Население в област Видин към 7 септември 2021 година

Населението на област Видин към 7 септември 2021 г. е 75 408, което представлява 1.2% от
населението на страната (6 519 789). Жените са 39 066 (51.8%), а мъжете 36 342 (48.2%), или на
1000 жени се падат 930 мъже. В сравнение с преброяването, проведено през 2011 година
населението е намаляло с 25 610 души или 25.4%.

Население в област Враца към 7 септември 2021 година

Населението на област Враца към 7 септември 2021 г. е 152 813, което представлява 2.3% от населението на страната (6 519 789). Жените са 78 448 (51.3%), а мъжете 74 365 (48.7%), или на 1000 жени се падат 948 мъже. В сравнение с преброяването, проведено през 2011 година населението е намаляло с 34 035 души или 18.2%.

Население в област Монтана към 7 септември 2021 година

Към 7 септември 2021 г. населението на област Монтана е 119 950 души, което представлява  1.8% от населението на страната и нарежда областта на  18 място по брой на населението.

Мъжете са 58 323 (48.6%), а жените – 61 627 (51.4%), или на 1000 жени се падат 946 мъже.

Население в област Ловеч към 7 септември 2021 година

Населението на област Ловеч към 7 септември 2021 г. е 116 394, което представлява 1.8% от населението на страната (6 519 789). Жените са 59 952 (51.5%), а мъжете 56 442 (48.5%), или на 1000 жени се падат 941 мъже. В сравнение с преброяването, проведено през 2011 година населението е намаляло с 25 028 души или 17.7%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни  2022 г. нарастват с 0.4% спрямо края на март 2022 г., като достигат 31.6 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.2%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.1%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Плевен е 88.5 хил., от които 48.6 хил. са мъже, а 39.8 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 45.5% (при 53.7% за страната), съответно 52.5% за мъжете и 39.2% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и трето място.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2022 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на март 2022 г. и са 57.7 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и  “Селско, горско и рибно стопанство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Строителство“ „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Образование в област Плевен през учебната 2021/2022 година

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2021/2022 година в детски градини са записани 6 625 деца, или с 1.2% по-малко в сравнение с предходната година.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 7.5 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.7 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2021 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 647 и 801 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната  2021/2022 година са  3 233.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2022 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Видин към края на юни 2022 г. се увеличават с 2.7% спрямо
края на март 2022 г., като достигат до 16.1 хиляди.
Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се
увеличават с 5.6% (до 6.9 хил.), а в частния сектор увеличението е с 0.6% (до 9.2 хиляди).
В края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин
са с 3.5% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор
увеличението е с 3.5%., а в частния сектор увеличението е с 3.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Враца през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Враца са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 649, а на леглата – 1 216. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 41.7%, като при броят на стаите увеличението е с 27%, а на леглата в тях – с 33.8%.