Основни данни за културата в област Ямбол през 2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през първото тримесечие на 2023 година

През първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 158.0 хил., от които 88.9 хил. са мъже и 69.1 хил. – жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през първото тримесечие на 2023 година

През първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 213.9 хил., от които 114.8 хил. са мъже, а 99.1 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се увеличава с 0.4%.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2023 г. е 58.5% (при 53.1% за страната), съответно 66.3% за мъжете и 51.6% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 0.3 процентни пункта, като при жените увеличението е с един процентен пункт, докато при мъжете има намаление с 0.3 процентни пункта.

Териториално разпределение на населението в област Шумен към 31.12.2022 година

В съответствие с административно-териториалното устройство към 31.12.2022 г. Република България е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Област Шумен е разположена в Североизточния район, който включва и областите Варна, Добрич и Търговище. В него живеят 823 884 души, или 12.8% от населението на страната.

Към 31.12.2022 г. област Шумен е разделена административно-териториално на 10 общини, в които има обособени 129 кметства. Броят на населените места в областта е 151, от които осем са градове, а 143 – села. Към 31.12.2022 г. територията на област Шумен е 3 393 кв. км.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на март 2023 г. се увеличава с 0.9 хил, или с 2.5%, спрямо края на декември 2022 г., като достигат 36.9 хиляди.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. нарастват с 0.2 % спрямо края на декември 2022 г., и са 65.1 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономи­чес­ките дейности „Административни и спома­га­телни дейности” и „Операции с недвижими имоти” – съответно 11.2% и 8.5%, а най-голямо нама­ле­ние – в икономи­чес­ките дейности „Производство и разпределение на електри­чес­ка и

Брачност и бракоразводност на населението в област Враца през 2022 година

През 2022 г. в област Враца са регистрирани 390 юридически брака – с 52 по-малко спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 57.4% (224) са сред населението в градовете. Най-много от сключените бракове са на територията на община Враца – 149, следвана от община Козлодуй – 66, а най-малко са в общините Роман (8) и  Борован – 5.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Варна през първото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през първото тримесечие на 2023 г. е 135, а новопостроените жилища в тях са 672. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. сградите са с една повече, или с 0.7%, а жилищата в тях се увеличават със 72, или с 12.0%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 88.2%, с тухлена – 11.1%, а с друга – 0.7%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Шумен през 2022 година

Оценка на бедността

През 2022 г. линията на бедност в област Шумен е 444.75 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 525.92 лв. за страната. При този размер на линията под прага на бедност са били 12.9% от населението в областта, при 22.9% за страната. С най-висок относителен дял на бедните сред 28-те области в страната са областите Стара Загора – 33.9%, Добрич – 27.0%, Ловеч – 26.8%, и Перник –  25.5%.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 11.4%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.3 процентни пункта.

Основни данни за културата в област Добрич през 2022 година

1. Музеи

Към 31.12.2022 г. в страната действат 186 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, а в област Добрич функционират 6 самостоятелни музея.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни  богатство и формират музеен фонд, който се състои от 252 хил. фондови единици. През 2022 г. броят на културните ценности нараства с 0.1% в сравнение с 2021 година. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2022 г. техният брой е 4 815. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите от област Добрич е 13 680 квадратни метра.