Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2019 година

През 2019 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 628 извършени престъпления. Делата за 616 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 682 – с условно осъждане, за 26 – с оправдаване, за 16 с прекратяване, и за 288 – с освобождаване от наказание.

Започва предварителен обход на област Стара Загора за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

В област Стара Загора предварителният обход ще бъде извършен от 99 регистратора, разпределени по общини както следва: община Братя Даскалови – 10, община Гурково – 5, община Гълъбово – 4, община Казанлък – 15, община Мъглиж – 6, община Николаево – 5, община Опан – 13, община Павел баня – 5, община Раднево – 10, община Стара Загора – 20 и община Чирпан – 6.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през май 2020 година

През май 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 425, а на леглата – 2 564.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Стара Загора към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Стара Загора функционират 14 заведения за болнична помощ с 2 464 легла, от които 12 болници с 2 284 легла.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Стара Загора през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Стара Загора достига 874 лв. за един декар, което е с 9.9% повече в сравнение с 2018 година. Спрямо средната стойност за страната (1 053 лв./дка) през 2019 г., средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 16.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през април 2020 година

През април 2020 г. в област Стара Загора са функционирали 11 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 316, а на леглата – 469.

Жилищен фонд в област Стара Загора през 2019 година

Към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 640 жилищни сгради или с 82 повече в сравнение с 2018 година. В градовете се намират 32.4% от всички жилищни сгради, а в селата – 67.6%.

Основни данни за културата в област Стара Загора през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Стара Загора функционират 11 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Образование в област Стара Загора през учебната 2019/2020 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Стара Загора са:

  • През учебната 2019/2020 година в детските градини са записани 10 201 деца или с 0.7% по-малко от броя им през предходната година.
  • През 2019 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 987 и 1 257 ученици;
  • Броят на студентите в различните степени на висшето образование за академичната 2019/2020 година е 5 089.

Изследване на доходите и условията на живот през 2020 година в област Стара Загора

През периода април – юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2020”. С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.