Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 200.1 хил., от които 105.5 хил. са мъже и 94.7 хил. са жени.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2019 г. е 6, a новопостроените жилища са 31. Спрямо трето тримесечие на 2018 г. сградите са с 5 повече, а жилищата в тях се увеличават с 14.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Смолян през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Смолян през третото тримесечие на 2019 г. е 7, а новопостроените жилища в тях са 8. Спрямо третото тримесечие на 2018 г. сградите са с 6 повече, а жилищата в тях – със 7 (фиг. 1).

Всички въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2019 г. са със стоманобетонна конструкция.

Делът на новопостроените жилища с две, пет и с шест и повече стаи е 25.0%, а тези с  три и четири стаи е 12.5%. Няма едностайни новопостроени жилища.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 134 сгради с 603 жилища в тях, Пловдив – 77 сгради с 217 жилища, и София-област и Бургас по 76 сгради, съответно със 102 и 764 жилища.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2019 г. намаляват спрямо края на юни2019 г. с 1.3% и достигат 27.9 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 25.5 и 17.5%.

Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.4% (до 6.6 хил.), докато в частния сектор намаляват с 2.1% (до 21.3 хиляди).

В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1.1 хил., или с 4.0% по-малко в сравнение с края на септември 2018 година.

 През третото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 3.0%, като достига 977 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 036 лв., а за частния – 959 лева.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 12.2%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 10.2%, а в частния сектор – с 12.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 21 жилищни сгради със 70 жилища в тях и със 7 687 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 40 други сгради с 15 224 кв. м РЗП.

Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2019 г. намаляват с 3.3 хил. или със 7.7% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 39.3 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2019 г. намаляват с 1.8% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 100.3 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през септември 2019 година

По данни на Националния статистически институт през септември 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември 2019 г. намаляват с 407, или с 0.9% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 44 545. Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.6%, „Други дейности“ – с 3.7% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 3.3%. Увеличение се наблюдава в шест отрасъла, като то е най-голямо в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.6%, „Добивна промишленост“ – с 2.4% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 2.1%. В два отрасъла наетите лица се запазват същите спрямо края на предходното тримесечие.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

През септември 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 53 места за настаняване с общ капацитет 2 115 легла, от които 23 хотели с 1 120 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2019 г., е 16 426, като от тях 10 518 са от български граждани, а 5 908 – от чужденци. Спрямо септември 2018 г. нощувките бележат намаление с 15.6%, като при чуждестранните туристи намалението е с 25.5%, а при гостите от страната – с 8.8%. През септември 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 69.3% от всички нощувки на български граждани и 41.6% от тези на чужденци.