Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 116.8 хил., от които 65.2 хил. са мъже и 51.6 хил. са жени.

Коефициентът на заетост е 57.1%, съответно 65.3% при мъжете и 49.3% при жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2021 г. са 114.8 хил., като 63.7 хил. от тях са мъже и 51.1 хил. – жени

Коефициентът на заетост за населението в тази възрастова група е 77.1%, съответно 82.6% при мъжете и 71.1% при жените.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2021 г. са 58 хил. или с 0.6% повече спрямо края на юни 2021 г.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2021 г. е 1 405 лв., за август – 1 341 лв. и за септември – 1 400 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 382 лв., което нарежда Софийска област на трето място в страната след областите София (столица) и Варна по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. През трето тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната  (1 520 лв.).

Места за настаняване в Софийска област през септември 2021 година

През септември 2021 г. в Софийска област са функционирали 88 места за настаняване с общо 7 174 броя легла. В сравнение със септември 2020 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 6.0%. Броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 4.0%, но се е увеличил този от категория 3 звезди – с 25.0% и от категория 4 и 5 звезди – с 15.4%.

Реализираните приходи от нощувки през септември 2021 г. са 1665.5 хил. лв., като 91.6% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение със септември 2020 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 0.9%, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 31.9%, докато тези от нощувки на български граждани се увеличават с 3.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 191 жилищни сгради с 293 жилища в тях и 43 705 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 65 други сгради с 62 793 кв. м РЗП.

В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 6.4%, жилищата в тях – с 0.3%, но общата им застроена площ е с 12.1% по-голяма. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, е с 12.2% по-малко, докато тяхната РЗП е по-голяма със 75.9%.

Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 38.4%, броят на жилищата в тях – с 98.0%, както и общата им застроена площ – с 94.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 1.6%, а тяхната РЗП – със 199.4%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2020 година

През 2020 г. в Софийска област са приключили делата за 1 046 извършени престъпления. Делата за 333 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 569 – с условно осъждане, за 29 – с оправдаване, за 11 – с прекратяване и за 104 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 902 извършени престъпления. 858 от тях са извършени от едно лице, 34 – от две лица, а 10 – от три и повече лица.

Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 86.2%, а 13.8%  от делата са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.

През 2020 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 017 лица, като делата на 311 от тях (30.6%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 546 лица (53.7%) – с условна присъда, 34 лица (3.3%) са оправдани, 115 лица (11.3%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 11 лица (1.1%) са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2020 г. в Софийска област е 857. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 16 (1.9%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 112.8 хил., от които 63.1 хил. са мъже и 49.7 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в Софийска област през второто тримесечие на 2021 г. е 55.1% (при 52.1% за страната), съответно 63.1% за мъжете и 47.5% за жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2021 г. в Софийска област са 111.8 хил., като 62.2 хил. от тях са мъже и 49.5 хил. – жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2021 г. е 74.8%.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2021 г. са 57 479. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2021 г. обхваща 5.9% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2021 г. е 1 473 лв., за май – 1 413 лв. и за юни – 1 350 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 412 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 525 лв.).

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 204 жилищни сгради с 294 жилища в тях и 39 002 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 74 други сгради с 35 704 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие са издадени с 63.2% повече разрешителни за строеж на жилищни сгради със 71.9% повече жилища и съответно с 44.9% по-голяма застроена площ. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства със 100.0%, а тяхната РЗП – със 128.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 80.5%, броят на жилищата в тях – със 143.0%, а общата им застроена площ – с 84.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 12.1% повече, но тяхната РЗП е със 17.1% по-малка.

Жилищен фонд в Софийска област през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в Софийска област са регистрирани 179 370 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.0% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).

Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.3% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.1%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.

През периода 2011 – 2020 г. общият брой на жилищата в Софийска област се е увеличил с 1.3%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 33.6% през 2011 г. и 33.3% през 2020 година.

Към 31.12.2020 г. общата полезна площ на жилищата в Софийска област е 12 334 хил. кв. м., което е с 0.4% повече в сравнение с 2019 година. По този показател Софийска област е на шесто място в страната, като с по-големи стойности са само областите София (столица), Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора.

През периода 2011 – 2020 г. общата полезна площ на жилищата в Софийска област се е увеличила с 2.5%.

Детски ясли в Софийска област през 2020 година

Към 31.12.2020 г. в Софийска област функционират 37 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 007 места в тях.

В края на 2020 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 965 деца, от които момчетата са 508, а момичетата – 457 (табл. 2).