Образование в област Стара Загора през учебната 2019/2020 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Стара Загора са:

  • През учебната 2019/2020 година в детските градини са записани 10 201 деца или с 0.7% по-малко от броя им през предходната година.
  • През 2019 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 987 и 1 257 ученици;
  • Броят на студентите в различните степени на висшето образование за академичната 2019/2020 година е 5 089.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 151.3 хил., от които 78.4 хил. са мъже и 72.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 57.2% (при 52.4% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 2.6 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 62.2%, а при жените – 52.6%.

Изследване на доходите и условията на живот през 2020 година в област Стара Загора

През периода април – юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2020”. С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Изследване „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“, ще проведе анкетно статистическо изследване сред домакинствата.

Детски ясли в област Стара Загора през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Стара Загора функционират 40 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 680 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 65, или с 3.7%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2020 г. намаляват с 0.9% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 98.9 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през март 2020 година

През март 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 63 жилищни сгради със 174 жилища в тях и 23 085 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 98 други сгради с 45 732 кв. м РЗП.

Индикатори за бедност и социално включване в област Стара Загора през 2019 година

През 2019 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 459.17 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 26.9% от населението на областта.

Брачност и бракоразводност в област Стара Загора през 2019 година

През 2019 г. в област Стара Загора са регистрирани 1 235 юридически брака – със 78 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.9‰. Три четвърти от всички регистрирани бракове (859) са сред населението в градовете.