Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Сливен през 2018 година

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Сливен към 31.12.2018 г. възлизат на 161.5 млн. евро, което е с 15.9% повече в сравнение с 2017 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2018 година

По окончателни данни годишен отчет за дейността си през 2018 г. в НСИ са представили общо 7 109 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Сливен през 2018 година

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Сливен са 146.0 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличават с 54.6%.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Сливен през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 38 673, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2019 година

По данни на Националния статистически институт през октомври 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Сливен през 2019 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2019 г. показват, че 77.2% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 75.1%, като за областта е отбелязан ръст от 2.0 процентни пункта спрямо предходната година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 76.0 хил., от които 43.8 хил. са мъже, а 32.2 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на юни 2019 намалява с 0.7% и към края на септември 2019 г. техният брой е 40.1 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през септември 2019 година

По данни на Националния статистически институт през септември 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2019 г. е 19 и спрямо съответното тримесечие на 2018 г. се увеличават със 72.7%.