Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Баланс на територията на област Ямбол към 31.12.2021 година

Към 31 декември 2021 г. територията на област Ямбол, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта на област Ямбол, е 3352.70 кв. километра.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 46.0 хил., от които 26.7 хил. са мъже, а 19.3 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2022 г. са 28.0 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2022 г. е 6, а новопостроените жилища в тях са 8.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 24 жилища в тях и 3 119 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 27 други сгради с 10 519 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през май 2022 година

През май 2022 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Издателска дейност в област Ямбол през 2021 година

През 2021 г. в област Ямбол са издадени 24 книги с тираж 3 145 бр. В сравнение с 2020 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 4, а средният тираж на една книга за областта през 2021 г. е 131 броя, като през предходната година е бил 173.