Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Стара Загора са функционирали 64 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2020 година

През 2021 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 519 извършени престъпления.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 146.3 хил., от които 78.2 хил. са мъже и 68.1 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2022 г. се увеличават с 0.3% спрямо края на март 2022 г., като достигат 96.1 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Стара Загора са функционирали 67 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 г. е 24,
с 65 новопостроени жилища в тях.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 94 жилищни сгради с 304 жилища в тях и 37 978 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 151 други сгради с 48 377 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през май 2022 година

През май 2022 г. в област Стара Загора са функционирали 66 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Издателска дейност в област Стара Загора през 2021 година

През 2021 година в област Стара Загора са издадени:

  • 141 книги с годишен тираж 21.7 хиляди;
  • 71 брошури с годишен тираж 7.2 хиляди;
  • 11 регионални вестника с годишен тираж 369.9 хил. и еднократен тираж 10.4 хиляди.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Стара Загора към 31.12.2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Стара Загора функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 333 легла, от които 11 болници с 2 153 легла.