Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през април 2022 година

През април 2022 г. в областта са функционирали 223 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.6 хил., а на леглата – 11.1 хиляди. В сравнение с април 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 10.4%, а леглата в тях – с 14.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 100.1 хил., или със 104.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 80.6 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 19.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 68.7% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 44.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 22.7% от нощувките на чужденци и 31.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.6 и 24.3%.

Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през април 2022 г. е 3.0. Най-много нощувки от чужденци в област Пловдив са реализирани от граждани на Нидерландия – 22.3% и Турция – 9.7%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2022 г. намаляват с 0.8 хил., или с 0.3% спрямо края на декември 2021 г., като достигат 221.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Административни и спомагателни дейности“ – с 13.9%, „Образование“ – с 1.6% и „Преработваща промишленост“ – с 1.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 16.4%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 9.4% и „Добивна промишленост“ – с 8.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.9% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.9%.

В края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 15.2%, „Други дейности“ – с 11.8% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.3%.

Население и демографски процеси в област Пловдив през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението на областта в края на 2021 г. е 662 907 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 3 491 души, или с 0.5%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очакваният брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на областта към 7 септември 2021 г. е 626 183 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на резултатите от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с проекта на Национална статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Промените в броя и структурите на населението през 2021 г. се определят от основните тенденции в демографските процеси.

 • Увеличава се броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;
 • Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност нараства;
 • Намалява се детската смъртност;
 • Увеличава се броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през март 2022 година

През март 2022 г. в областта са функционирали 198 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.5 хил., а на леглата – 10.7 хиляди. В сравнение с март 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 3.1%, а леглата в тях – с 12.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 87.8 хил., или с 95.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 68.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 19.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 48.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.4% от нощувките на чужденци и 30.9% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.0 и 20.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през февруари 2022 година

През февруари 2022 г. в областта са функционирали 191 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.1 хил., а на леглата – 10.2 хиляди. В сравнение с февруари 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 8.5%, а леглата в тях – с 12.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 70.5 хил., или с 15.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 58.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 12.2 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 51.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.7% от нощувките на чужденци и 29.0% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.3 и 20.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2021 година

От началото на 2021 г. наблюдението на работната сила във всички държави членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила. Тези регламенти налагат промени в методологията на наблюдението, свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, поради което резултатите от наблюдението на работната сила за 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди.

 • През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 292.0 хил., или 68.5% от населението на същата възраст.
 • Общият брой на заетите лица достига 292.8 хил., или 51.9% от населението на 15 и повече навършени години.
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 282.3 хил., или 66.3% от населението на съответната възраст.
 • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 66.3% (70.0% за мъжете и 62.5% за жените).
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 67.9%.
 • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 134.0 хил., от които 58.5 хил. са мъже и 75.5 хил. – жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 31.5%, съответно 27.5% за мъжете и 35.4% за жените.
 • Броят на заетите лица във възрастовата група 15 – 64с висше образование е 85.4 хил., със средно – 165.2 хил. и с основно и по-ниско образование – 31.7 хиляди.
 • Коефициентът на заетост при лицата на възраст 15 – 64 навършени години с висше образование е 86.6%, за лицата със средно образование той е 71.1% и за лицата с основно и по-ниско образование – 33.3.
 • Безработните лица са 9.8 хиляди, от които 5.4 хил. са мъже и 4.4 хил. – жени.

Коефициентът на безработица достига 3.2%, съответно за мъжете е 3.4%, а за жените – 3.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през януари 2022 година

През януари 2022 г. в областта са функционирали 199 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 10.5 хиляди. В сравнение с януари 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 13.1%, а леглата в тях – с 18.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 59.8 хил., или с 30.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 52.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 7.0 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 67.3% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 53.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.1% от нощувките на чужденци и 27.4% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.6 и 19.0%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват с 0.7 хил., или с 0.3% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 222.0 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.1%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 5.3% и „Добивна промишленост“ – с 4.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Образование“ – с 2.0%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 1.7%, и „Други дейности“ – с 1.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.0% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.8%.

В края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности“ – с 21.6%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 15.2% и „Хотелиерство и ресторантьорство“- с 10.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през декември 2021 година

През декември 2021 г. в областта са функционирали 206 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 10.6 хиляди. В сравнение с декември 2020 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 25.6%, а леглата в тях – с 18.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 63.7 хил., или със 126.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 57.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 6.6 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 65.5% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 51.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 24.1% от нощувките на чужденци и 25.8% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 10.4 и 22.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 352 жилищни сгради с 3 010 жилища в тях и с 309 172 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 7 административни сгради с 20 893 кв. м РЗП и на 122 други сгради със 173 475 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 41.9%, жилищата в тях нарастват два пъти, а общата им застроена площ – със 159.7%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи ръст от 17.3%, а тяхната РЗП – със 126.7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 58.6%, но жилищата в тях намаляват с 16.9%, а разгънатата им застроена площ – с 12.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 40.0%, а общата им застроена площ – с 48.5%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са повече с 34.1%, а тяхната РЗП – със 198.3%.