Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през април 2020 година

През април 2020 г. в областта са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.3 хил., а на леглата – 2.3 хиляди. В сравнение с април 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява със 76.5%, а леглата в тях – със 76.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 2.8 хил., като 2.7 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 0.1 хил. – от чужденци.

В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са реализирани 64.0% от общия брой нощувки на български граждани, докато от чужденци те са 12.1.0%.

Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през април 2020 г. е 1.5. Най-много чужденци, посетили област Пловдив, са граждани на Украйна – 51.5%, Турция – 25.0% и Австрия – 10.3% от всички пренощували чужденци в областта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2020 г. намаляват с 0.9 хил., или с 0.4% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 220.3 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.3%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 13.3% и „Финансови и застрахователни дейности“ – със 7.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 25.9%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.4% и „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.1%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.9% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.5%.

В края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 23.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 16.4% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 6.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през март 2020 година

През март 2020 г. в областта са функционирали 175 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с март 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 10.7%, но леглата в тях се увеличават с 0.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 30.7 хил., или с 59.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 26.2 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 4.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.5% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 43.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.1% от нощувките на чужденци и 28.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 10.4 и 28.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 201 жилищни сгради със 701 жилища в тях и с      85 995 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 9 административни сгради с 14 688 кв. м РЗП и на 101 други сгради с 49 182 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 23.0%, жилищата в тях – с 27.6%, а общата им застроена площ – с 29.7%. Броят на разрешителните за строеж на административни сгради бележи увеличение с 80.0%, а тяхната РЗП е над два пъти повече. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад със 17.2%, а тяхната РЗП – с 53.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 8.6%, жилищата в тях – с 49.5%, а разгънатата им застроена площ – с 50.8%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради нараства два пъти, а тяхната РЗП е над шест пъти повече. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 12.2%, а тяхната РЗП – с 49.3%.

Население и демографски процеси в област Пловдив през 2019 година

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

Като положителни тенденции през 2019 г. могат да се отчетат положителния механичен прираст и увеличаващата се средна продължителност на живота на населението.

1. Основни тенденции в броя и структурите на населението

В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2019 г. изчисленото постоянно население на област Пловдив е 666 801 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 1 533 души, или с 0.2%.

В общия брой на населението жените са повече (52.0%), или на 1000 мъже се падат 1083 жени.

Към 31.12.2019 г. в градовете живеят 505 158 души, или 75.8% от населението на областта, а в селата – 161 643 души (24.2%).

Към края на 2019 г. населените места в област Пловдив са 212, от които 18 са градове и 194 – села. В 21, или в 9.9% от населените места живеят от 1 до 50 души.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Към 31.12.2019 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 21.0% (139 759) от населението на областта. В сравнение с 2018 г. този дял нараства с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.2 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече години е 24.5%, а на мъжете – 17.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 14.8% (98 568) от общия брой на населението. Спрямо 2018 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – се увеличава с 0.2 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през февруари 2020 година

През февруари 2020 г. в областта са функционирали 201 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.5 хиляди. В сравнение с февруари 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 4.1%, а леглата в тях – с 12.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 87.8 хил., или с 28.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 73.7 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 14.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 61.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 44.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.4% от нощувките на чужденци и 33.7% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.6 и 21.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2019 година

  • През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 308.9 хил., или 72.0% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 0.5 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 315.4 хил., или 55.5% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 301.6 хил., като в сравнение с 2018 г. намаляват с 0.1%.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 70.3% (74.4% за мъжете и 66.2% за жените), или с 0.4 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 70.0%, и е с 0.6 процентни пункта по – висок в сравнение с 2018 година.
  • Безработните лица са 7.6 хиляди.
  • Коефициентът на безработица намалява с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2018 г. и достига 2.4%.
  • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 120.2 хил., от които 50.4 хил. са мъже и 69.8 хил. – жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 28.0%, съответно 23.5% за мъжете и 32.5% за жените.
  • Броят на заетите лица с висше образованиее 89.6 хил., със средно – 179.8 хил. и с основно и по-ниско образование – 46.0 хиляди.
  • Коефициентът на заетост при лицата с висше образование е 73.1%, или с 2.8 процентни пункта по-висок от този за 2018 г., за лицата със средно образование той е 62.7% и съответно с 0.1 процентни пункта по-висок, за лицата с основно и по-ниско образование – 29.0%, съответно с 0.5 процентни пункта по-нисък спрямо 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през януари 2020 година

През януари 2020 г. в областта са функционирали 216 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.5 хил., а на леглата – 10.8 хиляди. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 12.5%, а леглата в тях – с 16.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 81.9 хил., или с 35.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 69.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 12.6 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 61.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 45.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.7% от нощувките на чужденци и 31.2% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.1 и 23.2%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2019 г. се увеличават с 0.7 хил., или с 0.3% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 221.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – със 7.5%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.2% и „Други дейности“ – с 3.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.9%, „Добивна промишленост“ – с 3.3%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 2.8%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.7%.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 9.8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 9.2% и „Операции с недвижими имоти“- с 8.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през декември 2019 година

През декември 2019 г. в областта са функционирали 207 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.4 хиляди. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.8%, а леглата в тях – с 10.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 88.6 хил., или с 21.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 76.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 12.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 64.4% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 45.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.5% от нощувките на чужденци и 31.6% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.1 и 23.4%.