Дейност на нефинансовите предприятия в област Бургас през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2020 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Бургас, са 28 981, или с 6.4% по-малко в сравнение с 2019 година.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през ноември 2021 година

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през ноември 2021 г. в област Сливен е 5 201.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2020 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2020 г. възлизат на 39.7 млн. евро, което е с 3.7% по-малко в сравнение с 2019 година.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в област Бургас по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 72 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2020 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 356, или с 3.0% по-малко в сравнение с 2019 година.

Преки чуждестранни инвестиции в област Сливен през 2020 година

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Сливен към 31.12.2020 г. възлизат на 159.0 млн. евро, което е с 0.2% повече в сравнение с 2019 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2020 г. общо 7 013 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен, са представили годишен отчет за дейността.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 78.8% от домакинствата в област Стара Загора, при 83.5% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 2.8 процентни пункта спрямо предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.