Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца за 2019 година

  1. Брой предприятия

 По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца, са 6 021, или с 0.1% повече в сравнение с 2018 година. Най-голямо е увеличението в сектор „Култура, спорт и развлечение” – 34.0% и сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 19.1%, а най-голям спад е регистриран в сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 10.0%  и сектор „Образование” – 4.2%.

           С най-висок относителен дял за 2019 г. в област Враца е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 40.9% от общия брой на отчетените предприятия. Следват сектори „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.6% и „Преработваща промишленост” – 7.8%.

Микропредприятията ( до 9 заети) са най-много – 5 586, или 92.8% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 356. Делът им в общия брой на нефинансовите предприятия е 5.9%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 72, или  1.2% от общия брой. Големите предприятия (над 250 заети) са 7 и делът им в общия брой остава непроменен – 0.1%.

Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Враца (3 360) и Бяла Слатина (654), или съответно 55.8% и 10.9% от общия брой за областта, а най-малък – в община Хайредин – 90 предприятия.

Броят на нефинансовите предприятия, приключили 2019 г. с печалба, е 4 458, със загуба – 967, а с нулев финансов резултат – 596. 

ГОДИШНА СТАТИСТИКА НА ЗАЕТОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Враца показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 38 130, което представлява 1.6% от общия брой на наетите в страната. Намаление се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (9.4%), „Операции с недвижими имоти “ (8.6%) и „Преработваща промишленост“ (6.3%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-значително в „Транспорт, складиране и пощи“ (23.2%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (19.2%).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 78.9% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. в област Плевен са приключили делата за 1 275 извършени престъпления. Делата за 521 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 569 – с условно осъждане, за 17 – с
оправдаване, за 7 – с прекратяване, и за 161 – с освобождаване от наказание.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 21 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 3 179 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 23 други сгради с 6 040 кв. м РЗП.

ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ, ЗАГИНАЛИ И РАНЕНИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. в област Плевен са регистрирани 218 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 270, а на загиналите – 18 души. В сравнение с 2018 г. се наблюдава увеличение на тежките пътнотранспортни произшествия с 13.0%, на ранените и загиналите с по 5.9%. (Фиг.1).

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО РИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2020 г. се увеличават с 0.5% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 57.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица в абсолютни стойности се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ и „Административни и спомагателни дейности“, а най-голямо намаление е регистрирано в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ ВИДИН

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на септември 2020 г. се увеличават с 3.6% спрямо края на юни 2020 г., като достигат до 15.6 хиляди.
Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.5% (до 6.8 хил.), а в частния сектор увеличението е с 2.8% (до 8.8 хиляди).
В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 4.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор увеличението е с 2.8%., а в частния сектор намалението е с 9.4%.
През третото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна заплата за областта нараства спрямо второто тримесечие на 2020 г. с 3.2% до 945 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1096 лв., а за частния – 828 лева.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и раненив област Ловеч през 2019 година

 

През 2019 г. на територията на област Ловеч са регистрирани 227 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на загиналите е 26, а на ранените – 339 души. В сравнение с 2018 г. броят на произшествията се увеличава с 9.7%, на загиналите с 23.8%, а на ранените лица с 24.2%. (Фиг. 1)

Индикатори за бедност и социално включване в област Плевен през 2019 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността През 2019 г. линията на бедност в област Плевен е 344.6 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 413.10 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност за област Плевен са били 14.3% от населението на областта, при 22.6% от населението на страната