Дейност на нефинансовите предприятия в област Кюстендил през 2019 година

 По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 6 136 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Кюстендил, или с 3.4% повече в сравнение с 2018 година. Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Кюстендил (3 094) и Дупница (2 186), или съответно 50.4% и 35.6% от общия брой за областта.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял от всички предприятия – 94.0%. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.0%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от общия брой предприятия.

Нефинансовите предприятия в област Кюстендил приключват 2019 г. с положителен финансов резултат от 120 млн. лева. Предприятията, реализирали печалба, са 74.4% от общия брой, със загуба – 15.0%, a с нулев финансов резултат – 10.6%.

Наблюдение на работната сила в област София (столица) през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област София (столица) е 663.2 хил., от които 342.0 хил. са мъже, а 321.2 хил. – жени.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 59.6%, като при мъжете този дял е 65.1%, а при жените – 54.7%. В сравнение  със същото тримесечие  на 2019 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години намалява с 2.9 процентни пункта.          

            През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 – 64 навършени години в област София (столица) е 644.5 хил., от които 332.6 хил. са мъже и 312.0 хил. – жени.

 Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15 – 64 г.) е 73.4% (76.4% за мъжете и 70.6% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. този коефициент намалява с 3.2 процентни пункта.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2020 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2020 г. е 59.8%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 3.2 процентни пункта. През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 124.1 хил., от които 68.6 хил. са мъже и 55.5 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 11.4%, като с 9.2% нараства броят на мъжете и с 14.4% – този на жените.

Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кюстендил през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 78.6% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 78.9% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира увеличение от 16.1 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.

За периода 2011 – 2020 г. използването на ИКТ става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от два пъти.

През 2020 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Видин, Монтана и Ямбол, а с най-висок – София (столица), Сливен и Перник  (фиг. 2). По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 11-то място в страната.

Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата в област София (столица) през 2020 година

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 90.8% от домакинствата в област София (столица), при средно 78.9% за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано увеличение от 7.8 процентни пункта спрямо предходната година.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2020 г. област София (столица) се нарежда на първо място в страната. На второ място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Перник и Сливен – 83.4%.

Относителният дял на лицата използващи редовно интернет в област София (столица) за 2020 г. е 83.9%, като се разпределят по пол съответно – мъже – 87.1% и жени – 80.8%. Делът на използващите редовно интернет бележи увеличение спрямо предходната година с 6.9 процентни пункта при мъжете и 1.3 процентни пункта при жените.

Значителни са различията при редовно използващите интернет в област София (столица) през 2020 г. по образование. Докато 97.0% от лицата с висше образование използват редовно интернет, то 53.1% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Редовно използващите интернет със средно образование са 76.6%.

Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2020 г. в област Перник

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2020 г. показват, че 83.4% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно за страната 78.9%, като е отбелязан ръст от 14.6 процентни пункта спрямо предходната година.
За десетгодишен период относителният дял на домакинствата в област Перник с достъп до интернет се е увеличил над два пъти.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2020 г. област Перник се нарежда на второ място в страната, след област София-столица (90.8%). Най-малък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Видин – 44.8%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2020 г. са 56 хил. или с 1.7% повече спрямо края на юни 2020 г.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2020 г. е 1 309 лв., за август – 1 269 лв. и за септември – 1 314 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 297 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. През трето тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната  (1 373 лв.). През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала с 84.5% – от 703 лв. за първо тримесечие на 2011 г. до 1 297 лв. за трето тримесечие на 2020 г.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 116 жилищни сгради с 270 жилища в тях и 38 802 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 81 други сгради с 13 243 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 39.8%, жилищата в тях – с 86.2%, a съответната им РЗП – с 62.0%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 52.8%, докато разгънатата им застроена площ бележи спад с 47.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 4.5%, броят на жилищата в тях – с 25.0%, а разгънатата им застроена площ – с 26.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради нараства с 26.6%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 41.1%.

Места за настаняване в Софийска област през септември 2020 година

През септември 2020 г. в Софийска област са функционирали 83 места за настаняване с общо 6 448 броя легла. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 5.7%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 10.7%, от категория 3 звезди се е увеличил с 11.1%, а от категория 4 и 5 звезди е намалял със 7.1%.

Реализираните приходи от нощувки през септември 2020 г. са 1 681.3 хил. лв., като 87.8% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение със септември 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 21.2%, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 65.1%, а на български граждани – с 4.6%.

В сравнение с месец август 2020 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с -25.2%, като приходите от нощувки на български граждани са с 28.8% по-малко, а тези от нощувки на чужди граждани са със 17.4% повече.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област София (столица) през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област София (столица) са издали разрешителни за строеж на 301 жилищни сгради с 2 141 жилища в тях и 302 999 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/офиси с 12 205 кв. м РЗП и на 32 други сгради с 38 615 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 43.3%, жилищата в тях – с 16.2%, а общата им застроена площ – с 21.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 33.3%, а тяхната РЗП – над пет пъти. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече с 10.3%, a общата им застроена площ – с 9.2%.