Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2022 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

  • През 2022 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 94.1 хил., или 69.2% от населението на същата възраст.
  • Общият брой на заетите лица достига 97.4 хил., или 52.0% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 93.2 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 68.5% (73.5% за мъжете и 63.2% за жените).
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 65.2%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 41.9 хиляди от които 18.1 хил. са мъже и 23.8 9 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвъртото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2022 г. намаляват със 330, или с 0.7% спрямо края на септември 2022 г., като достигат 48.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 26.8 и 17.5%.

В края на декември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1 436, или с 2.9% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2022 г. е 1 271 лв., за ноември – 1 227 лв., и за декември – 1 300 лева.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2022 г. с 6.7%, като достига 1 266 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 800 лв., а за частния – 1 065 лева.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2021 година

По окончателни данни на  Националния статистически институт за 2021 г. годишен отчет за дейността си са представили общо 11 528 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Хасково, или с 2.2% по-малко от 2020 г.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 93.8%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.2%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2021 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 44.3% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост“ – 10.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 6.5%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2021 г. е печалба в размер на 490.5 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 8 646 (75.0% от общия брой), със загуба – 1 792 (15.5%) , а с нулев финансов резултат – 1 090 (9.5%).

Етнокултурни характеристики на населението в област Хасково към 7 септември 2021 година

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и 1892 г.), са наблюдавани признаците „вероизповедание“ и „матерен език“. През 1900 г. е включен признакът „народност“. При преброяването, проведено в края на 1946 г., вероизповеданието отпада, а другите два признака фигурират до 1975 г., като вместо матерен език се използва наименованието „майчин език“. Единствено през 1985 г. тези признаци са изключени от програмата на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 2001 г., се наблюдават признаците „етническа група“, „майчин език“ и „вероизповедание“, а при преброяванията през 2011 и 2021 г. е добавена и „религиозност“. 

При последните три преброявания въпросите, свързани с етнокултурните характеристики, са доброволни. Използваните дефиниции и методология, както и формирането на въпросите и отговорите в преброителната карта са изцяло съобразени с основните принципи и препоръки на ООН, свързани с изучаването на населението по етнически и религиозни признаци:

  • Доброволност на отговорите;
  • Самоопределение;
  • Възможност за свободно записан отговор.

Самоопределение по етнос

Етническата група представлява общност от лица, близки по произход, бит, култура и език.

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания.  Към 7 септември 2021 г. в област Хасково българската етническа група обхваща 154 088, или 78.5% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0.9 процентни пункта.  Българската етническа общност преобладава във всички области с изключение на областите Кърджали и Разград, където тя формира съответно 29.0 и 39.7% от населението на областта.

Социално-икономически характеристики на населението в област Хасково към 7 септември 2021 година

Образователна структура на населението

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование в област Хасково е 35 670, или с висше образование са 17.9% от населението на възраст 7 и повече години. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 3.9 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 21.3%, а на мъжете – 14.3%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно със 4.8 и 2.9 процентни пункта.

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 22.1%, то в селата е 7.1%, или три пъти по-малко.

Към 7 септември 2021 г. 89 952 лица в областта са със завършена най-висока степен средно образование. От тях 32.5% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 67.5% – професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ). Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 2 316 лица, а 3 372 лица са със завършен първи гимназиален етап на средното образование. 

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2022 година

През август 2022 г. в област Хасково функционират 64 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 397, а на леглата – 2 555. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 29, а леглата в тях се увеличават – с 52.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2022 г. е 19 205, или с 43.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 48.7% и Румъния 11.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2022 г. в област Хасково са 9 418 и нарастват с 58.4% в сравнение със същия месец на 2021 г. От всички пренощували лица 5 875 или 62.4% са българи и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 3 543  и са реализирали средно по 1.5 нощувки.

Население на област Хасково към 7 септември 2021 година – окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789.

Населението на област Хасково към 7 септември 2021 г. е 211 565, или 3.2% от населението на страната. Жените са 109 400 (51.7%), а мъжете 102 165 (48.3%), или на 1000 жени се падат 934 мъже.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Най-малка загуба на население има при областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%). За област Хасково населението на областта е намаляло с 34 673 души, или с 14.1%. Населението в градовете е намаляло с 24.8 хил., или с 14.0%, а в селата с 9,9 хил. (14.4%).

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция, или броят на лицата, напуснали областта през периода 2011 – 2021 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Хасково е 100.5 хил., от които 56.1 хил. са мъже, а 44.4 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 6.5%, а спрямо второто тримесечие на 2021 г. нарастването е с 2.8%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 53.7% (съответно 61.8% за мъжете и 46.0% за жените), колкото е и коефицентът за страната. По коефициент на заетост област Хасково е на седмо място сред областите в страната.

През второто тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 95.8 хил., като 53.1 хил. от тях са мъже, а 42.7 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. със 5.7%, а в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. увеличението е с 2.1%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 70.3% (съответно 75.7% за мъжете и 64.6% за жените), при 69.8% за страната. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. този коефициент нараства с 4.0 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. нараства с 2.7 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. намаляват с 208, или с 0.4% спрямо края на март 2022 г., като достигат 48.3 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.4% и „Образование“ с 9.2%.

В края на юни 2022 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 2865, или с 5.6% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2022 г. е 1 191 лв., за май – 1 155 лв. и за юни – 1 142 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 8.1%, като достига 1 163 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 517 лв., а за частния – 1 030 лева.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2021 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2021 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 093 легла в тях.

Заведенията за извънболнична помощ са 61 с 44 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 20 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2021 г. многопрофилните болници в областта са 5 с 802 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 79.2% от легловия фонд на всички болници в областта.

В област Хасково през 2021 г. има 5 специализирани болница с 211 легла.

В края на 2021 г. заведенията за извънболнична помощ са 61 с 44 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2020 г. броят на тези заведения в областта намаляват с едно.

Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловия фонд на медицинските центрове – 18 с 37 легла. Диагностично-консултативните центрове са 2 заведения със 7 легла.

В края на годината в областта функционират 41 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписи, национални центрове без легла, диализни центрове и центрове за трансфузионна хематология, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и други. В края на 2021 г. тези заведения в областта са 5 с 20 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла за страната в края на 2021 г. е 796.8 на 100 000 души от населението и в сравнение с 2020 г. се увеличава с 12.9 пункта (783.9). За област Хасково този показател е 496.2, което е с 6.1 пункта увеличение в сравнение с 2020 г.

Най-високи са стойностите на показателя в областите Плевен (1 125.3 на 100 000 души от населението), Смолян (1 067.3) и Пловдив (1 017.9), а най-ниски са в областите Перник (378.7), Ямбол (395.2) и Видин (425.1) (фиг. 1).