Дейност на нефинансовите предприятия в област Бургас през 2018 година

За област Бургас в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 30 736 нефинансови предприятия, в които работят 122 762 заети лица или с 0.1% по-малко от 2017 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 3 007 млн. лв., която е с 2.0% повече от предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Бургас са функционирали 75 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Сливен през 2018 година

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Сливен към 31.12.2018 г. възлизат на 161.5 млн. евро, което е с 15.9% повече в сравнение с 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 332, а на леглата – 603

Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2018 година

По окончателни данни годишен отчет за дейността си през 2018 г. в НСИ са представили общо 7 109 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен.

Приходи от дейността на строителните предприятия по видове строителство в област Сливен през 2018 година

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Сливен са 146.0 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличават с 54.6%.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2018 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 105 668 души, което представлява 4.6% от общо наетите в страната.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Сливен през 2018 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 38 673, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2019 година

По данни на Националния статистически институт през октомври 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.