Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2020 година

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2020 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 20 жилищни сгради с 37 жилища в тях и с 5 214 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 24 други сгради с 10 786 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2019 година

През 2019 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 254 извършени престъпления. Делата за 570 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 443 – с условно осъждане, за 39 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 199 – с освобождаване от наказание.

Започва предварителен обход на област Сливен за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

Регистраторите в област Сливен са 52, като броят им за община Котел е 10, за община Нова Загора – 12, за община Сливен – 26 и за община Твърдица – 4.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през май 2020 година

По данни на Националния статистически институт през май 2020 г. на територията на област Сливен са функционирали 38 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Издателска дейност в област Сливен през 2019 година

През 2019 г. в област Сливен са издадени 30 книги с тираж 7 хил. и 3 брошури с тираж петстотин броя.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Сливен през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Сливен достига 955 лв. за един декар, което е с 2.5% по-малко в сравнение с 2018 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Сливен функционират 7 заведения за болнична помощ с 1 064 легла, като всички са болници.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през април 2020 година

По данни на Националния статистически институт през април 2020 г. в условията на извънредно положение, обявено на 13.03.2020 г., в област Сливен са функционирали 11 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Жилищен фонд в област Сливен към 31.12.2019 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2019 г. броят на жилищните сгради в област Сливен е 59 143 или 2.8% от общия жилищен фонд в страната. Жилищата в тях са 93 162, като спрямо предходната година се увеличават с 0.2%. В градовете се намират 64.8% от всички жилища в областта, а в селата – 35.2 %.

Основни данни за културата в област Сливен през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Сливен действат 3 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.