Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Ямбол през 2022 година

През 2022 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 53 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на загиналите е 7, а на ранените – 55 души.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през второто тримесечие на 2023 година

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през второто тримесечие на 2023 г. е 49.3% (при 52.9% за страната), съответно 56.0% за мъжете и 43.0% за жените.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през второто тримесечие на 2023 година

В обществения сектор получават средно 1 684 лв., а в частния – 1 429 лева. Спрямо края на март 2023 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 4.2%, а в частния – с 3.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юни 2023 година

През юни 2023 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през второто тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2023 г. е 5, а новопостроените жилища в тях са 6.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради с 27 жилища в тях и 4 333 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 25 други сгради с 6 336 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през май 2023 година

През май 2023 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.