Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Пазарджик през второто тримесечие на 2022 година (Предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Пазарджик през второто тримесечие на 2022 г. е 41, което е с 57.7% повече спрямо съответното тримесечие на предходната година. Новопостроените жилища в тях са 134, като в сравнение със същия период на 2021 г. е регистрирано увеличение с 39.6% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 75.6%, с тухлена – 14.6% и с друга – 9.8%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 165 сгради с 1 026 жилища, Пловдив – 163 сгради с 533 жилища, и Бургас – 138 сгради с 472 жилища в тях.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на75 жилищни сгради със 166 жилища в тях и
21 972 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 64 други сгради с 36 390 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.7%, жилищата в тях – с 14.0%, докато общата им застроена площ се увеличава – с 5.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 39.1%, а общата им застроена площ – с 18.7%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 1.3%, жилищата в тях – с 11.7%, а разгънатата им застроена площ – с 5.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 8.5%, както и разгънатата им застроена площ – с 64.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите
Пловдив – 399, София (столица) – 338, София – 243, Варна – 203, и Бургас – 153. Най-много жилища
предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 984, Варна – 2 380, Пловдив – 1 820,
Бургас – 614, и Благоевград – 409.

През второто тримесечие на 2022 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 41 жилищни сгради със 130 жилища в тях и с 15 441 кв. м обща застроена площ и на 54 други сгради с 30 534 кв. м РЗП.

Детски ясли в област Пазарджик през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Пазарджик в състава на 21 от детски градини (ДГ) функционират яслени групи с общо 620 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта се увеличават с 35, или с 6.0%.

В градовете в областта детските ясли са 18 с 563 места, а в селата – 3 с 57 места.

През 2021 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 534 деца, или със 76 повече в сравнение с 2020 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 576 деца (табл. 2), от които момчета са 303, а момичета – 273. В сравнение  2020 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 9.1%.

Население в област Пазарджик през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Пазарджик в края на 2021 г. е 247 360 души, което представлява 3.6% от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. В сравнение с 2020 г. населението на областта намалява с 3 940 души, или с 1.6% (за 2020 г. е било 251 300).

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а на територията на област Пазарджик – 215 183.  

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на получените резултати от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с Националната статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Раждаемост

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

През 2021 г. в област Пазарджик са регистрирани 2 069 родени деца, като от тях 2 057 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 66 деца (за 2020 г. броят на живородените е 2 123 деца), или с 3.1%.

Броят на живородените момчета (1 060) е с 63 по-голям от този на живородените момичета (997), или на 1 000 живородени момчета се падат 941 момичета.

Националният статистически институт стартира Наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

От началото на април 2022 г. Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването на домакинските бюджети е най-старото извадково наблюдение в България. От началото му, поставено през 1925 г., до сега то е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2022 година. В него ще вземат участие 3 060 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 1 020 домакинства. В периода април – юни 2022 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип. За област Пазарджик ще вземат участие 108 домакинства, разделени в три подизивадки от по 36 домакинства. В областта изследването ще се проведе в градовете Батак, Велинград, Панагюрище, Пазарджик, Пещера, Ракитово, Сърница и Ветрен, както и в селата Главиница, Добровница, Дорково, Ковачево, Момина Клисура и Света Петка.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Пазарджик през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пазарджик през 2021 г. показват, че 85.1% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 83.5%, като за областта е отбелязан ръст от 3.4 процентни пункта спрямо предходната година.

Намаление има в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година в областта е регистриран спад от 3.8 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично.

През 2021 г. 52.1% от лицата в област Пазарджик на възраст 16 – 74 навършени години използват редовно интернет. Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 53.8 и 50.2%.

Има известни различия при редовно използващите интернет по образование. От лицата с висше образование 92.4% използват редовно интернет, от лицата със средно образование – 53.6%, а от лицата с основно или по-ниско образование – 28.4%. Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство, е 31.5% за областта, при 26.6% средно за страната. При използването на глобалната мрежа от лицата за взаимодействие с органите на държавната и местната власт се наблюдава увеличение от 10.5 процентни пункта в сравнение с предходната година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж 87 жилищни сгради с 212 жилища в тях и 23 274 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 44 други сгради с 31 849 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.5%, жилищата в тях – с 12.8%, а общата им застроена площ – с 0.4%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава намаление с 25.4% и увеличение при тяхната РЗП – с 44.3%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 12.1%, докато жилищата в тях се увеличава с 5.5%, а разгънатата им застроена площ намалява – с 6.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 4.8% , а разгънатата им застроена площ – със 155.2%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 321, Пловдив – 248, София – 191, Варна – 136, и Бургас – 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 4 274, Пловдив – 995, Варна – 788, Бургас – 535, и София – 293.

Детски ясли в област Пазарджик през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Пазарджик в състава на 22 от детски градини (ДГ) функционират яслени групи с общо 585 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 67, или с 9.9%.

В градовете в областта детските ясли са 19 с 531 места, а в селата – 3 с 54 места.

През 2020 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 458 деца, или с 88 по-малко в сравнение с 2019 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 528 деца (табл. 2), от които момчета са 275, а момичета – 253. В сравнение с 2019 г. броят на децата в детските ясли намалява с 14.0%.

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Пазарджик, по възраст към 31.12.2020 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 84.5%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 14.0% и на последно място са тези над 3-годишна възраст – 1.5% (Фиг. 1 ).

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2020 г. в детските ясли работят 95 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 57(табл. 3), като 96.5% от тях са медицински сестри (55). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 38 души.

Брачност и бракоразводност в област Пазарджик през 2020 година

През 2020 г. се наблюдава намаление на броя на сключените бракове в област Пазарджик. Регистрираните юридически бракове са 845 и са с 243 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 66.5% (562) са сред населението в градовете. В селата са сключени 283 брака. Коефициентът на брачност през 2020 г. е 3.4‰.

По общини най-малко бракове на 1 000 души от населението са сключени в община Стрелча (1.3‰), следват общините Лесичово (2.0‰) и община Велинград (2.2‰). Най-висок е коефициентът на брачност в община Брацигово (4.4‰) и община Септември (4.2‰).

През 2020 г. в област Пазарджик най-голям е броят на сключените бракове във възрастовата група от 25 до 34 години при мъжете – 377, а при жените във възрастовата група от 20 до 29 – 376.

За 89.0% от мъжете и 89.2% от жените, сключили граждански брак през 2020 г., той е бил първи.

През 2020 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.2 и 28.5 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 1.3 години за мъжете и с 0.7 години за жените.

Естествен, механичен прираст и миграция на населението в област Пазарджик през 2020 година

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2020 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Пазарджик е намаляло с 2 684 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст в област Пазарджик е минус 10.7‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 10.0‰, а в селата – минус 11.7‰.

През 2020 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-3.5‰) и Варна (-5.7‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 21.9‰, следвана от областите Монтана – минус 18.2‰, и Габрово – минус 18.1‰. В двадесет и една области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2020 година.

Всички общини в област Пазарджик също са с отрицателен естествен прираст, като с най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Ракитово (-5.0‰), Велинград (-6.6‰) и Сърница (-7.7‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Белово – минус 20.2‰, следвана от общините Стрелча (-18.3‰) и Батак (-17.9‰). Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който през 2020 г за област Пазарджик е положителен – плюс 1 208 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.