Издадени разрешителни за строеж в област Кюстендил през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради с 28 жилища в тях и 3 439 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 41 други сгради с 5 311 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се запазва, а жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават, съответно с 33.3 и 1.2%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 20.6%, докато общата им застроена площ е по-малко с 23.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил намалява с 18.2%, жилищата в тях – с 26.3%, а разгънатата им застроена площ – с 20.1%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече с 51.9%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 18.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 111 жилищни сгради с 216 жилища в тях и 30 775 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 64 други сгради с 22 468 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 16.8%, жилищата в тях – със 78.5%, а съответната им РЗП – с 38.3%. При броя на издадените разрешителни за строеж и разгънатата застроена площ на други сгради се наблюдава намаление, съответно с 22.0 и 20.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече със 73.4%, броят на жилищата в тях – с 6.4%, а разгънатата им застроена площ – с 9.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 29.7%, а разгънатата им застроена площ – с 43.2%.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Благоевград е започнал строежът на 44 жилищни сгради с 85 жилища в тях и с 11 638 кв. м обща застроена площ, и на 35 други сгради с 14 559 кв. м РЗП.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. намаляват с 1.0 хил., или с 1.9% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 51.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.5% и „Образование“ с 8.6%.

В края на септември 2019 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.3 хил., или с 0.6% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за юли 2019 г. е 882 лв., за август – 891 лв. и за септември – 921 лева.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Плевен през 2018 година

През 2018 г. в област Плевен са приключили делата за 1 427 извършени престъпления. Делата за 601 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 595 – с условно осъждане, за 14 – с оправдаване, за 12 – с прекратяване, и за 205 – с освобождаване от наказание.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Варна са функционирали 370 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 26.8 хил., а на леглата – 62.4 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.1%, а броят на леглата в тях намалява с 1.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през третото тримесечие на 2019 г. в област Шумен

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с 59 жилища в тях и 8 009 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 53 други сгради с 23 585 кв. м РЗП.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2019 година

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради с 47 жилища в тях и със 7 803 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 30 други сгради с 13 333 кв. м РЗП.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Добрич през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2019 г. е 21, а новопостроените жилища в тях са 71. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. сградите са с 5 повече, или с 31.3%, а жилищата в тях с 52, или с 273.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 86 жилищни сгради с 248 жилища в тях и 29 680 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 146 други сгради с 36 507 кв. м РЗП.