Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на декември 2021 г. се запазва същият спрямо края на септември 2021 г. – 85.5 хиляди. Спрямо края на третото   тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор нарастват  с 0.5% (до 21.2, хиляди), докато в частния сектор намаляват с 0.1% до – 64.3 хиляди.

В края на декември 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат увеличение с 4.8%. По сектори в сравнение с края на декември 2020 г. наетите в частния сектор нарастват с 5.8% (или с 3.5 хил.) и в  обществения сектор с – 1.8% (или с 0.4 хил.).

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие със 7.4% до – 1 073 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 597 лв., а за частния – 891 лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 13.2% в сравнение със съответния период на предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на декември 2021 г. намаляват спрямо края на септември2021 г. с 1.1% и достигат 26.8 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 29.5 и 13.7%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.9% (до 7.0 хил.), а в частния сектор – с 2.9% (до 19.8 хиляди).

В края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са повече с 2.6% в сравнение с края на декември 2020 година.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 4.0%, като достига 1 060 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 500 лв., а за частния – 901 лева.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за Кюстендилска област нараства с 5.2%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 9.6%, а в частния сектор – с 2.7%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през четвъртото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на декември 2021 г. се увеличават спрямо края на септември2021 г. с 0.2% и достигат 28.0 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 24.4 и 16.4%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.7% (до 7.0 хил.), а в частния сектор – с 0.1% (до 21.0 хиляди).

В края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са повече с 1.0% в сравнение с края на декември 2020 година.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 4.2%, като достига 1 253 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 526 лв., а за частния – 1 161 лева.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 22.2%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 15.0%, а в частния сектор – с 25.5%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област София (столица) през 2020 година

През 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област София (столица) са 12 055.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 27.9%.

Най-голям обем на инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите  (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 5 266.3 млн. лв., което е с 114.7% повече в сравнение с 2019 година. В структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности през 2020 г. се наблюдава спад на направените инвестиции в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“; „Финансови и застрахователни дейности“ съответно с 3.6 и 1.6 процентни пункта, както и в сектор „Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа“ с 5.5 процентни пункта.

В сектор „Строителство“ инвестициите за ДМА са 1 028.2 млн. лв. и са с 38.0% повече в сравнение с 2019 година.

Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) през 2020 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2020 г. възлизат на 13 983 млн. евро, което е с 10.2% повече в сравнение с 2019 година.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 177 млн. евро, което е с 2.3% по-малко в сравнение с 2019 година. Следващ по обем е отрасъл „ Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“, като ПЧИ възлизат на 2955 млн. евро, или с 68.0% повече спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти“ преките чуждестранни инвестиции са 2 448 млн. евро, или с 5.4% по-малко от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 2 023 млн. евро, което е с 3.7% повече спрямо 2019 година.

Места за настаняване в Софийска област през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в Софийска област са функционирали 59 места за настаняване с общо     5 864 броя легла.

В тези места за настаняване са реализирани 17 766 нощувки, приходите от които са над  923 хил. лева.

88.6% от реализираните нощувки и 87.2 % от приходите от нощувки са на български граждани.

През ноември 2021 г. в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец са пренощували 3 661 лица. Реализираните нощувки са 6 585, а приходите от тях – над 391 хил. лева.

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2020 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Благоевград към 31.12.2020 г. възлизат на 517.7 млн. евро по текущи цени, което е с 1.7% по-малко в сравнение с 2019 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.9% и съответно 3.2% от ПЧИ в рамките на Югозападен район.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 251.7 млн. евро, или с 2.5% по-малко в сравнение с предходната година. В предприятията от сектор Идустрия в областта са инвестирани 142.3 млн. евро, което е с 4.1% по-малко в сравнение с 2019 година.

И през 2020 г. с най-голям размер на ПЧИ е община Петрич – 248.5 млн. евро, или 48.0% от общия обем. Спрямо 2019 г. относителният дял на инвестициите в община Петрич спрямо общия размер за областта нараства с 1.3 процентни пункта.

Основни резултати за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в Софийска област през 2021 година

Резултатите от проведеното през 2021 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 74.1% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.

През 2021 г. 60.9% от лицата в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 67.7 и 53.7%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 93.4% от лицата с висше образование и 74.3% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то 34.2% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2021 г. 6.9% от лицата в Софийска област използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт.

През 2021 г. в Софийска област делът на домакинствата с достъп до интернет, както и този на лицата, регулярно използващи интернет, са по-ниски от средните стойности за страната и за Югозападния район.

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в област Перник към 31.12.2020 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2020 г. възлизат на 224.3 млн. евро по текущи цени, което е с 19.9% повече в сравнение с 2019 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.8% и съответно 1.4% от ПЧИ в рамките на Югозападен район.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 136.1 млн. евро, или с 25.0% повече в сравнение с предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 83.1 млн. евро, което е с 8.0% повече в сравнение с 2019 година. И през 2020 г. с най-голям размер на ПЧИ е община Перник – 190.3 млн. евро, или 84.9% от общия обем. Спрямо 2019 г. относителният дял на инвестициите в община Перник спрямо общия размер за областта нараства с 2.0 процентни пункта.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2021 г. в област Благоевград

 Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 80.6% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 83.5%.

 За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Благоевград с достъп до интернет се е увеличил с 25.7 процентни пункта.

 По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област Благоевград се нарежда на 16-то място в страната. Най-висок е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91.1%, а най-нисък в област Враца – 67.9%.

През 2021 г. 74.3% от лицата в област Благоевград на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място.