Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 62.6 хил., от които 35.8 хил. са мъже, а 26.7 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на юни 2022 г. се увеличава с 0.5 хил, или с 1.4%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 36.6 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Сливен са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2022 г. е 23 и спрямо съответното тримесечие на 2021 г. се увеличава с 21.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2022 година

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 40 жилищни сгради с 59 жилища в тях и с 8 366 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 24 други сгради с 26 025 кв. м РЗП.

Баланс на територията на област Сливен към 31.12.2021 година

Към 31 декември 2021 г. територията на област Сливен, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта, е 3541.56 кв. километра.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2021 година

През 2021 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 155 извършени престъпления.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през май 2022 година

През май 2022 г. в област Сливен са функционирали 44 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.