Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. в област Ямбол са приключили делата за 728 извършени престъпления. Делата за 267 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 338 – с условно осъждане, за 20 – с оправдаване, за 7 – с прекратяване, а за 96 – с освобождаване от наказание.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през май 2020 година

През май 2020 г. в област Ямбол са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Започва предварителен обход на област Ямбол за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

Регистраторите в област Ямбол са 58, като броят им за община Болярово е 4, за община Елхово – 11, за община Стралджа – 7, за община Тунджа – 25 и за община Ямбол – 11.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 452 легла. От тях многопрофилните болници са 3 с 414 легла, като в сравнение с 2018 г. легловият фонд на многопрофилните болници се увеличава с 11.3%. В края на 2019 г. осигуреността на населението в областта с болнични легла е 385.2 на 100 000 души от населението, като спрямо 2018 г. тя се увеличава с 40.4 пункта.

Издателска дейност в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. в област Ямбол са издадени 12 книги с тираж 2 500 бр. и 2 брошури с тираж 400 броя.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол достига 864 лв., което е с 6.5% повече в сравнение с 2018 година. Цената на постоянно затревените площи се увеличава над 3 пъти.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през април 2020 година

През април 2020 г. в област Ямбол са функционирали 10 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 206, а на леглата – 370. В сравнение с април 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 50.0%, а леглата в тях – с 45.0%.

Жилищен фонд в област Ямбол през 2019 година

Към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.1 хил. жилищни сгради, като спрямо 2018 г. броят им се увеличава с 18. В градовете се намират 14.3 хил. (33.1%) жилищни сгради, а в селата – 28.8 хил. (66.9%). Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Основни данни за културата в област Ямбол през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Ямбол функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Детски ясли в област Ямбол през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Ямбол функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 576 места в тях. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта и на местата в тях остава непроменен.