Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 112.8 хил., от които 63.1 хил. са мъже и 49.7 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в Софийска област през второто тримесечие на 2021 г. е 55.1% (при 52.1% за страната), съответно 63.1% за мъжете и 47.5% за жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2021 г. в Софийска област са 111.8 хил., като 62.2 хил. от тях са мъже и 49.5 хил. – жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2021 г. е 74.8%.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2021 г. са 57 479. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2021 г. обхваща 5.9% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2021 г. е 1 473 лв., за май – 1 413 лв. и за юни – 1 350 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 412 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 525 лв.).

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 204 жилищни сгради с 294 жилища в тях и 39 002 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 74 други сгради с 35 704 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие са издадени с 63.2% повече разрешителни за строеж на жилищни сгради със 71.9% повече жилища и съответно с 44.9% по-голяма застроена площ. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства със 100.0%, а тяхната РЗП – със 128.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 80.5%, броят на жилищата в тях – със 143.0%, а общата им застроена площ – с 84.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 12.1% повече, но тяхната РЗП е със 17.1% по-малка.

Жилищен фонд в Софийска област през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в Софийска област са регистрирани 179 370 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.0% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).

Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.3% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.1%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.

През периода 2011 – 2020 г. общият брой на жилищата в Софийска област се е увеличил с 1.3%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 33.6% през 2011 г. и 33.3% през 2020 година.

Към 31.12.2020 г. общата полезна площ на жилищата в Софийска област е 12 334 хил. кв. м., което е с 0.4% повече в сравнение с 2019 година. По този показател Софийска област е на шесто място в страната, като с по-големи стойности са само областите София (столица), Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора.

През периода 2011 – 2020 г. общата полезна площ на жилищата в Софийска област се е увеличила с 2.5%.

Детски ясли в Софийска област през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в Софийска област функционират 37 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 007 места в тях.

В края на 2020 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 965 деца, от които момчетата са 508, а момичетата – 457 (табл. 2).

Издателска дейност в Софийска област през 2020 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2020 г. в Софийска област са издадени 24 книги с тираж 5.5 хил. бр. и 5 брошури с тираж 3.2 хил. броя. За последните 5 години най-много заглавия на книги и брошури са издадени през 2018 година (фиг. 1).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2020 година

Към 31.12.2020 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 709 легла, 51 заведенията за извънболнична помощ с 29 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 18 легла.

От тях на територията на гр. София се намират 4 лечебни и здравни заведения с общо 681 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 15 общини от Софийска област (табл. 1).

Култура – библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи в Софийска област през 2020 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2020 г. в Софийска област функционират 8 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2020 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 86 915 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2020 г. са 170 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват с 47.5%. В дните със свободен вход са осъществени 2.3% от тях. Спрямо 2019 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са с 87.0% по-малко.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2020 г. е 73 души и се увеличава с 1.4% в сравнение с 2019 година.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 335 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 250 лица (74.6%);
  • малолетни (8 – 13 години) –- 85 лица (25.4%);
  • момчета – 270 (80.6%);
  • момичета – 65 (19.4%);
  • учащи – 198 (59.1%);
  • в криминогенна среда живеят 176 малолетни и непълнолетни (52.5%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2020 г. малолетни и непълнолетни е 115, или 34.3% от всички водени на отчет лица, като 63.5% от тях са непълнолетни.


[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

Население и демографски процеси в Софийска област през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на Софийска област е 238 476 души, което представлява 11.4% от населението на Югозападен район и 3.4% от населението на страната. В сравнение с 2019 г. населението на Софийска област нараства с 11 805 души.

Мъжете са 117 261 (49.2%), а жените – 121 215 (50.8%), което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 034 жени. Броят на мъжете е по-голям от този на жените във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличава относителният дял на жените от общото население на Софийска област. В Софийска област 59.0% от населението живее в градове, а 41.0% – в села.

И през 2020 г. продължава процесът на застаряване на населението. Към 31 декември лицата на 65 и повече навършени години са 55 737, или 23.4% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.