Дейност на местата за настаняване в област Враца през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Враца са функционирали 26 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 501, а на леглата – 885. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 8.3%, като при броят на стаите увеличението е с 4.8%, а на леглата в тях – с 4.6%.

Дейност на културните институции в област Плевен през 2018 година

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2018 г. на територията на област Плевен функционират 4 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство

Индикатори за бедност и социално включване в област Плевен през 2018 година

Оценка на бедността

През 2018 г. линията на бедност в област Плевен е 325.7 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 351.11 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност за област Плевен са били 24.4% от населението на областта, при 22.0% от населението на страната.

Образование в област Плевен през учебната 2018/2019 година

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че

: • През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 6 683 деца, или с 2.1% по-малко в сравнение с предходната година.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 8.7 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.7 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 707 и 963 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 2 853.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Враца през 2018 година +

През 2018 г. в област Враца са приключили делата на 1 262 извършени престъпления. Делата за 475 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 529 – с условно осъждане, за 25 – с оправдаване, за 12 с прекратяване, и за 221 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1004 извършени престъпления, което е с 6.6% повече в сравнение с 2017 година.

Oсновни данни за културата в област Враца през 2018 година

Към 31.12.2018 г. на територията на област Враца функционират 3 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 143.1 хил. фондови единици, които представляват 1.9% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 2.5 хил. нови фондови единици, от които 93.3% са от направени през 2018 г. дарения. Новите информационни технологии навлизат активно и в музеите в област Враца, създавайки възможности за по-добър и широк достъп до културното наследство. Те следват пътя на цифровизацията и улесняват комуникацията с посетителите. Броят на цифровизираните фондови единици през 2018 г. се увеличава с 4.5% и достигат 9.7 хиляди.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ловеч през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Ловеч достига 614 лева. В сравнение с 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в областта се е увеличила с 8.7%. Спрямо предходната година през 2018 г. увеличение е отчетено в цената на нивите – с 10.7%. Цената на постоянно затревените площи намалява с 36.7% ( табл. 1).

Детски ясли в област Ловеч през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Ловеч функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 583 места в тях (табл. 1).

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Плевен през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. в област Плевен броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 349. В сравнение с 2017 г. (370) броят им се намалява с 5.7% (фиг. 1).

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

• 77.4% са непълнолетни, а 22.6% – малолетни;

• Момчета са 274 (78.5%), а момичета – 75, или 21.5%;

• Учащи са 211 малолетни и непълнолетни лица, или 60.5%;

• В криминогенна среда са живели 247 (70.8%) малолетни и непълнолетни.

Детски ясли в област Плевен през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Плевен функционират 39 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 348 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 и разполагат с 1 242 места, а в селата 6 със 106 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2018 г. се увеличават с 55, или с 4.3%.