Издателска дейност в Софийска област през 2019 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2019 г. в Софийска област са издадени 24 книги с тираж 5 хил. бр. и 3 брошури с тираж 2 хил. бр.. В сравнение с предходната година тиражът на издадените книги е с 50.0% по-малък при 42.9% по-малко издадени заглавия. За последните 5 години най-много заглавия на книги и брошури са издадени през 2018 година (фиг. 1).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 707 легла, 48 заведенията за извънболнична помощ с 24 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 18 легла.

От тях на територията на гр. София се намират 4 лечебни и здравни заведения с общо 667 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 16 общини от Софийска област (табл. 1).

Култура – кина, телевизионна програмна дейност и музеи в Софийска област през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в Софийска област функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 84 826 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 324 хил. и в сравнение с 2018 г. се увеличават с 19.5 с 9.3%. В дните със свободен вход са осъществени 7.9% от тях. Спрямо 2018 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са намалели с14.4%.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2019 г. е 72 души и се увеличава с 20.0% в сравнение с 2018 година.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в Софийска област през 2019 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2019 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 394 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им се увеличава с 11.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 308 лица (78.2%);
  • малолетни (8 – 13 г.) – 86 лица (21.8%);
  • момчета – 344 (87.3%);
  • момичета – 50 (12.7%);
  • учащи – 341 (86.5%);
  • в криминогенна среда живеят 190 малолетни и непълнолетни (48.2%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2019 г. малолетни и непълнолетни е 128, или 32.5% от всички водени на отчет лица, като 70.3% от тях са непълнолетни.


Население и демографски процеси в Софийска област през 2019 година

Към 31 декември 2019 г. населението на Софийска област е 226 671 души, което представлява 10.8% от населението на Югозападен район и 3.3% от населението на страната. В сравнение с 2018 г. населението на Софийска област намалява с 2 370 души, или с 1.0%.

Мъжете са 111 249 (49.1%), а жените – 115 422 (50.9%), което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 038 жени. Броят на мъжете е по-голям от този на жените във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличава относителният дял на жените от общото население на Софийска област. В Софийска област 61.6% от населението живее в градове, а 38.4% – в села.

И през 2019 г. продължава процесът на застаряване на населението. Към 31 декември лицата на 65 и повече навършени години са 53 481, или 23.6% от населението на областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта.

В Софийска област хората в трудоспособна възраст са 132 072 души като 53.8% от тях са мъже, а 46.2% са жени. В под трудоспособна възраст са 33 589 души, а 61 010 души са в над трудоспособна възраст.

Образование в Софийска област през учебната 2019/2020 година

Основните резултати за Софийска област от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 7 652 деца, или с 1.4% повече в сравнение с предходната година.

• През 2019 г. равен брой ученици са завършили средното си образование в общообразователни и професионални училища – по 729 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 1 770.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област са 111.7 хил., или 78.0% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 4.2 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 112.4 хил., или 57.1% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 111.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 77.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 139            жилищни сгради с 243 жилища в тях и 29 226 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 70 други сгради с 44 209 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 5.3%, броят на жилищата в тях – с 6.6%, а общата им застроена площ намалява – с 15.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 5.4%, докато тяхната РЗП е със 190.4% по-голяма.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 33.7%, жилищата в тях – със 72.3%, а общата им застроена площ – с 22.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 11.4%, а тяхната РЗП – с 64.8%.

През четвърто тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 75 жилищни сгради с 88 жилища в тях и с 14 571 кв. м обща застроена площ и на 35 други сгради с 14 120 кв. м РЗП.

Места за настаняване в Софийска област през януари 2020 година

През януари 2020 г. в Софийска област са функционирали 99 места за настаняване с общо      7 861 броя легла. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 10.0%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди нараства с 9.6%, този на местата за настаняване от категория 3 звезди с – 20.0%, а броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди не се е променил.

Реализираните приходи от нощувки през януари 2020 г. са над 8 001 хил. лв., като 74.6% от тях са приходи от нощувки на чужди граждани. В сравнение с януари 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 12.0%, като приходите от нощувки на чужденци са се увеличили с 18.4%, а тези на български граждани са намалели с 3.4%.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2019 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през четвърто тримесечие на 2019 г. е 56.3%, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.7 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 110.5 хил., от които 63.5 хил. са мъже и 47.0 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 0.3%, като с 2.4% нараства броят на мъжете, а с 2.5% намалява този на жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2019 г. е 76.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. нараства с 0.9 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2019 г. в Софийска област са 108.9 хил., като 62.5 хил. от тях са мъже и 46.5 хил. – жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група е без промяна, но броят на заетите мъже се увеличава с 2.0%, а този на жените намалява с 2.3%.