Образованието в област Шумен през учебната 2021/2022 година

Към 1.12.2021 г. учебни занятия в област Шумен се водят в 55 общообразователни училища. В сравнение с предходната година броят им намалява с 1 училище. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 20 ученици. Учащите във всички видове общообразователни училища в област Шумен са 13 241, като жените са 6 597, или 49.8%.

Население и демографски процеси в област Търговище през 2021 година

Към 31 декември 2021 г. населението на област Търговище е 108 117 души, което представлява 1.6% от населението на България и нарежда областта на 23-о място по брой на населението след област Кюстендил (113.4 хил. души) и преди област Разград (107.8 хил. души). В сравнение с 2020 г. населението на областта през 2021 г. намалява с 1 910 души, или с 1.7%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Добрич през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2022 г. намаляват с 0.1 хил. или с 0.2% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 35.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в обществения сектор нараства с 0.9% (до 10.3 хил.), а в частния сектор намалението е с 0.7% (до 24.9 хиляди).

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

По предварителни данни към края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 63.2 хиляди. Спрямо края на декември 2021 г. наетите лица се увеличават с 1.4%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2021 г.) броят им е почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.9 хил. души, а в частния сектор – 49.4 хил., или 78.1% от всички наети лица в областта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2022 г. намаляват с 0.6 хил., или с 2.0% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 30.9 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор бележат намаление с 0.6% (до 9.4 хиляди), а в частния сектор – с 2.6% и достигат до 21.5 хиляди.

В края на март 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 2.7%. В сравнение с края на март 2021 г. наетите в обществения сектор нарастват с 2.1% (или с 0.2 хил.), докато в частния сектор намаляват с 4.7% (или с 1.1 хил.).

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за областта намалява с 15.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 1 022 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 385 лв., а за частния – 930 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали намалява с 10.5% в сравнение със същия период на предходната година.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2021 г. по данни от текущата демографска статистика населението на област Габрово е 103404 души, което представлява 1.5% от населението на страната и 13.8% от населението на район Северен централен. В сравнение с 2020 г. населението на областта намалява с 2384 души, или с 2.3%.

Дейност на местата за настаняване през март 2022 г. в област Шумен

През март 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в област Шумен са функционирали 61 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 608, а на леглата – 1 301. В сравнение с март 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.2%, а броят на леглата в тях намалява с 0.2%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2022 г. намаляват с 0.8 хил., или с 0.3% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 221.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Административни и спомагателни дейности“ – с 13.9%, „Образование“ – с 1.6% и „Преработваща промишленост“ – с 1.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 16.4%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 9.4% и „Добивна промишленост“ – с 8.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.9% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.9%.

В края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 15.2%, „Други дейности“ – с 11.8% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.3%.

Демографски процеси в област Смолян през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на област Смолян в края на 2021 г. е 99 318 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 2 569 души, или с 2.5% (при 1.1% за страната). Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на област Смолян към 7 септември 2021 г. е 95 536 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на получените резултати от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през март 2022 година

През март 2022 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 64 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.