Дейност на местата за настаняване в област Сливен през април 2022 година

През април 2022 г. в област Сливен са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Жилищен фонд в област Сливен към 31.12.2021 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2021 г. броят на жилищните сгради в област Сливен е 59 258 или 2.8% от общия жилищен фонд в страната.

Основни данни за културата в област Сливен през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Сливен действат 6 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Сливен през периода 2019 – 2021 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Сливен, изчислена за периода 2019 – 2021 г. е 71.2 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) тя намалява с 1.2 години.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на март 2022 г. се увеличава с 0.3 хил, или с 0.7%, спрямо края на декември 2021 г., като достигат 36.1 хиляди.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 63.6 хил., от които 35.9 хил. са мъже, а 27.7 хил. са жени.

Детски ясли в област Сливен през 2021 година

Към края на 2021 г. в област Сливен функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 677 места в тях и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли остава непроменен.

Образование в област Сливен през учебната 2021/2022 година

През учебната 2021/2022 г. детските градини в област Сливен са 60 и броят им намалява с 1 или 1.6% спрямо 2020/2021 учебна година.

Областният управител на област Сливен връчи грамоти на ученици от област Сливен

На 19 май 2022 г. в сградата на Областна администрация Сливен ТСБ – Югоизток организира тържествена церемония за връчване на грамоти на учениците от Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ (ПГИ) – гр. Сливен, класирали се на втория етап от Националния кръг на петата Европейска олимпиада по статистика в категория А (ученици X – XII клас) и категория Б (ученици VIII – IX клас) през 2022 година.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през март 2022 година

По данни на Националния статистически институт през март 2022 г. на територията на област Сливен са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.