Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Плевен през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 75.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет1 в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година. Същевременно 74.9% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на септември 2019 г. намаляват с 1.3% спрямо края на юни 2019 г., като достигат до 16.3 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 53.0 хил., от които 28.7 хил. са мъже, а 24.4 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 3.5 хил., а спрямо третото тримесечие на 2018 г. увеличението е с 5.5 хиляди.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Плевен през 2018 година

През 2018 г. в област Плевен са регистрирани 193 тежки пътнотранспортни произшествия, при които броят на ранените е 255, а на загиналите – 17 души. В сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление на тежките пътнотранспортни произшествия с 13.8%, на ранените и загиналите с 13.3 и 26.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 97.3 хил., от които 52.1 хил. са мъже, а 45.2 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 1.5 хил., а спрямо третото тримесечие на 2018 г. намалява – с 3.2 хиляди.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през третото тримесечие на 2018 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради с 19 жилища в тях и с 2 279 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 18 други сгради с 4 437 кв. м РЗП.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Враца през 2018 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2019 г. 75.1% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 година в област Плевен

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на септември 2019 г. намаляват с 0.3% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 57.0 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“ и „Операции с недвижими имоти“.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на септември 2019 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 31.3 хиляди.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 21 жилищни сгради със 70 жилища в тях и със 7 687 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 40 други сгради с 15 224 кв. м РЗП.