Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г. се увеличават с 0.6 хил., или с 0.3% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 217.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.6% и „Операции с недвижими имоти“ – с 3.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 4.2%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 2.4%, и „Образование“ – с 2.3%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 31.9%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 16.4% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.5%.

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите е регистрирано в икономическата дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 21.9 %. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 15.3%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.4% и „Държавно управление“- с 6.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през декември 2020 година

През декември 2020 г. в областта са функционирали 164 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.5 хил., а на леглата – 9.0 хиляди. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 20.8%, а леглата в тях – с 14.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 28.1 хил., или с 68.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 25.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 2.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 45.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.6% от нощувките на чужденци и 27.7% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 19.3 и 27.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 222 жилищни сгради с 3 624 жилища в тях и с 354 462 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 14 068 кв. м РЗП и на 91 други сгради с 58 157 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 13.6%, но жилищата в тях нарастват със 124.7%, а общата им застроена площ – със 106.5%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи спад с 24.8%, а тяхната РЗП – с 59.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 14.9%, но жилищата в тях нарастват близо три пъти, а разгънатата им застроена площ – почти два пъти. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради е без промяна, но общата им застроена площ нараства със 190.6%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 25.4%, а тяхната РЗП – с 44.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в областта са функционирали 178 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.0 хил., а на леглата – 9.8 хиляди. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 12.7%, а леглата в тях – с 6.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 39.3 хил., или с 59.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 32.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 6.5 хил. – от чужденци.

Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през ноември 2020 г. е 3.2. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Турция – 24.5%, Италия – 6.7%, Германия – 6.4%, Франция – 5.3 и Русия – 4.8% от всички пренощували чужденци в областта.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2019 година – окончателни данни

1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2019 г. възлизат на 1 778 млн. евро, което е със 7.0% по-малко в сравнение с 2018 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията – 1 264 млн. евро, и в сектор операции с недвижими имоти – 201 млн. евро. През 2019 г. тези дейности заедно формират 82.4% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо намалява с 2.6 пункта спрямо предходната година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” преките чуждестранни инвестиции нарастват с 13.2% в сравнение с 2018 г. и са в размер на 183 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 62.9% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 15.2% и 5.0%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив през 2019 година – окончателни данни

1. Общ преглед

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 40 054 нефинансови предприятия, в които работят 214 257 заети лица или с 0.7% повече от 2018 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 5 958 млн. лв., която е с 10.2% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 27 326 млн. лв. и са с 5.4% повече от предходната година, произведена е продукция за 18 663 млн. лв. или с 8.3% повече от 2018 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.2% от общия брой, в които е произведена продукция за 3 462 млн. лв. по текущи цени или 18.5% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 6.3% от всички и съответно 3 408 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.3%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3% от всички и съответно 5 578 млн. лв. и дял от 29.9%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички и съответно 6 215 млн. лв. произведена продукция и дял от 33.3%.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2019 г. е печалба от 1 727 млн. лв. или със 7.7% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 73.3% от общия брой и размерът и е 2 121 млн. лв. Тези със загуба са 17.2% и стойност 394 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 9.5%. Най-голяма е загубата в микропредприятията – 57.0% от общия размер.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пловдив през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2020 г. 79.9% от домакинствата в област Пловдив имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 0.8 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 78.9%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 9-то място в страната.

През 2020 г. 69.5% от населението на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран спад от 0.9 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. – ръст от 30.5 проценти пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. в областта са функционирали 197 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.2 хил., а на леглата – 10.1 хиляди. В сравнение с октомври 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.9%, а леглата в тях – с 3.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 82.8 хил., или с 15.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 66.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 16.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 66.3% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 41.3%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.6% от нощувките на чужденци и 28.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.1 и 30.6%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. са 216.7 хиляди, като нарастват с 2.0 хил. или 0.9% спрямо края на юни 2020 година. По икономически дейности спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.7%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 3.1% и „Други дейности“ – с 2.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Култура, спорт и развлечения“ – с 5.2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3.6% и „Строителство“ – с 2.3%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.1%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.6%.

В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 21.3%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.4% и „Добивна промишленост“ – със 7.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през септември 2020 година

През септември 2020 г. в областта са функционирали 217 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 10.7 хиляди. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 0.9%, а леглата в тях – с 4.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 95.6 хил., или със 7.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 81.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 14.2 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 37.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.9% от нощувките на чужденци и 29.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 11.1 и 33.2%.