Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2022 г. са 58 217. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2022 г. обхваща 5.9% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2022 г. е 1 705 лв., за май – 1 643 лв. и за юни – 1 588 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 645 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 730 лв.).

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Кюстендил са функционирали 103 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 520 стаи и 3 705 легла в тях. В сравнение с юли 2021 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 21.2%, а на леглата в тях – с 14.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли 2022 г. е 24 436, или с 21.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 2 637 нощувки, а българските – 21 799.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 243 жилищни сгради с 307 жилища в тях и 55 776 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 68 други сгради с 29 336 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие са издадени с 6.1% повече разрешителни за строеж на жилищни сгради с 4.4% повече жилища и съответно с 25.3% по-голяма застроена площ. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 1.4%, а тяхната РЗП – с 44.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 19.1%, броят на жилищата в тях – с 4.4%, а общата им застроена площ – с 43.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 8.1% по-малко, а тяхната РЗП намалява със 17.8%.

Основни данни за културата в област София (столица) през 2021 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио и телевизионната програмна дейност. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2020 и 2021 г. дейността на културните институции беше ограничена поради въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.

Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите, музикалните колективи и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2021 г. на територията на София (столица) функционират 18 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Посещенията в музеите през 2021 г. са 379 хил. и в сравнение с 2020 г. се увеличават с 38.7%, като 18.4% от тях са осъществени в дните със свободен вход. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите – с 25 хил., или с 68.6%, в сравнение с предходната година.         

Общият персонал на музеите в област София (столица) през 2021 г. е 741 души и се намалява с 0.8% в сравнение с 2020 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 г. е 165, с 1 026 новопостроени жилища в тях. Спрямо второто тримесечие на 2021 г. сградите са с 27 повече, или с 19.6%, а жилищата в тях намаляват с 334, или с 24.6% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област София (столица) през второто тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 98.8%, с панелна – 0.6% и с друга – 0.6%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 165 сгради с 1 026 жилища, Пловдив – 163 сгради с 533 жилища, и Бургас – 138 сгради с 472 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две и три стаи (80.9%), следват тези с  четири стаи (11.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 2.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Перник са функционирали 13 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 260 стаи и 520 легла в тях. В сравнение с юли 2021 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 62.5%, а на леглата в тях – с 50.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли 2022 г. е 4 482, или със 181.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 810 нощувки, а българските – 3 672.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 124 жилищни сгради с 409 жилища в тях и
55 401 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 50 други сгради с 26 309 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 39.3%, броят на жилищата в тях – със 124.7%, a общата им застроена площ бележи ръст от   70.6%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се наблюдава увеличение както на броя им с 38.9%, така  и на разгънатата им застроена площ – с 67.1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Благоевград нараства с 27.8%, броят на жилищата в тях – с 54.9%, а разгънатата им застроена площ – с 41.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 35.1%, както и разгънатата им застроена площ – с 2.2%.

През второто тримесечие на 2022 г. в област Благоевград е започнал строежът на 98 жилищни сгради с 316 жилища в тях и с 40 219 кв. м обща застроена площ и на 22 други сгради с 20 140 кв. м РЗП.

Наети лица и средна брутна заплата в област Благоевград през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на юни 2022 г. намалява с 1.5% спрямо края на март 2022 г., като достигат до 84.7 хиляди Спрямо края на първото    тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 2.2% (до 21.6, хиляди), докато в частния сектор намаляват с 2.7% до – 63.1 хиляди.

В края на юни 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат намаление с 1.0%. По сектори в сравнение с края на юни 2021 г. наетите в частния сектор намаляват с 2.6% (или с 1.7 хил.), докато в   обществения сектор нарастват с – 3.9% (или с 0.8 хил.).

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта бележи увеличение спрямо предходното тримесечие с 9.5 % до – 1 139 лева. За обществения сектор средната месечна 3аплата е 1 533 лв., а за частния – 999 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 14.0% в сравнение със съответния период на предходната година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Кюстендил през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 35 жилищни сгради с 57 жилищa в тях и 7 607 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 18 други сгради с 3 471 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 59.1%, броят на жилищата в тях – със 159.1%,  както и общата им застроена площ – с 41.1%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 25.0% по-малко, а общата им застроена площ – със 74.0% .

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил се увеличават с 9.4%, жилищата в тях – с 16.3%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко със 17.3%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намаляват с 43.8%, докато разгънатата им застроена площ нараства със 7.3%.

Жилищен фонд в Софийска област през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в Софийска област са регистрирани 179 730 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.0% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).

Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.3% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.3%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.2%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.

През периода 2012 – 2021 г. общият брой на жилищата в Софийска област се е увеличил с 1.4%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 33.6% през 2012 г. и 33.3% през 2021 година.

Към 31.12.2021 г. общата полезна площ на жилищата в Софийска област е 12 387 хил. кв. м., което е с 0.4% повече в сравнение с 2020 година. По този показател Софийска област е на шесто място в страната, като с по-големи стойности са само областите София (столица), Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора.