Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2021 г. намаляват с 0.9% спрямо края на септември 2021 г., като достигат 95.9 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2021 година

През декември 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 42,
с 354 новопостроени жилища в тях.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвърто тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 88 жилищни сгради с 378 жилища в тях и 43 075 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 141 други сгради с 56 231 кв. м РЗП.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Стара Загора през 2020 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Стара Загора през 2020 година е 5 071 млн. лeва.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2020 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2020 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 735 души, което представлява 4.5% от общо наетите в страната.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Стара Загора през 2020 година

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Стара Загора са 778.6 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 12.5%.

Чуждестранни преки инвестиции в област Стара Загора към 31.12.2020 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2020 г. възлизат на 971.7 млн. евро.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Стара Загора през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2020 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Стара Загора, са 15 105, или с 1.7% по-малко в сравнение с 2019 година.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.