Дейност на местата за настаняване в област Перник през юли 2019 година

През юли 2019 г. в област Перник са функционирали 12 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 250, а на леглата – 495. В сравнение с юли 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 1, а на леглата в тях нараства с 2.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2019 г. е 3 054, или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2019 г. намаляват с 1.6% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 686 броя. От всички пренощували лица 79.2% са българи.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през юли 2018 г. е 19.9%, като спрямо юли 2018 г. нараства с 1.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли 2019 г. достигат 86.8 хил. лв., или с 2.3% повече в сравнение с юли 2018 година.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Кюстендил през 2018 година

През 2018 г. в област Кюстендил са приключили делата за 869 извършени престъпления. Делата за 252 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 421 – с условно осъждане, за 48 – с оправдаване, за 8 – с прекратяване, и за 140 – с освобождаване от наказание.

През 2018 година в областта с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 673 извършени престъпления, което е с 0.4% повече в сравнение с 2017 година.

Броят на обвиняемите лица в област Кюстендил през 2018 г. е 817, от които:

 • с ефективни осъдителни присъди са приключили делата на 245 лица или 30.0% от общия брой на обвиняемите;
 • условно осъдени са 391 лица, или 47.9% от общия брой на обвиняемите;
 • освободени от наказателна отговорност са 140 лица, или 17.1% от общия брой на обвиняемите;
 • оправдани са 35 обвиняеми лица (4.3%);
 • на 6 лица (0.7%) делата са прекратени.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Благоевград през 2018 година.

През 2018 г. на територията на област Благоевград са регистрирани 1 039 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 11.5%. През годината са настъпили 295 тежки произшествия, при които броят на ранените е 377, а на загиналите – 18 души. В сравнение с 2017 г. броят на ранените лица нараства със 7.4%, на тежките ПТП  – с 2.4%, докато броя на загиналите лица намалява – с 30.8% .

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Благоевград е 4.4%, на ранените – 4.5%, а на загиналите – 2.9%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 272, или 92.2% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 220 или 80.9%.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месец август – 39, или 13.2% от общия брой ПТП, а най-малък през месец март – 10. През месец август  и ранените лица са най-много – 52, или 13.8% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец януари – 4, или 22.2% от общия брой загинали през годината.

В рамките на седмицата, най-много ПТП са настъпили в петък – 60.  Най-много ранени лица също са регистрирани в петък – 75. Най-голям е броят на загиналите лица в неделя – 5.

Издателска дейност в област Кюстендил през 2018 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2018 г. в област Кюстендил са издадени 17 книги с тираж 4.4 хил. екземпляра и 5 брошури с тираж 1.7 хил. екземпляра.

В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури в областта се увеличава с 3 (15.8%), а средният тираж – от 263 през 2017 г. на 273 през 2018 г., или с 3.6%.

През 2018 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната – 6 590 заглавия, или 67.0%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 8.3 и 4.8%. За област Кюстендил този дял е 0.2%.


Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област Благоевград през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 95 жилищни сгради със 121 жилища в тях и 22 254 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/ офиси с 573 кв. м РЗП и на 82 други сгради с 28 165 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 33.8%, жилищата в тях – с 4.3% и съответната им РЗП е повече с 12.7%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са без промяна, но тяхната РЗП намалява с 44.6%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 26.2%, докато разгънатата им застроена площ бележи спад с 41.9%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 6.9%, броят на жилищата в тях – с 60.6%, а разгънатата им застроена площ – с 41.1%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, бележат спад с 25.0%, а тяхната РЗП – с 34.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се намаляват с 13.7%, а разгънатата им застроена площ – с 31.1%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Перник през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Перник са регистрирани 667 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 8.3%. През годината са настъпили 54 тежки произшествия, при които броят на ранените е 56, а на загиналите – 9 души. В сравнение с 2017 г. броят на загиналите лица намалява с 25.0%, на тежките ПТП  – с 18.2%, а на ранените лица – със 17.6%.

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Перник е 0.8%, на ранените – 0.7%, а на загиналите – 1.5%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 51, или 94.4% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 44, или 86.3%.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месеците януари, юли и август – по 7, или 38.9% от общия брой ПТП, а най-малък през месеците февруари, април и ноември – по 1. През месец януари ранените лица са най-много – 9, или 16.1% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месеците март и октомври – по 2, или 44.4% от общия брой загинали през годината.

Образование в област София (столица) през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че в област София (столица):

 • През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 44.9 хил. деца, или с 0.9% по-малко в сравнение с предходната година.
 • Завършилите средно образование през 2018 година в общообразователни и професионални училища са съответно 5.9 и 3.4 хил. ученици.
 • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 101.2 хиляди.
 • Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 3 761 лица, от които 273 чужди граждани.

Издателска дейност в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. в област София (столица) са издадени:

 • 5 733 книги с годишен тираж 8 155 хиляди
 • 857 брошури с годишен тираж 2 111 хиляди
 • 109 вестници с годишен тираж 200 млн.

            В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 551 (7.7%), а средния тираж се  увеличава от 811 през 2017 г. на 1 558 през 2018г., или с 92.1 %.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2019 г. се увеличават спрямо края на март2019 г. с 0.3% и достигат 28.2 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 25.5 и 17.5%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.6% (до 6.5 хил.), а в частния сектор – с 0.2% (до 21.7 хиляди).

В края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1.4 хил., или с 4.8% по-малко в сравнение с края на юни 2018 година.

 През второто тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 8.2%, като достига 1 007 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 063 лв., а за частния – 989 лева.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 13.5%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 12.8%, а в частния сектор – с 13.5%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Благоевград през 2018 година

 1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2018 г. са 11 с 1 650 легла, заведенията за извънболнична помощ са 75 с 39 легла, а другите лечебни  и здравни заведения са 4 с 23 легла (табл. 1).

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. на територията на област Благоевград функционират 5 многопрофилни болници с 1 074 легла и 5 специализирани болници с 496 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:

 • За активно лечение – 2 със 139 легла;
 • За продължително лечение и рехабилитация – 3 с 357 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 540.8 на 100 000 души от населението, при средно за страната е 759.6.

Към 31.12.2018 г. заведенията за извънболнична помощ в област Благоевград са 75 с 39 легла.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 28 заведения с 19 легла.