Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Пазарджик през 2022 година

Изследването за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите.

През 2022 г. 87.3% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, което е с 3.8 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на относителния дял на домакинствата с достъп до интернет, като през периода 2013 – 2022 г. относителният им дял се е увеличил с 33.6 процентни пункта.

          В област Пазарджик през 2022 г. са анкетирани 139 обикновени домакинства и 375 лица на възраст между 16 – 74 навършени години, от 16 населени места – седем града и девет села.

Достъп на домакинствата до интернет


            Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата
показват, че през 2022 г. 85.1% от домакинствата в област Пазарджик имат достъп до интернет в домовете си, като за областта процентът се запазва същият спрямо предходната година.

            През 2022 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област София (столица) (94.7%), а с най-нисък – област Сливен (67.8%). По този показател област Пазарджик заема 19-то място сред всички 28 области в страната.

Здравен статус на населението към 7 септември 2021 година в област Пазарджик

По време на Преброяване 2021 е получена информация за три основни характеристики на здравния статус на населението: самооценка на здравето, наличие на ограничения в ежедневните дейности поради здравословен проблем (лица с ограничение) и хора с увреждания.

Съгласно националното законодателство и методологията на преброяването въпросите по      темата за здравния статус са доброволни. Тъй като част от населението на страната не беше обхванато по време на преброяването, и за нея бяха добавени данни от административни източници, структурите и съответните коефициенти, характеризиращи здравния статус на населението са изчислени към общия брой на отговорилите лица, а не към цялото население.

Самооценка на здравето

 

Изследователите приемат, че хората оценяват комплексно наличието или отсъствието на заболявания, функционалните ограничения и ограничаването на дейностите в ежедневния живот,  дължащи се на причини, свързани със здравето. Зададеният въпрос „Как най-общо оценявате Вашето здраве?“ е субективна оценка на лицата с петстепенна скала за отговор и се отнася за здравето като цяло, а не за моментното здравословно състояние.

Към 7 септември 2021 г. в област Пазарджик най-големи са броят и относителният дял на лицата, които самоопределят здравето си като добро – 99 199 (48.2%), следвани от много добро – 49 661 (24.1%), и задоволително – 39 027 (19.0%). Като лошо и много лошо оценяват здравето си съответно 8 142 и 1 561 души, или 4.0 и 0.8% (фиг. 1). Лицата, които са посочили, че не могат да определят, са 2 298 (1.1%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 6 024, или 2.9% от отговорилите лица.

Етнокултурни характеристики на населението в област Пазарджик към 7 септември 2021 година

Етнокултурните характеристики на населението са обект на наблюдение от началото на 135-годишната история на преброяванията в страната. При първите преброявания, проведени в края на ХІХ век (1887 и 1892 г.), са наблюдавани признаците „вероизповедание“ и „матерен език“. През 1900 г. е включен признакът „народност“. При преброяването, проведено в края на 1946 г., вероизповеданието отпада, а другите два признака фигурират до 1975 г., като вместо матерен език се използва наименованието „майчин език“. Единствено през 1985 г. тези признаци са изключени от програмата на преброяването. При преброяванията, проведени през 1992 и 2001 г., се наблюдават признаците „етническа група“, „майчин език“ и „вероизповедание“, а при преброяванията през 2011 и 2021 г. е добавена и „религиозност“.

При последните три преброявания въпросите, свързани с етнокултурните характеристики, са доброволни. Използваните дефиниции и методология, както и формирането на въпросите и отговорите в преброителната карта са изцяло съобразени с основните принципи и препоръки на ООН, свързани с изучаването на населението по етнически и религиозни признаци:

  • Доброволност на отговорите;
  • Самоопределение; 
  • Възможност за свободно записан отговор.

Самоопределение по етнос

Етническата група представлява общност от лица, близки по произход, бит, култура и език.

Тенденциите в демографските процеси, обуславящи измененията в броя и структурите на населението, се отразяват върху всички етнически групи в страната. В резултат на това намалява абсолютният брой на населението и на трите основни етнически групи, както и не настъпват съществени изменения в етническата структура между последните две преброявания.

Към 7 септември 2021 г. в област Пазарджик българската етническа група обхваща 184 677, или 86.8% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група се увеличава с 3.1 процентни пункта. Към ромската етническа група са се самоопределили 14 320, или 6.7% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Социално-икономически характеристики на населението към 7 септември 2021 година в област Пазарджик

Образователна структура на населението

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование.

Към 7 септември 2021 г. в област Пазарджик броят на лицата с висше образование е 36 387, или всеки шести (16.9%) е висшист. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 4.5 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 20.4%, а на мъжете – 13.1%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно с 5.4 и 3.4 процентни пункта.

