Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Бургас са функционирали 996 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 181.9 хил., от които 99.7 хил. са мъже и 82.2 хил. – жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Бургас през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2022 г. се увеличават с 15.5 хил, или с 14.7%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 120.6 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юни 2022 година

През юни 2022 г. в област Бургас са функционирали 691 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Бургас през второто тримесечие на 2022 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2022 г. е 138, а новопостроените жилища в тях са 472.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Бургас през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 153 жилищни сгради с 614 жилища в тях и 87 506 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 56 други сгради със 102 241 кв. м РЗП.

Баланс на територията на област Бургас към 31.12.2021 година

Към 31 декември 2021 г. територията на област Бургас, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта на област Бургас, е 7741.70 кв. километра.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2021 година

През 2021 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за извършени 1 897 престъпления.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през май 2022 година

През май 2022 г. в област Бургас са функционирали 277 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Доходи, разходи и потребление на домакинствата в област Бургас през 2021 година

През 2021 г. в област Бургас годишният общ доход средно на лице от домакинство е 7 431 лв. и нараства с 6.1% спрямо 2020 година.