Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Сливен през 2020 година

През 2020 г. в област Сливен са родени 2 171 деца, от които живородените са 2 144 или 98.8%. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 147 деца, или с 6.4%. От всички живородени през 2020 г. 1 084 са момчета, а 1 060 са момичета. Брачните раждания са 577, а извънбрачните са 1 594 или 73.4% от всички родени.

ТСБ-Югоизток, ОСИ-Сливен започна статистическо проучване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата на територията на областта

В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Сливен, Нова Загора, Кермен и Твърдица, както и в селата: Ябланово, Струпец, Злати войвода, Крушаре, Сборище и Стоил войвода.

Основни характеристики на населението в област Сливен през 2020 година

Населението на област Сливен към 31.12.2020 г. е 182 551 души или 2.6 % от населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението – непосредствено след област Русе (212 729 души) и преди Шумен (171 781 души).

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през февруари 2021 година

По данни на Националния статистически институт през февруари 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Изследване на доходите и условията на живот през 2021 г. в област Сливен

В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Котел, Нова Загора, Сливен, Шивачево и Твърдица, както и в селата: Соколарци, Пет могили, Чинтулово, Самуилово, Бинкос, Градец, Пъдарево, Съдиево, Камен, Бяла, Трапоклово, Събрано, Медвен, Сотиря, Горно Александрово, Езеро, Малко село, Скобелево, Загорци и Орлово.

ТСБ-Югоизток, отдел Статистически изследвания – Сливен чрез НСИ стартира наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

В Сливенска област изследването ще се проведе в 9 населени места: гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр. Твърдица, гр. Кермен и селата Сотиря, Драгоданово, Съдиево, Ябланово и Бяла паланка.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица в област Сливен са 80.3 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 53.9% (при 55.5% общо за страната).

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през януари 2021 година

По данни на Националния статистически институт през януари 2021 г. на територията на област Сливен са функционирали 38 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 70.0 хил., от които 39.1 хил. са мъже, а 30.9 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на септември 2020 намалява с 0.7% и към края на декември 2020 г. техният брой е 37.4 хиляди.