Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2018 година

През 2018 г. в Софийска област са приключили делата за 1 324 извършени престъпления. Делата за 356 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 715 – с условно осъждане, за 42 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване и за 205 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 071  извършени престъпления. 1 036 от тях са извършени от едно лице, 25 – от две лица, а 10 – от три и повече лица.

Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 80.9%, а 19.1%  от делата  са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.

През 2018 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 273 лица, като делата на  324 от тях (25.5%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 687 лица (54.0%) – с условна присъда, 43 лица (3.4%) са оправдани, 212 лица (16.6%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 7 лица (0.5%) са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2018 г. в Софийска област е 1 011. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 22 (2.2%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2019 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през второто тримесечие на 2019 г. е 58.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 3.7 процентни пункта. През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 114.6 хил., от които 62.0 хил. са мъже и 52.7 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 5.3 %, като с 2.6 % нараства броят на мъжете и с 8.9 % – този на жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2019 г. е 79.2 %, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. нараства с 5.6 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2019 г. в Софийска област са 113.7 хил., като 61.3 хил. от тях са мъже и 52.4 хил. – жени.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2019 г. са 58 950. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2019 г. обхваща 6.0% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2019 г. е     1 227 лв., за май – 1 194 лв. и за юни – 1 170 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 197 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 260 лв.).

През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала повече от два пъти – от 563 лв. за първо тримесечие на 2010 г. до 1 197  лв. за второ тримесечие на 2019 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през трето тримесечие на 2011 г. – с 5.5%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 122 жилищни сгради със 152 жилища в тях и 23 847 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 69 други сгради с 50 861 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.0%, но жилищата в тях намаляват с 49.7%, а общата им застроена площ – с 25.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 15.0%, а тяхната РЗП – с 62.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 2.4%, броят на жилищата в тях се увеличава с 3.4%, а общата им застроена площ намалява с 0.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 3.0%, докато тяхната РЗП бележи спад с 44.1%. През второто тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 120 жилищни сгради с 342 жилища в тях и с 34 141 кв. м обща застроена площ и на 33 други сгради с 55 569 кв. м РЗП .

Жилищен фонд в Софийска област през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в Софийска област са регистрирани 178 703 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.1% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).

Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.4% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.1%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.

През периода 2009 – 2018 г. общият брой на жилищата в Софийска област е намалял с 0.8%, като най-чувствително е намалението в броя на едностайните жилища – с 30.6%. Същевременно жилищата с шест и повече стаи са се увеличили с 41.6%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 34.7% през 2009 г. и 33.4% през 2018 година.

Детски ясли в Софийска област през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в Софийска област функционират 39 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 968 места в тях. В края на 2018 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 990 деца, от които момчетата са 493, а момичетата – 497 (табл. 2).

В края на 2018 г. обхватът[1] на децата в Софийска област, отглеждани в детски ясли, е 16.3% и в сравнение с предходната година се увеличава с 2.1 процентни пункта.

В Софийска област към 31.12.2018 г. общината с най-много места в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ е Ботевград (219 места) и съответно там са и най-много децата в тях (259 деца). Обхватът на децата е най-голям в общините Челопеч         (56.3%), Ботевград (26.8%) и Елин Пелин (25.9%) (фиг. 1).


[1] Изчислява се като отношение на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Издателска дейност в Софийска област през 2018 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2018 г. в Софийска област са издадени 42 книги с тираж 10 хил. бр. и 2 брошури с тираж по-малък от 500 броя. В сравнение с предходната година тиражът на издадените книги е с 41.2% по-малък при 31.3% повече издадени заглавия. За последните 5 години най-много заглавия на книги и брошури са издадени през 2018 година (фиг. 1).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2018 година

Към 31.12.2018 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 703 легла, 50 заведенията за извънболнична помощ с 24 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 20 легла.

От тях на територията на гр. София се намират 6 лечебни и здравни заведения с общо 672 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 15 общини от Софийска област (табл. 1).Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Към 31.12.2018 г. в Софийска област многопрофилните болници са 9 с 1 320 легла. В сравнение с предходната година броят на многопрофилните болници остава непроменен, но легловият им фонд намалява с 14 легла. Специализираните болници са 4 със 323 легла.  

Култура – библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи в Софийска област през 2018 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2018 г. в Софийска област функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2018 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 83 973 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2018 г. са 271 хил. и в сравнение с 2017 г. намаляват с 9.3%. В дните със свободен вход са осъществени 7.1% от тях. Спрямо 2017 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са намалели със 7.6%.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2018 г. е 60 души и намалява с 9.1% в сравнение с 2017 година.

2. Кина

През 2018 г. в Софийска област прожекциите в кината намаляват с 6.3% в сравнение с предходната година, а посещенията – с 16.1%. Прожектирани са 108 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 5 български, 15 европейски, 83 от САЩ и 5 от други страни.

3. Телевизионна програмна дейност

През 2018 г. в Софийска област функционират 3 лицензирани и регистрирани български телевизионни оператора.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 353 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 26.1%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 277 лица (78.5%);
  • малолетни (8 – 13 г.) – 76 лица (21.5%);
  • момчета – 291 (82.4%);
  • момичета – 62 (17.6%);
  • учащи – 277 (78.5%);
  • в криминогенна среда живеят 179 малолетни и непълнолетни (50.7%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2018 г. малолетни и непълнолетни е 172, или 48.7% от всички водени на отчет лица, като 74.4% от тях са непълнолетни.


[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година