Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Силистра през Четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г., общият брой на заетите лица в област Силистра е 33.8 хил., от които 18.3 хил. са мъже, а 15.4 хил. са жени. По брой на заетите лица, област Силистра е на 27 място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица е област София (столица), а с най-малък брой заети е област Видин.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 41.0 % (при 53.1 % за страната), съответно 46.8% за мъжете и 35.8% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 година[1], коефициентът на заетост намалява с 0.7 процентни пункта.


[1] Сравненията са направени с ревизирани данни за 2022 година (виж Методологичните бележки).

Статистика на фамилния бизнес в област Ловеч през 2022 година

Семейните предприятия представляват значителна част от съществуващите европейски компании, които в голяма степен допринасят за развитието на Европейската икономика. От 2015 г. Националеният статистически институт провежда статистическо проучване за семейния бизнес в България. Целта на наблюдението е да се подобри наличността на надеждни статистически данни за фамилния бизнес и да се оцени ролята на тези предприятия в българската икономика.
Данни за фамилния бизнес се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е годишната отчетност за дейността на предприятията.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 171.0 хил., от които 94.1 хил. са мъже и 76.9 хил. – жени.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област София (столица) през 2022 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2022 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област София (столица) са 10 510.1 млн. лв., като спрямо 2021 г. се увеличават с 5.9%.    

            Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 9 982.8 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 22.7%, а при нежилищните сгради с 11.6% спрямо предходната година.

            Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 527.3 млн. лв., или с 3.9% повече в сравнение с 2021 година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 60.7%, а на жилищни сгради – 39.3%.

            През 2022 г. приходите от сградно строителство нарастват с 16.6% спрямо 2021 г. и достигат 5 078.4 млн. лева. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 59.8%, а от строителство на нежилищни сгради – 40.2% от общите приходи от сградно строителство.

            В област София (столица) приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции са 5 431.7 млн. лв., като намаляват с 2.5% спрямо предходната година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Други“ – 45.9%, следван от „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 42.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през декември 2023 година

През декември 2023 г. в област Перник са функционирали 10 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 221 стаи и 441 легла в тях. В сравнение с декември 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода и на леглата в тях намалява съответно с 16.7 и 12.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2023 г. е 3 060. Българските граждани са реализирали 2 512 нощувки, а чуждите – 548.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2023 г. е 1 714. Българските граждани, нощували в местата за настаняване в област Перник през декември 2023 г. са 1 479 и са реализирали средно по 1.7 нощувки. Чуждите граждани са 235 и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през декември 2023 г. е 22.4%, като спрямо декември 2022 г. се увеличава с 1.6 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2023 г. достигат 189.8 хил. лв., като от български граждани те са 146.0 хил. лв., а от чужди – 43.8 хил. лева.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 8. Спрямо третото тримесечие на 2023 г. сградите са с 1 повече, а жилищата в тях са с 41 по-малко.

Според конструкцията новопостроените жилищни сгради са със стоманобетонна – 75.0% и други – 25.0%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2023 г. са 27.2 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2023 година

През декември 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 60 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Благоевград през 2022 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2022 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Благоевград са 1 266.2 млн. лв., или със 74.9% повече в сравнение с 2021 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 228.3 млн. лв., като при нежилищните и жилищните сгради е отчетено увеличение съответно със 74.5% и 9.8% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 37.9 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 64.4%, а на жилищни сгради 35.6%.

През 2022 г. приходите от сградно строителство в област Благоевград са 272.1 млн. лв., като нарастват с 37.3% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 40.5%, а от строителство на нежилищни сгради – 59.5% от общите приходи от сградно строителство.

В област Благоевград приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции се увеличават с 89.1% спрямо 2021 г. и достигат 994.1 млн. лева. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 60.9%, следван от „Други“ – 31.3%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Благоевград към 31.12.2022 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2022 г. възлизат на 502.8 млн. евро по текущи цени, което е с 0.9% по-малко в сравнение с 2021 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.7% и съответно 2.8% от ПЧИ в рамките на Югозападен район.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 211.3 млн. евро, или с 5.0% по-малко в сравнение с предходната година. В предприятията от сектор Идустрия в областта са инвестирани 164.0 млн. евро, което е със 7.0% повече в сравнение с 2021 година.

И през 2022 г. с най-голям размер на ПЧИ е община Петрич – 222.4 млн. евро, или 44.2% от общия обем. Спрямо 2021 г. относителният дял на инвестициите в община Петрич спрямо общия размер за областта се запазва същият.