Издадени разрешителни за строеж в област Кюстендил през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 18 жилищни сгради с 28 жилища в тях и 3 439 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 41 други сгради с 5 311 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се запазва, а жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават, съответно с 33.3 и 1.2%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 20.6%, докато общата им застроена площ е по-малко с 23.0%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил намалява с 18.2%, жилищата в тях – с 26.3%, а разгънатата им застроена площ – с 20.1%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече с 51.9%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 18.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 111 жилищни сгради с 216 жилища в тях и 30 775 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 64 други сгради с 22 468 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 16.8%, жилищата в тях – със 78.5%, а съответната им РЗП – с 38.3%. При броя на издадените разрешителни за строеж и разгънатата застроена площ на други сгради се наблюдава намаление, съответно с 22.0 и 20.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече със 73.4%, броят на жилищата в тях – с 6.4%, а разгънатата им застроена площ – с 9.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 29.7%, а разгънатата им застроена площ – с 43.2%.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Благоевград е започнал строежът на 44 жилищни сгради с 85 жилища в тях и с 11 638 кв. м обща застроена площ, и на 35 други сгради с 14 559 кв. м РЗП.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Перник през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 52 жилищни сгради със 122 жилища в тях и 17 233 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 32 други сгради с 12 506 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 13.0%, броят на жилищата в тях с – 43.5%, а общата им застроена площ бележи ръст от 9.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава с 60.0%, а разгънатата им застроена площ е повече с над три пъти.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 20.9%, броят на жилищата в тях – със 154.2%, а разгънатата им застроена площ – със 132.0%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече с 39.1%, а разгънатата им застроена площ – с над четири пъти.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Перник е започнал строежът на 45 жилищни сгради със 115 жилища в тях и с 16 321 кв. м обща застроена площ, и 11 други сгради с 3 005 кв. м РЗП.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. на територията на област София (столица) са регистрирани 12 081 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление с 12.7%. През годината са настъпили 798 тежки произшествия, при които леко ранени са 613 души, тежко ранени са 377, а загинали – 51 души. В сравнение с 2017 г. броят на загиналите и тежко ранени лица нараства съответно с 37.8 и 22.8%, а на леко ранените лица намалява с 30.1%. По брой пътнотранспортни произшествия с пострадали София (столица) заема първо място в страната.

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област София (столица) е 11.9%, на ранените – 11.7%, а на загиналите – 8.3%.

Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 717, или 89.8% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 506, или 70.6%.

Най-голям брой произшествия е регистриран през месеците януари и май – по 76, или 19.0% от общия брой ПТП, а най-малък през месец декември 50, или 6.3%. През месец януари ранените лица са най-много – 104, или 10.5% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец ноември – 8, или 15.7% от общия брой загинали през годината.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. в София (столица) са приключили делата за 1 271 извършени престъпления. Делата за 511 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 599 – с условно осъждане, за 100 – с оправдаване, за 14 – с прекратяване, и за 47 – с освобождаване от наказание.

            С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 110 извършени престъпления, което е с 44.2% по-малко в сравнение с 2017 година.

            През 2018 г. обвиняеми са били 1 171 лица, от които:

  • условно осъдени са 560 (47.8%) лица;
  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 461 лица, или 39.4% от общия брой на обвиняемите;
  • оправдани са 90 обвиняеми лица (7.7%);
  • освободени от наказателна отговорност са 47 (4.0%) лица;

на 13 лица делата са прекратени (1.1%).

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2018 година

През 2018 г. в Софийска област са приключили делата за 1 324 извършени престъпления. Делата за 356 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 715 – с условно осъждане, за 42 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване и за 205 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 071  извършени престъпления. 1 036 от тях са извършени от едно лице, 25 – от две лица, а 10 – от три и повече лица.

Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 80.9%, а 19.1%  от делата  са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.

През 2018 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 273 лица, като делата на  324 от тях (25.5%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 687 лица (54.0%) – с условна присъда, 43 лица (3.4%) са оправдани, 212 лица (16.6%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 7 лица (0.5%) са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2018 г. в Софийска област е 1 011. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 22 (2.2%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2019 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през второто тримесечие на 2019 г. е 58.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 3.7 процентни пункта. През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 114.6 хил., от които 62.0 хил. са мъже и 52.7 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 5.3 %, като с 2.6 % нараства броят на мъжете и с 8.9 % – този на жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2019 г. е 79.2 %, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. нараства с 5.6 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2019 г. в Софийска област са 113.7 хил., като 61.3 хил. от тях са мъже и 52.4 хил. – жени.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2018 година

През 2018 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 73 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 4 лица и са ранени 89 души. В сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление на ПТП с 26.3%, а на ранените лица – с 24.6%. Регистрирано е намаление на броя на загиналите лица – с 60.0% (Фиг.1).

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2018 г. в област Кюстендил е 1.1%, а на ранените и загиналите – съответно 1.1 и 0.7%.

Броят на ПТП по вина на водачите на пътни превозни средства (ППС) е 71, или 97.3% от общия брой за областта. От тях 9, или 12.7% са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е фирмена. Броят на пътнотранспортните произшествия по вина на водачи на лични превозни средства е 62, или 87.3%.

През 2018 г. в областта всички загинали лица при ПТП са по вина на водачите на лични ППС.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през август 2019 година

През август 2019 г. в област Благоевград са функционирали 194 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6 374, а на леглата – 14 069. В сравнение с август 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 4.9% и на леглата – с 1.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 135 340, или с 5.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Над 71% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. намаляват с 3.8% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 57 547 броя. От всички пренощували лица 73.7% са българи. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2019 г. са реализирали средно по 2.3 нощувки, а чуждите граждани са реализирали средно по 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Благоевград през август 2019 г. е 32.8%, като спрямо август 2018 г. намалява с 1.2 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през август 2019 година

През август 2019 г. в област Перник са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 262, а на леглата – 547. В сравнение с август 2018 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване нараства с 1, а на леглата в тях – с 11.4%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г. е 2 882, или с 14.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2019 г. намаляват с 31.3% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 470 броя. От всички пренощували лица 80.5% са българи.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през август 2019 г. е 17.0%, като спрямо август 2018 г. намалява с 5.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2019 г. достигат 91.2 хил. лв., или с 1.9% по-малко в сравнение с август 2018 година.