Дейност на местата за настаняване в област Бургас през май 2021 година

През май 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 184 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Бургас през 2020 година

През 2020 г. в област Бургас годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 003 лв. и нараства с 17.7% спрямо 2019 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Бургас към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. броят на заведенията за болнична помощ на територията на област Бургас е 19 с 2 928 легла, като 17 от тях са болници с 2 640 легла.

Издателска дейност в област Бургас през 2020 година

През 2020 г. в област Бургас са издадени 260 книги с тираж 140.4 хил. бр. и 22 брошури с тираж 7.4 хил. броя.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 165.0 хил., от които 93.5 хил. са мъже и 71.5 хил. – жени.

Вътрешна и външна миграция в област Бургас през 2020 година

През 2020 г. жителите на област Бургас, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 10 872 души.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Бургас през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Бургас достига 834 лв. за един декар, което е с 4.6% повече в сравнение с 2019 година.

Основни данни за културата в област Бургас през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 103.6 хил. фондови единици и в сравнение с 2019 г. техният брой се увеличава с 2.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през април 2021 година

През април 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 85 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Жилищен фонд в област Бургас към 31.12.2020 година

Към 31.12.2020 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 104.3 хил. жилищни сгради, като спрямо 2019 г. броят им се увеличава с 300.