Преки чуждестранни инвестиции в област Ямбол през 2021 година

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2021 г. възлизат на 45.7 млн. евро, което е с 15.1% повече в сравнение с 2020 година.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ямбол през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2021 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 28 470 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2021 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2021 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 414, или с 1.1% повече в сравнение с 2020 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Миграция в област Ямбол към 7 септември 2021 година

Към 7 септември 2021 г. 6 789 лица са декларирали, че са променили населеното място на обичайното си местоживеене през периода 2011 – 2021 година. Жените мигранти са 3 579, или 52.7%, а мъжете – 3 210, или 47.3% от мигриралите лица.

Местонамиране на работното място/учебното заведение на заетите и учащите лица в област Ямбол към 7 септември 2021 година

Към 7 септември 2021 г. 947 лица, или 2.6% от отговорилите на въпроса са посочили, че работят предимно от вкъщи. Без фиксирано работно място са 1 619 лица, или 4.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през октомври 2022 година

През октомври 2022 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Етнокултурни характеристики на населението към 7 септември 2021 г. в област Ямбол

Към 7 септември 2021 г. в градовете в област Ямбол живеят 70.0% от българския, 89.5% от турския и 57.5% от ромския етнос.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Ямбол през 2022 година

Резултатите от проведеното през 2022 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 86.3% от домакинствата в област Ямбол имат достъп до интернет в домовете си.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 51.5 хил., като 28.6 хил. са мъже и 22.9 хил. са жени.