Дейност на местата за настаняване в област Смолян през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Смолян са функционирали 191 места за настаняване с 10 и повече легла, от които 81 са хотели и 110 – други места за краткосрочно настаняване (туристически и вилни селища, хижи, частни квартири и апартаменти, почивни станции, ваканционни бунгала, къщи за гости и др. места за краткосрочно настаняване). Броят на стаите в тях е 4 233, а на леглата – 9 166. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 0.5%, а леглата в тях – с 3.5%. Спрямо февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.5%, а леглата в тях – с 4.3%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 135 877, като 102 160 (75.2%) от тях са от български граждани, а 33 717 (24.8%) – от чужди граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, през февруари 2024 г. реализираните нощувки намаляват с 1.1%, а в сравнение с предходния месец – нарастват с 32.1%. През февруари 2024 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 54.2% от нощувките на чужди граждани и 41.8% – на български. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 40.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.6% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.7 и 19.6%.

Статистика на околната среда в област Добрич през 2022 година

  1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

Наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение по отчетна стойност в края на 2022 г. за област Добрич се оценява на 260.6 млн. лева. Спрямо 2021 г. има увеличение от 97.0% (128.3 млн. лева).

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Стара Загора са функционирали 57 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2024 година

През месец февруари 2024 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Варна са функционирали 131 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 5.0 хил. стаи и 10.9 хил. легла в тях. В сравнение с февруари 2023 г. местата за настаняване се увеличават с 6.5%, а броят на леглата в тях – с 9.3%.

Общият брой на нощувките в областта е 60.1 хил., или със 17.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 32.0 хил. нощувки, а чуждите – 28.1 хиляди.

Дейност на местата за настаняване през февруари 2024 г. в област Шумен

През февруари 2024 г. в област Шумен са функционирали 64 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 695, а на леглата – 1 426. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.9%, а броят на леглата в тях – с 1.6%.

През месец февруари 2024 г. категоризирани места за настаняване с 10 или повече легла са функционирали в шест от десетте общини в област Шумен.

Статистика на околната среда в област Благоевград през 2022 година

  1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

В края на 2022 г. за област Благоевград общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 324.2 млн. лв., при 318.4 млн. лв. през 2021 година.

  • Битови отпадъци

В област Благоевград образуваните битови отпадъци  през 2022 г., са 115.1 хил. т. или с 6.7% повече спрямо 2021 година. Предадените за директно депониране битови отпадъци се увеличават от 63.4 хил. т. през 2021 г. на 77.3 хил. т. през 2022 година. Регистрира се намаление на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране от 37.5 хил. т. (2021 г.) на 32.7 хил. т. (2022 г.).

Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания. Общият брой на депата и инсталациите за третиране на битови отпадъци в експлоатация за страната за 2022 г. е 71, като част от тях са съоръжения от регионалните системи за управление на битовите отпадъци. В област Благоевград през 2022 г. са регистрирани 5 инсталации за третиране на битови отпадъци с обща заета площ от 109 дка.

Относителният дял на населението, обхванато от системи за организирано сметоизвозване през 2022 г. е 99.9% от общото население на областта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Благоевград през 2023 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

  • През 2023 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Благоевград са 136.7 хил., или 74.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) през 2023 г. се увеличава с 0.6 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица e 131.4 хил., от които 68.2 хил., или 51.9% са мъже и 63.3 хил., или 48.2% са жени. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.5% (57.8% за мъжете и 49.6% за жените).
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 128.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.0% (71.6% за мъжете и 68.5% за жените). В сравнение с 2022 г. коефициентът намалява с 0.1 процентни пункта.
  • Броят на заетите лица на възраст от 15 64 навършени години с висше образование е 29.3 хил., със средно – 85.2 хил. и с основно и по-ниско образование – 13.6 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 15 64 навършени години при лицата с висше образование е 88.9%, за лицата със средно образование – 77.7% и за лицата с основно и по-ниско образование – 33.8%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2023 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

• През 2023 г. Икономически активните лица в област Перник на възраст 15 – 64 навършени години са 52.9 хил., или 77.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 0.1 процентни пункта.

• Общият брой на заетите лица e 49.0 хил., от които 22.8 хил., или 46.5% са мъже и 26.2 хил., или 53.5% са жени. Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени години е 50.6% (49.9% за мъжете и 51.3 за жените).

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.8%, съответно 62.5% за мъжете и 73.1% за жените. В сравнение с 2022 г. коефициентът се понижава с 1.3 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Хасково са функционирали 92 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 792, а на леглата – 3 280. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 48.4%, а леглата в тях се увеличават – с 28.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2024 г. е 17 505, или с 28.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.