Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в областта са функционирали 191 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.3 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 56.0 хил., като 46.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 9.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 45.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.0% от нощувките на чужденци и 29.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.9 и 25.8%.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2020 година – окончателни данни

1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2020 г. възлизат на 1 991 млн. евро, което е с 11.9% повече в сравнение с 2019 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията – 1 395 млн. евро, и в сектор операции с недвижими имоти – 275 млн. евро. През 2020 г. тези дейности заедно формират 83.9% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 1.5 пункта спрямо предходната година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” преките чуждестранни инвестиции намаляват с 8.5% в сравнение с 2019 г. и са в размер на 167 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 62.5% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 13.8% и 5.4%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив през 2020 година – окончателни данни

1. Общ преглед

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили общо 39 576 нефинансови предприятия, в които работят 204 045 заети лица или с 4.8% по-малко от 2019 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 6 344 млн. лв., която е с 6.5% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 27 541 млн. лв. и са с 0.8% повече от предходната година, произведена е продукция за 18 118 млн. лв. или с 2.9% по-малко от 2019 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.5% от общия брой, в които е произведена продукция за 3 519 млн. лв. по текущи цени или 19.4% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 6.1% от всички и съответно 3 414 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.9%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.2% от всички и съответно 4 910 млн. лв. и дял от 27.1%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички и съответно 6 275 млн. лв. произведена продукция и дял от 34.6%.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2020 г. е печалба от 2 092 млн. лв. или с 21.1% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 70.4% от общия брой и размерът и е 2 464 млн. лв. Тези със загуба са 19.4% и стойност 373 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 10.2%. Най-голяма е загубата в микропредприятията – 64.4% от общия размер.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пловдив през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2021 г. 88.9% от домакинствата в област Пловдив имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 9.0 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 83.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на трето място в страната.

През 2021 г. 72.8% от населението на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 3.3 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. – ръст от 33.8 проценти пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. в областта са функционирали 209 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 10.7 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 81.2 хил., като 65.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.4 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 68.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 44.3%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.9% от нощувките на чужденци и 27.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.9 и 28.0%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2021 г. нарастват с 1.7 хил., или с 0.7% спрямо края на март 2021 г., като достигат 223.1 хиляди. По икономически дейности спрямо края на първото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Строителство“ – с 3.3%, „Образование“ – с 2.6% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 1.6%. Увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 9.9%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 5.8% и „Други дейности“ – с 5.3%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.7%. В края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 3.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности“ – със 17.1%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 13.1% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юни 2021 година

През юни 2021 г. в областта са функционирали 220 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.5 хил., а на леглата – 10.9 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 86.4 хил., като 74.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 12.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 61.5% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 39.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23.5% от нощувките на чужденци и 30.5% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 15.0 и 30.5%.

Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през юни 2021 г. е 2.6. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Турция – 16.9%, Румъния – 7.7%, Германия – 7.6%, Израел – 6.1%, Италия – 5.5%, Франция – 5.4% и Гърция – 5.2% от всички пренощували чужденци в областта.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 243 жилищни сгради с 1 056 жилища в тях и със 117 017 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 6 административни сгради с 3 637 кв. м РЗП и на 118 други сгради с 55 642 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 12.0%, но жилищата в тях намаляват с 40.7%, а общата им застроена площ – с 34.4%. Броят на разрешителните за строеж на административни сгради бележи спад с 50.0%, а тяхната РЗП – с 88.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат ръст от 37.2%, но тяхната РЗП намалява с 39.9%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 0.4%, жилищата в тях – с 4.8%, а разгънатата им застроена площ – с 8.5%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради намалява с 57.1%, а тяхната РЗП – със 70.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 26.9%, но тяхната РЗП е по-малко с 9.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през май 2021 година

През май 2021 г. в областта са функционирали 222 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.6 хил., а на леглата – 10.9 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 80.1 хил., като 72.7 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 7.4 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 61.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 43.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.9% от нощувките на чужденци и 30.5% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.1 и 26.5%.

Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през май 2021 г. е 2.4. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Турция – 16.6%, Франция – 8.4%, Германия – 8.1%, Италия и Румъния – по 6.2%, Гърция – 4.7% и Русия – 4.5% от всички пренощували чужденци в областта.

Индикатори за бедност и социално включване в област Пловдив през 2020 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2020 г. линията на бедност за област Пловдив e 425.17 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 25.3% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 8.1%, а относителният дял на бедното население нараства с 4.3 процентни пункта (табл. 1).

            Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 25.3 до 31.7%, или с 6.4 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 41.8%, или с 16.5 процентни пункта.