Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2022 година

Наблюдението на работната сила във всички държави – членки на ЕС, включително и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила.

  • През 2022 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 293.4 хил., или 69.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2021 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 0.6 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 295.4 хил., или 52.6% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 285.5 хил., като в сравнение с 2021 г. нарастват с 3.2 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 67.3% (71.4% за мъжете и 63.2% за жените), или с 1.0 процентен пункт по-висок в сравнение с 2021 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 66.7% и е с 1.2 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2021 година.
  • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 131.0 хил., от които 56.6 хил. са мъже и 74.4 хил. – жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 30.9%, съответно 26.7% за мъжете и 35.1% за жените.
  • Броят на заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години с висше образованиее 88.2 хил., със средно – 168.3 хил. и с основно и по-ниско образование – 29.0 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години при лицата с висше образование е 87.6%, или с 1.0 процентен пункт по-висок от този за 2021 г., за лицата със средно образование той е 72.1% и съответно също с 1.0 процентен пункт по-висок, за лицата с основно и по-ниско образование – 32.2%, съответно с 1.1 процентни пункта по-нисък спрямо 2021 година.
  • Безработните лица са 8.2 хиляди, от които 4.4 хил. са мъже и 3.8 хил. – жени.
  • Коефициентът на безработица намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2021 г. и достига 2.7%, съответно за мъжете и жените също е 2.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през януари 2023 година

През януари 2023 г. в областта са функционирали 222 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.0 хил., а на леглата – 11.9 хиляди. В сравнение с януари 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 11.6%, а леглата в тях – с 13.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 84.7 хил., или с 41.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 71.7 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 13.0 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 63.5% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 40.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.9% от нощувките на чужденци и 34.4% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.6 и 25.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2022 г. са 221.3 хиляди, като нарастват с 0.2 хил., или с 0.1% спрямо края на септември 2022 г. По икономически дейности спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Административни и спомагателни дейности“ – с 5.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 2.9% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 2.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Култура, спорт и развлечения“ – с 8.0%, „Образование“ – с 2.7%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 2.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.2% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.0%.

В края на декември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Добивна промишленост“ – с 12.7%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 11.3% и „Култура, спорт и развлечения“- с 6.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през декември 2022 година

През декември 2022 г. в областта са функционирали 233 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.0 хил., а на леглата – 12.0 хиляди. В сравнение с декември 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 13.1%, а леглата в тях – с 13.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 99.7 хил., или с 56.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 85.2 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 14.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 66.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 42.8%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.1% от нощувките на чужденци и 33.1% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.7 и 24.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2022 година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 290 жилищни сгради с 1 677 жилища в тях и със 170 880 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 127 други сгради със 107 7712 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 15.9%, жилищата в тях намаляват с 64.8%, а общата им застроена площ – с 64.1%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи спад от 12.4%, а тяхната РЗП – с 41.5%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват със 17.6%, жилищата в тях – с 44.3%, а разгънатата им застроена площ – с 44.7%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са повече с 4.1%, но тяхната РЗП намалява с 37.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. в областта са функционирали 227 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.0 хил., а на леглата – 11.9 хиляди. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 18.8%, а леглата в тях – с 16.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 98.9 хил., или със 76.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 83.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 60.9% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 41.4%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.4% от нощувките на чужденци и 33.2% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.7 и 25.4%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив през 2021 година

1. Общ преглед

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2021 г. са представили общо 39 795 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Пловдив. В тях работят 208 038 заети лица или с 2.0% повече от 2020 година. Нетните приходи от продажби са 33 104 млн. лв. и са с 20.2% повече от предходната година, стойността на продукцията е 21 463 млн. лв. или с 18.5% повече от 2020 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.4% от общия брой, в които стойността на произведената продукция е 3 953 млн. лв. по текущи цени или 18.4% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 6.2% от всички и съответно 4 039 млн. лв. стойност на продукцията и дял от 18.8%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.2% от всички и съответно 5 780 млн. лв. и дял от 26.9%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички и съответно 7 691 млн. лв. стойност на продукцията и дял от 35.9%. Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2021 г. е печалба в размер на 2 589 млн. лв. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 72.6% от общия брой, със загуба – 18.6%, а с нулев финансов резултат са 8.8%.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2021 година – окончателни данни

1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2021 г. възлизат на 2 146 млн. евро, което е със 7.8% повече в сравнение с 2020 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията – 1 519 млн. евро, и в сектор “Операции с недвижими имоти” – 266 млн. евро. През 2021 г. тези дейности заедно формират 83.2% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо намалява с 0.7 пунктa спрямо предходната година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” преките чуждестранни инвестиции нарастват с 22.6% в сравнение с 2020 г. и са в размер на 205 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 66.2% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 12.1% и 5.4%.

2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

През 2021 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на областната икономиката са 2 246 млн. лв., като е отчетено увеличение с 31.6% в сравнение с предходната година.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 830 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 515 млн. лева. През 2021 г. тези сектори заедно формират 59.9% от общия обем разходи за ДМА, а относителният им дял общо нараства с 1.6 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” инвестициите в ДМА достигат 266 млн. лева, или с 14.9% повече в сравнение с 2020 година.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пловдив през 2022 година

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2022 г. 89.1% от домакинствата в област Пловдив имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 0.2 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 87.3%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на пето място в страната.

През 2022 г. 78.4% от населението на възраст 16 – 74 навършени години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 5.6 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. – ръст от 39.4 проценти пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през октомври 2022 година

През октомври 2022 г. в областта са функционирали 237 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.1 хил., а на леглата – 12.0 хиляди. В сравнение с октомври 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 13.4%, а леглата в тях – с 12.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 116.0 хил., или с 42.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 91.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 24.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.3% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 39.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.4% от нощувките на чужденци и 34.0% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 12.3 и 27.0%.