Издателска дейност в област Бургас през 2019 година

През 2019 г. в област Бургас са издадени 235 книги с тираж 83.1 хил. бр. и 19 брошури с тираж 8.0 хил. бройки.

ТСБ – Югоизток отбеляза 140 години българска статистика

На 25 юни 2020 г. при спазване на противоепидемичните мерки Териториално статистическо бюро – Югоизток отбеляза 140-годишнината от създаването на българската статистика с тържествена церемония в голямата зала на Областна администрация – Бургас, на която присъстваха г-н Владимир Крумов, заместник областен управител на област Бургас, ученици, директори на училища и институции от област Бургас, представители на ТСБ – Югоизток.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Бургас през 2019 година

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в област Бургас достига 797 лв. за един декар, което е с 9.8% повече в сравнение с 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през април 2020 година

През април 2020 г. в условията на извънредно положение, обявено на 13.03.2020 г., в област Бургас са функционирали 35 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Жилищен фонд в област Бургас към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 104.0 хил. жилищни сгради, като спрямо 2018 г. броят им се увеличава с 206. В градовете се намират 48.3 хил. жилищни сгради, а в селата – 55.7 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5.0% от общия жилищен фонд в страната.

Основни данни за културата в област Бургас през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 101.3 хил. фондови единици и в сравнение с 2018 г. техният брой се увеличава с 1.2%. Цифровизирани са 16.7 хил. фондови единици, което е с 0.2% повече в сравнение с предходната година.

Вътрешна и външна миграция в област Бургас през 2019 година

През 2019 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 128 179 лица, от който 45.6% са мъже и 54.4% – жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 19 969 (15.6%). Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София – 11.1%, Благоевград – 7.2%, и Пловдив – 5.5%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Бургас през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2017 – 2019 г. е 75.2 години, като спрямо предходния период (2016 – 2018 г.) тя остава непроменена. Средната продължителност на живота в областта е с 0.3 години по-висока от средната за страната – 74.9 години.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 171.0 хил., от които 95.6 хил. са мъже и 75.4 хил. – жени. Коефициентът на заетост в областта е 49.8% (при 52.4% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. намалява с 2.5 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 58.4%, а при жените – 41.9%.

Детски ясли в област Бургас през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Бургас функционират 40 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 871 места в тях. В градовете детските ясли са 38 с 1 828 места, а в селата – 2 с 43 места.