Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица в област Сливен са 80.8 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 53.6% (при 56.6% общо за страната).

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през януари 2020 година

По данни на Националния статистически институт през януари 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 70.9 хил., от които 39.6 хил. са мъже, а 31.2 хил. са жени

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на септември 2019 намалява с 2.8% и към края на декември 2019 г. техният брой е 39.0 хиляди

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през декември 2019 година

По данни на Националния статистически институт през декември 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 18 и спрямо съответното тримесечие на 2018 г. се увеличават със 5.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2019 година

По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 45 жилищни сгради с 87 жилища в тях и с 11 621 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 39 други сгради с 9 318 кв. м РЗП.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Сливен през 2018 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Сливен през 2018 година е 1 425 млн. лв. по текущи цени. Това нарежда областта на 17 място в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през ноември 2019 година

По данни на Националния статистически институт през ноември 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Сливен през 2018 година

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Сливен към 31.12.2018 г. възлизат на 161.5 млн. евро, което е с 15.9% повече в сравнение с 2017 година.