Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в областта са функционирали 204 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.4 хиляди. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.9%, а леглата в тях – с 11.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 96.1 хил., или с 16.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 80.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.6 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 43.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 33.5% от нощувките на чужденци и 33.8% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.4 и 22.7%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив за 2018 година – окончателни данни

1. Общ преглед

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 39 097 нефинансови предприятия, в които работят 212 703 заети лица или с 0.6% повече от 2017 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 5 404 млн. лв., която е с 1.6% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 25 929 млн. лв. и са с 5.4% повече от предходната година, произведена е продукция за 17 238 млн. лв. или с 5.9% повече от 2017 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.1% от общия брой, в които е произведена продукция за 3 086 млн. лв. по текущи цени или 17.9% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 6.4% от всички и съответно 3 169 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.4%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3% от всички и съответно 5 353 млн. лв. и дял от 31.0%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички и съответно 5 630 млн. лв. произведена продукция и дял от 32.7%.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2018 г. е печалба от 1 604 млн. лв. или с 6.5% по-малко от предходната година. Предприятията с печалба са 72.5% от общия брой и размерът и е 2 011 млн. лв. Тези със загуба са 17.1% и стойност 407 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 10.4%. Най-голяма е загубата в микропредприятията – 57.1% от общия размер.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2018 година – окончателни данни

1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. възлизат на 1 912 млн. евро, което е с 0.9% повече в сравнение с 2017 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията – 1 376 млн. евро, и в сектор операции с недвижими имоти – 255 млн. евро. През 2018 г. тези дейности заедно формират 85.3% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо се увеличава с 0.3 пункта спрямо предходната година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” преките чуждестранни инвестиции намаляват с 13.0% в сравнение с 2017 г. и са в размер на 161 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 65.5% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 12.7% и 4.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в областта са функционирали 205 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 10.5 хиляди. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават със 7.9%, а леглата в тях – с 11.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 97.9 хил., или с 9.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 70.7 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 27.2 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 63.5% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 36.9%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.9% от нощувките на чужденци и 37.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.6 и 26.0%.

Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пловдив през 2019 година

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2019 г. 80.7% от домакинствата в област Пловдив имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 6.3 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 75.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 4-то място в страната.

През 2019 г. 70.4% от населението на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран растеж от 7.6 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. – ръст от 31.4 проценти пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. са 221.8 хиляди, като намаляват с 2.5 хил. или 1.1% спрямо края на юни 2019 година. По икономически дейности спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 12.1%, „Операции с недвижими имоти“ – с 5.8% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 3.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“ – с 5.9%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 2.3% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 1.9%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.1%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.6% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.7%.

В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 18.4%, „Строителство“ – с 12.1% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.2%.

Дейност на местата за настаняван в област Пловдив през септември 2019 година

През септември 2019 г. в областта са функционирали 215 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.2 хил., а на леглата – 10.3 хиляди. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.0%, а леглата в тях – с 6.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 103.8 хил., или с 8.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 68.6 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 35.2 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 28.9%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.3% от нощувките на чужденци и 39.3% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.1 и 31.8%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 187 жилищни сгради с 859 жилища в тях и със 109 900 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 89 други сгради със 121 771 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 28.9%, жилищата в тях – с 32.8%, а общата им застроена площ – с 26.7%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи намаление с 28.8%, но тяхната РЗП нараства с 35.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради бележат спад с 21.8%, жилищата в тях – с 38.6%, а разгънатата им застроена площ – с 39.4%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 36.0%, а тяхната РЗП – с 11.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през август 2019 година

През август 2019 г. в областта са функционирали 218 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.3 хиляди. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 8.5%, а леглата в тях – със 7.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на  125.9 хил., или с 12.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 81.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 44.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 26.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.9% от нощувките на чужденци и 39.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.9 и 34.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юли 2019 година

През юли 2019 г. в областта са функционирали 226 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 10.6 хиляди. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 13.0%, а леглата в тях – с 10.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 116.1 хил., или с 0.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 76.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 39.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 47.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 26.7%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 45.4% от нощувките на чужденци и 38.8% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.0 и 34.5%.