Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Сливен през 2021 година

По окончателни данни през 2021 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 223.7 млн. лв., което е с 14.0% повече в сравнение с 2020 година.

Преки чуждестранни инвестиции в област Сливен към 31.12.2021 година

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Сливен към 31.12.2021 г. възлизат на 131.6 млн. евро, което е със 17.2% по-малко в сравнение с 2020 година.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Сливен през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 36 040, което представлява 1.6% от общият брой наети в страната.

Миграция към 7 септември 2021 г. в област Сливен

Към 7 септември 2021 г. 7 926 лица са декларирали, че са променили населеното място на обичайното си местоживеене през периода 2011 – 2021 година.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. в област Сливен са функционирали 43 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 702, а на леглата – 1 421.

Местонамиране на работното място/учебното заведение на заетите и учащите лица към 7 септември 2021 г. в област Сливен

Към 7 септември 2021 г. 1 232 лица, или 2.5% от отговорилите на въпроса са посочили, че работят предимно от вкъщи. Без фиксирано работно място са 1 939 лица, или 4.0%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2021 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2021 г. общо 7 056 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен, са представили годишен отчет за дейността.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2022 година

През октомври 2022 г. в област Сливен са функционирали 43 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2022 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2022 г. показват, че 67.8% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 87.3%.

Етнокултурни характеристики на населението към 7 септември 2021 г. в област Сливен

Към 7 септември 2021 г. във всички общини на област Сливен преобладава населението от българската етническа общност. Най-висок е относителният му дял в общините Нова Загора (81.1%) и Сливен (78.8%). С най-нисък дял на населението от българската етническа група сред всички четири общини на областта е община Котел (36.1%).