Жилищен фонд в Софийска област през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в Софийска област са регистрирани 178 703 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.1% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).

Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.4% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.1%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.

През периода 2009 – 2018 г. общият брой на жилищата в Софийска област е намалял с 0.8%, като най-чувствително е намалението в броя на едностайните жилища – с 30.6%. Същевременно жилищата с шест и повече стаи са се увеличили с 41.6%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 34.7% през 2009 г. и 33.4% през 2018 година.

Детски ясли в Софийска област през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в Софийска област функционират 39 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 968 места в тях. В края на 2018 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 990 деца, от които момчетата са 493, а момичетата – 497 (табл. 2).

В края на 2018 г. обхватът[1] на децата в Софийска област, отглеждани в детски ясли, е 16.3% и в сравнение с предходната година се увеличава с 2.1 процентни пункта.

В Софийска област към 31.12.2018 г. общината с най-много места в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ е Ботевград (219 места) и съответно там са и най-много децата в тях (259 деца). Обхватът на децата е най-голям в общините Челопеч         (56.3%), Ботевград (26.8%) и Елин Пелин (25.9%) (фиг. 1).


[1] Изчислява се като отношение на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Издателска дейност в Софийска област през 2018 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2018 г. в Софийска област са издадени 42 книги с тираж 10 хил. бр. и 2 брошури с тираж по-малък от 500 броя. В сравнение с предходната година тиражът на издадените книги е с 41.2% по-малък при 31.3% повече издадени заглавия. За последните 5 години най-много заглавия на книги и брошури са издадени през 2018 година (фиг. 1).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2018 година

Към 31.12.2018 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 703 легла, 50 заведенията за извънболнична помощ с 24 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 20 легла.

От тях на територията на гр. София се намират 6 лечебни и здравни заведения с общо 672 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 15 общини от Софийска област (табл. 1).Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Към 31.12.2018 г. в Софийска област многопрофилните болници са 9 с 1 320 легла. В сравнение с предходната година броят на многопрофилните болници остава непроменен, но легловият им фонд намалява с 14 легла. Специализираните болници са 4 със 323 легла.  

Култура – библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи в Софийска област през 2018 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2018 г. в Софийска област функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2018 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 83 973 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2018 г. са 271 хил. и в сравнение с 2017 г. намаляват с 9.3%. В дните със свободен вход са осъществени 7.1% от тях. Спрямо 2017 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са намалели със 7.6%.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2018 г. е 60 души и намалява с 9.1% в сравнение с 2017 година.

2. Кина

През 2018 г. в Софийска област прожекциите в кината намаляват с 6.3% в сравнение с предходната година, а посещенията – с 16.1%. Прожектирани са 108 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 5 български, 15 европейски, 83 от САЩ и 5 от други страни.

3. Телевизионна програмна дейност

През 2018 г. в Софийска област функционират 3 лицензирани и регистрирани български телевизионни оператора.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 353 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 26.1%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 277 лица (78.5%);
  • малолетни (8 – 13 г.) – 76 лица (21.5%);
  • момчета – 291 (82.4%);
  • момичета – 62 (17.6%);
  • учащи – 277 (78.5%);
  • в криминогенна среда живеят 179 малолетни и непълнолетни (50.7%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2018 г. малолетни и непълнолетни е 172, или 48.7% от всички водени на отчет лица, като 74.4% от тях са непълнолетни.


[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година

Население и демографски процеси в Софийска област през 2018 година

Към 31 декември 2018 г. населението на Софийска област е 229 041 души, което представлява 10.9% от населението на Югозападен район и 3.3% от населението на страната. В сравнение с 2017 г. населението на Софийска област намалява с 2 522 души, или с 1.1%.

Мъжете са 112 497 (49.1%), а жените – 116 544 (50.9%), което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 036 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на Софийска област. В Софийска област 61.5% от населението живее в градове, а 38.5% – в села.

И през 2018 г. продължава процесът на застаряване на населението. Към 31 декември лицата на 65 и повече навършени години са 53 797, или 23.5% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта. В Софийска област хората в трудоспособна възраст са 133 731 души като 53.7% от тях са мъже, а 46.3% са жени. В под трудоспособна възраст са 33 585 души, а 61 725 души са в над трудоспособна възраст.

Образование в Софийска област през учебната 2018/2019 година

Основните резултати за Софийска област от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 7 546 деца, или с 2.5% повече в сравнение с предходната година.

• Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 759 и 811 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 2 050.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през 2018 година

През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област са 107.3 хил., или 73.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 5.6 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 108.0 хил., или 54.3% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 106.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 73.3%. В Софийска област през 2018 г. най-висок е коефициентът на заетост при лицата с висше образование – 79.9%, а най-нисък на тези с основно и по-ниско образование – 17.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрациии на територията на Софийска област са издали  разрешителни за строеж на 104 жилищни сгради със 141 жилища в тях и 23 869 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 79 други сгради със 125 427 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 16.8%, броят на жилищата в тях – с 11.9%, а общата им застроена площ – с 11.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 25.5%, докато тяхната РЗП  бележи ръст от 283.7%.

В сравнение с четвъртото  тримесечие на 2017 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 62.5%,  жилищата в тях – с 83.1%, а общата им застроена площ – със 70.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 21.5% , а тяхната РЗП – с 492.5%.

През четвърто тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 85 жилищни сгради с 90 жилища в тях и с 16 409 кв. м обща застроена площ и на 41 други сгради с 93 188 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 1.2% , докато жилищата в тях намаляват с 23.1%, а общата им застроена площ – с 11.0%. Броят на започнатите други сгради са по-малко с 14.6%, но разгънатата им застроена площ  нараства с 98.7%.