Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. са 216.7 хиляди, като нарастват с 2.0 хил. или 0.9% спрямо края на юни 2020 година. По икономически дейности спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.7%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 3.1% и „Други дейности“ – с 2.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Култура, спорт и развлечения“ – с 5.2%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3.6% и „Строителство“ – с 2.3%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.1%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.6%.

В края на септември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 21.3%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 10.4% и „Добивна промишленост“ – със 7.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през септември 2020 година

През септември 2020 г. в областта са функционирали 217 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 10.7 хиляди. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 0.9%, а леглата в тях – с 4.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 95.6 хил., или със 7.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 81.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 14.2 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 37.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 31.9% от нощувките на чужденци и 29.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 11.1 и 33.2%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 257 жилищни сгради с 1 613 жилища в тях и със 171 643 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 121 други сгради със 145 078 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради бележат ръст с 5.3%, жилищата в тях – с 45.4%, а общата им застроена площ – с 34.2%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи увеличение с 30.1%, а тяхната РЗП – със 137.4%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради бележат ръст от 37.4%, жилищата в тях – с 87.8%, а разгънатата им застроена площ – с 56.2%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, нарастват с 36.0%, а тяхната РЗП – с 19.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през август 2020 година

През август 2020 г. в областта са функционирали 222 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 10.9 хиляди. В сравнение с август 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.8%, а леглата в тях – с 5.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 102.4 хил., или с 18.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 93.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 9.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 60.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 36.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.0% от нощувките на чужденци и 28.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 13.0 и 36.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юли 2020 година

През юли 2020 г. в областта са функционирали 212 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.5 хиляди. В сравнение с юли 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 6.2%, а леглата в тях – с 0.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 70.8 хил., или с 39.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 65.0 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 5.8 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 33.7%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.3% от нощувките на чужденци и 27.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 12.6 и 39.3%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 5.6 хил., или с 2.5% спрямо края на март 2020 г., като достигат 214.6 хиляди. По икономически дейности спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Строителство“ – с 6.5%, „Други дейности“ – с 3.6% и „Образование“ – с 3.5%. Увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“ и „Култура, спорт и развлечения“. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.6%.

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 4.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 19.4%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 14.9% и „Добивна промишленост“ – с 8.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юни 2020 година

През юни 2020 г. в областта са функционирали 197 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.1 хил., а на леглата – 10.0 хиляди. В сравнение с юни 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.3%, а леглата в тях – с 2.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 37.7 хил., или с 66.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 35.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 2.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 49.5% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 33.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 40.0% от нощувките на чужденци и 28.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 10.5 и 38.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 244 жилищни сгради с 1 109 жилища в тях и със 127 861 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради с 12 465 кв. м РЗП и на 93 други сгради с 61 116 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 21.4%, жилищата в тях – с 58.2%, а общата им застроена площ – с 48.7%. Броят на разрешителните за строеж на административни сгради бележи увеличение с 55.6%, но тяхната РЗП намалява с 15.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад със 7.9%, но тяхната РЗП нараства с 24.3%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват със 7.2%, жилищата в тях – с 13.3%, а разгънатата им застроена площ – с 14.7%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради нараства почти два пъти, а тяхната РЗП – с 28.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 25.6%, а тяхната РЗП – с 32.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през май 2020 година

През май 2020 г. в областта са функционирали 110 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.5 хил., а на леглата – 5.0 хиляди. В сравнение с май 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 47.9%, а леглата в тях – с 49.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 8.5 хил., или с 91.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 8.2 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 0.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 18.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 22.8%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 73.9% от нощувките на чужденци и 34.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.9 и 42.5%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Пловдив през 2019 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2019 г. линията на бедност за област Пловдив e 393.17 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 21.0% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 6.6%, а относителният дял на бедното население намалява с 0.9 процентни пункта (табл. 1).

            Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21.0 до 31.0%, или с 10.0 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 40.5%, или с 19.5 процентни пункта.