Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през август 2020 година

През август 2020 г. в област Ямбол са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 70 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на загиналите е 17, а на ранените – 70 души.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юли 2020 година

През юли 2020 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 49.9 хил., от които 27.7 хил. са мъже, а 22.1 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на юни 2020 г. са 27.7 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юни 2020 година

През юни 2020 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през второто тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2020 г. е 11, а новопостроените жилища в тях са 13.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 7 жилищни сгради с 8 жилища в тях и 1 961 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 33 други сгради с 9 277 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. в област Ямбол са приключили делата за 728 извършени престъпления. Делата за 267 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 338 – с условно осъждане, за 20 – с оправдаване, за 7 – с прекратяване, а за 96 – с освобождаване от наказание.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през май 2020 година

През май 2020 г. в област Ямбол са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.