Детски ясли в област София (столица) през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област София (столица) функционират 198 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 068места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта нараства  с 41, или с 0.5%.

В градовете детските ясли са 193 със 7 933 места, а в селата – 5 със 135 места.

През 2021 г. на територията на област София (столица) в детски ясли са постъпили 6 592 деца, или с 97 деца повече в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитание в детските ясли остават 7 750 деца (фиг. 1), от които момчетата са 3 929, а момичета – 3 821.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област София (столица) през 2021 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2021 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 264 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 89.9%;
  • малолетни (8-13 години) – 10.1%;
  • момчета –  877 (69.4%);
  • момичета – 378 (30.6%);
  • учащи – 1 027 (81.3%);
  • в криминогенна среда живеят 441 малолетни и непълнолетни (34.9%).

[1] Съгласно чл.26, ал.1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Население и демографски процеси в област Благоевград през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души, а на област Благоевград – 298 251 души. В сравнение с предходната година населението на страната намалява със 77 611 души (1.1%), а на областта – с 2 887 души, или с 1.0%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а на територията на област Благоевград – 278 814 .


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

Детски ясли в област Перник през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Перник функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 481 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения остава непроменен, докато местата в тях намаляват с 0.4%.

В градовете детските ясли са 14 с 461 места, а в селата – 1 с 20 места. В община Перник се намират 11 детски ясли с общ капацитет от 403 места. В община Ковачевци няма функциониращи детски ясли. Осигуреността[1] с места в детските ясли в област Перник към 31.12.2021 г. е 18.4% при 18.2% – средно за страната. В сравнение с 2020 г. стойността на показателя се повишава с 0.5 процентни пункта, което се дължи на по-малкия брой деца във възрастовата група до 3 години. Най-високо равнище на показателя е регистрирано в община Земен (45.0%), а най-ниска е осигуреността с места в община Радомир – 6.1%.


[1] Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Население и демографски процеси в Софийска област през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението в Софийска област в края на 2021 г. е 233 607 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 4 869 души, или с 2.0%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на Софийска област към 7 септември 2021 г. е 222 662 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

Население и демографски процеси в област София (столица) през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души, а на област София (столица) – 1 307 439 души. В сравнение с предходната година населението на страната намалява със 77 611 души (1.1%), а на областта – с 973 души, или с 0.1%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а на територията на област София (столица) – 1 480 830.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през първото тримесечие на 2022 година

През първото тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 229 жилищни сгради с 3 316 жилища в тях и 390 944 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 43 други сгради с 86 854 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 35.9%, жилищата в тях с 36.4%, а общата им застроена площ – с 33.4%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради е регистрирано намаление с 18.9%, a при общата им застроена площ с 9.7%.

Население и демографски процеси в област Перник през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, население на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души, а на област Перник – 118 023 души. В сравнение с предходната година населението на страната намалява със 77 611 души (1.1%), а на областта – с 2 403 души, или с 2.0%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души, а на територията на област Перник – 113 112 .

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2022 година ( област Благоевград )

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Благоевград към края на март 2022 г. нараства с 0.6% спрямо края на декември 2021 г., като достигат до 86.0 хиляди Спрямо края на четвъртото   тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор намаляват  с 0.4% (до 21.1, хиляди), докато в частния сектор нарастват с 0.9% до – 64.9 хиляди.

В края на март 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележат увеличение с 1.2%. По сектори в сравнение с края на март 2021 г. наетите в частния сектор нарастват с 0.8% (или с 0.5 хил.) и в  обществения сектор с – 2.3% (или с 0.5 хил.).

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта бележи намаление спрямо предходното тримесечие с 3.1 % до – 1 040 лева. За обществения сектор средната месечна 3аплата е 1 375 лв., а за частния – 926 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата за Благоевградска област се увеличава с 9.6% в сравнение със съответния период на предходната година.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Благоевград през 2020 година

Произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) в област Благоевград през 2020 г. е 3 134 милиона лева. В сравнение с 2019 г. обемът му в номинално изражение намалява с 0.7%. Произведеният в областта БВП е 2.6% от общия за страната. На човек от населението се падат 10 381 лв. от стойностния обем на показателя за област Благоевград, при 17 299 лв. за страната.


[1] Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).