Демографски процеси в област Смолян през 2020 година

Демографската картина на област Смолян през 2020 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, нараства броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, намалява броят на изселените и се увеличава броят заселените. Намалява броят на сключените граждански бракове. Нараства броят на бракоразводите.

Към 31 декември 2020 г. населението на област Смолян е 101 887 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2019 г. населението на областта е намаляло с 1 645 души, или с 1.6%.

Мъжете са 48 940 (48.0%), а жените – 52 947 (52.0%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 082 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 788, или 25.3% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.6 процентни пункта, а спрямо 2010 г. увеличението е със 8.1 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.5%, а на мъжете – 20.8%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (38.8%), Чепеларе (29.0%), Девин (27.4%) и Неделино (26.8%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 20.5%, Рудозем – 21.4% и Мадан – 23.0%.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 11 710, или 11.5% от общия брой на населението. Спрямо 2019 г. този показател не е променен.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в общините Рудозем – 14.4%, Мадан – 12.3%, Смолян и Доспат- 12.0% от населението на общината. Най-нисък е този дял в община Баните – 5.8%.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Различни икономически и социални събития и тенденции водят до промяна в демографското поведение на населението както в страната, така и в област Велико Търново.

Текущата демографска ситуация в областта през 2020 година:

Население и демографски процеси в област Добрич през 2020 година (окончателни данни)

Към 31 декември 2020 г. населението на област Добрич е 170 298 души, което представлява 2.5% от населението на България (6 916 548 души) и нарежда областта на 15-о място по брой на населението непосредствено след област Шумен (171 781 души) и преди област Кърджали (160 781 души). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 511 души, или с 0.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 110 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.5 хил., а на леглата – 7.3 хиляди. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 20.9%, а на леглата в тях – с 38.9%.

Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Сливен през 2020 година

През 2020 г. в област Сливен са родени 2 171 деца, от които живородените са 2 144 или 98.8%. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 147 деца, или с 6.4%. От всички живородени през 2020 г. 1 084 са момчета, а 1 060 са момичета. Брачните раждания са 577, а извънбрачните са 1 594 или 73.4% от всички родени.

Население и демографски процеси в област Кюстендил през 2020 година

Текущата демографска ситуация в областта през 2020 г. се характеризира с:

 • Продължаващо намаляване и застаряване на населението;
 • Намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на раждаемост, който остава под средния за страната;
 • Продължава да намалява броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в областта;
 • Нараства относителен дял на извънбрачните раждания;
 • Увеличава се коефициентът на обща смъртност, който е над средния за страната.
 • През 2020 г. областта е сред областите в страната с най-висока обща смъртност.
 • Намалява детската смъртност;
 • Броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите намаляват;
 • Положителен механичен прираст в областта.
 • Всички общини в областта имат отрицателен естествен прираст.

Население и демографски процеси в област Перник през 2020 година

Текуща демографска ситуация в областта през 2020 година:

 • Населението на областта се увеличава.
 • Намалява абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост.
 • Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност.
 • Намалява детската смъртност.
 • Намалява броят на сключените граждански бракове.
 • Увеличава се броят на бракоразводите.

Брой и структури на населението

           Към 31 декември 2020 г. населението на област Перник е 120 426 души, което е 1.7% от цялото население на страната. В сравнение с 2019 г. населението на областта се увеличава с 1 236 души, или с 1.0%.

           Мъжете са 58 550 (48.6%), а жените – 61 876 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат

 1 057 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 51 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВРАЦАПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Брой и структура на населението
В резултат на демографските и емиграционните процеси в края на 2020 г. изчисленото
постоянно население на област Враца е 157 637 души или 2.3% от населението на страната. В
сравнение с предходната година то намалява с 1 833 души, или с 1.1%.

ТСБ-Югоизток, ОСИ-Сливен започна статистическо проучване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата на територията на областта

В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Сливен, Нова Загора, Кермен и Твърдица, както и в селата: Ябланово, Струпец, Злати войвода, Крушаре, Сборище и Стоил войвода.

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2020 година

През 2020 г. в област Стара Загора са регистрирани 2 792 родени деца, като от тях 2 773 (99.3%) са живородени.                                                                                                                                                                                 Броят на умрелите лица през 2020 г. в област Стара Загора е 5 935 души, а коефициентът на обща смъртност – 19.0‰.