Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2021 г. 81.1% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 2.5 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 83.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 15-то място в страната.

През 2021 г. 69.1% от лицата в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано нарастване от 2.7 проценти пункта.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2020 година

По окончателни данни на  Националния статистически институт за 2020 г. годишен отчет за дейността си са представили общо 11 787 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Хасково, или с 2.5% по-малко от 2019 г.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 94.0%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.8%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2020 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 44.4% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост“ – 10.5% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 6.5%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2020 г. е печалба в размер на 272,9 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 8 475, със загуба – 2 083 , а с нулев финансов резултат – 1 274.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2021 г. нарастват с 251, или с 0.5% спрямо края на март 2021 г., като достигат 51.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 16.5% и „Образование“ с 9.1%.

В края на юни 2021 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства със 756, или с 1.5% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2021 г. е 1 051 лв., за май – 1 092 лв. и за юни – 1 048 лева.

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. с 4.9%, като достига 1 064 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 437 лв., а за частния – 926 лева.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2020 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2020 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 096 легла в тях.

Заведенията за извънболнична помощ са 62 с 47 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 38 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2020 г. многопрофилните болници в областта са 5 с 802 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 78.9% от легловия фонд на всички болници в областта.

В област Хасково през 2020 г. има 5 специализирани болница с 214 легла.

В края на 2020 г. заведенията за извънболнична помощ са 62 с 47 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2019 г. броят на тези заведения в областта нараства с едно.

Сред заведенията, които се занимават с клинична медицина, най-голям е броят и легловия фонд на медицинските центрове – 18 с 37 легла. Диагностично-консултативните центрове са 2 заведения с 10 легла.

В края на годината в областта функционират 42 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписи, национални центрове без легла, диализни центрове и центрове за трансфузионна хематология. В края на 2020 г. тези заведения в областта са 5 с 38 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла за страната в края на 2020 г. е 783.9 на 100 000 души от населението и в сравнение с 2019 г. се увеличава със 7.1 пункта (776.8). За област Хасково този показател е 490.1, което е с 1.5 пункта увеличение в сравнение с 2019 г. Най-високи са стойностите на показателя в областите Смолян (1 040.4 на 100 000 души от населението), Плевен (1 015.3) и Пловдив (1 011.0), а най-ниски са в областите Перник (371.2), Ямбол (388.0) и Видин (412.5) (фиг. 1).

Жилищен фонд в област Хасково към 31.12.2020 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Хасково се състои от 72 602 сгради или с 53 повече в сравнение с 2019 година. Жилищата в тях са 123 645. В градовете се намират 66.7% от всички жилища в областта, а в селата – 33.3%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 2 614 с 31 071 жилища в тях, тухлените сгради – 55 025 със 77 500 жилища, а 15 074 жилища се намират в 14 963 сгради с друга конструкция. В градовете 36.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 59.3% – в тухлени и 3.9% – в други сгради. Същевременно 28.9% от жилищата в селата са в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали), 69.3% в тухлени сгради и само 1.8% в стоманобетонни и панелни сгради.

Най-голям е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. -33.9%, а най-нисък след 2011 г. и до 1918 – 1.0%.

Преобладаващата част от жилищата в градовете са с две и три стаи – 67.8%, а в селата с три  и четири стаи са 61.9%.

Средният брой стаи на едно жилище в селата е 3.5, а в градовете – 2.9. Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в областта е 553 при средно за страната 576.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2021 г. нарастват с 204, или с 0.4% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 50.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 16.7% и „Образование“ с 9.0%.

В края на март 2021 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 95, или с 0.2% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за януари 2021 г. е 1 004 лв., за февруари – 1 000лв. и за март – 1 036 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 5.3%, като достига 1 014 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 411 лв., а за частния – 868 лева.

Население и демографски процеси в област Хасково през 2020 година

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравно-осигурителната и системата за социална защита.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2020 г. населението на област Хасково е 223 625 души, и в сравнение с 2019 г. намалява с 1 692 души, или с 0.8%. Мъжете в областта са 109 127 (48.8%), а жените – 114 498 (51.2%), или на 1 000 мъже в областта се падат 1 049 жени.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. в област Хасково е 129 527 души, което е 57.9% от населението на областта, като мъжете са 69 110, а жените – 60 417. Броят на трудоспособното население в областта през 2020 г. намалява с 1 034 души, или с 0.8% спрямо предходната година.

Населението в над трудоспособна възраст е 59 498 души, което представлява 26.6% от общото население в областта.

Средната възраст на населението в областта в края на 2020 г. е 45.0 години, при средна възраст за страната 44.0 години. При мъжете средната възраст е 43.2, а при жените – 46.8 години.

Териториално разпределение на населението

В края на 2020 г. в област Хасково населените места са 261 – 10 са градове, а 251 – села. Към 31.12.2020 г. 71.9% от населението на областта живее в градовете, а 28.1% – в селата.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2020 година

  • През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 94.6 хил., или 67.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 3.5 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 96.6 хил., или 50.4% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 94.3 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 67.4% (71.2% за мъжете и 63.4% за жените), с 3.5 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 65.6%, с 1.0 процентен пункт по-висок в сравнение с 2019 година.
  • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 45.3 хиляди от които 20.6 хил. са мъже и 24.7 хил. са жени.
  • Броят на заетите лица с висше образованиее 20.7 хил., със средно – 61.1 хил. и с основно и по-ниско образование – 14.8 хиляди.

Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 67.0%, за лицата със средно образование – 62.3%  и за лицата с основно и по-ниско образование – 23.6%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г. намаляват със 124, или с 0.2% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 50.8 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.2% и „Образование“ с 8.6%.

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 587, или с 1.2% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2020 г. е 1 110 лв., за ноември – 1 038 лв., и за декември – 1 064 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 5.1%, като достига 1 071 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 427 лв., а за частния – 943 лева.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2019 година

По окончателни данни на  Националния статистически институт за 2019 г. годишен отчет за дейността си са представили общо 12 080 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Хасково, или с 1.8% повече от 2018 г.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 93.7%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.3%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2019 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 43.7% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост“ – 11.1% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 6.8%. Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2019 г. е печалба в размер на 264 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 9 157, със загуба – 1 752 , а с нулев финансов резултат – 1 171.