Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ямбол са водени 199 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им нараства с 28, или с 16.4%.

Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. в област Ямбол са регистрирани 1 104 родени деца, като от тях 1 098 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 71 деца, или с 6.5%.

Основни характеристики на населението в област Ямбол през 2019 година

Населението на област Ямбол към 31 декември 2019 г. е 117 335 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 21-во място след област Перник (119 190 души) и пред област Кюстендил (116 915 души). В сравнение с 2018 г. населението на област Ямбол намалява с 1 562 души, или с 1.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през февруари 2020 година

През месец февруари 2020 г. в област Ямбол са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 50.0 хил.души. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 69.6% и се увеличава с 1.6 процентни пункта в сравнение с 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през януари 2020 година

През месец януари 2020 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 46.0 хил., като 25.7 хил. са мъже и 20.2 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2019 г. са 27.9 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица намаляват с 0.1%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 6.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 14, а новопостроените жилища в тях са 33.