Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през януари 2022 година

През месец януари 2022 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 47.4 хил., като 26.4 хил. са мъже и 21.0 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2021 г. са 28.1 хиляди.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 16, а новопостроените жилища в тях са 55.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с тридесет и едно жилища в тях и 3 649 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 20 други сгради с 10 382 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през декември 2021 година

През декември 2021 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Ямбол през 2020 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП)за област Ямбол през 2020 г. възлиза на 1 217 млн. лв. по текущи цени и е с 1.1% повече в сравнение с 2019 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2021 година

Дейност на местата за настаняване в област ЯПрез ноември 2021 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Ямбол през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2020 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 28 179 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ямбол през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2020 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 28 179 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната.