Жилищен фонд в област Хасково към 31.12.2021 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Хасково се състои от 72 671 сгради или с 69 повече в сравнение с 2020 година. Жилищата в тях са 123 815. В градовете се намират 66.8% от всички жилища в областта, а в селата – 33.2%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 2 619 с 31 087 жилища в тях, тухлените сгради – 55 109 със 77 675 жилища, а 15 053 жилища се намират в 14 943 сгради с друга конструкция. В градовете 36.7% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 59.4% – в тухлени и 3.9% – в други сгради. Същевременно 28.8% от жилищата в селата са в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали), 69.4% в тухлени сгради и само 1.8% в стоманобетонни и панелни сгради.

Най-голям е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. -33.8%, а най-нисък построени до 1918 г. – 1.0%.

Преобладаващата част от жилищата в градовете са с две и три стаи – 67.7%, а в селата с три  и четири стаи са 61.9%.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в областта е 562 при средно за страната 585.

Население и демографски процеси в област Хасково през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на област Хасково в края на 2021 г. е 220 269 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 3 356 души, или с 1.5%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на областта към 7 септември 2021 г. е 200 857 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на резултатите от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

В края на 2021 г. в област Хасково населените места са 261 – 10 са градове, а 251 – села. Към 31.12.2021 г. 71.7% от населението на областта живее в градовете, а 28.3% – в селата.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през февруари 2022 година

През февруари 2022 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Хасково функционират 29 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 754, а на леглата – 1 358. В сравнение с февруари 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се запазва същият, а леглата в тях се увеличават – с 10.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2022 г. е 8 001, или с 63.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 53.8% и Гърция 26.4%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2022 г. в област Хасково са 3 534 и нарастват със 119.1% в сравнение със същия месец на 2021 г. От всички пренощували лица 2 068 или 58.5% са българи и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са  1 466 и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2021 година

  • През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 93.4 хил., или 67.5% от населението на същата възраст..
  • Общият брой на заетите лица достига 95.6 хил., или 50.3% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 91.9 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 66.3% (71.6% за мъжете и 60.8% за жените).
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 63.6%.
  • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 45.1 хиляди от които 19.4 хил. са мъже и 25.7 хил. са жени.
  • Броят на заетите лица с висше образованиее 19.2 хил., със средно – 61.1 хил. и с основно и по-ниско образование – 11.6 хиляди.

Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 84.0%, за лицата със средно образование – 74.5%  и за лицата с основно и по-ниско образование – 34.6%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват със 432, или с 0.9% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 49.6 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.4% и „Образование“ с 9.3%.

В края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1 147, или с 2.3% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2021 г. е 1 130 лв., за ноември – 1 078 лв., и за декември – 1 166 лева.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 5.9%, като достига 1 125 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 602 лв., а за частния – 945 лева.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2021 г. 81.1% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 2.5 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 83.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 15-то място в страната.

През 2021 г. 69.1% от лицата в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано нарастване от 2.7 проценти пункта.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2020 година

По окончателни данни на  Националния статистически институт за 2020 г. годишен отчет за дейността си са представили общо 11 787 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Хасково, или с 2.5% по-малко от 2019 г.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 94.0%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.8%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2020 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 44.4% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост“ – 10.5% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 6.5%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2020 г. е печалба в размер на 272,9 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 8 475, със загуба – 2 083 , а с нулев финансов резултат – 1 274.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2021 г. нарастват с 251, или с 0.5% спрямо края на март 2021 г., като достигат 51.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 16.5% и „Образование“ с 9.1%.

В края на юни 2021 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства със 756, или с 1.5% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2021 г. е 1 051 лв., за май – 1 092 лв. и за юни – 1 048 лева.

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. с 4.9%, като достига 1 064 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 437 лв., а за частния – 926 лева.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2020 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2020 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 096 легла в тях.

Заведенията за извънболнична помощ са 62 с 47 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 38 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2020 г. многопрофилните болници в областта са 5 с 802 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 78.9% от легловия фонд на всички болници в областта.

В област Хасково през 2020 г. има 5 специализирани болница с 214 легла.

В края на 2020 г. заведенията за извънболнична помощ са 62 с 47 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2019 г. броят на тези заведения в областта нараства с едно.

Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловия фонд на медицинските центрове – 18 с 37 легла. Диагностично-консултативните центрове са 2 заведения с 10 легла.

В края на годината в областта функционират 42 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписи, национални центрове без легла, диализни центрове и центрове за трансфузионна хематология. В края на 2020 г. тези заведения в областта са 5 с 38 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла за страната в края на 2020 г. е 783.9 на 100 000 души от населението и в сравнение с 2019 г. се увеличава със 7.1 пункта (776.8). За област Хасково този показател е 490.1, което е с 1.5 пункта увеличение в сравнение с 2019 г. Най-високи са стойностите на показателя в областите Смолян (1 040.4 на 100 000 души от населението), Плевен (1 015.3) и Пловдив (1 011.0), а най-ниски са в областите Перник (371.2), Ямбол (388.0) и Видин (412.5) (фиг. 1).

Жилищен фонд в област Хасково към 31.12.2020 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Хасково се състои от 72 602 сгради или с 53 повече в сравнение с 2019 година. Жилищата в тях са 123 645. В градовете се намират 66.7% от всички жилища в областта, а в селата – 33.3%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 2 614 с 31 071 жилища в тях, тухлените сгради – 55 025 със 77 500 жилища, а 15 074 жилища се намират в 14 963 сгради с друга конструкция. В градовете 36.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 59.3% – в тухлени и 3.9% – в други сгради. Същевременно 28.9% от жилищата в селата са в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали), 69.3% в тухлени сгради и само 1.8% в стоманобетонни и панелни сгради.

Най-голям е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. -33.9%, а най-нисък след 2011 г. и до 1918 – 1.0%.

Преобладаващата част от жилищата в градовете са с две и три стаи – 67.8%, а в селата с три  и четири стаи са 61.9%.

Средният брой стаи на едно жилище в селата е 3.5, а в градовете – 2.9. Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в областта е 553 при средно за страната 576.