Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2020 година

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 37 жилища в тях и с 5 214 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 24 други сгради с 10 786 кв. м РЗП.

Цени на земеделска земя и арендата в селското стопанство в област Плевен през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Плевен достига 997 лева/дка. В сравнение с 2018 г. средната цена на сделките с ниви в областта се увеличава със 7.1% ( фиг.1.).

Спрямо средната стойност за страната (1 053 лв./дка) през 2019 г. средната цена на нивите в област Плевен е по-ниска с 5.3 %. Спрямо предходната година през 2019 г. увеличение се отчита и на постоянно затревените площи – с 31.0%.

По този показател областта се нарежда на второ място в Северозападния район.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юни 2020 година

През юни 2020 г. в областта са функционирали 197 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.1 хил., а на леглата – 10.0 хиляди. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.3%, а леглата в тях – с 2.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 37.7 хил., или с 66.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 35.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 2.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 49.5% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 33.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 40.0% от нощувките на чужденци и 28.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 10.5 и 38.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 86 жилищни сгради с 340 жилища в тях и 37 405 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 37 други сгради с 22 738 кв. м РЗП.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Варна през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 145 жилищни сгради с 913 жилища в тях и 166 719 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 822 кв. м РЗП и на 34 други сгради с 23 148 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Шумен през 2019 година

През 2019 г. в област Шумен са приключили делата за 755 извършени престъпления. Делата за 257 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 326 престъпления – с условно осъждане, за 9 престъпления – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, а за 159 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2018 г. броят на делата за извършени престъпления намалява с 12.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 244 жилищни сгради с 1 109 жилища в тях и със 127 861 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради с 12 465 кв. м РЗП и на 93 други сгради с 61 116 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 21.4%, жилищата в тях – с 58.2%, а общата им застроена площ – с 48.7%. Броят на разрешителните за строеж на административни сгради бележи увеличение с 55.6%, но тяхната РЗП намалява с 15.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад със 7.9%, но тяхната РЗП нараства с 24.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват със 7.2%, жилищата в тях – с 13.3%, а разгънатата им застроена площ – с 14.7%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради нараства почти два пъти, а тяхната РЗП – с 28.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 25.6%, а тяхната РЗП – с 32.2%.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

През 2019 г. в област Габрово са приключили делата за 605 извършени престъпления. От тях 197 са завършили с ефективно осъждане, 313 – с условно осъждане, 11 – с оправдаване, 4 – с прекратяване, а 80 – с освобождаване от наказание.

С ефективни и условни присъди са приключили делата  за 510 извършени престъпления, което е със 6.9 % по-малко в сравнение с 2018 година.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. в съдилищата на територията на област Русе с осъдителна присъда са приключили делата за 793 извършени престъпления. В сравнение с 2018 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане се увеличава с 25.7%. 755 от наказаните престъпления са извършени от едно лице, 30 – от две лица, а 8 – от три и повече лица.

През 2019 г. в област Русе броят на обвиняемите лица е 842, или с 12.3% повече от предходната година. Те представляват 2.9% от общия брой на обвиняемите лица за страната при относителен дял за 2018 г. 2.5%. С ефективни осъдителни присъди са 252 лица, а условно осъдените са 446. Оправдани са 16 обвиняеми, 124 лица са освободени от наказание, а на 4 лица делата са прекратени. В сравнение с 2018 г. броят на лицата с ефективни присъди се увеличава с 25, а този на условно осъдените – с 95.

Издателска дейност в Софийска област през 2019 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2019 г. в Софийска област са издадени 24 книги с тираж 5 хил. бр. и 3 брошури с тираж 2 хил. бр.. В сравнение с предходната година тиражът на издадените книги е с 50.0% по-малък при 42.9% по-малко издадени заглавия. За последните 5 години най-много заглавия на книги и брошури са издадени през 2018 година (фиг. 1).