Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 50.0 хил.души. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 69.6% и се увеличава с 1.6 процентни пункта в сравнение с 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през януари 2020 година

През месец януари 2020 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол е 46.0 хил., като 25.7 хил. са мъже и 20.2 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2019 г. са 27.9 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица намаляват с 0.1%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 6.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 14, а новопостроените жилища в тях са 33.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 6 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 059 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 21 други сгради с 17 825 кв. м РЗП.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Ямбол през 2018 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Ямбол през 2018 г. възлиза на 1 160 млн. лв. по текущи цени и е с 6.3% повече в сравнение с 2017 година. Делът на БВП за област Ямбол е 1.1% от общо произведения за страната.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ямбол през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2018 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 30 189 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 332, а на леглата – 603