Дейност на местата за настаняване в област Сливен през август 2020 година

По данни на Националния статистически институт през август 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Сливен през 2019 година

През 2019 г. на територията на област Сливен са регистрирани 132 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 164, а на загиналите – 19 души.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юли 2020 година

По данни на Националния статистически институт през юли 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 75.5 хил., от които 39.9 хил. са мъже, а 35.6 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на март 2020 намалява с 1.0% и към края на юни 2020 г. техният брой е 37.6 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юни 2020 година

По данни на Националния статистически институт през юни 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през второто тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2020 г. е 20 и спрямо съответното тримесечие на 2019 г. намалява с 4.8%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2020 година

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 37 жилища в тях и с 5 214 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 24 други сгради с 10 786 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2019 година

През 2019 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 254 извършени престъпления. Делата за 570 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 443 – с условно осъждане, за 39 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 199 – с освобождаване от наказание.

Започва предварителен обход на област Сливен за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

Регистраторите в област Сливен са 52, като броят им за община Котел е 10, за община Нова Загора – 12, за община Сливен – 26 и за община Твърдица – 4.