Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвърто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2023 г. са 227.1 хиляди, като намаляват с 0.7 хил. или 0.3% спрямо края на септември 2023 година. Спрямо края на трето тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.1%, „Операции с недвижими имоти“ – с 6.0% и „Строителство“ – с 3.2%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.5%, „Други дейности“ – с 3.8% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 2.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 30.7%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.8% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през декември 2023 година


През декември 2023 г. в областта са функционирали 228 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.1 хил., а на леглата – 12.0 хиляди. В сравнение с декември 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 2.1%, а леглата в тях се увеличават с 0.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 105.6 хил., или с 5.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 87.7 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 17.9 хил. – от чужди граждани.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 393 жилищни сгради с 2 702 жилища в тях и с
294 288 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 6 административни сгради с 19 100 кв. м РЗП и на 174 други сгради със 197 222 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 14.2%, жилищата в тях нарастват със 121.8%, а общата им застроена площ – с 98.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради е без изменение, но общата им застроена площ нараства със 151.5%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи ръст от 13.0%, а тяхната РЗП – от 20.3%.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2022 година – окончателни данни

1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2022 г. възлизат на 2 460 млн. евро, което е с 14.6% повече в сравнение с 2021 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията, с изключение на строителството – 1 784 млн. евро, и в сектор “Операции с недвижими имоти” – 321 млн. евро. През 2022 г. тези дейности заедно формират 85.6% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо се увеличава с 2.4 пунктa спрямо предходната година. В сектор „Строителство” преките чуждестранни инвестиции нарастват с 27.7% в сравнение с 2021 г. и са в размер на 3.9 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 58.0% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 14.4% и 7.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2023 година

През ноември 2023 г. в областта са функционирали 226 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.9 хил., а на леглата – 11.7 хиляди. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 0.4%, а леглата в тях с 1.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 95.5 хил., или с 3.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 75.2 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 20.3 хил. – от чужди граждани.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив през 2022 година

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2022 г. са представили общо 43 456 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Пловдив. В тях работят 217 322 заети лица или с 4.5% повече от 2021 година. Нетните приходи от продажби са 42 812 млн. лв. и са с 29.3% повече от предходната година, a стойността на продукцията е 28 754 млн. лв., или с 34.0% повече от 2021 година. Преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.9% от общия брой нефинансови предприятия, в които е реализирана продукция на стойност 5 220 млн. лв. по текущи цени, или 18.2% от общата продукция за областта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в областта са функционирали 234 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.0 хил., а на леглата – 11.8 хиляди. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 1.3%, а леглата в тях с 1.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 111.3 хил., или с 4.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 78.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 32.9 хил. – от чужди граждани.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 58.8% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от български граждани те са 31.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 33.3% от нощувките на чужди граждани и 38.9% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.9 и 30.1%.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пловдив през 2023 година

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2023 г. 92.4% от домакинствата в област Пловдив имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.3 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 88.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на второ място в страната.

През 2023 г. 83.9% от населението на възраст 16 – 74 навършени години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 5.5 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. – ръст от 44.9 проценти пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. са 227.7 хиляди, като намаляват с 1.6 хил. или 0.7% спрямо края на юни 2023 година. Спрямо края на второ тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 9.4%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 4.0% и „Други дейности“ – с 2.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Административни и спомагателни дейности“ – с 4.5%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 3.2% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 2.3%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 31.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.6% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 9.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през септември 2023 година

През септември 2023 г. в областта са функционирали 242 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.1 хил., а на леглата – 12.3 хиляди. В сравнение със септември 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.6%, но леглата в тях се увеличават с 2.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 130.2 хил., или с 10.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 95.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 34.8 хил. – от чужди граждани.