Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Стара Загора са функционирали 64 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Ямбол са функционирали 20 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Бургас са функционирали 996 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2020 година

През 2021 г. в област Стара Загора са приключили делата за 1 519 извършени престъпления.

Баланс на територията на област Ямбол към 31.12.2021 година

Към 31 декември 2021 г. територията на област Ямбол, изчислена от Националния статистически институт на базата на цифрови модели на кадастралната карта на област Ямбол, е 3352.70 кв. километра.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ямбол през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 46.0 хил., от които 26.7 хил. са мъже, а 19.3 хил. са жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 146.3 хил., от които 78.2 хил. са мъже и 68.1 хил. са жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 181.9 хил., от които 99.7 хил. са мъже и 82.2 хил. – жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 62.6 хил., от които 35.8 хил. са мъже, а 26.7 хил. са жени.