Дейност на местата за настаняване в област Търговище през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в област Търговище са функционирали 11 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 254, а на леглата – 494. Общият брой на нощувките, регистрирани през ноември 2020 г. е 3 976, или с 22.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват със 169.6%, докато тези от български граждани са с 13.4% по-малко.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Плевен през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 78.9% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година.

 За област Плевен домакинствата с достъп до интернет са 68.9% или с 2.8 процентни пункта  по-малко в сравнение с 2019 година. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 24-то място в страната.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Сливен през 2019 година

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Сливен към 31.12.2019 г. възлизат на 158.7 млн. евро, което е с 1.7% по-малко в сравнение с 2018 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Стара Загора през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Стара Загора, са 15 371, или с 2.4% повече в сравнение с 2018 година .

Индикатори за бедност и социално включване в област Добрич през 2019 година

През 2019 г. линията на бедност в област Добрич e 417.9 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 43.1 хил. лица, или 25.1% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2019 г. e 413.1 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 586.2 хил. лица, или 22.6% от населението на страната.

Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен към 31.12.2019 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2019 г. в област Шумен възлизат на 114.3 млн. евро, което е с 2.5% по-малко в сравнение с 2018 година. През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 96.5 млн. евро, или с 2.4% по-малко спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 4.0 млн. евро.

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в област Перник към 31.12.2019 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2019 г. възлизат на 187.0 млн. евро по текущи цени, което е с 6.1% по-малко в сравнение с 2018 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.7% и съответно 1.2% от ПЧИ в рамките на Югозападен район.

През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 108.9 млн. евро, или с 14.7% по-малко в сравнение с предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 77.0 млн. евро, което е с 5.6% повече в сравнение с 2018 година.

И през 2019 г. с най-голям размер на ПЧИ е община Перник – 155.0 млн. евро, или 82.9% от общия обем. Спрямо 2018 г. относителният дял на инвестициите в община Перник спрямо общия размер за областта намалява с 3.8 процентни пункта.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Кюстендил през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Кюстендил показват, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 28 183, което представлява 1.2% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите намаляват с 836 души или с 2.9%. Намаление на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности – най-значимо в процентно изражение е в „Добивна промишленост” и „Професионални дейности и научни изследвания”. Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (34.2%)

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 31.1 и 13.1%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2019 г. областта заема 22 място сред 28-те области в страната. Най-голям е средногодишният брой на наетите в областите София (столица) – 768.5 хил. и Пловдив – 222.2 хил., а най-малък в областите Силистра – 20.9 хил. и Видин – 15.7 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ямбол през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2019 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 29 046 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната.