Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2023 г. се увеличават с 0.9% спрямо края на март 2023 г., като достигат 99.9 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 65 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Образование в област Стара Загора през учебната 2022/2023 година

  • През учебната 2022/2023 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 9 952 деца;
  • През 2022 г. основно образование са завършили 3 042 ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални програми са съответно 821 и 710 ученици;
  • Записаните в различните степени на висшето образование (професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър) за академичната 2022/2023 година са 5 560;
  • Към 31.12.2022 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Стара Загора се обучават 101 лица.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лицав област Стара Загора е 137.0 хил., от които 72.8 хил. са мъже и 64.3 хил. са жени.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2023 г. е 49,
с 202 новопостроени жилища в тях.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 87 жилищни сгради с 281 жилища в тях и 39 974 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 153 други сгради с 59 287 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юни 2023 година

През юни 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 66 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Индикатори за бедност и социално включване в област Стара Загора през 2022 година

През 2022 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 624.75 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 33.9% от населението на областта.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Стара Загора към 31.12.2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Стара Загора функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 421 легла, от които 11 болници с 2241 легла.

Издателска дейност в област Стара Загора през 2022 година

През 2022 година в област Стара Загора са издадени:

  • 170 книги с годишен тираж 45.0 хиляди;
  • 21 брошури с годишен тираж 30.0 хиляди;
  • 7 регионални вестника с годишен тираж 365.0 хил. и еднократен тираж 9.5 хиляди.