Дейност на местата за настаняване в област Сливен през май 2021 година

По данни на Националния статистически институт през май 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Издателска дейност в област Сливен през 2020 година

През 2020 г. в област Сливен са издадени 18 книги с тираж 1.5 хил. бр. и 5 брошури с тираж 0.5 хил. броя.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Сливен през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Сливен достига 1011 лв. за един декар, което е с 5.9% повече в сравнение с 2019 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Сливен функционират 7 заведения за болнична помощ с 1 072 легла, като всички са болници.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през април 2021 година

По данни на Националния статистически институт през април 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 44 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Жилищен фонд в област Сливен към 31.12.2020 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2020 г. броят на жилищните сгради в област Сливен е 59 185 или 2.8% от общия жилищен фонд в страната.

Основни резултати за културата в област Сливен през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Сливен действат 6 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Сливен през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Сливен, изчислена за периода 2018 – 2020 г. е 72.4 години, като спрямо предходния период (2017 – 2019 г.) тя намалява с 0.4 години.

Детски ясли в област Сливен през 2020 година

Към края на 2020 г. в област Сливен функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 677 места в тях и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 12 или 1.8%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 69.9 хил., от които 39.2 хил. са мъже, а 30.7 хил. са жени.