Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юни 2020 година

През юни 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 374 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2019 година в област Добрич

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област Добрич функционират 7 заведения за болнична помощ със 755 легла, от които 6 болници с 665 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 37 с 30 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 4 с 30 легла.

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юни 2020 година

През юни 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 228 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 12.9 хил., а на леглата – 28.7 хиляди. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 41.4%, а на леглата в тях – с 56.2%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 5.6 хил., или с 2.5% спрямо края на март 2020 г., като достигат 214.6 хиляди. По икономически дейности спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Строителство“ – с 6.5%, „Други дейности“ – с 3.6% и „Образование“ – с 3.5%. Увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“ и „Култура, спорт и развлечения“. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.6%.

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 4.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 19.4%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 14.9% и „Добивна промишленост“ – с 8.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 7 жилищни сгради с 8 жилища в тях и 1 961 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 33 други сгради с 9 277 кв. м РЗП.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през второто тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2020 г. е 96, а новопостроените жилища в тях са 475.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през второто тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2020 г. е 20 и спрямо съответното тримесечие на 2019 г. намалява с 4.8%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през второто тримесечие на 2020 г. в област Шумен

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 22 жилищни сгради с 37 жилища в тях и 5 160 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 46 други сгради с 20 459 кв. м РЗП.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 56 жилищни сгради със 188 жилища в тях и 24 517 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 100 други сгради с 29 173 кв. м РЗП.

Издателска дейност в област Благоевград през 2019 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2019 г. в област Благоевград са издадени 88 книги с тираж 18 хил. бр. и 3 брошури с тираж 510 броя.