Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2020 година

През 2020 г. в област Стара Загора са регистрирани 2 792 родени деца, като от тях 2 773 (99.3%) са живородени.                                                                                                                                                                                 Броят на умрелите лица през 2020 г. в област Стара Загора е 5 935 души, а коефициентът на обща смъртност – 19.0‰.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Стара Загора през 2020 година

Към 31.12.2020 г. населението на област Стара Загора е 311 400 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-то място по брой на населението – непосредствено след област Бургас (409 750) и преди област Благоевград (301 138). В сравнение с 2019 г. населението на областта намалява с 1 996 души, или с 0.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2021 година

През февруари 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Изследване на доходите и условията на живот през 2021 г. в област Стара Загора

В област Стара Загора изследването ще се проведе в градовете: Гурково, Гълъбово, Казанлък, Крън, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Раднево, Стара Загора и Чирпан, както и в селата: Априлово, Братя Даскалови, Ветрен, Винарово, Габарево, Горно Ново село, Горно Сахране,
Горно Черковище, Еленино, Загоре, Зимница, Конаре, Могила, Мъдрец, Ново село, Оряховица, Осетеново, Подслон, Полски градец, Разделна, Розово, Спасово, Старозагорски бани, Сърнево, Трънково, Хан Аспарухово, Черганово, Шейново и Юлиево.

ТСБ-Югоизток, отдел Статистически изследвания – Стара Загора чрез НСИ стартира наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

В Старозагорска област изследването ще се проведе в 12 населени места: гр. Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Мъглиж, гр. Раднево, гр. Чирпан и селата Гита, Еленино, Копринка, Манолово, Паничерево, Полски градец и Черганово.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през януари 2021 година

През януари 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Стара Загора през 2019 година

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Стара Загора са 890.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват със 7.4%.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Стара Загора през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Стара Загора са 421.1 млн. лв., или с 3.4% повече спрямо 2018 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 147.6 хил., от които 78.8 хил. са мъже и 68.7 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2020 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2020 г., като достигат 96.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие.