Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област Перник през първото тримесечие на 2024 година

През първото тримесечие на 2024 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 76 жилищни сгради със 154 жилища в тях и 24 883 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 30 други сгради с 4 872 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 5.6%, броят на жилищата в тях се увеличава – с 15.8%, а общата им застроена площ – с 35.6%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се наблюдава намаление както на броя им – с 47.4%, така и на разгънатата им застроена площ – с 14.9%.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник са повече с 65.2%, а жилищата в тях и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно – с 57.1 и 37.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 26.8%, докато разгънатата им застроена площ се увеличава с 60.8%.

През първото тримесечие на 2024 г. в област Перник е започнал строежът на 24 жилищни сгради със 75 жилища в тях и с 11 600 кв. м обща застроена площ, и на 5 други сгради с 443 кв. м РЗП.

Население и демографски процеси в Софийска област през 2023 година

Демографска ситуация в Софийска област през 2023 година:

  • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
  • Увеличава се броят на живородените деца;
  • Намалява броят на умрелите лица;
  • Намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2023 г. населението на Софийска област е 226 420 души, което представлява 3.5% от населението на страната. В сравнение с 2022 г. населението на областта намалява с 1 190 души, или с 0.5%.

Мъжете са 110 670 (48.9%), а жените – 115 750 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 046 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Места за настаняване в Софийска област през март 2024 година

През март 2024 г. в Софийска област са функционирали 96 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 7 429 легла в тях. В сравнение с март 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.1%, а броят на леглата в тях – с 10.4%. 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през март 2024 г. е 79 685, или с 9.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През март 2024 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 90.0% от общия брой нощувки на чужди и 36.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.8% от нощувките на български граждани и 9.2% – на чужди граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 27.8% от нощувките на българските граждани и 0.8% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през март 2024 г. е 27 821, като в сравнение със същия месец на 2023 г. се увеличава със 17.9%. Увеличение е отчетено както за българските граждани, така и за чуждите – съответно с 19.1 и 15.8%

Детски ясли в област Кюстендил през 2023 година

Към 31.12.2023 г. в област Кюстендил функционират 12 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 443 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения намалява с 3, а местата в тях – с 37.

В градовете детските ясли са 10 с 381 места, а в селата – 2 с 62 места. В община Кюстендил се намират 5 детски ясли с общ капацитет от 165 места. В общините Бобошево, Рила, Невестино и Трекляно няма функциониращи детски ясли.

Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Кюстендил към 31.12.2023 г. е 18.6%, при 19.5% – средно за страната.


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през март 2024 година

  През март 2024 г. в област Кюстендил са функционирали 62 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с     1 069 стаи и 2 476 легла в тях. В сравнение с март 2023 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода, намалява с 10.1%, а леглата се увеличават с 4.6%.

  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през март 2024 г. е 18 532, или с 18.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 17 576 нощувки, а чуждите –  956.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през март 2024 година

През март 2024 г. в област Перник са функционирали 11 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 249 стаи и 497 легла в тях. В сравнение с март 2023 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се запазва същия, а на леглата в тях се увеличава с 4.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през март 2024 г. е 3 284. Българските граждани са реализирали 2 504 нощувки, а чуждите – 780.

Индикатори за бедност и социално включване в област Перник през 2023 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение “Статистика на доходите и условията на живот (SILC)”.

Оценка на бедността

През 2023 г. линията на бедност общо за страната e 637.92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 325.9 хил. лица, или 20.6% от населението на страната.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2023 г. в област Перник размерът на линията на бедност е 715.08 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 21.4% от населението на областта (таблица 1).

Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през март 2024 година

През март 2024 г. в област София (столица) са функционирали 146 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.6 хил., а на леглата – 15.1 хиляди. В сравнение с март 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, е намалял с 2.0%, a броят на леглата в тях – с 0.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през март 2024 г. е 181.1 хил., или с 2.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 115.7 хил. нощувки, а българските – 65.4 хиляди.

През март 2024 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 80.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 48.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 14.8% от нощувките на чужди граждани и 32.1% – на български, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.3 и 19.5%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Благоевград през 2023 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение “Статистика на доходите и условията на живот (EU- SILC)”.

Оценка на бедността

През 2023 г. линията на бедност общо за страната е 637.92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията на бедност под прага на бедност са били 1 325.9 хил. лица, или 20.6% от населението на страната.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2023 г. в област Благоевград размерът на линията на бедност е 579.87 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия са 15.3% от населението на областта (табл.1).

Противообществени прояви и пресъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Благоевград през 2023 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2023 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област Благоевград са водени 404 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни 294 (на възраст от 14 до 17 години) – 72.8%;
  • малолетни 110 (8-13 години) – 27.2%;
  • момчета – 344 (85.1%);
  • момичета – 60 (14.9%);
  • учащи – 241 (59.7%);
  • в криминогенна среда живеят 153 малолетни и непълнолетни (37.9%).

[1] Съгласно чл.26, ал.1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.