Издателска дейност в Софийска област през 2019 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2019 г. в Софийска област са издадени 24 книги с тираж 5 хил. бр. и 3 брошури с тираж 2 хил. бр.. В сравнение с предходната година тиражът на издадените книги е с 50.0% по-малък при 42.9% по-малко издадени заглавия. За последните 5 години най-много заглавия на книги и брошури са издадени през 2018 година (фиг. 1).

Жилищен фонд в област София (столица) през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област София (столица) са регистрирани 611 391 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.

Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 40.9 и 34.2%, следвани от тези с една стая (13.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (1.8%). Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

Фиг. 1. Жилища по брой на стаите в област София (столица) към 31.12.

През периода 2010-2019 г. общият брой на жилищата в област София (столица) се е увеличил с 13.9%, като най-чувствително се е увеличил броя на жилищата с шест и повече стаи – 89.1%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 40.6% през 2010 г. и 40.9% през 2019 година.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 707 легла, 48 заведенията за извънболнична помощ с 24 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 18 легла.

От тях на територията на гр. София се намират 4 лечебни и здравни заведения с общо 667 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 16 общини от Софийска област (табл. 1).

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Перник през 2019 година

През 2019 г. са приключили делата за 571 извършени пресъпления. Делата за 176 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди за 310 – с условно осъждане, за 7 – с оправдаване, за 1 – с прекратяване, а за 77 – с освобождаване от наказание.

През 2019 година с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 486 извършени престъпленияв област Перник, което е с 9.7% повече в сравнение с 2018 година.

Броят на обвиняемите лица в областтапрез 2019 г. е 554, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 172 лица, или 31.0% от общия брой на обвиняемите;

• условно осъдени са 292 лица (52.7%);

• освободени от наказателна отговорност са 83 лица (15.0%);

• оправдани са 6 обвиняеми лица (1.1%);

• прекратено е делото на 1 лицe (0.2%).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Кюстендил към 31.12. 2019 година

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2019 г. са 5 с 1 004 легла, заведенията за извънболнична помощ са 31 с 18 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 3 с 22 легла (табл. 1).

В сравнение с 2018 г. в област Кюстендил броят на заведенията за болнична помощ остава без промяна, а на леглата в тях се увеличава с 4.5%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. на територията на област Кюстендил функционират 3 многопрофилни болници за активно лечение с 648 легла и 2 специализирани болници за рехабилитация с 356 легла.

Детски ясли в област София (столица) през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област София (столица) функционират 193 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 8 682 места в тях (табл. 1). Продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение броя заведения в област София (столица). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се увеличава с 379, или с 4.6%.

Жилищен фонд в област Кюстендил към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Кюстендил се състои от 58 284 сгради или с 28 повече в сравнение с 2018 година. Жилищата в тях са 86 926. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%.

Стоманобетонните и панелните сгради са 1 330 с 12 593 жилища в тях, тухлените –              48 977 с 66 281 жилища, а 8 052 жилища се намират в 7 977 сгради с друга конструкция. В градовете 25.8% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 72.7% – в тухлени и 1.5% в други сгради. В селата 80.2% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.1% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Жилищен фонд в област Благоевград към 31.12.2019 година

Към  31.12.2019 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 396 сгради със 140 983 жилища в тях. В сравнение с 2018 г. жилищните сгради са със 131 повече, а жилищата в тях се увеличават с 464. В градовете се намират 59.3% от всички жилища в областта, а в селата – 40.7%.

            Стоманобетонните и панелните сгради са 3 526 с 26 469 жилища в тях, тухлените – 67 103 със 105 036 жилища, а 9 478 жилища се намират в 8 767 сгради с друга конструкция. В градовете 30.1% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.1%  – в тухлени и 1.8% в други сгради. В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 13.9% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.2% в стоманобетонни и панелни сгради (фиг.1).

Основни данни за културата в област Кюстендил през 2019 година

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Кюстендил функционират 3 музея[1].

Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Кюстендил са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 150 хил. фондови единици. От тях цифровизирани са 3 511 фондови единици, което е с 0.9% повече в сравнение с предходната година. Общата полезна площ, на която са разположени експозициите на музеите в област Кюстендил е 7 291 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 128 хил. и в сравнение с 2018 г. се увеличават с 8.7%. В дните със свободен вход са осъществени 9.1% от посещенията в музеите. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 2.9% в сравнение с предходната година.


Основни данни за културата в област Благоевград през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в област Благоевград функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Благоевград са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 143.4 хил. фондови единици. В сравнение с 2018 г. техният брой нараства с 0.5%. Към 31.12.2019 г. броят на цифровизираните фондови единици е 7 369. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Благоевград е 15 317 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 138.2 хил. и в сравнение с 2018 г. те бележат увеличение с 6.7%. В дните със свободен вход са осъществени 12.4% от посещенията в музеите. В сравнение с 2018 г. посещенията на чужденци в музеите нарастват с 46.7%.