Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 97 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 17 лица и са ранени 101 души. В сравнение с 2018 г. се наблюдава увеличение на ПТП с 32.9%, а на ранените лица – с 13.5%. Регистрирано е увеличение на броя на загиналите лица с повече от четири пъти спрямо предходната година

Териториално разпределение на населението в област Добрич към 31.12.2019 година

В съответствие с административно-териториалното устройство към 31.12.2019 г. Република България е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини. Област Добрич включва 8 общини и е разположена в Североизточния район, който включва и областите Варна, Шумен и Търговище. В него живеят 924 870 души, или 13.3% от населението на страната.

Към 31.12.2019 г. населението на област Добрич е 171 809 души, като в сравнение с 2018 г. то намалява с 2 022 души, или с 1.2%. Намалението на населението е характерно за 26 от 28 области в страната, а нарастване е регистрирано в областите София (столица) и Кърджали – съответно с 0.1 и 3.5%. С най-голямо намаление на населението са областите Видин – с 2.4%, и Монтана – с 2.0%.

Статистика на Европейските градове 2018 – Варна

Urban Audit е проект на Европейската комисия, който се съфинансира от държавите участнички в него. Целта на проекта е осигуряване на надеждна и сравнима в географски и времеви аспект информация за градовете и функционалните им урбанизирани зони по показатели за демографското и социално-икономическото им състояние. Urban Audit е от малкото източници на официална статистика на ниво град.

Ареалът с център гр. Варна обхваща общините Аврен, Аксаково, Белослав, Варна, Долни чифлик и Дългопол. Средногодишното население, живеещо в ареала през периода 2017 – 2018 г. е 417 хил. души. Мъжете са 203 хиляди (48.6%), а жените – 214 хил. души (51.4%).

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2020 година

През август 2020 г. в област Търговище са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 264, а на леглата – 518. Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2020 г. е 6 680, или с 48.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Смъртност в област Шумен през 2019 година

Обща смъртност

През 2019 г. в област Шумен нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на умрелите е 2 692 души, като спрямо 2018 г. е регистриран спад със 76 случая, или с 2.7%. Броят на умрелите намалява в седем общини и се увеличава в три.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Добрич през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2017 – 2019 г., е 73.1 години, като спрямо предходния период 2016 – 2018 г. тя намалява с 0.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.8 години по-ниска от средната за страната – 74.9 години.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Благоевград през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 946 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2018 г. се наблюдава намаление с 9.0%. През годината са настъпили 312 тежки произшествия, при които броят на ранените е 398, а на загиналите – 18 души. В сравнение с 2018 г. броят на ранените лица нараства с 5.6%, на тежките ПТП – с 5.8%, докато броят на загиналите лица се запазва същият (Фиг.1).

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Благоевград е 4.6%, на ранените – 4.7%, а на загиналите – 2.9%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 290, или 92.9% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 241 или 83.1%. Най-голям брой произшествия е регистриран през месец август – 37, или 11.9% от общия брой ПТП, а най-малък през месец март – 16. През месец август  и ранените лица са най-много – 47, или 11.8% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец юни и октомври – по 4, или 22.2% от общия брой загинали през годината

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Перник през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Перник са регистрирани 589 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2018 г. се наблюдава намаление с 11.7%. През годината са настъпили 68 тежки произшествия, при които броят на ранените е 82, а на загиналите – 14 души. В сравнение с 2018 г. броят на загиналите лица нараства с 55.6%, на ранените лица – с 46.4%, а на тежките ПТП – с 25.9% (Фиг.1).

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 65, или 95.6% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 60, или 92.3%.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месец ноември – 9, или 13.2% от общия брой ПТП, а най-малък през месец февруари – 3 През месец юли ранените лица са най-много – 13, или 15.9% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец март – 3, или 21.4% от общия брой загинали през годината.

В рамките на седмицата, най-много ПТП са настъпили в сряда – 14. В същия ден са регистрирани най-много ранени лица – 21. Най-голям е броят на загиналите лица в неделя – 4.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Търговище през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Търговище са регистрирани 55 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), вследствие на които са загинали 18 души и са ранени 62 лица. В сравнение с 2018 г. броят на ПТП с пострадали намалява с 3.5%. Спрямо предходната година при ПТП с наличие на материални щети и пострадали се наблюдава  намаление с 5.0%. Област Търговище е на двадесет и  осмо място по брой тежки ПТП в страната.

Дейност на местата за настаняване през август 2020 г. в област Шумен

През август 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Шумен са функционирали 60 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 645, а на леглата – 1 400. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.6%, а броят на леглата в тях – с 1.3%.