НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на юни 2022 г. намаляват с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 39.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение има в икономическите дейности:  „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Операции с недвижими имоти“.

Образование в област Плевен през учебната 2021/2022 година

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2021/2022 година в детски градини са записани 6 625 деца, или с 1.2% по-малко в сравнение с предходната година.

• В началното образование (I – IV клас) се обучават 7.5 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.7 хиляди.

• Завършилите средно образование през 2021 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 647 и 801 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната  2021/2022 година са  3 233.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 г. е 165, с 1 026 новопостроени жилища в тях. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 27 повече, или с 19.6%, а жилищата в тях намаляват с 334, или с 24.6% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 98.8%, с панелна – 0.6% и с друга – 0.6%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 165 сгради с 1 026 жилища, Пловдив – 163 сгради с 533 жилища, и Бургас – 138 сгради с 472 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две и три стаи (80.9%), следват тези с  четири стаи (11.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 2.3%.

Баланс на територията на област Варна към 31.12.2021 година

Към 31 декември 2021 г. територията на област Варна, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта на страната, е 3 818.67 кв. километра. Тя нарежда областта на 12-о място с 3.4% от територията на страната. В състава на областта най-голяма по територия е община Провадия с 517.46 кв. км, или 13.55%, а най-малка – община Белослав с 59.90 кв. км, или 1.57%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Кърджали са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 129, а на леглата – 2 264. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 19.7%, а леглата в тях – с 12.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2022 г. е 16 690 и намалява с 11.5% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява със 7.5%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 19.1%.

През юли 2022 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 36.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 63.7% и 68.9%. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 34.5%, следвани от Румъния – 15.9%, Гърция – 9.7% и Сърбия – 5.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Враца през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Враца са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 649, а на леглата – 1 216. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 41.7%, като при броят на стаите увеличението е с 27%, а на леглата в тях – с 33.8%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2022 година в област Видин

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в област Видин към края на юни 2022 г. се увеличават с 2.7% спрямо
края на март 2022 г., като достигат до 16.1 хиляди.
Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор се
увеличават с 5.6% (до 6.9 хил.), а в частния сектор увеличението е с 0.6% (до 9.2 хиляди).
В края на юни 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Видин
са с 3.5% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор
увеличението е с 3.5%., а в частния сектор увеличението е с 3.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 293, а на леглата – 591. Общият брой на нощувките, регистрирани през юли 2022 г. е 4 020, или със 24.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 2.0%, а при тези от български граждани има ръст от 31.4%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ловеч към 31.12. 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Ловеч функционират 8 заведения за болнична помощ с 1 011 легла, като всички са болници (табл. 1).

            Заведенията за извънболнична помощ са 36 без легла, а другите лечебни и здравни заведения са 2 без легла.

            Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за  кожно-венерически заболявания, центровете за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2020 г. броя на болниците в област Ловеч не се променя, а броя на леглата се увеличава с 8, или с 0.8%. Съгласно закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Добрич са функционирали 180 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.5 хил., а на леглата – 28.7 хиляди. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 20.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 29.1%.