ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩАВ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в
експлоатация жилищни сгради в област Плевен през второто тримесечие на 2021 г. е 11, а
новопостроените жилища в тях са 13. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. сградите са с 1 по-
малко, или с 8.3%, а жилищата в тях – с 49, или със 79.0%.

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

Към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Ловеч се състои от 75.4 хил. жилищни сгради,
като спрямо 2019 г. броят им се увеличава с 32. В градовете се намират 25.3 хил. жилищни сгради, а
в селата – 50.1 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 3.6% от общия жилищен фонд в
страната.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НАНОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област
Плевен са издали разрешителни за строеж на 38 жилищни сгради с 233 жилища в тях и 26 083 кв.
м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 493 кв. м РЗП и на 34 други
сгради с 32 653 кв. м РЗП.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически
институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на
образователните институции, показват, че:
• През учебната 2020/2021 година в детски градини са записани 6 704 деца, или с 1.9% по-
малко в сравнение с предходната година.
• В началното образование (I – IV клас) се обучават 7.7 хил. ученици, а в прогимназиалното
(V – VII клас) – 6.6 хиляди.

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОВ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в
съответствие с изискванията на методологията на Евростат, отчитайки в същото време и
националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в
България.

Детски ясли в област Плевен през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Плевен функционират 42 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 457 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 34 и разполагат с       1 309 места, а в селата 8 със 148 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2020 г. се увеличават с 96, или със 7.1%.

Образование в област Ловеч през 2020/2021 година

Предучилищно образование

Към 01.12.2020 г. в област Ловеч функционират 32 самостоятелни детски градини с директор, като 23 от тях се намират в градовете и 9 – в селата. В сравнение с предходната учебна година броят им не се променя.

Местата в детските градини намаляват от 3 911 за учебната 2019/2020 година, до 3 729 за 2020/2021 година.

Броят на децата, настанени в детските градини в областта за учебната 2020/2021 година е 3 454, което е с 80 деца, или с 2.3% по-малко от броя им през учебната 2019/2020 година.

Броят на детските групи е 161 и нараства с 0.6% спрямо предходната учебна година.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2021 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин към края на март 2021 г. се увеличават с 1.5% спрямо края на декември 2020 г., като достигат до 15.4 хиляди.

 Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор  намаляват с 0.9% (до 6.6 хил.), а в частния сектор увеличението е с 3.3% (до 8.9 хиляди).

В края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин са с 1.3% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор увеличението е с 3.2%., а в частния сектор намалението е с 0.1%.

През първото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна заплата за областта нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 2.4% до 987 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1253 лв., а за частния – 793 лева.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата за  Видинска област нараства с 12.9% (фиг. 1).