Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. общо 7 209 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен, са представили годишен отчет за дейността.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Сливен през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Сливен са 157.8 млн. лв., като спрямо 2018 г. се увеличават с 8.1%.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Сливен през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 38 340, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2020 г. показват, че 83.4% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 78.9%, като за областта е отбелязан ръст от 6.2 процентни пункта спрямо предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2020 година

По данни на Националния статистически институт през октомври 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 78.1 хил., от които 44.8 хил. са мъже, а 33.4 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на юни 2020 се увеличава с 0.3% и към края на септември 2020 г. техният брой е 37.7 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през септември 2020 година

По данни на Националния статистически институт през септември 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през третото тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2020 г. е 18 и спрямо съответното тримесечие на 2019 г. намалява с 5.3%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2020 година

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради с 55 жилища в тях и със 7 648 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 35 други сгради с 12 369 кв. м РЗП.