създавайки възможности за по-добър и широк достъп до културното наследство. Те следват пътя на цифровизацията и улесняват комуникацията с посетителите. Броят на цифровизираните фондови единици през 2019 г. е 6.4 хиляди и спрямо предходната година не се променя.

Цени на земеделска земя и арендата в селското стопанство в област Плевен през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Плевен достига 997 лева/дка. В сравнение с 2018 г. средната цена на сделките с ниви в областта се увеличава със 7.1% ( фиг.1.).

Спрямо средната стойност за страната (1 053 лв./дка) през 2019 г. средната цена на нивите в област Плевен е по-ниска с 5.3 %. Спрямо предходната година през 2019 г. увеличение се отчита и на постоянно затревените площи – с 31.0%.

По този показател областта се нарежда на второ място в Северозападния район.

Детски ясли в област Ловеч през 2019 година

            Към 31.12.2019 г. в област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 512 места в тях (табл. 1).

В градовете в областта детските ясли са 11 с 460 места, а в селата – 3 с 52 места.

Осигуреността1 с места в детските ясли към 31.12.2019 г. в област Ловеч е 16.9% (с 1.0 процентни пункта по-ниска от средната за страната). Спрямо предходната година осигуреността с места в областта намалява с 2.5 процентни пункта.

            През 2019 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 502 деца, или с 12 по-малко в сравнение с 2018 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 513 деца (табл. 2), от които момчета са 275, а момичета – 238. В сравнение с 2018 г. броят на децата в детските ясли нараства с 6.9%.

Основни данни за културата в област Враца през 2019 година

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

    Към 31.12.2019 г. на територията на област Враца функционират 3 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

   Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 143.9 хил. фондови единици, които представляват 1.9% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 0.8 хил. нови фондови единици, като всичките са от дарения.

   През 2019 г. броят на посещенията в музеите в област Враца се намаляват с 8.8% спрямо предходната година и достига 21.0 хиляди. Чуждите граждани, посетили през 2019 г. трите музея на територията на областта, са 1.1 хил. или 5.2% от общия брой на посетителите. В сравнение с предходната година чуждестранните гости намаляват с 1. 4%. В дните със свободен вход са осъществени 43. 9% от посещенията в музеите.

   През 2019 г. изнесените пред посетителите в музеите беседи са 735; уредени са  19 съвместни изложби. Активността на музейните работници включва и други организирани прояви – на територията на музеите са организирани 12 обсъждания на книги, осъществени са 3 видео-прожекции, 10 концерта и 2 конкурса.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Ловеч през 2019 година

През 2019 г. на отчет[1] в Детските педагогически стаи (ДПС) в област Ловеч са водени 209 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

            Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. са следните:

  • 82.3% са непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години), а 17.7 % са малолетни (8-13 години) .
  • Момчетата са 180 (86.1%), а момичетата – 29, или 13.9%.
  • Учащи са 180 лица, или 86.1%.
  • В криминогенна среда са живели 112 (53.6%) малолетни и непълнолетни.

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Детски ясли в област Плевен през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Плевен функционират 39 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 361 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 и разполагат с 1 255 места, а в селата 6 със 106 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2019 г. се увеличават с 13, или с 1.0%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Плевен през 2019 година

През 2019 г. в област Плевен на отчет1 в детските педагогически стаи са водени 360 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. (349) броят им се увеличава с 3.2% (фиг. 1).

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • 73.6% са непълнолетни, а 26.4% – малолетни;
  • Момчета са 278 (77.2%), а момичета – 82, или 22.8%;
  • Учащи са 192 малолетни и непълнолетни лица, или 53.3%;
  • В криминогенна среда са живели 252 (70.0%) малолетни и непълнолетни.

Брачност и бракоразводност в област Плевен през 2019 година

Бракове

През 2019 г. в област Плевен са регистрирани 863 юридически брака – с 16 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност1 е 3.6‰. От всички регистрирани бракове 66.5% (574) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 289 брака (фиг. 1).

Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Враца през 2019 година

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2020 година

4 Aπριλίου 2003

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март 2020 г. нарастват с 0.1% спрямо края на декември 2019г., като достигат 30.5 хиляди.