Население и демографски процеси в област Ямбол през 2023 година

Най-големият град в областта е областният център гр. Ямбол, който е с население 59 755 души, а най-малък е гр. Болярово – 990 души.

Статистика на околната среда в област Ловеч през 2022 година

  1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

Наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение за област Ловеч в края на 2022 г.  се оценява на 185.0 млн. лева. Спрямо 2021 г. има увеличение от 1.7% (181.9 млн. лева).

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2024 г. се увеличават с 0.8 хил. или с 2.3% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 35.4 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 1.1% (до 11.1 хил.), а в частния сектор – с 2.8% (до 24.2 хиляди).

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Демографска ситуация в област Русе през 2023 година:

  • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
  • Увеличава се броят на живородените деца;
  • Намалява броят на умрелите лица;
  • Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните в област Търговище през 2023 година

През 2023 г. в област Търговище на отчет в ДПС са водени 182 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС от областта лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 87.4%;
  • малолетни (8 – 13 години) – 12.6%;
  • момчета – 156 (85.7%);
  • момичета – 26 (14.3%);
  • учащи – 147 лица (80.8%).

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2024 г. са 25.3 хиляди. Спрямо края на месец декември 2023 г. наетите лица се увеличават с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година е отчетено намаление с 0.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2024 г. в обществения сектор са 8.6 хиляди, а в частния – 16.6 хиляди. Спрямо края на месец декември 2023 г. наетите лица в обществения и в частния сектор се увеличават съответно с 0.8% и 0.3%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.8%, а частния сектор намаляват с 2.2%.

(още…)

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

През първото тримесечие на 2024 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради със 139 жилища в тях и 12 471 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 34 други сгради с 8 032 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради не се променя, но се увеличават жилищата в тях – над три пъти и разгънатата им застроена площ – над два пъти. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се регистрира намаление на броя им – с 32.0%, докато общата им застроена площ е с 22.2% повече.

(още…)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през първото тримесечие на 2024 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и броят на новопостроените жилища в тях в област Ямбол през първото тримесечие на 2024 г. е 9.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през март 2024 година

През март 2024 г. в област Бургас са функционирали 81 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 3.1 хил. стаи и 6.6 хил. легла в тях.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през първото тримесечие на 2024 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 1 030, или с 2.1% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 49.0 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 25.5 и 17.7%.

В края на март 2024 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с  86, или с 0.2% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за януари 2024 г. е 1 492 лв., за февруари – 1 500 лв., и за март – 1 554 лева.