Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юли 2020 година

През юли 2020 г. в областта са функционирали 212 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.5 хиляди. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 6.2%, а леглата в тях – с 0.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 70.8 хил., или с 39.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 65.0 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 5.8 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 33.7%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.3% от нощувките на чужденци и 27.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 12.6 и 39.3%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 5.6 хил., или с 2.5% спрямо края на март 2020 г., като достигат 214.6 хиляди. По икономически дейности спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Строителство“ – с 6.5%, „Други дейности“ – с 3.6% и „Образование“ – с 3.5%. Увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“ и „Култура, спорт и развлечения“. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.6%.

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 4.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 19.4%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 14.9% и „Добивна промишленост“ – с 8.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юни 2020 година

През юни 2020 г. в областта са функционирали 197 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.1 хил., а на леглата – 10.0 хиляди. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.3%, а леглата в тях – с 2.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 37.7 хил., или с 66.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 35.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 2.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 49.5% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 33.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 40.0% от нощувките на чужденци и 28.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 10.5 и 38.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 244 жилищни сгради с 1 109 жилища в тях и със 127 861 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради с 12 465 кв. м РЗП и на 93 други сгради с 61 116 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 21.4%, жилищата в тях – с 58.2%, а общата им застроена площ – с 48.7%. Броят на разрешителните за строеж на административни сгради бележи увеличение с 55.6%, но тяхната РЗП намалява с 15.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад със 7.9%, но тяхната РЗП нараства с 24.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват със 7.2%, жилищата в тях – с 13.3%, а разгънатата им застроена площ – с 14.7%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради нараства почти два пъти, а тяхната РЗП – с 28.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 25.6%, а тяхната РЗП – с 32.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през май 2020 година

През май 2020 г. в областта са функционирали 110 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.5 хил., а на леглата – 5.0 хиляди. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 47.9%, а леглата в тях – с 49.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 8.5 хил., или с 91.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 8.2 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 0.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 18.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 22.8%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 73.9% от нощувките на чужденци и 34.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.9 и 42.5%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Пловдив през 2019 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2019 г. линията на бедност за област Пловдив e 393.17 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 21.0% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 6.6%, а относителният дял на бедното население намалява с 0.9 процентни пункта (табл. 1).

            Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21.0 до 31.0%, или с 10.0 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 40.5%, или с 19.5 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през април 2020 година

През април 2020 г. в областта са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.3 хил., а на леглата – 2.3 хиляди. В сравнение с април 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява със 76.5%, а леглата в тях – със 76.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 2.8 хил., като 2.7 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 0.1 хил. – от чужденци.

В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 64.0% от общия брой нощувки на български граждани, докато от чужденци те са 12.1.0%.

Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през април 2020 г. е 1.5. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Украйна – 51.5%, Турция – 25.0% и Австрия – 10.3% от всички пренощували чужденци в областта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2020 г. намаляват с 0.9 хил., или с 0.4% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 220.3 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.3%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 13.3% и „Финансови и застрахователни дейности“ – със 7.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 25.9%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.4% и „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.1%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.9% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.5%.

В края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 23.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 16.4% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 6.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през март 2020 година

През март 2020 г. в областта са функционирали 175 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с март 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 10.7%, но леглата в тях се увеличават с 0.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 30.7 хил., или с 59.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 26.2 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 4.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.5% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 43.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.1% от нощувките на чужденци и 28.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 10.4 и 28.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 201 жилищни сгради със 701 жилища в тях и с      85 995 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 9 административни сгради с 14 688 кв. м РЗП и на 101 други сгради с 49 182 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 23.0%, жилищата в тях – с 27.6%, а общата им застроена площ – с 29.7%. Броят на разрешителните за строеж на административни сгради бележи увеличение с 80.0%, а тяхната РЗП е над два пъти повече. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад със 17.2%, а тяхната РЗП – с 53.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 8.6%, жилищата в тях – с 49.5%, а разгънатата им застроена площ – с 50.8%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради нараства два пъти, а тяхната РЗП е над шест пъти повече. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 12.2%, а тяхната РЗП – с 49.3%.