Естествен, механичен прираст и миграция на населението в област Пазарджик през 2019 година

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Пазарджик е намаляло с 1 706 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст в област Пазарджик е минус 6.7‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 5.2‰, а в селата – минус 9.2‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

През 2019 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-2.0‰) и Сливен (-2.9‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16.4‰, следвана от областите Монтана – минус 14.5‰, и Кюстендил – минус 13.2‰.

В област Пазарджик само община Сърница е с положителен естествен прираст 0.6‰, останалите единадесет общини са с отрицателен естествен прираст, като с най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Велинград (-3.2‰) и  Ракитово (-3.6‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Белово – минус 18.8‰, следвана от общините Брацигово (-15.2‰) и Лесичево (-14.7‰). Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който за област Пазарджик е минус 997 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Брачност и бракоразводност в област Пазарджик през 2019 година

През 2019 г. се наблюдава намаление на броя на сключените бракове в област Пазарджик. Регистрираните юридически бракове са 1 088 и са с 12 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 66.6% (725) са сред населението в градовете. В селата са сключени 363 брака. Коефициентът на брачност през 2019 г. е 4.3‰.

По общини най-малко бракове на 1 000 души от населението са сключени в община Сърница (2.5‰) и общините Лесичово и Панагюрище (с по 2.8‰). Най-висок е коефициентът на брачност в община Пещера (6.0‰) и община Брацигово (5.7‰).

През 2019 г. в област Пазарджик най-голям е броят на сключените бракове във възрастовата група от 25 до 29 години при мъжете – 267, а при жените – 298.

За 90.3% от мъжете и жените, сключили граждански брак през 2019 г., той е бил първи.

През 2019 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 30.9 и 27.8 години. Спрямо предходната година средната възраст намалява с по 0.1 години за мъжете и за жените.

Областта с най-много бракове на 1 000 души от населението е Разград – 5.9‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Кюстендил и Враца – по 2.8‰.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в област Пазарджик

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на март 2020 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 59.9 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.0% (и достигат до 13.4 хиляди), а в частния сектор намаляват с 0.7% (достигат 46.5 хиляди) през първото тримесечие на 2020 година.

В края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 0.3% или с 0.2 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е 0.5%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно с 0.5%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2020 г. за област Пазарджик е 1 028 лв., за февруари – 1 032 лв., и за март – 999 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0.8% и достига 1 020 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1163 лв., а за частния – 979 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 8.5% в сравнение с първото тримесечие на 2019 година.

Население в област Пазарджик през 2019 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2019 г. населението на област Пазарджик е 252 776 души, което представлява 3.6% от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 2 703 души, или с 1.1% (за 2018 г. е било 255 479).

Мъжете са 123 715 (48.9%), а жените 129 061 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 043 жени.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 52 708, или 20.9% от населението в областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.6%, а на мъжете -17.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.9%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17.7%, и Варна – 19.2%.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 20.0%. Най-висок е този дял в Италия (22.8%), следвана от Гърция (22.0%), Португалия и Финландия (по 21.8%). Общо в девет страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 38 259, или 15.1% от общия брой на населението в област Пазарджик. За страната този показател е 14.4%.

Раждаемост и смъртност в област Пазарджик през 2019 година

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

През 2019 г. в област Пазарджик са регистрирани 2 323 родени деца, като от тях 2 310 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 104 деца (за 2018 г. броят на живородените е 2 414 деца), или с 4.3%.

Броят на живородените момчета (1 193) е със 76 по-голям от този на живородените момичета (1 117), или на 1 000 живородени момчета се падат 936 момичета.

Коефициентът на общата раждаемост през 2019 г. е 9.1 ‰, а през предходните 2018 и 2017 г. той е бил съответно 9.4 и 9.0‰. В градовете и селата живородените са съответно 1 464 и 846 деца, а коефициентът на раждаемост е 9.2‰ в градовете и 9.0‰ в селата. През 2018 г. тези коефициенти са били съответно 9.5 и 9.3‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.4‰, и София (столица) – 9.8‰. В седемнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян – 6.2‰, и Видин – 6.5‰.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през януари 2020 година

През януари 2020 г. в област Пазарджик са функционирали 44 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 805, а на леглата – 3 947. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 6.4%, а на леглата в тях – с 1.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2020 г. е 50 885, или с 1.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 9.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През януари 2020 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 92.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 87.9% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.8 и 12.1%.   Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Северна Македония – 20.5%, следвани от Гърция – 9.2% и Руската федерация – 8.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 60 жилищни сгради с 80 жилища в тях и 13 346 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 41 други сгради с 23 210 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26.8%, броят на жилищата в тях – с 64.0%, а общата им застроена площ – с 56.6%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление с 48.1% и увеличение при тяхната РЗП – със 17.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 5.3%, докато жилищата в тях намаляват с 47.4%, а разгънатата им застроена площ – с 35.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 42.3% , а разгънатата им застроена площ – с 20.2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 261, София (столица) – 243, София – 139, Варна – 137, и Бургас – 133. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 515, Варна – 1 532, Пловдив – 968, Бургас – 547, и Кърджали – 324 .

През четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 23 жилищни сгради с 42 жилища в тях и с 5 948 кв. м обща застроена площ и на 33 други сгради с 16 467 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 52.1%,  жилищата в тях – със 74.2, а разгънатата им застроена площ – със 76.1%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 53.5%, докато тяхната РЗП нараства с 2.1%.

Националният статистически институт стартира Наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

От началото на април 2020 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването на домакинските бюджети е най-старото извадково наблюдение в България. От началото му, поставено през 1925 г., до сега то е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2020 година. В него ще вземат участие 3 060 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип,  които са разделени в три подизвадки от по 1 020 домакинства. В периода април – юни 2020 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

За област Пазарджик ще вземат участие 108 домакинства, разделени в три подизивадки от по 36 домакинства. В областта изследването ще се проведе в градовете Пазарджик, Велинград, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември и Стрелча, както и в селата Бяга, Главиница, Дорково, Кръстава, Паталеница и Семчиново. По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването. От всяко домакинство се изисква да отбележи ежедневно постъпилите приходи и направените разходи за цялото домакинство.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Пазарджик

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на декември 2019 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 59.9 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.7% (и достигат до 13.0 хиляди), а в частния сектор с 0.7% (достигат 46.9 хиляди) през четвъртото тримесечие на 2019 година.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 1.0% или с 0.6 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е 1.6%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват съответно с 0.8%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. за област Пазарджик е 994 лв., за ноември – 999 лв., и за декември – 1 045 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 6.6% и достига 1 012 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1172 лв., а за частния – 966 лева. През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 10.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 051, а на леглата – 4 539. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.6%, а на леглата в тях – с 2.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2019 г. е 47 971, или с 3.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 94.3% от тях са осъществени от български граждани и 5.7% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Северна Македония – 17.5%, следвани от Израел – 9.9% и Румъния – 8.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2019 г. в област Пазарджик намаляват с 5.4% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 21 911. От всички пренощували лица 96.0% са българи и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 883 и са реализирали средно по 3.1 нощувки.