Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Пазарджик

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на декември 2019 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 59.9 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.7% (и достигат до 13.0 хиляди), а в частния сектор с 0.7% (достигат 46.9 хиляди) през четвъртото тримесечие на 2019 година.

В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 1.0% или с 0.6 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е 1.6%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват съответно с 0.8%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. за област Пазарджик е 994 лв., за ноември – 999 лв., и за декември – 1 045 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 6.6% и достига 1 012 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1172 лв., а за частния – 966 лева. През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 10.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 051, а на леглата – 4 539. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.6%, а на леглата в тях – с 2.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2019 г. е 47 971, или с 3.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 94.3% от тях са осъществени от български граждани и 5.7% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Северна Македония – 17.5%, следвани от Израел – 9.9% и Румъния – 8.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2019 г. в област Пазарджик намаляват с 5.4% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 21 911. От всички пренощували лица 96.0% са българи и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 883 и са реализирали средно по 3.1 нощувки.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 45 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 857, а на леглата – 4 040. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.8%, а на леглата в тях – със 7.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2019 г. е 45 155, или с 5.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 8.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През ноември 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 93.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 85.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.3 и 14.9%.   Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Руската федерация – 12.9%, следвани от Гърция – 11.0% и Република Северна Македония – 10.2%.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Пазарджик през 2019 година

Съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия НСИ проведе изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата. Изследването се провежда във всички държави – членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. Анкетирани са 151 обикновени домакинства и 370 лица в област Пазарджик на възраст 16-74 навършени години.

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пазарджик през 2019 г. показват, че 68.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 75.1%.

Понижение има в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година в областта е регистриран спад от 9.2 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. През 2019 г. 39.5% от населението на област Пазарджик на възраст 16 – 74 навършени години използва редовно интернет. Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените – съответно 44.0 и 35.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 926, а на леглата – 4 228. В сравнение с октомври 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.8%, а на леглата в тях – с 2.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2019 г. е 43 641, или с 4.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е намаление на нощувките (с 8.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През октомври 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 83.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.5 и 16.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Република Северна Македония – 22.7%, следвани от Израел – 15.9% и Гърция – 9.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 82 жилищни сгради с 222 жилища в тях и 30 725 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 79 други сгради с 19 834 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 8.9%, докато жилищата в тях и тяхната РЗП се увеличават, съответно с 23.3 и 34.4%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 8.2% и намаление при тяхната РЗП – с 46.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 3.8%, жилищата в тях – със 119.8%, а разгънатата им застроена площ – със 109.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 41.1% , докато тяхната РЗП е по-малко с 32.6%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 263, Варна – 203, Пловдив – 187, София – 132, и Благоевград – 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 839, Варна – 1 385, Пловдив – 859, Бургас – 646, и Кърджали – 521. През третото тримесечие на 2019 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 48 жилищни сгради със 163 жилища в тях и с 24 857 кв. м обща застроена площ и на 71 други сгради с 16 124 кв. м РЗП

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 008, а на леглата – 4 411. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 1.8%, а на леглата в тях – с 0.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2019 г. е 55 705, или с 4.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 7.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През септември 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 90.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 84.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.1 и 15.4%.   Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел 37.7%, следвани от Руската федерация – 9.4% и Република Северна Македония – 7.7%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2019 г. в област Пазарджик

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на септември 2019 г. се увеличават с 0.5% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 60.7 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.6% (и достигат до 13.5 хиляди), а в частния сектор с 0.4% (достигат 47.2 хиляди) през третото тримесечие на 2019 година.

В края на септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 0.3% или с 0.2 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в обществения сектор е с 1.8%., а в частния сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват съответно с 0.1%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2019 г. за област Пазарджик е 933 лв., за август – 938 лв., и за септември – 976 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 4.6% и достига 949 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1058 лв., а за частния – 917 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 8.2% в сравнение с третото тримесечие на 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през август 2019 година

През август 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 054, а на леглата – 4 525. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.8%, а на леглата в тях намалява – с 0.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 82 422, или с 3.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е увеличението на нощувките (с 5.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През август 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 83.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 82.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 16.3 и 17.8%.   Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел 23.4%, следвани от Република Северна Македония – 17.1%. и Руската федерация – 9.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 020, а на леглата – 4 454. В сравнение с юни 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 1.9%, а на леглата в тях – с 0.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2019 г. е 49 118, или с 1.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 2.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През юни 2019 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 93.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 81.9% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.1 и 18.1%.   Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел 48.5%, следвани от Република Северна Македония – 7.2%. и Руската федерация – 5.6%.