Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 172.1 хил., от които 98.5 хил. са мъже и 73.5 хил. – жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2020 г. намаляват с 6.0 хил., или с 5.4%, спрямо края на септември 2020 г., като достигат 105.1 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през декември 2020 година

През декември 2020 г. в област Бургас са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.3 хил., а на леглата – 4.9 хиляди.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2020 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 128, а новопостроените жилища в тях са 492.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 125 жилищни сгради с 496 жилища в тях и 60 393 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 57 други сгради с 97 898 кв. м РЗП.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Бургас през 2019 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Бургас през 2019 г. възлиза на 5 507 млн. лв. по текущи цени и е с 6.4% повече в сравнение с 2018 година. Делът на БВП за област Бургас е 4.6% от общо произведения за страната.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Бургас през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 120 846, което представлява 5.2% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2018 г. броят на наетите лица в област Бургас намаляват с 2 471 души или с 2.0%.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Бургас през 2019 година

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас към 31.12.2019 г. възлизат на 2 137.1 млн. евро, което е с 3.8% повече в сравнение с 2018 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Бургас през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за област Бургас годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 30 974 нефинансови предприятия, в които работят 121 323 лица, или с 1.2% по-малко от 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в област Бургас са функционирали 74 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.