Население и демографски процеси в Софийска област през 2019 година

Към 31 декември 2019 г. населението на Софийска област е 226 671 души, което представлява 10.8% от населението на Югозападен район и 3.3% от населението на страната. В сравнение с 2018 г. населението на Софийска област намалява с 2 370 души, или с 1.0%.

Мъжете са 111 249 (49.1%), а жените – 115 422 (50.9%), което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 038 жени. Броят на мъжете е по-голям от този на жените във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличава относителният дял на жените от общото население на Софийска област. В Софийска област 61.6% от населението живее в градове, а 38.4% – в села.

И през 2019 г. продължава процесът на застаряване на населението. Към 31 декември лицата на 65 и повече навършени години са 53 481, или 23.6% от населението на областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта.

В Софийска област хората в трудоспособна възраст са 132 072 души като 53.8% от тях са мъже, а 46.2% са жени. В под трудоспособна възраст са 33 589 души, а 61 010 души са в над трудоспособна възраст.

Образование в Софийска област през учебната 2019/2020 година

Основните резултати за Софийска област от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 7 652 деца, или с 1.4% повече в сравнение с предходната година.

• През 2019 г. равен брой ученици са завършили средното си образование в общообразователни и професионални училища – по 729 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 1 770.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през 2019 година

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област са 111.7 хил., или 78.0% от населението на същата възраст. В сравнение с 2018 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 4.2 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 112.4 хил., или 57.1% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 111.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 77.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2019 година

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 139            жилищни сгради с 243 жилища в тях и 29 226 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 70 други сгради с 44 209 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 5.3%, броят на жилищата в тях – с 6.6%, а общата им застроена площ намалява – с 15.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 5.4%, докато тяхната РЗП е със 190.4% по-голяма.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 33.7%, жилищата в тях – със 72.3%, а общата им застроена площ – с 22.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 11.4%, а тяхната РЗП – с 64.8%.

През четвърто тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 75 жилищни сгради с 88 жилища в тях и с 14 571 кв. м обща застроена площ и на 35 други сгради с 14 120 кв. м РЗП.

Места за настаняване в Софийска област през януари 2020 година

През януари 2020 г. в Софийска област са функционирали 99 места за настаняване с общо      7 861 броя легла. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 10.0%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди нараства с 9.6%, този на местата за настаняване от категория 3 звезди с – 20.0%, а броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди не се е променил.

Реализираните приходи от нощувки през януари 2020 г. са над 8 001 хил. лв., като 74.6% от тях са приходи от нощувки на чужди граждани. В сравнение с януари 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 12.0%, като приходите от нощувки на чужденци са се увеличили с 18.4%, а тези на български граждани са намалели с 3.4%.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2019 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през четвърто тримесечие на 2019 г. е 56.3%, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.7 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 110.5 хил., от които 63.5 хил. са мъже и 47.0 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 0.3%, като с 2.4% нараства броят на мъжете, а с 2.5% намалява този на жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2019 г. е 76.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. нараства с 0.9 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2019 г. в Софийска област са 108.9 хил., като 62.5 хил. от тях са мъже и 46.5 хил. – жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група е без промяна, но броят на заетите мъже се увеличава с 2.0%, а този на жените намалява с 2.3%.

Места за настаняване в Софийска област през декември 2019 година

През декември 2019 г. в Софийска област са функционирали 94 места за настаняване с общо 7 453 броя легла. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е с 2.2% повече. Броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди се е увеличил с 12.0%, но е намалял броят на местата за настаняване от категория 3 звезди – с 12.0% и броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди – с 5.9%.

Реализираните приходи от нощувки през декември 2019 г. са близо 4 380 хил. лв., като 58.4% от тях са от български граждани.

В сравнение с декември 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 1.6%, като приходите от нощувки на чужденци са със 17.8% повече, а тези на български граждани са със 7.5% по-малко.

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2018 година

По данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили общо 9 827 нефинансови предприятия от Софийска област, в които е произведена продукция за 11 015 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 2 309 млн. лв. и са заети 60 247 лица.

В Софийска област микропредприятията (до 9 заети) са 92.5%, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 1.2% и големите предприятия ( с 250 и повече заети) са 0.2%. Въпреки че са с най-малък  относителен дял, големите предприятия реализират 76.9% от произведената продукция и в тях  работят 30.7% от заетите лица в областта.

Нефинансовите предприятия в Софийска област приключват 2018 г. с положителен финансов резултат от 857 млн. лева.  Предприятията, реализирали печалба, са 6 832, на загуба са 1 848 и с нулев финансов резултат – 1 147.

Места за настаняване в Софийска област през ноември 2019 година

През ноември 2019 г. в Софийска област са функционирали 80 места за настаняване с общо 7 002 броя легла. В сравнение с ноември 2018 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 3.6%, като най-много е намалял броят на местата за настаняване от категория 3 звезди (с 10.0%), следван от местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 2.1%), докато броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди остава същият.

Реализираните приходи от нощувки през ноември 2019 г. са близо 1 904.3 хил. лв., като 85.3% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение с ноември 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 15.8%, като приходите от нощувки на чужди граждани са със 75.1% повече, а тези на български – с 9.4%.

Основни резултати за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в Софийска област през 2019 година

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 67.3% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.

През 2019 г. 62.6% от населението в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 64.5 и 61.0%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 95.8% от лицата с висше образование и 65.9% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 31.4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2019 г. 45.9% от лицата в Софийска област използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация.