Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г. намаляват със 124, или с 0.2% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 50.8 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.2% и „Образование“ с 8.6%.

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 587, или с 1.2% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2020 г. е 1 110 лв., за ноември – 1 038 лв., и за декември – 1 064 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 5.1%, като достига 1 071 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 427 лв., а за частния – 943 лева.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2019 година

По окончателни данни на  Националния статистически институт за 2019 г. годишен отчет за дейността си са представили общо 12 080 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Хасково, или с 1.8% повече от 2018 г.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 93.7%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.3%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2019 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 43.7% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост“ – 11.1% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 6.8%. Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2019 г. е печалба в размер на 264 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 9 157, със загуба – 1 752 , а с нулев финансов резултат – 1 171.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2020 г. 78.6% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 10.5 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 78.9%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 11-то място в страната.

През 2020 г. 66.4% от лицата в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано нарастване от 8.0 проценти пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. се увеличават с 425, или с 0.8% спрямо края на юни 2020 г., като достигат 50.9 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.1%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 16.9% и „Образование“ с 8.8%.

В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 295, или с 0.6% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за юли 2020 г. е 1 023 лв., за август – 991 лв., и за септември – 1 043 лева.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо второто тримесечие на 2020 г. с 5.9%, като достига 1 019 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 248 лв., а за частния – 937 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2020 година

През август 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Хасково функционират 29 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 785, а на леглата – 1 466. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 14.7%, а леглата в тях – с 6.1%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2020 г. е 8 329 и намаляват с 32.7% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 40.1%, а в местата за настаняване с 3 звезди – с 19.6%. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди броят на нощувките също намалява с 39.1% спрямо август 2019 г. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Гърция – 41.4%, следвани от Литва – 21.7%, Турция – 12.6% и Румъния – 7.8%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Хасково е 95.6 хил., от които 53.7 хил. са мъже, а 41.9 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 6.0%, а спрямо второто тримесечие на 2019 г. намалението е с 8.3%. Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през второто тримесечие на 2020 г. е 49.8% (при 52.0% за страната), съответно 57.8% за мъжете и 42.4% за жените. По коефициент на заетост област Хасково е на четиринадесето място сред областите в страната.

През второто тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 93.5 хил., като 52.5 хил. от тях са мъже, а 41.0 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с първото тримесечие на 2020 г. с 5.6%, а в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. намалението е с 8.4%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66.7% (при 67.4% за страната), съответно 73.1% за мъжете и 60.0% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. този коефициент нараства с 3.7 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. намалява с 4.8 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 410, или с 0.8% спрямо края на март 2020 г., като достигат 50.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.0% и „Образование“ с 8.7%.

В края на юни 2020 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1706, или с 3.3% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2020 г. е 929 лв., за май – 983 лв. и за юни – 974 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 0.7%, като достига 962 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 224 лв., а за частния – 866 лева.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2019 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 101 легла в тях.

Заведенията за извънболнична помощ са 61 с 41 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 38 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. многопрофилните болници в областта са 5 с 802 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 78.6% от легловия фонд на всички болници в областта.

В област Хасково през 2019 г. има 5 специализирани болница с 219 легла.

В края на 2019 г. заведенията за извънболнична помощ са 61 с 41 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2018 г. броят на тези заведенията намалява с едно.

Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловия фонд на медицинските центрове – 17 с 31 легла. Диагностично-консултативните центрове са 2 заведения с 10 легла.

В края на годината в областта функционират 42 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписи, национални центрове без легла, диализни центрове и центрове за трансфузионна хематология. В края на 2019 г. тези заведения в областта са 5 с 38 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла общо за страната в края на 2019 г. е 776.8 на 100 000 души от населението. Най-високи са стойностите на показателя в областите Смолян (1 018.0 на 100 000 души от населението), Пловдив (985.3) и Плевен (946.2), а най-ниски са в областите Перник (375.0), Ямбол  (385.2) и Видин (404.4) (фиг. 1).

Жилищен фонд в област Хасково към 31.12.2019 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Хасково се състои от 72 549 сгради или с 80 повече в сравнение с 2018 година. Жилищата в тях са 123 471. В градовете се намират 66.7% от всички жилища в областта, а в селата – 33.3%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 2 611 с 31 034 жилища в тях, тухлените сгради – 54 950 със 77 341 жилища, а 14 988 жилища се намират в 15 096 сгради с друга конструкция. В градовете 36.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 59.3% – в тухлени и 3.9% – в други сгради. Същевременно 28.9% от жилищата в селата са в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали), 69.3% в тухлени сгради и само 1.8% в стоманобетонни и панелни сгради.

Най-голям е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. -33.9%, а най-нисък след 2011 г. – 0.8%.

Преобладаващата част от жилищата в градовете са с две и три стаи – 67.7%, а в селата с три  и четири стаи са 61.8%.

Средният брой стаи на едно жилище в селата е 3.5, а в градовете – 2.9.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в областта е 548 при средно за страната 571.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2020 г. намаляват с 478, или с 0.9% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 50.9 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.4% и „Образование“ с 8.8%.

В края на март 2020 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1766, или с 3.5% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за януари 2020 г. е 953 лв., за февруари – 972 лв. и за март – 941 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 1.6%, като достига 955 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 171 лв., а за частния – 882 лева.