ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

През 2020 г. в област Велико Търново са издадени 556 книги с тираж 126 хиляди  и  44 брошури с тираж 13 хиляди. В сравнение с 2019 г. броят на издадените заглавия на книги нараства с 21.1%, а средният тираж за 2020 г. (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) е 227, докато през предходната година е бил само 168. Броят на издадените заглавия на брошури през 2020 г. се увеличава с 266.7% до 44, като средният им тираж е 295 броя при 333 за 2019 година.

Детски ясли в област Търговище през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Търговище функционират 8 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 354 места в тях. В сравнение с предходната година заведенията и броят на местата са без промяна. Всички детски ясли се намират в градове на областта – Търговище, Попово и Омуртаг.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2021 година

През май 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 180 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.4 хил., а на леглата – 23.2 хиляди. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през май 2021 г., е 88.3 хиляди. Българските граждани са реализирали 54.3 хил. нощувки, а чуждите – 34.0 хиляди.

Жилищен фонд в област Търговище към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 43.7 хил. жилищни сгради и в сравнение с 2019 година нараства с 20 жилищни сгради. В градовете се намират 27.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 72.5%. Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Дейност на местата за настаняване през май 2021 г. в област Шумен

През май 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 68 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 684, а на леглата – 1 456. През месец май 2021 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Варна през 2020 година

Доходи на домакинствата            

През 2020 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 7 158 лв. и нараства с 8.3% спрямо 2019 година. За последните десет години (2011 – 2020 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.9 пъти.

Детски градини в област Търговище през 2020 година

През учебната 2020/2021 година в област Търговище функционират 20 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 3 001 (1 528 момчета и 1 473 момичета), което е с 81 деца (2.6%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 3 654, като на 100 деца се падат 122 места.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през май 2021 година

През май 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през май 2021 година

През май 2021 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Образование в област Ловеч през 2020/2021 година

Предучилищно образование

Към 01.12.2020 г. в област Ловеч функционират 32 самостоятелни детски градини с директор, като 23 от тях се намират в градовете и 9 – в селата. В сравнение с предходната учебна година броят им не се променя.

Местата в детските градини намаляват от 3 911 за учебната 2019/2020 година, до 3 729 за 2020/2021 година.

Броят на децата, настанени в детските градини в областта за учебната 2020/2021 година е 3 454, което е с 80 деца, или с 2.3% по-малко от броя им през учебната 2019/2020 година.

Броят на детските групи е 161 и нараства с 0.6% спрямо предходната учебна година.