Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ямбол през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2019 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 29 046 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2019 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2019 г. възлизат на 41.2 млн. евро, което е с 22.1% по-малко в сравнение с 2018 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 523, или с 1.4% повече в сравнение с 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през октомври 2020 година

През октомври 2020 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Ямбол през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 63.1% от домакинствата в област Ямбол имат достъп до интернет в домовете си, при средно 78.9% за страната.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 46.0 хил., като 25.2 хил. са мъже и 20.8 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на септември 2020 г. са 27.7 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през септември 2020 година

През септември 2020 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през третото тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2020 г. е 9, а новопостроените жилища в тях са 10.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 23 жилищни сгради с 86 жилища в тях и 8 297 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 5 344 кв. м РЗП и на 18 други сгради с 8 367 кв. м РЗП.