Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Хасково е 104.3 хил., от които 54.8 хил. са мъже, а 49.4 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 3.9%, а спрямо второто тримесечие на 2018 г. увеличението е със 7.7%. Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през второто тримесечие на 2019 г. е 53.7% (при 54.7% за страната), съответно 58.3% за мъжете и 49.3% за жените. По коефициент на заетост област Хасково е на десето място сред областите в страната.

През второто тримесечие на 2019 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 102.1 хил., като 54.1 хил. от тях са мъже, а 48.0 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. с 2.9%, а в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. увеличението е със 7.2%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 71.5% (при 70.7% за страната), съответно 73.9% за мъжете и 68.9% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. този коефициент се увеличава с 2.2 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. нараства с 6.2 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. намаляват с 0.5 хил., или с 0.9% спрямо края на март 2019 г., като достигат 52.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.2% и „Образование“ с 8.2%.

В края на юни 2019 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0.7 хил., или с 1.3% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за април 2019 г. е 888 лв., за май – 900 лв. и за юни – 862 лева.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2018 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 120 легла в тях (табл. 1).

Заведенията за извънболнична помощ са 62 с 41 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 50 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. многопрофилните болници в областта са 5 с 802 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 71.6% от легловия фонд на всички болници в областта. В сравнение с 2017 г. легловият фонд на болниците  се увеличава със 17 легла.

В област Хасково през 2018 г. има 5 специализирани болница с 238 легла.

В края на 2018 г. заведенията за извънболнична помощ са 62 с 41 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2017 г. броят на тези заведенията намалява с едно.

Жилищен фонд в област Хасково към 31.12.2018 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Хасково се състои от 72 469 сгради или с 59 повече в сравнение с 2017 година. Жилищата в тях са 123 088. В градовете се намират 66.6% от всички жилища в областта, а в селата – 33.4%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 2 536 с 30 713 жилища в тях, тухлените сгради – 54 941 със 77 275 жилища, а 15 100 жилища се намират в 14 992 сгради с друга конструкция. В градовете 36.6% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 59.5% – в тухлени и 3.9% – в други сгради. Същевременно 28.9% от жилищата в селата са в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали), 69.4% в тухлени сгради и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради.

Най-голям е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 – 1960 г. -34.0%, а най-нисък след 2011 г. – 0.7%.

Преобладаващата част от жилищата в градовете са с две и три стаи – 67.7%, а в селата с три  и четири стаи са 61.8%.

Средният брой стаи на едно жилище в селата е 3.5, а в градовете – 2.9. Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в областта е 540 при средно за страната 566.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. нарастват с 1.1 хил., или с 2.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 52.6 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.1%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.9% и „Образование“ с 8.5%.

В края на март 2019 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 1.3 хил., или с 2.5% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за януари 2019 г. е 840 лв., за февруари – 860 лв. и за март – 882 лева.

Население и демографски процеси в област Хасково през 2018 година

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравно-осигурителната и системата за социална защита.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Хасково е 228 141 души, и в сравнение с 2017 г. намалява с 3 135 души, или с 1.4%. Мъжете в областта са 111 337 (48.8%), а жените – 116 764 (51.2%), или на 1 000 мъже в областта се падат 1 048 жени.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. в област Хасково е 132 908 души, което е 58.3% от населението на областта, като мъжете са 70 999, а жените – 61 909. Броят на трудоспособното население в областта през 2018 г. намалява с 2 643 души, или с 1.9% спрямо предходната година. Населението в над трудоспособна възраст е 59 929 души, което представлява 26.3% от общото население в областта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2018 година

  • През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 99.1 хил., или 68.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 0.6 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 97.5 хил., или 49.6% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в са 96.0 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 66.0% (66.2% за мъжете и 65.8% за жените), с 1.7 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига

61.4%, с 4.0 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.

  • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46.5 хиляди. Коефициентът на икономическа неактивност е 31.9%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през четвърто тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. се запазват като брой спрямо края на септември 2018 г., и остават 51.5 хиляди.

В края на декември 2018 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 2.3 хил., или с 4.6% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за октомври 2018 г. е 831 лв., за ноември – 797 лв. и за декември – 881 лева.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.4% и „Образование“ с 8.5%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2017 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Хасково са 11 748, или с 0.6% повече спрямо предходната година.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2017 г. в област Хасково е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 42.8% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост” – 11.6% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.1% .

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2017 г. е печалба в размер на 250 млн. лв., което е със7.2% повече от 2016 година. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 8 833 ,, със загуба са 1 673 и с нулев финансов резултат са 1 242.

Основни резултати от изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2018 година

PDF_файл

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2018 г. 72.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано нарастване от 6.2 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 72.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 8-мо място в страната.

През 2018 г. 54.5% от населението в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано намаление от 3.8 проценти пункта.