Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2022 г. е 6, а новопостроените жилища в тях са 8.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 153 жилищни сгради с 614 жилища в тях и 87 506 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 56 други сгради със 102 241 кв. м РЗП.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на75 жилищни сгради със 166 жилища в тях и
21 972 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 64 други сгради с 36 390 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.7%, жилищата в тях – с 14.0%, докато общата им застроена площ се увеличава – с 5.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 39.1%, а общата им застроена площ – с 18.7%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 1.3%, жилищата в тях – с 11.7%, а разгънатата им застроена площ – с 5.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 8.5%, както и разгънатата им застроена площ – с 64.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите
Пловдив – 399, София (столица) – 338, София – 243, Варна – 203, и Бургас – 153. Най-много жилища
предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 984, Варна – 2 380, Пловдив – 1 820,
Бургас – 614, и Благоевград – 409.

През второто тримесечие на 2022 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 41 жилищни сгради със 130 жилища в тях и с 15 441 кв. м обща застроена площ и на 54 други сгради с 30 534 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Добрич са функционирали 150 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 9.7 хил., а на леглата – 24.1 хиляди. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 24.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 44.6%.

Жилищен фонд в област Търговище към 31.12.2021 година

Към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 43.7 хил. жилищни сгради и в сравнение с 2020 година нараства с 5 жилищни сгради. В градовете се намират 27.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 72.5%. Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Детски ясли в област Плевен през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Плевен функционират 41 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 428 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 34 и разполагат с 1 296 места, а в селата 7 със 132 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2021 г. намалява с 29, или със 2.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Кърджали са функционирали 70 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги и хижи. Броят на стаите в тях е 1 102, а на леглата –      2 205. В сравнение с юни 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 11.1%, а на леглата в тях – със 7.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2022 г. е 12 634 и намалява с 8.6% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 8.0%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 9.9%.

През юни 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 33.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.8% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 67.0% и 68.2%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 37.1% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 22.8%, Гърция – 11.7% и Обединеното кралство – 3.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 203 жилищни сгради с 2 380 жилища в тях и 260 484 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради със 78 984 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 6.3%, броят на жилищата в тях – със 123.5%, както и общата им застроена площ – със 112.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 4.9% повече, а общата им застроена площ – с 58.8%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 24 жилища в тях и 3 119 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 27 други сгради с 10 519 кв. м РЗП.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2022 година

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 40 жилищни сгради с 59 жилища в тях и с 8 366 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 24 други сгради с 26 025 кв. м РЗП.