Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Ямбол през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Ямбол, изчислена за периода 2017 – 2019 г. е 73.8 години, като спрямо предходния период ( 2016 – 2018 г.) не се променя. Средната продължителност на живота в областта е с 1.1 години по-ниска от средната за страната – 74.9 години.

Вътрешна и външна миграция в област Бургас през 2019 година

През 2019 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 128 179 лица, от който 45.6% са мъже и 54.4% – жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 19 969 (15.6%). Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София – 11.1%, Благоевград – 7.2%, и Пловдив – 5.5%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Бургас през периода 2017 – 2019 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2017 – 2019 г. е 75.2 години, като спрямо предходния период (2016 – 2018 г.) тя остава непроменена. Средната продължителност на живота в областта е с 0.3 години по-висока от средната за страната – 74.9 години.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 171.0 хил., от които 95.6 хил. са мъже и 75.4 хил. – жени. Коефициентът на заетост в областта е 49.8% (при 52.4% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. намалява с 2.5 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 58.4%, а при жените – 41.9%.

Детски ясли в област Сливен през 2019 година

Към края на 2019 г. в област Сливен функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 665 места в тях (табл. 1) и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли остава непроменен.

Образование в област Стара Загора през учебната 2019/2020 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Стара Загора са:

  • През учебната 2019/2020 година в детските градини са записани 10 201 деца или с 0.7% по-малко от броя им през предходната година.
  • През 2019 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 987 и 1 257 ученици;
  • Броят на студентите в различните степени на висшето образование за академичната 2019/2020 година е 5 089.

Детски ясли в област Бургас през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Бургас функционират 40 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 871 места в тях. В градовете детските ясли са 38 с 1 828 места, а в селата – 2 с 43 места.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 75.4 хил., от които 40.3 хил. са мъже, а 35.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2020 г. е 50.5% (при 52.4% за страната). Той е съответно 56.2% за мъжете и 45.3% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на дванадесето място в страната.

Изследване на доходите и условията на живот през 2020 година в област Стара Загора

През периода април – юни 2020 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Стара Загора“, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2020”. С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през първото тримесечие на 2020 година

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 151.3 хил., от които 78.4 хил. са мъже и 72.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 57.2% (при 52.4% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 2.6 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 62.2%, а при жените – 52.6%.