Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2023 г. нарастват със 135, или с 0.3% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 48.0 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 25.2 и 18.0%.

В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 202, или с 0.4% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2023 г. е 1 525 лв., за ноември – 1 417 лв., и за декември – 1 513 лева.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2022 година

По окончателни данни на  Националния статистически институт за 2022 г. годишен отчет за дейността си са представили общо 14 167 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Хасково, или с 22.9% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 94.8%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 4.4%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.7%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2022 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 35.7% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Селско, горско и рибно стопанство“ – 22.6% и „Преработваща промишленост“ – 8.2%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2022 г. е печалба в размер на 557.4 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 11 118, със загуба – 1 845 , а с нулев финансов резултат – 1 204.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2023 г. 83.0% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано намаление от 8.8 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 88.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 22-ро място в страната.

През 2023 г. 69.4% от лицата в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано намаление от 2.4 проценти пункта.

В област Хасково мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 70.6 и 68.2%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 86.8% от лицата с висше образование, 71.2% от тези със средно образование и 53.1% от лицата с основно и по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа през 2023 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. намалят с 336, или с 0.7% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 47.8 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 25.8 и 18.0%.

В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 667, или с 1.4% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за юли 2023 г. е 1 358 лв., за август – 1 341 лв., и за септември – 1 496 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2023 година

През август 2023 г. в област Хасково са функционирали 67 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 481, а на леглата – 2 700. В сравнение с август 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 4.7%, а леглата в тях се увеличават – с 5.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2023 г. е 21 431, или с 11.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 50.2%, Румъния – 12.7% и Гърция – 5.4%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2023 г. в област Хасково са 11 010. От всички пренощували лица 6 156 или 55.9% са български граждани и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 4 854 и са реализирали средно по 1.5 нощувки.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Хасково е 87.5 хил., от които 47.3 хил. са мъже, а 40.3 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.9%, а спрямо второто тримесечие на 2022 г. намалява с 7.1%1.

 Коефициентът на заетост в областта през второто тимесечие на 2023 г. за населението на възраст 15 и повече навършени години е 49.5% ( при  52.9% за страната), съответно 56.1% за мъжете и 43.5% за жените. По коефициент на заетост област Хасково е на 12-то място сред областите в страната.

През второто тримесечие на 2023 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 83.6 хил., като 44.6 хил. от тях са мъже, а 39.0 хил. са жени. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 6.4 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години в облатта е 67.3%, съответно 70.7% за мъжете и 63.8% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. намалението е с 3.1 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2023 г. намалят с 915, или с 1.9% спрямо края на март 2023 г., като достигат 48.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 26.1 и 18.0%.

В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват със  174, или с 0.4% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2023 г. е 1 329 лв., за май – 1 301 лв., и за юни – 1 294 лева.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 093 легла в тях.

Заведенията за извънболнична помощ са 62 с 44 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 20 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2022 г. многопрофилните болници в областта са 5 с 802 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 79.2% от легловия фонд на всички болници в областта.

В област Хасково през 2022 г. има 5 специализирани болници с 211 легла.

В края на 2022 г. заведенията за извънболнична помощ са 62 с 44 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2021 г. броят на тези заведения в областта се увеличава с едно, а легловият фонд се запазва същият.

Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловия фонд на медицинските центрове – 20 с 37 легла. Диагностично-консултативните центрове са 2 заведения със 7 легла.

В края на годината в областта функционират 40 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписи, национални центрове без легла, диализни центрове и центрове за трансфузионна хематология, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и други. В края на 2022 г. тези заведения в областта са 5 с 20 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла за страната в края на 2022 г. е 848.5 на 100 000 души от населението. За област Хасково този показател е 526.9 на 100 000 души от населението от населението в областта.

Дейност на местата за настаняване1 в област Хасково през април 2023 година

През април 2023 г. в област Хасково са функционирали 64 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 449, а на леглата – 2 638. В сравнение с април 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се запазва същият, а леглата в тях се увеличават – с 3.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април    2023 г. е 16 778, или с 8.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 66.4%, Румъния – 4.5% и Гърция 3.6%. Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2023 г. в област Хасково са 9 615. От всички пренощували лица 5 968 или 62.1% са български граждани и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 3 647 и са реализирали средно по 1.5 нощувки.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. нарастват с 914, или с 1.9% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 49.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 26.3 и 18.0%.

В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с  533, или с 1.1% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за януари 2023 г. е 1 235 лв., за февруари – 1 233 лв., и за март – 1 263 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 1.7%, като достига 1 244 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 596 лв., а за частния – 1 113 лева.