Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през април 2021 година

През април 2021 г. в областта са функционирали 202 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.0 хил., а на леглата – 9.7 хиляди. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 49.0 хил., като 42.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 6.2 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 44.9%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.6% от нощувките на чужденци и 30.3% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.8 и 24.8%.

Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през април 2021 г. е 3.0. Най-много нощувки от чужденци в област Пловдив са реализирани от граждани на Турция – 14.1%, Чехия – 7.0%, Италия – 5.9%, Германия – 5.1%, Румъния – 5.0%, Украйна и Русия – по 4.2%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2021 г. нарастват с 4.2 хил., или с 1.9% спрямо края на декември 2020 г., като достигат 221.4 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Добивна промишленост“ – с 6.8%, „Строителство“ – с 4.9% и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 3.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Други дейности“ – с 14.4%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 12.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.5%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.2%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.5% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.8%. В края на март 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.5% или 1,2 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив за януари 2021 г. е 1 260 лв., за февруари – 1 246 лв. и за март – 1 289 лева. През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 1.4%, като достига 1 265 лева. Най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е регистрирано в дейностите „Култура, спорт и развлечения“ – с 18.2%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 8.8% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна заплата, са „Административни и спомагателни дейности“ – с 14.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 8.9% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 8.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през март 2021 година

През март 2021 г. в областта са функционирали 192 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.5 хиляди. В сравнение с март 2020 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 9.7%, но леглата в тях намаляват с 0.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 44.9 хил., или с 46.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 41.0 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 3.9 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 43.7%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 30.7% от нощувките на чужденци и 31.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 11.2 и 25.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 217 жилищни сгради с 1 780 жилища в тях и със 178 452 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 12 административни сгради с 30 724 кв. м РЗП и на 86 други сгради с 92 654 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 2.3%, жилищата в тях – с 50.9%, а общата им застроена площ – с 49.7%. Броят на разрешителните за строеж на административни сгради бележи увеличение със 140.0%, а тяхната РЗП – със 118.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад с 5.5%, но тяхната РЗП е повече с 59.3%.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 8.0%, жилищата в тях – над 1.5 пъти, а разгънатата им застроена площ – със 107.5%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, нараства с 33.3%, а тяхната РЗП – със 109.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 14.9%, но тяхната РЗП е с 88.4% повече.

Население и демографски процеси в област Пловдив през 2020 година

Демографска ситуация в областта през 2020 година:

 • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
 • Намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост;
 • Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност нараства;
 • Увеличава се детската смъртност;
 • Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

1. Основни тенденции в броя и структурите на населението

В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2020 г. изчисленото постоянно население на област Пловдив е 666 398 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 403 души, или с 0.1%.

В общия брой на населението жените са повече (52.0%), или на 1000 мъже се падат 1083 жени.

Към 31.12.2020 г. в градовете живеят 498 739 души, или 74.8% от населението на областта, а в селата – 167 659 души (25.2%).

Към края на 2020 г. населените места в област Пловдив са 212, от които 18 са градове и 194 – села. В 18, или в 8.5% от населените места живеят от 1 до 50 души.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Към 31.12.2020 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 20.9% (139 342) от населението на областта. В сравнение с 2019 г. този дял намалява с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. имаме увеличение е с 4.1 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст 65 и повече години е 24.5%, а на мъжете – 17.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 14.9% (98 961) от общия брой на населението. Спрямо 2019 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – се увеличава с 0.3 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в областта са функционирали 176 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.7 хил., а на леглата – 9.1 хиляди. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 12.4%, а леглата в тях – с 13.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 61.0 хил., или с 30.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 57.0 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 4.0 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 53.4% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 44.9%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 24.2% от нощувките на чужденци и 28.4% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 22.4 и 26.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2020 година

 • През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 302.5 хил., или 70.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.2 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица достига 305.5 хил., или 53.9% от населението на 15 и повече навършени години.
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 293.5 хил., като в сравнение с 2019 г. намаляват с 2.7%.
 • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 68.7% (72.7% за мъжете и 64.8% за жените), или с 1.6 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2019 година.
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 69.0%, и е с 1.0 процентен пункт по-нисък в сравнение с 2019 година.
 • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 124.6 хил., от които 53.3 хил. са мъже и 71.3 хил. – жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 29.2%, съответно 25.0% за мъжете и 33.4% за жените.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през януари 2021 година

През януари 2021 г. в областта са функционирали 176 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.5 хил., а на леглата – 8.9 хиляди. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 18.5%, а леглата в тях – с 18.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 45.9 хил., или с 44.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 42.9 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 3.0 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 55.3% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 49.9%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 29.0% от нощувките на чужденци и 23.3% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 15.7 и 26.8%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г. се увеличават с 0.6 хил., или с 0.3% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 217.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.6% и „Операции с недвижими имоти“ – с 3.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 4.2%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 2.4%, и „Образование“ – с 2.3%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 31.9%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 16.4% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.5%.

В края на декември 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите е регистрирано в икономическата дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 21.9 %. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 15.3%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.4% и „Държавно управление“- с 6.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през декември 2020 година

През декември 2020 г. в областта са функционирали 164 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.5 хил., а на леглата – 9.0 хиляди. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 20.8%, а леглата в тях – с 14.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 28.1 хил., или с 68.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 25.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 2.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 45.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.6% от нощувките на чужденци и 27.7% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 19.3 и 27.1%.