Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 г. е 13, с 64 новопостроени жилища в тях.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 150.5 хил., от които 78.8 хил. са мъже и 71.7 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2019 г. намаляват с 1.0% спрямо края на март 2019 г., като достигат 102.1 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 65 жилищни сгради с 254 жилища в тях и 31 777 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 141 други сгради с 19 842 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2018 година

През 2018 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 759 извършени престъпления. Делата за 564 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 777 – с условно осъждане, за 14 – с оправдаване, за 25 с прекратяване, и за 379 – с освобождаване от наказание.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през май 2019 година

През май 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 887, а на леглата – 3 523.

Издателска дейност в област Стара Загора през 2018 година

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури нараства с 97, а средният тираж се увеличава от 302 през 2017 на 392 през 2018 г., или с 29.9%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Стара Загора към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Стара Загора функционират 14 заведения за болнична помощ с 2 421 легла, от които 12 болници с 2 241 легла.