Жилищен фонд в област Хасково към 31.12.2019 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Хасково се състои от 72 549 сгради или с 80 повече в сравнение с 2018 година. Жилищата в тях са 123 471. В градовете се намират 66.7% от всички жилища в областта, а в селата – 33.3%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 2 611 с 31 034 жилища в тях, тухлените сгради – 54 950 със 77 341 жилища, а 14 988 жилища се намират в 15 096 сгради с друга конструкция. В градовете 36.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 59.3% – в тухлени и 3.9% – в други сгради. Същевременно 28.9% от жилищата в селата са в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали), 69.3% в тухлени сгради и само 1.8% в стоманобетонни и панелни сгради.

Най-голям е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. -33.9%, а най-нисък след 2011 г. – 0.8%.

Преобладаващата част от жилищата в градовете са с две и три стаи – 67.7%, а в селата с три  и четири стаи са 61.8%.

Средният брой стаи на едно жилище в селата е 3.5, а в градовете – 2.9.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в областта е 548 при средно за страната 571.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2020 г. намаляват с 478, или с 0.9% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 50.9 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.4% и „Образование“ с 8.8%.

В края на март 2020 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1766, или с 3.5% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за януари 2020 г. е 953 лв., за февруари – 972 лв. и за март – 941 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 1.6%, като достига 955 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 171 лв., а за частния – 882 лева.

Население и демографски процеси в област Хасково през 2019 година

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравно-осигурителната и системата за социална защита.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2019 г. населението на област Хасково е 225 317 души, и в сравнение с 2018 г. намалява с 2 824 души, или с 1.2%. Мъжете в областта са 109 971 (48.8%), а жените – 115 346 (51.2%), или на 1 000 мъже в областта се падат 1 049 жени.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. в област Хасково е 130 561 души, което е 57.9% от населението на областта, като мъжете са 69 728, а жените – 60 833. Броят на трудоспособното население в областта през 2019 г. намалява с 2 347 души, или с 1.8% спрямо предходната година.

Населението в над трудоспособна възраст е 59 903 души, което представлява 26.6% от общото население в областта.

Средната възраст на населението в областта в края на 2019 г. е 44.9 години, при средна възраст за страната 43.9 години. При мъжете средната възраст е 43.0, а при жените – 46.6 години. Средната възраст на населението в градовете е 43.7 години, а в селата – 48.0 години.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2019 година

  • През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 101.6 хил., или 71.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 3.0 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 103.1 хил., или 53.0 % от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 101.2 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 70.9% (73.7% за мъжете и 67.9% за жените), с 4.9 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 64.6%, с 3.2 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 година.
  • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 41.2 хиляди, от които 19.0 хил. са мъже и 22.2 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. нарастват със 168, или с 0.3% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 51.3 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.4% и „Образование“ с 8.9%.

В края на декември 2019 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват със 187, или с 0.4% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2019 г. е 936 лв., за ноември – 914 лв. и за декември – 971 лева.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2018 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Хасково, са 11 865.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 93.5%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.4%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.0%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2018 г. е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 43.2% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост” – 11.3% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.0%. Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2018 г. е печалба в размер на 239 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 8 950, със загуба – 1 697, а с нулев финансов резултат – 1 218.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2019 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2019 г. 68.1% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано намаление от 4.2 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 75.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 21-во място в страната.

През 2019 г. 58.4% от лицата в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано нарастване от 3.9 проценти пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. намаляват с 1.0 хил., или с 1.9% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 51.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.5% и „Образование“ с 8.6%.

В края на септември 2019 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.3 хил., или с 0.6% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за юли 2019 г. е 882 лв., за август – 891 лв. и за септември – 921 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2019 година

През август 2019 г. в област Хасково са функционирали 34 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 897, а на леглата – 1 561. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 6.3%, а леглата в тях – със 7.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 12 375 и намаляват с 10.0% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намаляват с 19.3%, а в местата за настаняване с 3 звезди – с 8.5%. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди броят на нощувките се увеличава с 23.3% спрямо август 2018 г. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 44.7%, следвани от Румъния – 32.1%, Гърция – 5.7% и Германия – 2.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Хасково е 104.3 хил., от които 54.8 хил. са мъже, а 49.4 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 3.9%, а спрямо второто тримесечие на 2018 г. увеличението е със 7.7%. Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през второто тримесечие на 2019 г. е 53.7% (при 54.7% за страната), съответно 58.3% за мъжете и 49.3% за жените. По коефициент на заетост област Хасково е на десето място сред областите в страната.

През второто тримесечие на 2019 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 102.1 хил., като 54.1 хил. от тях са мъже, а 48.0 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. с 2.9%, а в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. увеличението е със 7.2%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 71.5% (при 70.7% за страната), съответно 73.9% за мъжете и 68.9% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. този коефициент се увеличава с 2.2 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. нараства с 6.2 процентни пункта.