Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 195.1 хил., от които 102.7 хил. са мъже и 92.4 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2019 г. се увеличават с 15.3% спрямо края на март 2019 г., като достигат до 131.6 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юни 2019 година

През юни 2019 г. в област Бургас са функционирали 721 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 50.1 хил., а на леглата – 120.5 хиляди.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2019 г. е 56, а новопостроените жилища в тях са 369.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 147 жилищни сгради с 445 жилища в тях и с 57 294 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 58 други сгради с 57 765 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 748 извършени престъпления, което е с 1.0% повече в сравнение с 2017 г., когато те са били 1 731.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Бургас към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 20 с 2 910 легла, като 17 от тях са болници с 2 612 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 92 със 140 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 7 с 205 легла.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през май 2019 година

През май 2019 г. в област Бургас са функционирали 295 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 34.4 хил., а на леглата – 82.4 хиляди.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Бургас достига 724 лв., което е с 13.1% повече в сравнение с 2017 година. Спрямо средната стойност за страната (941 лв./дка) през 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Бургас е по-ниска с 23.0 %. Спрямо предходната година през 2018 г. увеличение се отчита на цената на нивите – с 12.9%, a на постоянно затревените площи – с 29.5%.

Издателска дейност в област Бургас през 2018 година

През 2018 г. в област Бургас са издадени 140 книги с тираж 27.4 хил. бр. и 5 брошури с тираж 2.2 хил. бройки.