Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юли 2019 година

През юли 2019 г. в областта са функционирали 226 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.4 хил., а на леглата – 10.6 хиляди. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 13.0%, а леглата в тях – с 10.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 116.1 хил., или с 0.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 76.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 39.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 47.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 26.7%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 45.4% от нощувките на чужденци и 38.8% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.0 и 34.5%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2019 г. намаляват с 0.5 хил., или с 0.2% спрямо края на март 2019 г., като достигат 224.3 хиляди. По икономически дейности спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Строителство“ – с 4.6%, „Добивна промишленост“ – с 2.8% и „Образование“ – с 2.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 10.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.2% и „Други дейности“ – с 3.0%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.7% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.7%. В края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.5% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 26.6%, „Строителство“ – с 10.1% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 9.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юни 2019 година

През юни 2019 г. в областта са функционирали 222 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.3 хил., а на леглата – 10.3 хиляди. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 12.1%, а леглата в тях – с 8.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 113.4 хил., или със 7.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 72.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 40.9 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 29.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 36.1% от нощувките на чужденци и 41.3% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 4.8 и 29.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 263 жилищни сгради с 1 279 жилища в тях и със 149 876 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 5 административни сгради с 9 673 кв. м РЗП и на 125 други сгради с 90 154 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 19.5%, но жилищата в тях намаляват със 7.9%, а общата им застроена площ – с 14.2%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради бележи ръст от 66.7%, а тяхната РЗП – почти четири пъти. Разрешителните за строеж на други сгради са повече с 8.7%, но тяхната РЗП намалява със 7.1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват със 17.9%, но жилищата в тях намаляват с 3.0%, а разгънатата им застроена площ – с 0.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 14.4%, а тяхната РЗП – с 38.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през май 2019 година

През май 2019 г. в областта са функционирали 211 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.2 хил., а на леглата – 10.0 хиляди. В сравнение с май 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 10.5%, а леглата в тях – със 7.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 96.1 хил., или с 6.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 61.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 34.6 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 28.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 33.1% от нощувките на чужденци и 42.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.7 и 29.9%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Пловдив през 2018 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2018 г. линията на бедност за област Пловдив e 368.75 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 21.9% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава със 7.7%, а относителният дял на бедното население запазва равнището си (табл.1).

            Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2018 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21.9 до 31.5%, или с 9.6 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 43.6%, или с 21.7 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през април 2019 година

През април 2019 г. в областта са функционирали 204 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.1 хил., а на леглата – 9.7 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.9%, а леглата в тях – с 3.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 87.1 хил., като 64.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 22.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 54.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 36.7%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 38.4% от нощувките на чужденци и 39.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.0 и 24.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. се увеличават с 2.1 хил., или с 0.9% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 224.8 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ – с 10.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.0% и „Други дейности“ – с 1.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 12.8%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.5% и „Добивна промишленост“ – с 5.7%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.7%. В края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.8% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 27.6%, „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.6% и „Добивна промишленост“ – с 5.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през март 2019 година

През март 2019 г. в областта са функционирали 196 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.5 хиляди. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 4.3%, а леглата в тях – с 1.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 76.0 хил., или с 6.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 61.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 14.6 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 34.7%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.3% от нощувките на чужденци и 39.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.1 и 26.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 220 жилищни сгради с 1 389 жилища в тях и със 174 777 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 1 981 кв. м РЗП и на 115 други сгради с 96 995 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 4.3%, жилищата в тях – с 10.0%, а общата им застроена площ – с 1.1%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи намаление с 33.9%, а тяхната РЗП – с 33.1%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 25.0%, жилищата в тях – с 2.5%, а разгънатата им застроена площ – с 9.4%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП е по-малко с 86.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 4.2%, а тяхната РЗП – с 19.6%.