Население и демографски процеси в Софийска област през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението в Софийска област в края на 2021 г. е 233 607 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 4 869 души, или с 2.0%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на Софийска област към 7 септември 2021 г. е 222 662 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 170 жилищни сгради с 292 жилища в тях и 40 247 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 58 други сгради с 51 579 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 11.0%, като броят на жилищата в тях е намалял с 0.3%, а общата им застроена площ – със 7.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 10.8%, а тяхната РЗП намалява със 17.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 38.2%, жилищата в тях – със 107.1%, а общата им застроена площ – с 67.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 6.5%, а тяхната РЗП – с 39.6%.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 115.7 хил., от които 64.5 хил. са мъже и 51.2 хил. са жени.

Коефициентът на заетост е 57.0%, съответно 65.0% при мъжете и 49.3% при жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2021 г. са 113.1 хил., като 62.8 хил. от тях са мъже и 50.2 хил. – жени

Коефициентът на заетост за населението в тази възрастова група е 76.3%, съответно 81.8% при мъжете и 70.4% при жените.

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили общо 9 953 нефинансови предприятия от Софийска област. Произведена е продукция в размер на 11 889 млн. лв. и е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 2 753 млн. лева. Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия от областта е 56 917.

В Софийска област преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.9% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.8%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.1%, а големите предприятия (над 250 заети) са с най-малък относителен дял – 0.2%. Големите предприятия реализират 77.7% от произведената продукция и в тях  работят 29.8% от заетите лица в областта.

Нефинансовите предприятия в Софийска област приключват 2020 г. с положителен финансов резултат от 1 023 млн. лева.  Предприятията, реализирали печалба, са 6 761, със загуба са 2 074, а с нулев финансов резултат – 1 118.

Места за настаняване в Софийска област през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в Софийска област са функционирали 59 места за настаняване с общо     5 864 броя легла.

В тези места за настаняване са реализирани 17 766 нощувки, приходите от които са над  923 хил. лева.

88.6% от реализираните нощувки и 87.2 % от приходите от нощувки са на български граждани.

През ноември 2021 г. в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец са пренощували 3 661 лица. Реализираните нощувки са 6 585, а приходите от тях – над 391 хил. лева.

Основни резултати за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в Софийска област през 2021 година

Резултатите от проведеното през 2021 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 74.1% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.

През 2021 г. 60.9% от лицата в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 67.7 и 53.7%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 93.4% от лицата с висше образование и 74.3% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то 34.2% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2021 г. 6.9% от лицата в Софийска област използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт.

През 2021 г. в Софийска област делът на домакинствата с достъп до интернет, както и този на лицата, регулярно използващи интернет, са по-ниски от средните стойности за страната и за Югозападния район.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 116.8 хил., от които 65.2 хил. са мъже и 51.6 хил. са жени.

Коефициентът на заетост е 57.1%, съответно 65.3% при мъжете и 49.3% при жените.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2021 г. са 114.8 хил., като 63.7 хил. от тях са мъже и 51.1 хил. – жени

Коефициентът на заетост за населението в тази възрастова група е 77.1%, съответно 82.6% при мъжете и 71.1% при жените.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2021 г. са 58 хил. или с 0.6% повече спрямо края на юни 2021 г.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2021 г. е 1 405 лв., за август – 1 341 лв. и за септември – 1 400 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 382 лв., което нарежда Софийска област на трето място в страната след областите София (столица) и Варна по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. През трето тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната  (1 520 лв.).

Места за настаняване в Софийска област през септември 2021 година

През септември 2021 г. в Софийска област са функционирали 88 места за настаняване с общо 7 174 броя легла. В сравнение със септември 2020 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 6.0%. Броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 4.0%, но се е увеличил този от категория 3 звезди – с 25.0% и от категория 4 и 5 звезди – с 15.4%.

Реализираните приходи от нощувки през септември 2021 г. са 1665.5 хил. лв., като 91.6% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение със септември 2020 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 0.9%, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 31.9%, докато тези от нощувки на български граждани се увеличават с 3.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 191 жилищни сгради с 293 жилища в тях и 43 705 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 65 други сгради с 62 793 кв. м РЗП.

В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 6.4%, жилищата в тях – с 0.3%, но общата им застроена площ е с 12.1% по-голяма. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, е с 12.2% по-малко, докато тяхната РЗП е по-голяма със 75.9%.

Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 38.4%, броят на жилищата в тях – с 98.0%, както и общата им застроена площ – с 94.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 1.6%, а тяхната РЗП – със 199.4%.