Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юли 2020 година

През юли 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 700 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 169.2 хил., от които 90.3 хил. са мъже и 78.9 хил. – жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през второто тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2020 г. се увеличават с 4.6% спрямо края на март 2020 г., като достигат до 111.9 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юни 2020 година

През юни 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 374 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през второто тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2020 г. е 96, а новопостроените жилища в тях са 475.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 86 жилищни сгради с 340 жилища в тях и 37 405 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 37 други сгради с 22 738 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2019 година

През 2019 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 663 извършени престъпления, което е с 4.9% по-малко в сравнение с 2018 г., когато те са били 1 748.

Започва предварителен обход на област Бургас за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

Регистраторите в област Бургас са 75, като броят им за община Айтос e 6, за община Бургас -12, за община Камено – 4, за община Карнобат – 7, за община Малко Търново – 3, за община Несебър – 9, за община Поморие – 4, за община Приморско – 3, за община Руен – 7, за община Созопол – 4, за община Средец – 5, за община Сунгурларе – 6 и за община Царево – 5.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през май 2020 година

През май 2020 г. по време на извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка в област Бургас са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Бургас през 2019 година

През 2019 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 952 лв. и нараства с 15.1% спрямо 2018 година. За последните 5 години общият доход средно на лице от домакинство нараства с 39.2%.