Жилищен фонд в област Стара Загора към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 558 жилищни сгради или с 54 повече в сравнение с 2017 година. В градовете се намират 32.4% от всички жилищни сгради, а в селата – 67.6%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Стара Загора през 2018 година

През 2018 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 403.25 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 23.8% от населението на областта.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Стара Загора през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора достига 795 лв., което е с 1.5% повече в сравнение с 2017 година. Спрямо средната стойност за страната (941 лв./дка) през 2018 г., средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 15.5%.

Основни данни за културата в област Стара Загора през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Стара Загора функционират 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през април 2019 година

През април 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 145.9 хил., от които 75.4 хил. са мъже и 70.5 хил. са жени.

Образование в област Стара Загора през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Стара Загора са:

• През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 10 268 деца или с 0.4% повече от броя им през предходната година.

• През 2018 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 065 и 1 289 ученици.

• Броят на студентите в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година е 5 232.

• Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 123 лица.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2019 г. намаляват с 1.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 103.1 хиляди.

Детски ясли в област Стара Загора през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Стара Загора функционират 44 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 745 места в тях .

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през март 2019 година

През март 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 882, а на леглата – 3 521.