Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2018 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян са 5 233, или с 1.0% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял в областната икономика – 91.9% от всички предприятия, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.7%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.1%, а  големите предприятия (над 250 заети) – 0.3%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2018 г. е печалба в размер на 120 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 3 601, със загуба – 1 005, а с нулев финансов резултат – 627.

Нефинансовите предприятия в област Смолян са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 1 899 млн. лв., или с 5.5% повече в сравнение с предходната година. С най-голям относителен дял на нетни приходи от продажби е сектор „Преработваща промишленост” – 46.0% от общите нетни приходи за областта. Следват сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 20.5% и сектор „Добивна промишленост“ – 7.4%.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта през 2018 г. е 30 469. С най-висок относителен дял е сектор „Преработваща промишленост” – 40.0% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 15.8%.

В микропредприятията работят 31.0% от заетите в областта, в малките предприятия – 21.9%, в средните предприятия – 18.5%, а в големите предприятия – 28.6%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Кюстендил през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Кюстендил показват, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 29 019, което представлява 1.3% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите намаляват с 391 души или с 1.3%. Намаление на наетите лица е регистрирано в тринадесет икономически дейности – най-значимо в процентно изражение е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивна промишленост”. Увеличение се наблюдава в шест от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Строителство“ (6.5%), „Финансови и застрахователни дейности“ (5.2%) и „Транспорт, складиране и пощи” (4.2%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.0 и 12.6%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. областта заема 22 място сред 28-те области в страната. Най-голям е средногодишният брой на наетите в областите София (столица) – 751.1 хил. и Пловдив – 221.8 хил., а най-малък в областите Силистра – 21.0 хил. и Видин – 16.5 хиляди.

Чуждестранни преки инвестиции в област Стара Загора към 31.12.2018 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2018 г. възлизат на 929.3 млн. евро, което е с 2.6% повече в сравнение с 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 266, а на леглата – 483.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Перник през 2018 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 5 412 нефинансови предприятия от област Перник, или с 2.1% повече в сравнение с 2017 година.

Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 5 049 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 298, а на средните (от 50 до 249 заети) е 53. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 12.

Нетните приходи от продажби в област Перник достигат 2 773 млн. лв., като е отчетено увеличение с 11.4% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 56.3%, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“ съответно – 25.1 и 6.2%.

Произведената продукция в област Перник през 2018 г. възлиза на 2 118 млн. лв. по текущи цени, като е отчетен ръст от 14.9% спрямо 2017 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 63.2% от произведената продукция.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Стара Загора през 2018 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 15 013 нефинансови предприятия от област Стара Загора.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през ноември 2019 година

По данни на Националния статистически институт през ноември 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване през ноември 2019 г. в област Шумен

През ноември 2019 г. в област Шумен са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 615, а на леглата – 1 318. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.7%, а броят на леглата в тях – с 13.9%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Благоевград през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Благоевград сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 88 781, което представлява 3.8% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите намалява с 965 души или с 1.1%. Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значимо в „Добивна промишленост“ (25.5%) и „Преработваща промишленост“ (6.2%). Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Строителство“ (9.9%), „Хотелиерство и ресторантьорство“ (7.0%) и „Операции с недвижими имоти“ (4.6%).

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.2 и 11.9%.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. областта заема 6-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 751.1 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна през 2018 година

През 2018 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Варна са 1 301.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 2.8%.