Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2021 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 270 души, което представлява 4.4% от общо наетите в страната.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Стара Загора през 2021 година

През 2021 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Стара Загора са 852.6 млн. лв. по текущи цени.

Преки чуждестранни инвестиции в област Стара Загора към 31.12.2021 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2021 г. възлизат на 1101.9 млн. евро.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Стара Загора през 2021 година

По окончателни данни на НСИ за 2021 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Стара Загора, са 15 236, което е с 0.9% повече в сравнение с 2020 година.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. в област Стара Загора са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2022 година

През октомври 2022 г. в област Стара Загора са функционирали 65 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2022 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2022 г. показват, че 86.5% от домакинствата в област Стара Загора, при 87.3% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 7.7 процентни пункта спрямо предходната година.

Етнокултурни характеристики на населението към 7 септември 2021 г. в област Стара Загора

Към 7 септември 2021 г. във всички общини на област Стара Загора преобладава населението от българската етническа общност. Най-висок е относителният му дял в общините Раднево (93.8%), Опан (93.4%) и Стара Загора (93.1%). С най-нисък дял на населението от българската етническа група сред всички единадесет общини на областта са Павел баня (50.8%) и Мъглиж (60.3%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 143.2 хил., от които 76.3 хил. са мъже и 66.9 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2022 г. намаляват незначително спрямо края на юни 2022 г., като достигат 96.0 хиляди.