Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2021 г. в област Благоевград

 Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 80.6% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 83.5%.

 За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Благоевград с достъп до интернет се е увеличил с 25.7 процентни пункта.

 По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област Благоевград се нарежда на 16-то място в страната. Най-висок е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91.1%, а най-нисък в област Враца – 67.9%.

През 2021 г. 74.3% от лицата в област Благоевград на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място.

Основни резултати от изследване на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2021 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 90.3% от домакинствата в област София (столица), при средно 83.5% за страната, имат достъп до интернет в домовете си.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област София (столица) се нарежда на второ място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91.1%.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2021 г. е 84.4%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 84.8% и жени – 84.0%. Делът на използващите редовно интернет бележи намаление спрямо предходната година с 2.3 процентни пункта при мъжете и увеличение с 3.2 процентни пункта при жените.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София (столица) през 2020 година

През 2020 г. в област София (столица) са регистрирани 8 080 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 27.3%. През годината са настъпили 622 тежки произшествия, при които леко ранени са 457 души, тежко ранени са 290, а загинали – 35 души. В сравнение с 2019 г. броят на загиналите намалява с 53.3%. Броят на леко и тежко ранените лица също намалява съответно с 14.6 и 15.7%.

По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали област София (столица) заема второ място в страната.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2021 г. в област Перник

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2021 г. показват, че 82.8% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 83.5%.

 За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Перник с достъп до интернет се е увеличил близо два пъти.

 По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2021 г. област Перник се нарежда на 13-то място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Варна – 91.1%, а най-малък в област Враца – 67.9%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 116.8 хил., от които 65.2 хил. са мъже и 51.6 хил. са жени.

Коефициентът на заетост е 57.1%, съответно 65.3% при мъжете и 49.3% при жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2021 г. са 114.8 хил., като 63.7 хил. от тях са мъже и 51.1 хил. – жени

Коефициентът на заетост за населението в тази възрастова група е 77.1%, съответно 82.6% при мъжете и 71.1% при жените.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2021 г. са 58 хил. или с 0.6% повече спрямо края на юни 2021 г.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2021 г. е 1 405 лв., за август – 1 341 лв. и за септември – 1 400 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 382 лв., което нарежда Софийска област на трето място в страната след областите София (столица) и Варна по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. През трето тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната  (1 520 лв.).

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Благоевград през 2020 година

През 2020 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 733 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2019 г. се наблюдава намаление с 22.5%. През годината са настъпили 249 тежки произшествия, при които броят на ранените е 320, а на загиналите – 15 души. В сравнение с 2019 г. броят на ранените и загиналите лица намалява, съответно с 19.6 и 16.7%,  а тежките ПТП – с 20.2%  (Фиг.1).

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през третото тримесечие на 2021 г. в област София (столица)

През третото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 321 жилищни сгради с 4 274 жилища в тях и 485 705 кв. м разгъната застроена площ (РЗП)  и на 48 други сгради със 139 388 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 19.3%, но броят на жилищата в тях и общата им застроена площ намаляват съответно с – 20.4 и 15.0%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано нарастване с 50.0%, a при общата им застроена площ  с повече от два пъти.

Места за настаняване в Софийска област през септември 2021 година

През септември 2021 г. в Софийска област са функционирали 88 места за настаняване с общо 7 174 броя легла. В сравнение със септември 2020 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 6.0%. Броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 4.0%, но се е увеличил този от категория 3 звезди – с 25.0% и от категория 4 и 5 звезди – с 15.4%.

Реализираните приходи от нощувки през септември 2021 г. са 1665.5 хил. лв., като 91.6% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение със септември 2020 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 0.9%, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 31.9%, докато тези от нощувки на български граждани се увеличават с 3.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на септември 2021 г. намаляват с 0.1% спрямо края на юни 2021 г., като достигат до 85.5 хиляди. Спрямо края на второто   тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор нарастват  с 1.5% (до 21.1, хиляди), докато в частния сектор намаляват с 0.6% до – 64.4 хиляди.

В края на септември 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележи увеличение с 5.3%. По сектори в сравнение с края на юни 2020 г. наетите в частния сектор нарастват с 6.6% (или с 4.0 хил.) и в  обществения сектор с – 1.6% (или с 0.3 хил.).

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна заплата за областта се запазва същата спрямо предходното тримесечие – 999 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 398 лв., а за частния – 863 лева.