Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Търговище през 2020 година

През 2020 г. на територията на област Търговище са регистрирани 56 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), вследствие на които са загинали 10 души и са ранени 58 лица. В сравнение с 2019 г. броят на ПТП с пострадали нараства с 1.8%. Спрямо предходната година при ПТП с наличие на материални щети и пострадали се наблюдава  намаление с 1.0%. Област Търговище е на двадесет и второ място по брой тежки ПТП в страната.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Добрич през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия животобщо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 73.0 години, като спрямо предходния период 2017 – 2019 г. тя намалява с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.6 години по-ниска от средната за страната – 74.6 години. Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Издадени разрешителни за стоеж на нови сгради в област Благоевград през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 97 жилищни сгради с 264 жилища в тях и 39 146 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 77 други сгради с 26 900 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 10.2%, жилищата в тях – с 50.9%, a съответната им РЗП – с 49.3%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 22.2%, докато разгънатата им застроена площ бележи спад с 12.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 16.9%, броят на жилищата в тях – с 82.1%, а разгънатата им застроена площ – с 63.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради нараства с 45.3%, както и разгънатата им застроена площ – с 6.1%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Варна през 2020 година

През 2020 г. в област Варна са регистрирани 2 128 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 21.1%. През годината са настъпили 569 броя тежки произшествия, при които леко ранени са 560 души, тежко ранени са 142, а загинали – 29 души. Спрямо предходната година е регистриран спад при тежките ПТП от 14.7%. Леко ранените лица намаляват с 13.3%, тежко ранените с 35.2%, а загиналите с 37.0%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област Варна заема трето място в страната.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2021 г. са 57 479. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2021 г. обхваща 5.9% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2021 г. е 1 473 лв., за май – 1 413 лв. и за юни – 1 350 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 412 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 525 лв.).

Основни данни за културата в област София (столица) през 2020 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2020 г. на територията на София (столица) функционират 18 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2020 г. са 273 хил. и в сравнение с 2019 г. се намаляват с 68.5%, като 14.0% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в музеите – със 197 хил., или с 84.3%, в сравнение с предходната година.

Общият персонал на музеите в област София (столица) през 2020г. е 747 души и се намалява с 0.1% в сравнение с 2019 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 204 жилищни сгради с 294 жилища в тях и 39 002 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 74 други сгради с 35 704 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие са издадени с 63.2% повече разрешителни за строеж на жилищни сгради със 71.9% повече жилища и съответно с 44.9% по-голяма застроена площ. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства със 100.0%, а тяхната РЗП – със 128.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 80.5%, броят на жилищата в тях – със 143.0%, а общата им застроена площ – с 84.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 12.1% повече, но тяхната РЗП е със 17.1% по-малка.

Дейност на местата за настаняване в област Добрич през юли 2021 година

През юли 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Добрич са функционирали 150 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.3 хил., а на леглата – 22.2 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юли 2021 година

През юли 2021 г. в област Кърджали са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 993, а на леглата – 2 011.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2021 г. е 18 863. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 12 320, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 6 543.

През юли 2021 г. в местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 63.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 65.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 3 звезди) те са съответно 36.8 и 34.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 36.4%, следвани от Литва – 16.0%, Иран – 13.0% и Румъния – 12.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юли 2021 година

През юли 2021 г. в областта са функционирали 237 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.8 хил., а на леглата – 11.4 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 118.0 хил, като 95.9 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 22.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.7% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 34.3%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.9% от нощувките на чужденци и 32.6% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 14.4 и 33.1%.

Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през юли 2021 г. е 3.0. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Турция – 10.1%, Германия – 9.4%, Израел – 8.5%, Румъния – 7.2%, Франция – 7.1% и САЩ – 6.4% от всички пренощували чужденци в областта.