Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ямбол през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2019 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 29 046 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2019 година

По окончателни данни на  Националния статистически институт за 2019 г. годишен отчет за дейността си са представили общо 12 080 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Хасково, или с 1.8% повече от 2018 г.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 93.7%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.3%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2019 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 43.7% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост“ – 11.1% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 6.8%. Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2019 г. е печалба в размер на 264 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 9 157, със загуба – 1 752 , а с нулев финансов резултат – 1 171.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца за 2019 година

  1. Брой предприятия

 По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца, са 6 021, или с 0.1% повече в сравнение с 2018 година. Най-голямо е увеличението в сектор „Култура, спорт и развлечение” – 34.0% и сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 19.1%, а най-голям спад е регистриран в сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 10.0%  и сектор „Образование” – 4.2%.

           С най-висок относителен дял за 2019 г. в област Враца е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 40.9% от общия брой на отчетените предприятия. Следват сектори „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.6% и „Преработваща промишленост” – 7.8%.

Микропредприятията ( до 9 заети) са най-много – 5 586, или 92.8% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 356. Делът им в общия брой на нефинансовите предприятия е 5.9%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 72, или  1.2% от общия брой. Големите предприятия (над 250 заети) са 7 и делът им в общия брой остава непроменен – 0.1%.

Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Враца (3 360) и Бяла Слатина (654), или съответно 55.8% и 10.9% от общия брой за областта, а най-малък – в община Хайредин – 90 предприятия.

Броят на нефинансовите предприятия, приключили 2019 г. с печалба, е 4 458, със загуба – 967, а с нулев финансов резултат – 596. 

Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. общо 7 209 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен, са представили годишен отчет за дейността.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в област Бургас са функционирали 74 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2019 година

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 284.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 1.3%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 384.8 млн. лв. и в промишления сектор – 333.9 млн. лева. През 2019 г. тези сектори заедно формират 56.0% от общия обем разходи за ДМА.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Добрич през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Добрич сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 39.0 хил., което преставлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите намалява с 1.5 хил. или с 3.7%. Увеличение са наблюдава в 3 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (1.2%) и “Административни и спомагателни дейности” (0.7%). Намаление на наетите е регистрирано в 16 икономически дейности – като най-значимо е в „Операции с недвижими имоти” с 8.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в област Кърджали са функционирали 44 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 656, а на леглата – 1 285. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 33.3%, а на леглата в тях – с 22.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г. е 4 501 и нараства с 0.9% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди нараства с 31.3%, докато броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди намалява с 35.6%.

През ноември 2020 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 55.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 73.2% – на българи, а в местата за настаняване с 3 звезди те са съответно 44.3 и 26.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 66.4% от всички реализирани нощувки, следвани от Гърция – 17.8%, Италия – 3.4% и Франция – 3.1%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Кюстендил през 2019 година

 По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 6 136 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Кюстендил, или с 3.4% повече в сравнение с 2018 година. Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Кюстендил (3 094) и Дупница (2 186), или съответно 50.4% и 35.6% от общия брой за областта.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 94.0%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.0%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

Нефинансовите предприятия в област Кюстендил приключват 2019 г. с положителен финансов резултат от 120 млн. лева. Предприятията, реализирали печалба, са 74.4% от общия брой, със загуба – 15.0%, a с нулев финансов резултат – 10.6%.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2019 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2019 г. възлизат на 41.2 млн. евро, което е с 22.1% по-малко в сравнение с 2018 година.