ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

През декември 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 52 места за настаняване с общ капацитет 2 106 легла, от които 23 хотели с 1 120 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2019 г., е 11 935, като от тях 9 078 са от български граждани, а 2 857 – от чужденци. Спрямо декември 2018 г. нощувките бележат увеличение със 7.4%, като при гостите от страната увеличението е с 8.4%, а при чуждестранните туристи – с 4.5%. През декември 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 69.3% от всички нощувки на български граждани и 34.2% от тези на чужденци.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Враца

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца към края на декември 2019 г. се увеличават с 0.3% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 36.3 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Други дейности” с 16.6%, и „Операции с недвижими имоти” с 11.9%. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:  „Професионални дейности и научни изследвания” с 10.2%, и „Селско, горско и рибно стопанство” със 7.9%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2019 г. намаляват с 8.1% спрямо края на септември 2019 г., като достигат до 109.1 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2019 г. са 27.9 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица намаляват с 0.1%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 6.5%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 11, a новопостроените жилища са 106. Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. сградите са с 4 повече, а жилищата в тях се увеличават с 49.

Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2019 г. намаляват с 5.5 хил., или с 3.5% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 149.9 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 30.1%, „Операции с недвижими имоти“ – с 12.1% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 8.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 1.4% е регистрирано в дейност „Култура, спорт и развлечения“.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. се увеличават с 0.7 хил., или с 0.3% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 221.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – със 7.5%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.2% и „Други дейности“ – с 3.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.9%, „Добивна промишленост“ – с 3.3%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 2.8%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.7%.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 9.8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 9.2% и „Операции с недвижими имоти“- с 8.6%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. нарастват със 168, или с 0.3% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 51.3 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.4% и „Образование“ с 8.9%.

В края на декември 2019 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват със 187, или с 0.4% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2019 г. е 936 лв., за ноември – 914 лв. и за декември – 971 лева.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 година в област Монтана

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Монтана към края на декември 2019 г. намаляват с 2.7% спрямо края на септември 2019 г., като достигат до 27.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.5% (до 9.6 хил.), а в частния сектор намаляват с 3.4% (до 17.7 хиляди).

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 14 жилищни сгради с 81 жилища в тях и с 8 213 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 37 други сгради с 19 481 кв. м РЗП.