Основни резултати от изследването за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пазарджик през 2023 година

През 2023 г. 88.5% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, което е с 1.2 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на домакинствата с достъп до интернет, като за десетгодишен период относителният им дял се е увеличил с 31.8 процентни пункта.

          В област Пазарджик през 2023 г. са анкетирани 144 обикновени домакинства и 391 лица на възраст между 16 – 74 навършени години, от 16 населени места – седем града и девет села.

Достъп на домакинствата до интернет


            Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата
показват, че през 2023 г. 83.2% от домакинствата в област Пазарджик имат достъп до интернет в домовете си, което е с 1.9 процентни пункта по-малко спрямо предходната година.

            По този показател област Пазарджик заема 19-то място сред всички 28 области в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в област Пазарджик са функционирали 115 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3 598, а на леглата – 7 544. В сравнение с октомври 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 35.3%, а броят на леглата в тях – с 10.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2023 г. е 92 766, или с 8.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 94.3% от тях са осъществени от български граждани и 5.7% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 29.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2023 г. в област Пазарджик се увеличават с 6.9% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достигат 37 671. От всички пренощували лица 95.1% са български граждани и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 1 850 и са реализирали средно по 2.9 нощувки.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през третото тримесечие на 2023 година

През третото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 97 жилищни сгради със 191 жилища в тях и
27 762 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 67 други сгради с 22 754 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 9.0%, докато броят на жилищата в тях намалява с 12.0%, а общата им застроена площ нараства – с 4.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 3.1%, както и разгънатата им застроена площ – с 19.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 16.9%, броят на жилищата в тях – с 29.9%, както и разгънатата им застроена площ – с 36.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 8.1% повече, докато разгънатата им застроена площ намалява с 13.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през август 2023 година

През август 2023 г. в област Пазарджик са функционирали 125 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3 802, а на леглата – 7 988. В сравнение с август 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 38.9%, а на леглата в тях – с 14.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2023 г. е 142 835, или с 12.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 93.1% от тях са осъществени от български граждани и 6.9% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 42.0%. Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2023 г. в област Пазарджик се увеличават с 13.2% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достигат 46 155. От всички пренощували лица 94.4% са български граждани и са реализирали средно по 3.1 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 2 590 и са реализирали средно по 3.8 нощувки.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 89 жилищни сгради с 217 жилища в тях и
26 548 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 65 други сгради с 19 034 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.1%, броят на жилищата в тях – със 106.7%, както и общата им застроена площ – със 70.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са със 71.1% повече, докато разгънатата им застроена площ е с 28.2% по-малко.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 18.7%, броят на жилищата в тях – с 30.7%, както и разгънатата им застроена площ – с 20.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 1.6% повече, докато разгънатата им застроена площ е с 47.7% по-малко.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 327, София – 283, Пловдив – 265, Варна – 197, и Бургас – 134. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 4 631, Варна – 2 005, Пловдив – 1 633, Бургас – 632, и Кърджали – 504.

През второто тримесечие на 2023 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 66 жилищни сгради със 183 жилища в тях и с 22 830 кв. м разгъната застроена площ и на 69 други сгради с 19 836 кв. м РЗП.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Пазарджик към 31.12.2022 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

В края на 2022 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 54 707 легла. Болниците в страната са 319 с 52 462 легла, като 203 от заведенията са публични (държавни и общински) и 116 – частни.

Заведенията за болнична помощ в област Пазарджик към 31.12.2022 г. са 12 с 2 065 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 55 с 24 легла. Другите лечебни и здравни заведения са 4.

В сравнение с 2021 г. легловият фонд в заведенията за болнична помощ в област Пазарджик се запазва същия ( 2 065 ).

Многопрофилните болници в област Пазарджик са 8 с 1 653 легла и в тях е съсредоточен 80.0% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ в областта (фиг.1), а специализираните болници са 4 с 412 легла.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Пазарджик към 31.12.2022 година.

Основни данни за културата в област Пазарджик през 2022 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите препоръки на ЮНЕСКО.

1. Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства)                    и библиотеките.

1.1. Музеи

Към 31.12.2022 г. в област Пазарджик функционират 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2022 г. музеите в областта са посетени от 159 991 посетители, като 1 584 от тях са чужденци, а 15 307 от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. В сравнение с 2021 г. общият брой посетители се е увеличил с 58.2%. Регистрирано е и увеличение на чуждестранните посетители – с 920

Население и демографски процеси в област Пазарджик през 2022 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2022 г. населението на област Пазарджик е 226 209 души, което представлява 3.5% от населението на България и нарежда областта на 8-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора,  Благоевград и София (област). В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 1 416 души, или с 0.6%.(за 2021 г. е било 227 625).

Мъжете са 109 829 (48.6%), а жените – 116 380 (51.4%), или на 1 000 мъже се падат 1 060 жени.

В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 53 920, или 23.8% от населението на страната

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 28.2%, а на мъжете – 19.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31.1%), Габрово (30.0%) и Кюстендил (28.0%). Общо в двадесет и две области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 19.2%, Варна – 21.4%, и Благоевград – 21.6%.

Детски ясли в област Пазарджик през 2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Пазарджик в състава на 21 от детски градини (ДГ) функционират яслени групи с общо 614 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 6, или с 1.0%.

В градовете в областта детските ясли са 18 с 558 места, а в селата – 3 с 56 места.

През 2022 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 518 деца. В края на годината за отглеждане и възпитаване   в детски ясли остават 553 деца (табл. 2), от които момчета са 302, а момичета – 251. В сравнение 2021 г. броят на децата в детските ясли намалява с 4.0%.

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Пазарджик, по възраст към 31.12.2022 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 82.6%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 16.3% и на последно място са тези над 3-годишна възраст – 1.1% (Фиг. 1 ).

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в област Пазарджик са функционирали 110 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3 562, а на леглата – 7 482. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 63, а леглата в тях – с 95.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2023 г. е 101 166, или със 140.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 96.8% от тях са осъществени от български граждани и 3.2% – от чужди.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2023 г. в област Пазарджик се увеличават със 129.5% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достигат 43 062. От всички пренощували лица – 97.6% са български граждани и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 1 054 и са реализирали средно по 3.0 нощувки.