Дейност на местата за настаняване в област Бургас през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Бургас са функционирали 111 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 48.5 хил., от които 27.5 хил. са мъже, а 20.9 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 1.8%.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Перник през 2019 г.

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 г. показват, че 68.8% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 75.1%, като е отбелязан ръст от 1.1 процентни пункта спрямо предходната година. За десетгодишен период използването на ИКТ в област Перник става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил над четири пъти.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2019 г. област Перник се нарежда на 19-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Русе – 84.4% и София-столица – 83.0%, а най-малък в област Ямбол – 53.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през третото тримесечие на 2018 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради с 19 жилища в тях и с 2 279 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 18 други сгради с 4 437 кв. м РЗП.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Враца през 2018 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2019 г. 75.1% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.0 процентни пункта спрямо предходната година.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Сливен през 2019 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2019 г. показват, че 77.2% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 75.1%, като за областта е отбелязан ръст от 2.0 процентни пункта спрямо предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Бургас през 2019 година

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2019 г. показват, че 77.7% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Варна са функционирали 186 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.7 хил., а на леглата – 25.9 хиляди. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.6%, а броят на леглата в тях – с 15.8%.

Годишна статистика на заетостта в област Шумен през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен е 42.5 хил. души, което представлява 1.8% от общо наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите в областта се увеличава с 0.7%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Добивна промишленост” и „Професионални дейности и научни изследвания“. Намаление се наблюдава в осем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Култура, спорт и развлечения“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.