Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 г. е 6, а новопостроените жилища в тях са 8.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 12 жилищни сгради с 60 жилища в тях и 6 215 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 34 други сгради с 10 832 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. в област Ямбол са приключили делата за 839 извършени престъпления. Делата за 249 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 427 – с условно осъждане, за 37 – с оправдаване, за 11 – с прекратяване, а за 115 – с освобождаване от наказание.

Издателска дейност в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. в област Ямбол са издадени 30 книги с тираж 6 700 бр. и 8 брошури с тираж 1 000 броя.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 410 легла. От тях многопрофилните болници са 3 с 372 легла, като в сравнение с 2017 г. легловият фонд на многопрофилните болници намалява с 6.3%. В края на 2018 г. осигуреността на населението в областта с болнични легла е 344.8 на 100 000 души от населението, като спрямо 2017 г. тя намалява с 16.3 пункта.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Ямбол достига 788 лв., което е с 18.4% по-малко в сравнение с 2017 година. Спрямо предходната година през 2018 г. намаление е отчетено в цената на нивите – с 16.2%. Цената на постоянно затревените площи се увеличава с 26.6%.

Жилищен фонд в област Ямбол през 2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.0 хил. жилищни сгради, като спрямо 2017 г. броят им се увеличава с 18. В градовете се намират 14.2 хил. (33.1%) жилищни сгради, а в селата – 28.8 хил. (66.9%). Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Основни данни за културата в област Ямбол през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Детски ясли в област Ямбол през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Ямбол функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 577 места в тях. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта и на местата в тях остава непроменен.