Детски ясли в област Сливен през 2019 година

Към края на 2019 г. в област Сливен функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 665 места в тях (табл. 1) и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли остава непроменен.

Изследване на доходите и условията на живот през 2020 година в област Сливен

През периода април – юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Сливен“, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“. С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 75.4 хил., от които 40.3 хил. са мъже, а 35.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2020 г. е 50.5% (при 52.4% за страната). Той е съответно 56.2% за мъжете и 45.3% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на дванадесето място в страната.

Образование в област Сливен през учебната 2019/2020 година

През учебната 2019/2020 г. детските градини в област Сливен са 61 и броят им остава непроменен спрямо 2018/2019 учебна година. Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2019/2020 г. е 6 254, което е със 178, или с 2.8% по-малко от броя им през предходната година.

Изследване „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“

В периода от 19 май до 31 август 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Сливен“, започва провеждането на анкетно проучване по проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през първото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на декември 2019 намалява с 2.7% и към края на март 2020 г. техният брой е 38.0 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през март 2020 година

По данни на Националния статистически институт през март 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 42 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през първото тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през първото тримесечие на 2020 г. е 18 и спрямо съответното тримесечие на 2019 г. намалява с 30.8%.

Вътрешна и външна миграция в област Сливен през 2019 година

В преселванията между отделните населени места вътре в област Сливен през 2019 г. са участвали 1 605 лица.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през първото тримесечие на 2020 година

По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 29 жилищни сгради с 50 жилища в тях и с 6 853 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 53 други сгради с 12 977 кв. м РЗП.