Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през 2019 година

• През 2019 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Бургас са 190.5 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) е 72.0% и се увеличава 0.9 процентни пункта в сравнение с 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през януари 2020 година

През януари 2020 г. в област Бургас са функционирали 72 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Бургас през 2018 година

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Бургас са 1 034.3 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличават с 4.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 179.0 хил., от които 97.9 хил. са мъже и 81.1 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2019 г. намаляват с 8.1% спрямо края на септември 2019 г., като достигат до 109.1 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през декември 2019 година

През декември 2019 г. в област Бургас са функционирали 80 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 78, а новопостроените жилища в тях са 639.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 133 жилищни сгради с 547 жилища в тях и 69 983 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 52 други сгради с 32 874 кв. м РЗП.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Бургас през 2018 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Бургас през 2018 г. възлиза на 5 172 млн. лв. по текущи цени и е с 0.3% повече в сравнение с 2017 година.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Бургас през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 123 317, което представлява 5.3% от общия брой на наетите в страната.