Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през първото тримесечие на 2024 година

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март2024 г.нарастват с 665, или с 0.7 %, спрямо края на декември 2023 г., като достигат 100507  по предварителни данни на Националния статистически институт.

Индикатори за бедност и социално включване в област Стара Загора през 2023 година

През 2023 г. линията на бедност за област Стара Загора e 696.42 лв. средномесечно на лице от домакинство.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 129.1 хил., от които 67.9 хил. са мъже и 61.2 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта е 52.5% (при 52.8% за страната).

През първото тримесечие на 2024 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години в област Стара Загора е 123.7 хил., от които 64.7 хил. са мъже и 58.9 хил. – жени.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.6%, съответно 72.7% за мъжете и 68.4% за жените.

Население и демографски процеси в област Стара Загора през 2023 година

Най-големият град в областта е областният център гр. Стара Загора, който е с население 121 207 души, а най-малък е гр. Шипка – 1 178 души. Най-голямото село в област Стара Загора е Копринка (община Казанлък) с население 2 329, а най-малко е с. Осларка (община Чирпан) – 2 души.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през март 2024 година

През март 2024 г. в област Стара Загора са функционирали 61 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Детски ясли в област Стара Загора през 2023 година

Към края на 2023 г. в област Стара Загора функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1701 места в тях (табл. 1) и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли намалява с 8.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през първото тримесечие на 2024 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2024 г. е 60 и спрямо съответното тримесечие на 2023 г. се увеличава с 3.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2024 година

По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2024 г. местните администрации на територията на област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 105 жилищни сгради със 763 жилища в тях и с 81 678 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 164 други сгради с 60 186 кв. м РЗП.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Стара Загора през 2022 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП)за област Стара Загора през 2022 г. възлиза на 10 887 млн. лв. по текущи цени и е със 74.6% повече в сравнение с 2021 година.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2024 година

През февруари 2024 г. в област Стара Загора са функционирали 57 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.