Дейност на нефинансовите предприятия в област Бургас през 2018 година

За област Бургас в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 30 736 нефинансови предприятия, в които работят 122 762 заети лица или с 0.1% по-малко от 2017 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 3 007 млн. лв., която е с 2.0% повече от предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Бургас са функционирали 75 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през октомври 2019 година

През октомври 2019 г. в област Бургас са функционирали 111 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област Бургас през 2019 година

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2019 г. показват, че 77.7% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 200.1 хил., от които 105.5 хил. са мъже и 94.7 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2019 г. намаляват с 9.8% спрямо края на юни 2019 г., като достигат до 118.7 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през септември 2019 година

През септември 2019 г. в област Бургас са функционирали 659 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през третото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2019 г. е 76, а новопостроените жилища в тях са 764.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 99 жилищни сгради с 646 жилища в тях и със 71 255 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 37 други сгради с 44 043 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през август 2019 година

През август 2019 г. в област Бургас са функционирали 960 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.3 хил., а на леглата – 131.5 хиляди.