Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Варна към 31.12.2020 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Варна към 31.12.2020 г. възлизат на 1 487.9 млн. евро по текущи цени. През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 770.4 млн. евро. Следват сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 258.5 млн. евро, отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 239.3 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ – 114.9 млн. евро.

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в област Перник към 31.12.2020 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2020 г. възлизат на 224.3 млн. евро по текущи цени, което е с 19.9% повече в сравнение с 2019 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.8% и съответно 1.4% от ПЧИ в рамките на Югозападен район.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 136.1 млн. евро, или с 25.0% повече в сравнение с предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 83.1 млн. евро, което е с 8.0% повече в сравнение с 2019 година. И през 2020 г. с най-голям размер на ПЧИ е община Перник – 190.3 млн. евро, или 84.9% от общия обем. Спрямо 2019 г. относителният дял на инвестициите в община Перник спрямо общия размер за областта нараства с 2.0 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване през ноември 2021 г. в област Шумен

През ноември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 61 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 616, а на леглата – 1 273. В сравнение с ноември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 32.6%, а броят на леглата в тях – с 10.9%.

Дейност на местата за настаняване през ноември 2021 г. в област Търговище

През ноември 2021 г. в област Търговище са функционирали 10 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 234, а на леглата – 455. Общият брой на нощувките, регистрирани през ноември 2021 г. е 2 058.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Бургас през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2020 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Бургас, са 28 981, или с 6.4% по-малко в сравнение с 2019 година.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 34 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.4 хил., а на леглата – 3.3 хиляди. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г., е 7.5 хиляди. Българските граждани са реализирали 5.9 хил. нощувки, а чуждите – 1.6 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 120 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.5 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с ноември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличават с 1.7%, докато леглата в тях се увеличават с 10.0%.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2021 г. в област Благоевград

 Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 80.6% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 83.5%.

 За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Благоевград с достъп до интернет се е увеличил с 25.7 процентни пункта.

 По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област Благоевград се нарежда на 16-то място в страната. Най-висок е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91.1%, а най-нисък в област Враца – 67.9%.

През 2021 г. 74.3% от лицата в област Благоевград на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място.

Чуждестранни преки инвестиции в област Шумен към 31.12.2020 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2020 г. в област Шумен възлизат на 118.0 млн. евро, като се наблюдава ръст от 3.2% в сравнение с 2019 година. През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 98.4 млн. евро, или с 2.0% повече спрямо предходната година. В секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) чуждестранните инвестиции са в размер на 5.5 млн. евро.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Варна през 2021 година

Резултатите от проведеното през 2021 г. изследване за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 91.1% от домакинствата в област Варна имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 13.6 процентни пункта спрямо предходната година. Областта е на първо място в страната по този показател, следвана от област София (столица) с 90.3%, при 83.5% средна стойност за страната. За периода 2012 – 2021 г. се наблюдава ръст от 39.8 процентни пункта на домакинствата в областта с достъп до глобалната мрежа.