Индикатори за бедност и социално включване в област Кюстендил през 2020 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение  „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление в регионален аспект по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

За 2020 г. в област Кюстендил размерът на средномесечната линия на бедност на едно лице от домакинство е 441.34 лв., като под прага на линията на бедност е живяло 24.8% от населението на областта или около 29.0 хил. лица (табл. 1).

Основни данни за културата в област Благоевград през 2020 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

 1. Музеи

Към 31.12.2020 г. в област Благоевград функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Благоевград са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 145.0 хил. фондови единици. В сравнение с 2019 г. техният брой нараства с 1.1%. Към 31.12.2020 г. броят на цифровизираните фондови единици е 7 369. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Благоевград е 15 401 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2020 г. са 61.2 хил. и в сравнение с 2019 г. те бележат намаление с 55.7%. В дните със свободен вход са осъществени 17.8% от посещенията в музеите. В сравнение с 2019 г. посещенията на чужденци в музеите намаляват с 45.2%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Перник през 2020 година.

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2020 г. са 4 с 447 легла, заведенията за извънболнична помощ са 27 с 5 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 37 легла.Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2020 г. на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 294 легла и 3 специализирани болници със 153 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

 • За активно лечение – 2 с 93 легла;
 • За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2020 г. е 371.2 на 100 000 души от населението, при средно за страната – 783.9.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Перник през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Перник, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 72.9 години, или с 0.5 години по-малкоспрямо предходния период 2017 – 2019 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.7 години по-ниска от средната за страната – 74.6 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в страната за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 68.9 години, докато при жените е с 8.4 години по-висока – 77.3 години.

Култура – библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи в Софийска област през 2020 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2020 г. в Софийска област функционират 8 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2020 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 86 915 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2020 г. са 170 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват с 47.5%. В дните със свободен вход са осъществени 2.3% от тях. Спрямо 2019 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са с 87.0% по-малко.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2020 г. е 73 души и се увеличава с 1.4% в сравнение с 2019 година.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област София (столица) през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 369 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 86.3%;
 • малолетни (8-13 години) – 13.7%;
 • момчетата са 963, или 70.3%;
 • учащи са 1 182 лица (86.3%);
 • в криминогенна среда живеят 558 малолетни и непълнолетни (40.8%).

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 335 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 250 лица (74.6%);
 • малолетни (8 – 13 години) –- 85 лица (25.4%);
 • момчета – 270 (80.6%);
 • момичета – 65 (19.4%);
 • учащи – 198 (59.1%);
 • в криминогенна среда живеят 176 малолетни и непълнолетни (52.5%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2020 г. малолетни и непълнолетни е 115, или 34.3% от всички водени на отчет лица, като 63.5% от тях са непълнолетни.


[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област София (столица) през първото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2021 г. е 148, а новопостроените жилища в тях са 1 421. Спрямо първото тримесечие на 2020 г. сградите са с 47 повече, или с 46.5%, а жилищата в тях нарастват с 518, или с 57.4%

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 96.6%, с тухлена – 3.4%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 148 сгради с 1 421 жилища, Пловдив – 131 сгради с 433 жилища, и Варна – 118 сгради със 764 жилища в тях.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2018 – 2020 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 75.5 години, или с 0.6 години по-малко спрямо предходния период 2017 – 2019 година. Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-висока от средната за страната – 74.6 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 72.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока – 79.2 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната с – 1.0 години.

Детски ясли в област Благоевград през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в област Благоевград функционират 54 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 905 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения се запазва същия и местата в тях в областта намаляват с 0.7%.

В градовете детските ясли са 34 с 1 493 места, а в селата – 20 с 412 места.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Благоевград към 31.12.2020 г. е 23.4%, при 17.7% – средно за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на трето място в страната, като с по-висока осигуреност е са областите Габрово (28.0%) и Плевен (24.8%)  .


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.