Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. се запазват като брой спрямо края на юни 2018 г., и остават 51.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.9%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.5% и „Образование“ с 8.5%.

В края на септември 2018 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 0.1% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за юли 2018 г. е 790 лв., за август – 790 лв. и за септември – 819 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2018 година

PDF_файл

През август 2018 г. в областта са функционирали 32 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 0.8 хил., а на леглата – 1.5 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на стаите се увеличава с 10.6% и на леглата в тях – с 6.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 13.8 хил., или с 11.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на реализираните нощувки от чужди граждани с 26.8%, а на български граждани с 5.9%.

Най – много чужденци, посетили област Хасково, са граждани на Турция – 61.6% от всички пренощували чужденци в областта, следват Румъния – 8.6%, Гърция – 7.0% и Германия – 3.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Хасково е 96.8 хил., от които 48.8 хил. са мъже, а 48.0 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.0%, а спрямо второто тримесечие на 2017 г. намалява с 0.7%. Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 49.2% (при 52.5% за страната), съответно 51.1% за мъжете и 47.4% за жените. По коефициент на заетост област Хасково е на четиринадесето място сред областите в страната.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. нарастват с 0.1 хил., или с 0.3% спрямо края на март 2018 г., като достигат 51.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.3% и „Образование“ с 8.5%.

В края на юни 2018 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се запазва същият спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2018 г. е 802 лв., за май – 797 лв. и за юни – 781 лева.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2017 година

PDF_файл

Към 31.12.2017 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 103 легла в тях (табл. 1). Заведенията за извънболнична помощ са 63 с 45 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 50 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. многопрофилните болници в областта са 5 със 799 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 78.1% от легловия фонд на всички болници в областта.

В област Хасково през 2017 г. има 5 специализирани болница с 224 легла.

В края на 2017 г. заведенията за извънболнична помощ са 63 с 45 легла за краткосрочно лечение.

Жилищен фонд в област Хасково към 31.12.2017 година

PDF_файл

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Хасково се състои от 72 410 сгради или с 45 повече в сравнение с 2016 година. Жилищата в тях са 122 914. В градовете се намират 66.5% от всички жилища в областта, а в селата – 33.5%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 2 503 с 30 613 жилища в тях, тухлените сгради – 54 914 със 77 200 жилища, а 15 101 жилища се намират в 14 993 сгради с друга конструкция. В градовете 36.6% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 59.5% – в тухлени и 3.9% – в други сгради. Същевременно 28.9% от жилищата в селата са в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали), 69.4% в тухлени сгради и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица през 2017 година в област Хасково

PDF_файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Хасково са водени 387 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им нараства с 16.2%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 274 или 70.8%;
  • Малолетни (8 – 13 г.) – 113 или 29.2%;
  • Момчетата са 338, или 3%;
  • Учащи са 308 лица (79.6%);
  • В криминогенна среда живеят 242 малолетни и непълнолетни, или 65%.

 

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 136, или 35.1% от всички водени на отчет лица.

През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 72 малолетни и непълнолетни лица, или 18.6% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 29 лица (40.3%), поради навършване на 18-годишна възраст – 38 лица (52.8%), на други основания (напуснали страната, починали) – 5 лица (6.9%).

Население и демографски процеси в област Хасково през 2017 година

PDF_файл

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравно-осигурителната и системата за социална защита.

 

Брой и структури на населението

 

Към 31 декември 2017 г. населението на област Хасково е 231 276 души, и в сравнение с 2016 г. намалява с 2 139 души, или с 0.9%. Мъжете в областта са 113 000 (48.9%), а жените – 118 276 (51.1%), или на 1 000 мъже в областта се падат 1 047 жени.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017 г. в област Хасково е 135 551 души, което е 58.6% от населението на областта, като мъжете са 72 388, а жените – 63 163. Броят на трудоспособното население в областта през 2017 г. намалява с 2 275 души, или с 1.7% спрямо предходната година.

Населението в над трудоспособна възраст е 60 159 души, което представлява 26.0% от общото население в областта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2017 година

PDF_файл

  • През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 100.0 хил., или 67.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.7 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 96.7 хил., или 48.6% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 95.2 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 64.3% (68.9% за мъжете и 59.3% за жените) и e с 0.1 процентни пункта по-висок в сравнение с 2016 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига

57.4%, или с 3.3 процентни пункта по – висок в сравнение с 2016 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 4.2% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 49.3 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“- 25.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 19.5%  и „Образование“ – 9.4%.

В края на декември 2017 г. в сравнение с края на декември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.9%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2017 г. е 807 лв., за ноември – 748 лв. и за декември – 799 лева.