Дейност на местата за настаняван в област Пловдив през септември 2019 година

През септември 2019 г. в областта са функционирали 215 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.2 хил., а на леглата – 10.3 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.0%, а леглата в тях – с 6.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 103.8 хил., или с 8.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 68.6 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 35.2 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 28.9%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.3% от нощувките на чужденци и 39.3% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.1 и 31.8%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 187 жилищни сгради с 859 жилища в тях и със 109 900 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 89 други сгради със 121 771 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 28.9%, жилищата в тях – с 32.8%, а общата им застроена площ – с 26.7%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи намаление с 28.8%, но тяхната РЗП нараства с 35.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради бележат спад с 21.8%, жилищата в тях – с 38.6%, а разгънатата им застроена площ – с 39.4%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 36.0%, а тяхната РЗП – с 11.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през август 2019 година

През август 2019 г. в областта са функционирали 218 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.3 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 8.5%, а леглата в тях – със 7.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на  125.9 хил., или с 12.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 81.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 44.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 26.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.9% от нощувките на чужденци и 39.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.9 и 34.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юли 2019 година

През юли 2019 г. в областта са функционирали 226 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 10.6 хиляди. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 13.0%, а леглата в тях – с 10.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 116.1 хил., или с 0.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 76.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 39.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 47.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 26.7%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 45.4% от нощувките на чужденци и 38.8% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.0 и 34.5%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. намаляват с 0.5 хил., или с 0.2% спрямо края на март 2019 г., като достигат 224.3 хиляди. По икономически дейности спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Строителство“ – с 4.6%, „Добивна промишленост“ – с 2.8% и „Образование“ – с 2.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 10.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.2% и „Други дейности“ – с 3.0%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.7% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.7%. В края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.5% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 26.6%, „Строителство“ – с 10.1% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 9.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юни 2019 година

През юни 2019 г. в областта са функционирали 222 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.3 хиляди. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 12.1%, а леглата в тях – с 8.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 113.4 хил., или със 7.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 72.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 40.9 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 29.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 36.1% от нощувките на чужденци и 41.3% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 4.8 и 29.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 263 жилищни сгради с 1 279 жилища в тях и със 149 876 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 9 673 кв. м РЗП и на 125 други сгради с 90 154 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 19.5%, но жилищата в тях намаляват със 7.9%, а общата им застроена площ – с 14.2%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради бележи ръст от 66.7%, а тяхната РЗП – почти четири пъти. Разрешителните за строеж на други сгради са повече с 8.7%, но тяхната РЗП намалява със 7.1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват със 17.9%, но жилищата в тях намаляват с 3.0%, а разгънатата им застроена площ – с 0.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 14.4%, а тяхната РЗП – с 38.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през май 2019 година

През май 2019 г. в областта са функционирали 211 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.2 хил., а на леглата – 10.0 хиляди. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 10.5%, а леглата в тях – със 7.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 96.1 хил., или с 6.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 61.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 34.6 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 28.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 33.1% от нощувките на чужденци и 42.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.7 и 29.9%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Пловдив през 2018 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2018 г. линията на бедност за област Пловдив e 368.75 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 21.9% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава със 7.7%, а относителният дял на бедното население запазва равнището си (табл.1).

            Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2018 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21.9 до 31.5%, или с 9.6 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 43.6%, или с 21.7 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през април 2019 година

През април 2019 г. в областта са функционирали 204 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.1 хил., а на леглата – 9.7 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.9%, а леглата в тях – с 3.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 87.1 хил., като 64.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 22.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 54.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 36.7%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 38.4% от нощувките на чужденци и 39.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.0 и 24.1%.