Места за настаняване в Софийска област през ноември 2023 година

През ноември 2023 г. в Софийска област са функционирали 92 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 695 легла в тях. В сравнение с ноември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 24.3%, а броят на леглата в тях – с 19.9%.  

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през ноември 2023 г. е 30 733, или с 24.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През ноември 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.8% от общия брой нощувки на чужди и 48.9% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.1% от нощувките на чужди граждани и 18.1% – на български граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 33.0% от нощувките на българските граждани и 6.1% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през ноември 2023 г. е 17 351, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 24.5%. Увеличение е отчетено както при чуждите граждани, така и при българските – съответно с 25.3 и 24.5%

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2022 година

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2022 г. нефинансовите предприятия, осъществявали стопанска дейност в Софийска област, са 11 850, или с 18.0% повече в сравнение с 2021 година.

С най-голям относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 29.7% от общия брой на отчетените предприятия, следван от секторите „Селско, горско и рибно стопанство” – 19.3% и „Преработваща промишленост” – 7.5%.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял – 93.9% от общия брой в областта. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.0% от всички предприятия, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.0%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.1%.

Крайният финансов резултат на предприятията в Софийска област за 2022 г. е печалба в размер на 1 719 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 8 866, със загуба – 1 917, а с нулев финансов резултат – 1 067.

Основни резултати за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в Софийска област през 2023 година

 Достъп до интернет

През 2023 г. 78.7% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си. Въпреки че през последната година делът на тези домакинства в областта е нараснал с 3.7 процентни пункта, в сравнение с останалите 28 области в страната по този показател Софийска област се нарежда едва на 26-то място.

Използване на интернет

През 2023 г. 67.0% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място.

В Софийска област през 2023 г. най-активни потребители на интернет са лицата с висше образование – 82.8% от регулярно използващите интернет.

От мъжете в областта 68.2% сърфират редовно, докато делът на жените, използващи интернет поне веднъж седмично, е 65.6%.

Електронно управление (е-управление)

Делът на лицата, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции, е 10.6%[1].

Електронна търговия

През 2023 г. 40.2%[2] от лицата пазаруват по интернет стоки и услуги за лични цели.


[1] Относителният дял се отнася за лицата, които използват интернет за взаимодействие с административни органи и публични институции през последните 12 месеца преди интервюто.

[2] Относителният дял се отнася за лицата, които купуват стоки и услуги през последните 12 месеца преди интервюто.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2023 г. са 59 225. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на септември 2023 г. обхваща 6.0% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2023 г. е 1 842 лв., за август – 1 806 лв. и за септември – 1 943 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 864 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през трето тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (2 000 лв.).

През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала със 127.0 % – от 821 лв. за първо тримесечие на 2014 г. до 1 864  лв. за трето тримесечие на 2023 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през първо тримесечие на 2014 г. – с 3.0%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в трето тримесечие на 2021 г. – с 9.1%.

Места за настаняване в Софийска област през октомври 2023 година

През октомври 2023 г. в Софийска област са функционирали 86 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 636 легла в тях. В сравнение с октомври 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 3.6%, а броят на леглата в тях – с 12.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври 2023 г. е 35 134, или с 14.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През октомври 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.4% от общия брой нощувки на чужди и 56.7% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21.2% от нощувките на чужди граждани и 12.4% – на български граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 30.9% от нощувките на българските граждани и 6.4% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през октомври 2023 г. е 19 180, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 15.4%. Увеличение е отчетено както при чуждите граждани, така и при българските – съответно с 33.4 и 13.6%

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2023 година

Oбщият брой на заетите лица в Софийска област през третото тримесечие на 2023 г. е 101.5 хил. – 57.4 хил. мъже и 44.2 хил. жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица намалява с 6.5%[1]. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.2%, като при мъжете е 60.8%, а при жените – 44.1%.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област през трето тримесечие на 2023 г. са 100.5 хил., от които 56.3 хил. са мъже и 44.2 хил. – жени. В сравнение със същия период на 2022 г. броят на заетите лица в тази възрастова група е намалял с 5.5%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години в областта е 71.5%. За мъжете коефициентът на заетост е 77.3%, а за жените – 65.2%.


[1] Сравненията са направени с ревизирани данни за третото тримесечие на 2022 година (виж Методологичните бележки).

Места за настаняване в Софийска област през септември 2023 година

През септември 2023 г. в Софийска област са функционирали 88 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 598 легла в тях. В сравнение със септември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.1%, а броят на леглата в тях – с 6.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2023 г. е 41 206, или с 20.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През септември 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 79.9% от общия брой нощувки на чужди и 49.3% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.0% от нощувките на български граждани и 11.8% – на чужди граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 33.7% от нощувките на българските граждани и 8.3% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през септември 2023 г. е 20 602, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 26.6%. Увеличение е отчетено както при чуждите граждани, така и при българските – съответно с 42.9 и 24.1%

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2023 година

През третото тримесечие на 2023 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 191 жилищни сгради с 401 жилища в тях и 63 343 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 84 други сгради с 42 116 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 32.5% по-малко, докато броят на жилищата в тях са с 10.8% повече, а общата им застроена площ се увеличава с 5.0%. Нарастват и  издадените разрешителни за строеж на други сгради – с 37.7%, както и разгънатата им застроена площ – с 12.4%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 10.3%, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно с 35.5 и 35.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е същият като през 2022 г., но разгънатата им застроена площ е с 29.1% по-малка.

През третото тримесечие на 2023 г. в Софийска област е започнал строежът на 147 жилищни сгради с 227 жилища в тях и с 34 714 кв. м разгъната застроена площ, както и на 42 други сгради с
41 931 кв. м разгъната застроена площ.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в Софийска област през 2022 година

През 2022 г. в Софийска област са регистрирани 1 324 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2021 г. се наблюдава намаление с 5.9%. През годината са настъпили 132 тежки произшествия, при които леко ранени са 70 души, тежко ранени са 78, а загинали – 26 души. В сравнение с 2021 г. броят на загиналите и на леко ранените намалява съответно с 23.5% и 35.8%, докато броят на тежко ранените нараства със 77.3%.

От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в Софийска област е 2.0%, на ранените – 1.8%, а на загиналите – 4.9%.

През 2022 г. най-много ПТП с пострадали са регистрирани през месеците август и септември – 16 ПТП или 12.1% през всеки от тях, а най-малко – през месец март – 5, или 3.8%. През месец август ранените лица са най-много – 31, или 20.9% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месец април – 5, или общо 19.2% от всички загинали през годината.

Места за настаняване в Софийска област през август 2023 година

През август 2023 г. в Софийска област са функционирали 98 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 490 легла в тях. В сравнение с август 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.5%, а броят на леглата в тях – с 0.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през август 2023 г. е 64 077, или с 1.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

През август 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.8% от общия брой нощувки на чужди и 39.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.8% от нощувките на чужди граждани и 19.5% – на български граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 41.1% от нощувките на българските граждани и 13.4% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през август 2023 г. е 22 684, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 5.4%. Увеличение е отчетено както при чуждите, така и при българските граждани – съответно с 10.0% и с 4.7%.