Дейност на местата за настаняване в област Сливен през ноември 2021 година

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през ноември 2021 г. в област Сливен е 5 201.

Преки чуждестранни инвестиции в област Сливен през 2020 година

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Сливен към 31.12.2020 г. възлизат на 159.0 млн. евро, което е с 0.2% повече в сравнение с 2019 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2020 г. общо 7 013 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен, са представили годишен отчет за дейността.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2021 г. показват, че 83.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 83.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2021 година

По данни на Националния статистически институт през октомври 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 71.8 хил., от които 40.9 хил. са мъже, а 30.8 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на юни 2021 намалява с 3.7% и към края на септември 2021 г. техният брой е 36.4 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през септември 2021 година

По данни на Националния статистически институт през септември 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2021 г. е 18 и спрямо съответното тримесечие на 2020 г. се увеличава с 5.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2021 година

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 47 жилищни сгради с 81 жилища в тях и с 12 233 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 49 други сгради с 11 995 кв. м РЗП.