Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Ямбол през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Ямбол, изчислена за периода 2017 – 2019 г. е 73.8 години, като спрямо предходния период ( 2016 – 2018 г.) не се променя. Средната продължителност на живота в областта е с 1.1 години по-ниска от средната за страната – 74.9 години.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 48.8 хил., от които 26.3 хил. са мъже, а 22.5 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.2%.

Изследване на доходите и условията на живот през 2020 година в област Ямбол

През периода април – юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Ямбол“, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“. С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Изследване „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Ямбол“, започва провеждането на анкетно проучване по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на март 2020 г. са 27.8 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през март 2020 година

През месец март 2020 г. в област Ямбол са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Образование в област Ямбол през учебната 2019/2020 година

Към 1.12.2019 г. в област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор, като в сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. В тях са записани 3 607 деца, от които 1 855, или 51.4% са момчета.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през първото тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2020 г. е 10, а новопостроените жилища в тях са 29.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 23 жилища в тях и 2 719 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 17 други сгради с 12 554 кв. м РЗП.

Индикатори за бедност и социално включване в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. в област Ямбол линията на бедност е 352.67 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 27.4% от населението на областта