Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 332, а на леглата – 603

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2018 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2018 г. възлизат на 52.9 млн. евро, което е с 4.4% повече в сравнение с 2017 година.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Ямбол през 2018 година

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Ямбол са 94.2 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличават с 4.1%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2018 година

По окончателни данни за 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 446. Броят им намалява с 1.0% в сравнение с 2017 г., като най-голямо е намалението в сектор „Добивна промишленост” – с 16.7% и „Операции с недвижими имоти” – с 8.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Ямбол през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 53.4% от домакинствата в област Ямбол имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 45.8 хил., като 26.4 хил. са мъже и 19.4 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на септември 2019 г. са 27.9 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 г. е 15, а новопостроените жилища в тях са 52