Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ямбол през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2021 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 28 470 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2021 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 270 души, което представлява 4.4% от общо наетите в страната.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Стара Загора през 2021 година

През 2021 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Стара Загора са 852.6 млн. лв. по текущи цени.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Бургас през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 110 762, което представлява 4.9% от общия брой на наетите в страната.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Сливен през 2021 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 36 040, което представлява 1.6% от общият брой наети в страната.

Преки чуждестранни инвестиции в област Стара Загора през 2021 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2021 г. възлизат на 1101.9 млн. евро.

Миграция към 7 септември 2021 г. в област Сливен

Към 7 септември 2021 г. 7 926 лица са декларирали, че са променили населеното място на обичайното си местоживеене през периода 2011 – 2021 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Стара Загора през 2021 година

По окончателни данни на НСИ за 2021 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Стара Загора, са 15 236, което е с 0.9% повече в сравнение с 2020 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2021 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2021 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 414, или с 1.1% повече в сравнение с 2020 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Бургас през 2021 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2021 г. общо 29 237 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Бургас, са представили годишен отчет за дейността.