Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2020 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2020 г. възлизат на 39.7 млн. евро, което е с 3.7% по-малко в сравнение с 2019 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2020 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 356, или с 3.0% по-малко в сравнение с 2019 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Ямбол през 2021 година

Резултатите от проведеното през 2021 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 83.5% от домакинствата в област Ямбол имат достъп до интернет в домовете си.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 47.7 хил., като 26.4 хил. са мъже и 21.2 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2021 г. намаляват с 10.1 хил, или с 8.3%, спрямо края на юни 2021 г., като достигат 111.6 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през септември 2021 година

През септември 2021 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2021 г. е 7, а новопостроените жилища в тях са 8.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 17 жилищни сгради с 25 жилища в тях и 4 408 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 27 други сгради с 19 930 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през август 2021 година

През август 2021 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.