Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2023 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2023 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 056 легла в тях.

Заведенията за извънболнична помощ са 65 с 47 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 20 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2023 г. многопрофилните болници в областта са 5 с 765 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 78.4% от легловия фонд на всички болници в областта.

В област Хасково през 2023 г. има 5 специализирани болници с 211 легла.

В края на 2023 г. заведенията за извънболнична помощ са 65 с 47 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2022 г. броят на тези заведения в областта се увеличава с 3, като легловия фонд също се увеличава с 3 легла.

Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловия фонд на медицинските центрове – 22 с 40 легла. Диагностично-консултативните центрове са 2 заведения със 7 легла.

В края на годината в областта функционират 41 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписи, национални центрове без легла, диализни центрове и центрове за трансфузионна хематология, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и други. В края на 2023 г. тези заведения в областта са 5 с 20 легла.

Население и демографски процеси в област Хасково през 2023 година

Към 31.12.2023 г. население на област Хасково е 207 114 души. В сравнение с 2022 г. населението намалява с 325 души, или с 0.2%.

Мъжете са 100 204 (48.4%), а жените – 106 910 (51.6%), или на 1 000 мъже се падат 1 067 жени.

В края на 2023 г. лицата на 65 и повече навършени години са  53 381, или 25.8% от населението в областта. В сравнение с 2022 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.8%, а на мъжете – 21.5%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31.3%), Габрово (30.3%) и Смолян (28.9%). Общо в двадесет и две области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 19.2%, Варна – 21.5%, и Благоевград – 22.2%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през първото тримесечие на 2024 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 1 030, или с 2.1% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 49.0 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 25.5 и 17.7%.

В края на март 2024 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с  86, или с 0.2% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за януари 2024 г. е 1 492 лв., за февруари – 1 500 лв., и за март – 1 554 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Хасково са функционирали 92 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 792, а на леглата – 3 280. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 48.4%, а леглата в тях се увеличават – с 28.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2024 г. е 17 505, или с 28.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2023 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

  • През 2023 г. икономически активните лица в област Хасково на възраст 15 – 64 навършени години са 84.3 хил., или 67.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2022 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 1.4 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 87.6 хил., или 49.5% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 83.7 хиляди.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2023 г. нарастват със 135, или с 0.3% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 48.0 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 25.2 и 18.0%.

В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 202, или с 0.4% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2023 г. е 1 525 лв., за ноември – 1 417 лв., и за декември – 1 513 лева.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2022 година

По окончателни данни на  Националния статистически институт за 2022 г. годишен отчет за дейността си са представили общо 14 167 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Хасково, или с 22.9% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 94.8%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 4.4%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.7%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2022 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 35.7% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Селско, горско и рибно стопанство“ – 22.6% и „Преработваща промишленост“ – 8.2%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2022 г. е печалба в размер на 557.4 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 11 118, със загуба – 1 845 , а с нулев финансов резултат – 1 204.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2023 г. 83.0% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано намаление от 8.8 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 88.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 22-ро място в страната.

През 2023 г. 69.4% от лицата в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано намаление от 2.4 проценти пункта.

В област Хасково мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 70.6 и 68.2%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 86.8% от лицата с висше образование, 71.2% от тези със средно образование и 53.1% от лицата с основно и по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа през 2023 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. намалят с 336, или с 0.7% спрямо края на юни 2023 г., като достигат 47.8 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 25.8 и 18.0%.

В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 667, или с 1.4% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за юли 2023 г. е 1 358 лв., за август – 1 341 лв., и за септември – 1 496 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2023 година

През август 2023 г. в област Хасково са функционирали 67 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 481, а на леглата – 2 700. В сравнение с август 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 4.7%, а леглата в тях се увеличават – с 5.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2023 г. е 21 431, или с 11.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 50.2%, Румъния – 12.7% и Гърция – 5.4%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2023 г. в област Хасково са 11 010. От всички пренощували лица 6 156 или 55.9% са български граждани и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 4 854 и са реализирали средно по 1.5 нощувки.