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 21.7%, то в селата е 9.2%.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в област София (столица) – 43.6%, следвана от областите Варна (30.7%) и Пловдив (25.2%), а най-нисък е в областите Кърджали (14.0%), Търговище (15.5%) и Разград (15.7%).

В област Пазарджик най-висок е относителният дял на висшистите в общините Пазарджик (21.0%), Пещера (17.5%) и Панагюрище (17.0%), а най-нисък в Лесичово (7.9%), Ракитово (8.6%) и Сърница (10.8%).

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през август 2022 година

През август 2022 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната в област Пазарджик са функционирали 90 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3 282, а на леглата – 6 961. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 69.8%, а на леглата в тях – с 61.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2022 г. е 127 426, или с 65.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 94.0% от тях са осъществени от български граждани и 6.0% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 29.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2022 г. в област Пазарджик се увеличават с 59.4% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достигат 40 783. От всички пренощували лица 95.3% са българи и са реализирали средно по 3.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 905 и са реализирали средно по 4.0 нощувки.

Население към 7 септември 2021 година в област Пазарджик – окончателни данни

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Преброяванията се провеждат на всеки десет години, за да се представи детайлна картина на населението и условията, при които то живее и показват промените през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789, а на територията на област Пазарджик е 229 814. Жените в областта са 118 228 (51.4%), а мъжете 111 586 (48.6%), или на 1000 жени се падат 944 мъже.

В периода между последните две преброявания населението в областта е намаляло с 45 734 души, или с 16.6%.

Териториално разпределение на населението

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 градове и
5 000 села. В градовете живеят 4 782 064 души, или 73.3%, а в селата – 1 737 725 души, или 26.7% от населението на страната.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Пазарджик през второто тримесечие на 2022 година (Предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Пазарджик през второто тримесечие на 2022 г. е 41, което е с 57.7% повече спрямо съответното тримесечие на предходната година. Новопостроените жилища в тях са 134, като в сравнение със същия период на 2021 г. е регистрирано увеличение с 39.6% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 75.6%, с тухлена – 14.6% и с друга – 9.8%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 165 сгради с 1 026 жилища, Пловдив – 163 сгради с 533 жилища, и Бургас – 138 сгради с 472 жилища в тях.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на75 жилищни сгради със 166 жилища в тях и
21 972 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 64 други сгради с 36 390 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 15.7%, жилищата в тях – с 14.0%, докато общата им застроена площ се увеличава – с 5.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 39.1%, а общата им застроена площ – с 18.7%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 1.3%, жилищата в тях – с 11.7%, а разгънатата им застроена площ – с 5.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 8.5%, както и разгънатата им застроена площ – с 64.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите
Пловдив – 399, София (столица) – 338, София – 243, Варна – 203, и Бургас – 153. Най-много жилища
предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 984, Варна – 2 380, Пловдив – 1 820,
Бургас – 614, и Благоевград – 409.

През второто тримесечие на 2022 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 41 жилищни сгради със 130 жилища в тях и с 15 441 кв. м обща застроена площ и на 54 други сгради с 30 534 кв. м РЗП.

Детски ясли в област Пазарджик през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Пазарджик в състава на 21 от детски градини (ДГ) функционират яслени групи с общо 620 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта се увеличават с 35, или с 6.0%.

В градовете в областта детските ясли са 18 с 563 места, а в селата – 3 с 57 места.

През 2021 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 534 деца, или със 76 повече в сравнение с 2020 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 576 деца (табл. 2), от които момчета са 303, а момичета – 273. В сравнение  2020 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 9.1%.

Население в област Пазарджик през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението на област Пазарджик в края на 2021 г. е 247 360 души, което представлява 3.6% от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. В сравнение с 2020 г. населението на областта намалява с 3 940 души, или с 1.6% (за 2020 г. е било 251 300).

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а на територията на област Пазарджик – 215 183.  

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Една от основните задачи на преброяванията на населението е да се установи реалният брой на лицата пребиваващи на територията на страната. Ето защо в годините след преброяванията се правят преизчисления на населението въз основа на получените резултати от проведеното преброяване и данните за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за съответните години.

След окончателното въвеждане и обработка на данните от Преброяване 2021 броят на населението ще бъде преизчислен на базата на преброеното население. Преизчислението ще обхване десетгодишен период, като ще бъдат ревизирани и основни демографски индикатори.

В съответствие с Националната статистическа програма, първи окончателни данни от Преброяване 2021 ще бъдат представени и публикувани след 1 октомври 2022 година.

Раждаемост

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

През 2021 г. в област Пазарджик са регистрирани 2 069 родени деца, като от тях 2 057 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 66 деца (за 2020 г. броят на живородените е 2 123 деца), или с 3.1%.

Броят на живородените момчета (1 060) е с 63 по-голям от този на живородените момичета (997), или на 1 000 живородени момчета се падат 941 момичета.