Дейност на местата за настаняване в област Бургас през май 2019 година

През май 2019 г. в област Бургас са функционирали 295 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 34.4 хил., а на леглата – 82.4 хиляди.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Бургас достига 724 лв., което е с 13.1% повече в сравнение с 2017 година. Спрямо средната стойност за страната (941 лв./дка) през 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Бургас е по-ниска с 23.0 %. Спрямо предходната година през 2018 г. увеличение се отчита на цената на нивите – с 12.9%, a на постоянно затревените площи – с 29.5%.

Издателска дейност в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. в област Бургас са издадени 140 книги с тираж 27.4 хил. бр. и 5 брошури с тираж 2.2 хил. бройки.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 169 лв. и нараства с 2.6% спрямо 2017 година. За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с 23.6%.

Жилищен фонд в област Бургас към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 103.8 хил. жилищни сгради, като спрямо 2017 г. броят им се увеличава с 201. В градовете се намират 48.0 хил. жилищни сгради, а в селата – 55.8 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5.0% от общия жилищен фонд в страната.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Бургас за периода 2016 – 2018 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2016 – 2018 г. е 75.2 години, като спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) тя се увеличава с 0.2 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.4 години по-висока от средната за страната – 74.8 години.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през април 2019 година

През април 2019 г. в област Бургас са функционирали 118 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 9.3 хил., а на леглата – 22.3 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 14.6%, а на леглата в тях с 59.3%.

Основни данни за културата в област Бургас през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 100.0 хил. фондови единици и в сравнение с 2017 г. техният брой намалява с 3.5%. Цифровизирани са 16.7 фондови единици, което е с 44.3% повече в сравнение с предходната година.

Детски ясли в област Бургас през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Бургас функционират 41 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 838 места в тях. В градовете детските ясли са 39 с 1 809 места, а в селата – 2 с 29 места.

Образование в област Бургас през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции на територията на област Бургас, са следните:

• През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 13 651 деца;

• През 2018 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 599 и 1 389 ученици;

• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 учебна година е 5 973;

• Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор” се обучават 37 лица.