Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 78.8% от домакинствата в област Стара Загора, при 83.5% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 2.8 процентни пункта спрямо предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 139.0 хил., от които 73.5 хил. са мъже и 65.5 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2021 г. намаляват с 0.3% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 96.8 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през септември 2021 година

През септември 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 60 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2021 г. е 16, със 134 новопостроени жилища в тях.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2021 г. е 16,
със 134 новопостроени жилища в тях.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през август 2021 година

През август 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2021 година

През юли 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.