Социално-икономически характеристики на населението в област Хасково към 7 септември 2021 година

Образователна структура на населението

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование в област Хасково е 35 670, или с висше образование са 17.9% от населението на възраст 7 и повече години. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 3.9 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 21.3%, а на мъжете – 14.3%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно със 4.8 и 2.9 процентни пункта.

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 22.1%, то в селата е 7.1%, или три пъти по-малко.

Към 7 септември 2021 г. 89 952 лица в областта са със завършена най-висока степен средно образование. От тях 32.5% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 67.5% – професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ). Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 2 316 лица, а 3 372 лица са със завършен първи гимназиален етап на средното образование. 

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2022 година

През август 2022 г. в област Хасково функционират 64 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 397, а на леглата – 2 555. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 29, а леглата в тях се увеличават – с 52.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2022 г. е 19 205, или с 43.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 48.7% и Румъния 11.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2022 г. в област Хасково са 9 418 и нарастват с 58.4% в сравнение със същия месец на 2021 г. От всички пренощували лица 5 875 или 62.4% са българи и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 3 543  и са реализирали средно по 1.5 нощувки.

Население на област Хасково към 7 септември 2021 година – окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789.

Населението на област Хасково към 7 септември 2021 г. е 211 565, или 3.2% от населението на страната. Жените са 109 400 (51.7%), а мъжете 102 165 (48.3%), или на 1000 жени се падат 934 мъже.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Най-малка загуба на население има при областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%). За област Хасково населението на областта е намаляло с 34 673 души, или с 14.1%. Населението в градовете е намаляло с 24.8 хил., или с 14.0%, а в селата с 9,9 хил. (14.4%).

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция, или броят на лицата, напуснали областта през периода 2011 – 2021 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Хасково е 100.5 хил., от които 56.1 хил. са мъже, а 44.4 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 6.5%, а спрямо второто тримесечие на 2021 г. нарастването е с 2.8%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 53.7% (съответно 61.8% за мъжете и 46.0% за жените), колкото е и коефицентът за страната. По коефициент на заетост област Хасково е на седмо място сред областите в страната.

През второто тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 95.8 хил., като 53.1 хил. от тях са мъже, а 42.7 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. със 5.7%, а в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. увеличението е с 2.1%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 70.3% (съответно 75.7% за мъжете и 64.6% за жените), при 69.8% за страната. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. този коефициент нараства с 4.0 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. нараства с 2.7 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. намаляват с 208, или с 0.4% спрямо края на март 2022 г., като достигат 48.3 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.4% и „Образование“ с 9.2%.

В края на юни 2022 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с 2865, или с 5.6% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2022 г. е 1 191 лв., за май – 1 155 лв. и за юни – 1 142 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 8.1%, като достига 1 163 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 517 лв., а за частния – 1 030 лева.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2021 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2021 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 093 легла в тях.

Заведенията за извънболнична помощ са 61 с 44 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 20 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2021 г. многопрофилните болници в областта са 5 с 802 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 79.2% от легловия фонд на всички болници в областта.

В област Хасково през 2021 г. има 5 специализирани болница с 211 легла.

В края на 2021 г. заведенията за извънболнична помощ са 61 с 44 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2020 г. броят на тези заведения в областта намаляват с едно.

Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловия фонд на медицинските центрове – 18 с 37 легла. Диагностично-консултативните центрове са 2 заведения със 7 легла.

В края на годината в областта функционират 41 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписи, национални центрове без легла, диализни центрове и центрове за трансфузионна хематология, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и други. В края на 2021 г. тези заведения в областта са 5 с 20 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла за страната в края на 2021 г. е 796.8 на 100 000 души от населението и в сравнение с 2020 г. се увеличава с 12.9 пункта (783.9). За област Хасково този показател е 496.2, което е с 6.1 пункта увеличение в сравнение с 2020 г.

Най-високи са стойностите на показателя в областите Плевен (1 125.3 на 100 000 души от населението), Смолян (1 067.3) и Пловдив (1 017.9), а най-ниски са в областите Перник (378.7), Ямбол (395.2) и Видин (425.1) (фиг. 1).

Жилищен фонд в област Хасково към 31.12.2021 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Хасково се състои от 72 671 сгради или с 69 повече в сравнение с 2020 година. Жилищата в тях са 123 815. В градовете се намират 66.8% от всички жилища в областта, а в селата – 33.2%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 2 619 с 31 087 жилища в тях, тухлените сгради – 55 109 със 77 675 жилища, а 15 053 жилища се намират в 14 943 сгради с друга конструкция. В градовете 36.7% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 59.4% – в тухлени и 3.9% – в други сгради. Същевременно 28.8% от жилищата в селата са в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали), 69.4% в тухлени сгради и само 1.8% в стоманобетонни и панелни сгради.

Най-голям е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. -33.8%, а най-нисък построени до 1918 г. – 1.0%.

Преобладаващата част от жилищата в градовете са с две и три стаи – 67.7%, а в селата с три  и четири стаи са 61.9%.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в областта е 562 при средно за страната 585.

Население и демографски процеси в област Хасково през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на област Хасково в края на 2021 г. е 220 269 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 3 356 души, или с 1.5%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на областта към 7 септември 2021 г. е 200 857 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на резултатите от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

В края на 2021 г. в област Хасково населените места са 261 – 10 са градове, а 251 – села. Към 31.12.2021 г. 71.7% от населението на областта живее в градовете, а 28.3% – в селата.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през февруари 2022 година

През февруари 2022 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Хасково функционират 29 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 754, а на леглата – 1 358. В сравнение с февруари 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се запазва същият, а леглата в тях се увеличават – с 10.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2022 г. е 8 001, или с 63.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 53.8% и Гърция 26.4%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2022 г. в област Хасково са 3 534 и нарастват със 119.1% в сравнение със същия месец на 2021 г. От всички пренощували лица 2 068 или 58.5% са българи и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са  1 466 и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2021 година

  • През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 93.4 хил., или 67.5% от населението на същата възраст..
  • Общият брой на заетите лица достига 95.6 хил., или 50.3% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 91.9 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 66.3% (71.6% за мъжете и 60.8% за жените).
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 63.6%.
  • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 45.1 хиляди от които 19.4 хил. са мъже и 25.7 хил. са жени.
  • Броят на заетите лица с висше образованиее 19.2 хил., със средно – 61.1 хил. и с основно и по-ниско образование – 11.6 хиляди.

Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 84.0%, за лицата със средно образование – 74.5%  и за лицата с основно и по-ниско образование – 34.6%.