Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Сливен през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Сливен са регистрирани 115 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 132, а на загиналите – 27 души.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юли 2019 година

По данни на Националния статистически институт през юли 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 78.5 хил., от които 44.2 хил. са мъже, а 34.2 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на март 2019 се увеличава с 1.5% и към края на юни 2019 г. техният брой е 40.4 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юни 2019 година

По данни на Националния статистически институт през юни 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2019 г. е 21 и спрямо съответното тримесечие на 2018 се увеличава с 31.2%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2019 година

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 33 жилищни сгради със 103 жилища в тях и с 14 519 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 34 други сгради със 7 402 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2018 година

През 2018 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 335 извършени престъпления. Делата за 479 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 592 – с условно осъждане, за 23 – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, и за 237 – с освобождаване от наказание.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през май 2019 година

По данни на Националния статистически институт през май 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Издателска дейност в област Сливен през 2018 година

През 2018 г. в област Сливен са издадени 19 книги с тираж 3 хил. и 3 брошури с тираж хиляда броя.