Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Бургас са функционирали 1 007 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 58.5 хил. стаи и 140.8 хил. легла в тях.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Бургас през 2022 година

През 2022 г. на територията на област Бургас са регистрирани 445 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 556, а на загиналите – 32 души.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 169.8 хил., от които 94.6 хил. са мъже и 75.2 хил. – жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през второто тримесечие на 2023 година

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. е 1 504 лв., при 1 957 лв. средна за страната.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юни 2023 година

През юни 2023 г. в област Бургас са функционирали 715 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 50.7 хил. стаи и 120.0 хил. легла в тях.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през второто тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2023 г. е 130, а новопостроените жилища в тях са 1 352.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2023 година

През второто тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 134 жилищни сгради с 632 жилища в тях и 75 325  кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 37 други сгради с 33 755 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през май 2023 година

През май 2023 г. в област Бургас са функционирали 253 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 28.5 хил. стаи и 68.6 хил. легла в тях.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Бургас през 2022 година

През 2022 г. в област Бургас годишният общ доход средно на лице от домакинство е 8 523 лв. и нараства с 14.7% спрямо 2021 година.

През 2022 г. общият разход средно на лице от  домакинство в област Бургас е 7 582 лв., което е с 15.8% повече в сравнение с 2021 година.