Вътрешна и външна миграция в област Бургас през 2019 година

През 2019 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 128 179 лица, от който 45.6% са мъже и 54.4% – жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 19 969 (15.6%). Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София – 11.1%, Благоевград – 7.2%, и Пловдив – 5.5%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Ямбол през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Ямбол, изчислена за периода 2017 – 2019 г. е 73.8 години, като спрямо предходния период ( 2016 – 2018 г.) не се променя. Средната продължителност на живота в областта е с 1.1 години по-ниска от средната за страната – 74.9 години.

Индикатори за бедност и социално включване в област Шумен през 2019 година

През 2019 г., линията на бедност в област Шумен е 345.92 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 413.04 лв. за страната. При този размер на линията, под прага на бедност са били 39.8 хил. лица, или 23.1% от населението в областта, при 22.6% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Сливен – 30.1%, Кюстендил – 28.8%, Враца – 27.7%, и Ямбол – 27.4%.

Стартиране на наблюдение по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт ще проведе анкетно статистическо изследване сред домакинствата.

Изследването се провежда в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основни права.

Излъчената извадка за област Варна е от 888 домакинства, разпределени в 148 гнезда.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през март 2020 година

През март 2020 г. в област Добрич са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с март 2020 г. общият брой на местата за настаняване, стаите и леглата в тях намаляват съответно с 27.7, 28.1 и 28.3%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Бургас през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2017 – 2019 г. е 75.2 години, като спрямо предходния период (2016 – 2018 г.) тя остава непроменена. Средната продължителност на живота в областта е с 0.3 години по-висока от средната за страната – 74.9 години.

Образование в област Благоевград през учебната 2019/2020 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Благоевград показват, че:

  • През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 10 678 деца, или с 1.8% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2019 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 1 320 и 1 103 ученици.
  • През учебната 2019/2020 година общият брой на студентите, записани в образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“,  „бакалавър” и „магистър“ е 8 970.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 153 жилищни сгради с 680 жилища в тях и 91 023 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради с 25 645 кв. м РЗП.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 171.0 хил., от които 95.6 хил. са мъже и 75.4 хил. – жени. Коефициентът на заетост в областта е 49.8% (при 52.4% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. намалява с 2.5 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 58.4%, а при жените – 41.9%.

Анонс: Статистика на доходите и условията на живот в област Варна

В периода април – юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2020”.

579 избрани домакинства на територията на област Варна ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, който се попълва за членовете на домакинството на 16 и повече години. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.