Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Бургас през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 110 762, което представлява 4.9% от общия брой на наетите в страната.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Бургас през 2021 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2021 г. общо 29 237 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Бургас, са представили годишен отчет за дейността.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2022 година

През ноември 2022 г. в област Бургас са функционирали 93 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Миграция към 7 септември 2021 г. в област Бургас

Към 7 септември 2021 г. 24 959 лица са декларирали, че са променили  населеното място на обичайното си местоживеене през периода 2011 – 2021 година. Жените мигранти са 13 547, или 54.3%, а мъжете – 11 412, или 45.7% от мигриралите лица.

Местонамиране на работното място/учебното заведение на заетите и учащите лица към 7 септември 2021 г. в област Бургас

Към 7 септември 2021 г. 5 933 лица, или 4.3% от отговорилите на въпроса са посочили, че работят предимно от вкъщи. Без фиксирано работно място са 6 460 лица, или 4.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през октомври 2022 година

През октомври 2022 г. в област Бургас са функционирали 132 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Бургас през 2022 година

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2022 г. показват, че 90.8% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 87.3% за страната.

Етнокултурни характеристики на населението към 7 септември 2021 г. в област Бургас

Към 7 септември 2021 г. в градовете живеят 87.1% от българския, 22.2% от турския и 40.6% от ромския етнос.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 195.6 хил., от които 107.4 хил. са мъже и 88.2 хил. – жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през третото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2022 г. намаляват с 11.6 хил, или с 9.6%, спрямо края на юни 2022 г., като достигат 109.0 хиляди.