Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2022 година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 290 жилищни сгради с 1 677 жилища в тях и със 170 880 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 127 други сгради със 107 7712 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 15.9%, жилищата в тях намаляват с 64.8%, а общата им застроена площ – с 64.1%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи спад от 12.4%, а тяхната РЗП – с 41.5%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват със 17.6%, жилищата в тях – с 44.3%, а разгънатата им застроена площ – с 44.7%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са повече с 4.1%, но тяхната РЗП намалява с 37.9%.

Миграция в област Добрич към 7 септември 2021 година

Вътрешна миграция на населението през периода 2011 – 2021 година

Към 7 септември 2021 г. 7 302 лица от област Добрич са декларирали, че са променили населеното място на обичайното си местоживеене през периода 2011 – 2021 година. Жените мигранти са 3 945, или 54.0%, а мъжете – 3 357, или 46.0% от мигриралите лица. За страната 395 690 лица са променили населеното си място.

С най-висок относителен дял са лицата на възраст 25 – 34 навършени години – 19.4%, а с най-нисък – лицата на възраст 80 и повече навършени години – 4.1% от мигриралите лица. Сред мигрантите на възраст от 50 до 59 години преобладават мъжете, докато жените са с по-висок относителен дял сред по-младите възрастови групи (до 35 години) и сред лицата на 60 и повече навършени години.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ловеч през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2021 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 30 955 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. Увеличение се наблюдава в тринадесет от 19 икономически дейности като най-значимо в  „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 19.9% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 14.3%. Намаление на наетите лица се наблюдава  в шест икономически дейности като най-голямо е „Финансови и застрахователни дейности“ – с 26.6% и „Операции с недвижими имоти“ – с 9.1%.

Миграция на населението в Софийска област към 7 септември 2021 година

Тенденции в развитието на миграцията

Миграцията на населението е основен фактор, който оказва влияние върху броя и структурите на населението както на страната като цяло, така и за отделните региони и територии.

Миграцията е обект на наблюдение още от първото преброяване на населението в Княжество България през 1880 година. До 1946 г. тя е регистрирана предимно чрез сравняване на месторождението и местоживеенето на преброяваните лица. Данните от проведените през този период преброявания показват, че миграцията има предимно външен характер – изселвания от страната на население с небългарски произход и заселвания на българи от територии, останали в съседните държави след войните.

От 1946 до 1985 г. миграцията се наблюдава чрез съпоставяне на местоживеенето при предходното и текущото преброяване. През този период движението на населението има предимно вътрешен характер. Основното направление на миграцията е от селата към градовете, което е резултат от протичащите през периода процеси на колективизация в селското стопанство, индустриалното развитие на градовете и засиленото строителство. В края на 1965 г. е регистриран и най-големият брой мигрирали лица – близо 1 500 хиляди.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област София (столица) през 2021 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2021 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област София (столица) са 9 925.9 млн. лв., като спрямо 2020 г. намаляват с 23.4%.

            Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 9 418.2 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение със 17,8%, а при нежилищните сгради е отчетено намаление с 2.9% спрямо предходната година.

            Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 507.7 млн. лв., или със 7.4% повече в сравнение с 2020 година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 64.0%, а на жилищни сгради – 36.0%.

            През 2021 г. приходите от сградно строителство нарастват с 8.0% спрямо 2020 г. и достигат 4 356.6 млн. лева. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 57.1%, а от строителство на нежилищни сгради – 42.9% от общите приходи от сградно строителство.

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Пазарджик през 2022 година

Изследването за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

През 2022 г. 87.3% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, което е с 3.8 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на относителния дял на домакинствата с достъп до интернет, като през периода 2013 – 2022 г. относителният им дял се е увеличил с 33.6 процентни пункта.

          В област Пазарджик през 2022 г. са анкетирани 139 обикновени домакинства и 375 лица на възраст между 16 – 74 навършени години, от 16 населени места – седем града и девет села.

Достъп на домакинствата до интернет


            Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата
показват, че през 2022 г. 85.1% от домакинствата в област Пазарджик имат достъп до интернет в домовете си, като за областта процентът се запазва същият спрямо предходната година.

            През 2022 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област София (столица) (94.7%), а с най-нисък – област Сливен (67.8%). По този показател област Пазарджик заема 19-то място сред всички 28 области в страната.

Местонамиране на работното място/учебното заведение на заетитe и учащите лица в Софийска област към 7 септември 2021 година

Явлението всекидневна трудова миграция е тясно свързано с икономическото състояние на населените места, тяхното местонамиране и инфраструктура, както и с наличието и характеристиките на работната сила в тях. Значението на този процес за обществото е голямо, тъй като участието във всекидневните пътувания, за разлика от постоянното преселване, не води до обезлюдяване на населени места или до нарушаване на възрастовата структура на населението. Всекидневната миграция е наблюдавана изчерпателно за първи път при преброяването през 1975 година. При преброяването през 2021 г. се наблюдава не само ежедневната трудова миграция, а като цяло местонамирането на работното място, вкл. за лицата, които работят предимно от вкъщи, както и за тези без фиксирано работно място.

Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) към 31.12.2021 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2021 г. възлизат на 14 694 млн. евро, което е с 5.1% повече в сравнение с 2020 година.

През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 534 млн. евро, което е с 8.5% повече в сравнение с 2020 година. Следващ по обем е отрасъл „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“, като ПЧИ възлизат на 2 900 млн. евро, или с 1.9% по-малко спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти“ преките чуждестранни инвестиции са 2 442 млн. евро, или с 0.2% по-малко от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 2 245 млн. евро, което е с 11.0% повече спрямо 2020 година.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ямбол през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2021 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 28 470 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2021 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 270 души, което представлява 4.4% от общо наетите в страната.