Места за настаняване в Софийска област през януари 2021 година

През януари 2021 г. в Софийска област са функционирали 81 места за настаняване с общо    7 134 броя легла. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 18.2%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е по-малко с 19.3%, а този на местата за настаняване от категория 3 звезди и категория 4 и 5 звезди – с 16.7%.

Реализираните приходи от нощувки през януари 2021 г. са 3 337.4 хил. лв., като 70.7% от тях са приходи от нощувки на български граждани. В сравнение с януари 2020 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 58.3%, като приходите от нощувки на чужденци са намалели с 83.6%, а тези на български граждани са се увеличили с 16.2%.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2020 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през четвърто тримесечие на 2020 г. е 56.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.2 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 116.9 хил., от които 67.6 хил. са мъже и 49.3 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 5.8%, като с 6.5% се увеличава броят на мъжете и с 4.9% – на жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2020 г. е 76.2% и не се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2020 г. в Софийска област са 115.0 хил., като 65.9 хил. от тях са мъже и 49.0 хил. – жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 5.6%.

Места за настаняване в Софийска област през декември 2020 година

През декември 2020 г. в Софийска област са функционирали 70 места за настаняване с общо  6 586 броя легла. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е с 25.5% по-малко. Броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 28.6%, на тези с 3 звезди – с 27.3% и на местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 12.5%.

Реализираните приходи от нощувки през декември 2020 г. са 993.3 хил. лв., като 90.1% от тях са от български граждани.

В сравнение с декември 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са със 77.3% по-малко, като приходите от нощувки на чужденци са намалели с 94.6%, а тези на български граждани – с 65.0%.

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 9 967 нефинансови предприятия от Софийска област, или с 1.4% повече в сравнение с предходната година. Произведена е продукция в размер на 11 000 млн. лв. и е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 2 448 млн. лева. Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия от областта е 60 036.

В Софийска област преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.5% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.2%, а големите предприятия (над 250 заети) са с най-малък относителен дял – 0.2%. Големите предприятия реализират 76.1% от произведената продукция и в тях  работят 31.4% от заетите лица в областта.

Нефинансовите предприятия в Софийска област приключват 2019 г. с положителен финансов резултат от 897 млн. лева.  Предприятията, реализирали печалба, са 6 990, със загуба са 1 875, а с нулев финансов резултат – 1 102.

Места за настаняване в Софийска област през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. в Софийска област са функционирали 60 места за настаняване с общо     5 066 броя легла. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 25.0%, като най-много е намалял броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 46.7%), следван от местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 27.7%), докато броят на местата за настаняване от категория 3 звезди остава същият.

Реализираните приходи от нощувки през ноември 2020 г. са над 505 хил. лева. В сравнение с ноември 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели със 73.5%.  

Основни резултати за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в Софийска област през 2020 година

Резултатите от проведеното през 2020 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 73.0% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.

През 2020 г. 72.3% от лицата в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 78.9% и 66.4%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 95.7% от лицата с висше образование и 71.1% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то 55.7% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2020 г. 9.5% от лицата в Софийска област използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация.

През 2020 г. в Софийска област делът на домакинствата с достъп до интернет е под средните стойности за Югозападния район и за страната. Делът на лицата в Софийска област, използващи регулярно интернет, е по-голям от средните стойности за страната, но е по-малък от тези за Югозападния район.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2020 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2020 г. е 59.8%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 3.2 процентни пункта. През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 124.1 хил., от които 68.6 хил. са мъже и 55.5 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 11.4%, като с 9.2% нараства броят на мъжете и с 14.4% – този на жените.

Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2020 г. са 56 хил. или с 1.7% повече спрямо края на юни 2020 г.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2020 г. е 1 309 лв., за август – 1 269 лв. и за септември – 1 314 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 297 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. През трето тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната  (1 373 лв.). През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала с 84.5% – от 703 лв. за първо тримесечие на 2011 г. до 1 297 лв. за трето тримесечие на 2020 г.

Места за настаняване в Софийска област през септември 2020 година

През септември 2020 г. в Софийска област са функционирали 83 места за настаняване с общо 6 448 броя легла. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 5.7%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 10.7%, от категория 3 звезди се е увеличил с 11.1%, а от категория 4 и 5 звезди е намалял със 7.1%.

Реализираните приходи от нощувки през септември 2020 г. са 1 681.3 хил. лв., като 87.8% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение със септември 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 21.2%, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 65.1%, а на български граждани – с 4.6%.

В сравнение с месец август 2020 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с -25.2%, като приходите от нощувки на български граждани са с 28.8% по-малко, а тези от нощувки на чужди граждани са със 17.4% повече.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 138 жилищни сгради със 148 жилища в тях и 22 498 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 64 други сгради с 20 974 кв. м РЗП.

В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 22.1%, жилищата в тях – с 22.3%, а общата им застроена площ – с 6.5%. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, е с 3.0% по-малко, а тяхната РЗП намалява с 51.3%.

Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 4.5%, но броят на жилищата в тях намалява с 35.1%, както и общата им застроена площ – с 34.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 13.5%, докато тяхната РЗП е по-голяма с 37.8%.

През третото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 137 жилищни сгради със 170 жилища в тях и 26 872 кв. м обща застроена площ, и на 35 други сгради с 55 071 кв. м РЗП.