Места за настаняване в Софийска област през януари 2020 година

През януари 2020 г. в Софийска област са функционирали 99 места за настаняване с общо      7 861 броя легла. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 10.0%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди нараства с 9.6%, този на местата за настаняване от категория 3 звезди с – 20.0%, а броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди не се е променил.

Реализираните приходи от нощувки през януари 2020 г. са над 8 001 хил. лв., като 74.6% от тях са приходи от нощувки на чужди граждани. В сравнение с януари 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 12.0%, като приходите от нощувки на чужденци са се увеличили с 18.4%, а тези на български граждани са намалели с 3.4%.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2019 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през четвърто тримесечие на 2019 г. е 56.3%, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.7 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 110.5 хил., от които 63.5 хил. са мъже и 47.0 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 0.3%, като с 2.4% нараства броят на мъжете, а с 2.5% намалява този на жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2019 г. е 76.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. нараства с 0.9 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2019 г. в Софийска област са 108.9 хил., като 62.5 хил. от тях са мъже и 46.5 хил. – жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група е без промяна, но броят на заетите мъже се увеличава с 2.0%, а този на жените намалява с 2.3%.

Места за настаняване в Софийска област през декември 2019 година

През декември 2019 г. в Софийска област са функционирали 94 места за настаняване с общо 7 453 броя легла. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е с 2.2% повече. Броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди се е увеличил с 12.0%, но е намалял броят на местата за настаняване от категория 3 звезди – с 12.0% и броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди – с 5.9%.

Реализираните приходи от нощувки през декември 2019 г. са близо 4 380 хил. лв., като 58.4% от тях са от български граждани.

В сравнение с декември 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 1.6%, като приходите от нощувки на чужденци са със 17.8% повече, а тези на български граждани са със 7.5% по-малко.

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2018 година

По данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 9 827 нефинансови предприятия от Софийска област, в които е произведена продукция за 11 015 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 2 309 млн. лв. и са заети 60 247 лица.

В Софийска област микропредприятията (до 9 заети) са 92.5%, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 1.2% и големите предприятия ( с 250 и повече заети) са 0.2%. Въпреки че са с най-малък  относителен дял, големите предприятия реализират 76.9% от произведената продукция и в тях  работят 30.7% от заетите лица в областта.

Нефинансовите предприятия в Софийска област приключват 2018 г. с положителен финансов резултат от 857 млн. лева.  Предприятията, реализирали печалба, са 6 832, на загуба са 1 848 и с нулев финансов резултат – 1 147.

Места за настаняване в Софийска област през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в Софийска област са функционирали 80 места за настаняване с общо 7 002 броя легла. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 3.6%, като най-много е намалял броят на местата за настаняване от категория 3 звезди (с 10.0%), следван от местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 2.1%), докато броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди остава същият.

Реализираните приходи от нощувки през ноември 2019 г. са близо 1 904.3 хил. лв., като 85.3% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение с ноември 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 15.8%, като приходите от нощувки на чужди граждани са със 75.1% повече, а тези на български – с 9.4%.

Основни резултати за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в Софийска област през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 67.3% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.

През 2019 г. 62.6% от населението в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 64.5 и 61.0%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 95.8% от лицата с висше образование и 65.9% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 31.4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2019 г. 45.9% от лицата в Софийска област използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2019 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2019 г. е 56.6%, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 3.1 процентни пункта. През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 111.4 хил., от които 62.8 хил. са мъже и 48.5 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 4.6%, като с 2.1% нараства броят на мъжете и със 7.5% – този на жените.

Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2019 г. са 58.7 хил. или с 0.4% по-малко спрямо края на юни 2019 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на септември 2019 г. обхваща 6.0% от наетите лица в него. Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2019 г. е 1 173 лв., за август – 1 119 лв. и за септември – 1 187 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 160 лв., което нарежда Софийска област на четвърто място в страната след областите София (столица), Стара Загора и Варна по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. През трето тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 249 лв.).

Места за настаняване в Софийска област през септември 2019 година

През септември 2019 г. в Софийска област са функционирали 88 места за настаняване с общо 6 792 броя легла. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 12.9%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 9.7%, от категория 3 звезди – с 18.2%, а от категория 4 и 5 звезди – със 17.6%.

Реализираните приходи от нощувки през септември 2019 г. са 2 135 хил. лв., като 72.4% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение със септември 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 15.0%, като приходите от нощувки на чужденци са с 86.0%повече, а тези от български граждани – с 0.4% .

В сравнение с месец август 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 28.0%, като приходите от нощувки на български граждани са с 31.9% по-малко, а тези от нощувки на чужденци – с 15.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 132 жилищни сгради с 228 жилища в тях и 34 511 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 74 други сгради с 15 226 кв. м РЗП.

В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 8.2%, жилищата в тях – с 50.0%, а общата им застроена площ – с 44.7%. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, се увеличава със 7.2% , но  тяхната РЗП намалява със 70.1%.

Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 5.6%, броят на жилищата в тях – с 42.5%, а общата им застроена площ – с 28.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 30.2%, а тяхната РЗП – с 53.4%.

В Югозападен район през третото тримесечие на 2019 г. 22.9% от издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и 28.5%  на други сгради са на територията на Софийска област.

През третото тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 83 жилищни сгради със 124 жилища в тях и 18 132 кв. м обща застроена площ, и на 51 други сгради с 31 887 кв. м РЗП.