Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ямбол през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2019 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 29 046 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. общо 7 209 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен, са представили годишен отчет за дейността.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в област Бургас са функционирали 74 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2019 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2019 г. възлизат на 41.2 млн. евро, което е с 22.1% по-малко в сравнение с 2018 година.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Сливен през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Сливен са 157.8 млн. лв., като спрямо 2018 г. се увеличават с 8.1%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 523, или с 1.4% повече в сравнение с 2018 година.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Сливен през 2019 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2019 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 38 340, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2020 г. показват, че 83.4% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 78.9%, като за областта е отбелязан ръст от 6.2 процентни пункта спрямо предходната година.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 76.0% от домакинствата в област Стара Загора, при 78.9% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 1.9 процентни пункта спрямо предходната година.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Бургас през 2020 година

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2020 г. показват, че 79.8% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 78.9% за страната.