Култура – библиотеки, кина, филмово производство, радио- и телевизионна програма, сценични изкуства и музеи в Софийска област през 2020 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2020 г. в Софийска област функционират 8 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2020 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 86 915 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2020 г. са 170 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват с 47.5%. В дните със свободен вход са осъществени 2.3% от тях. Спрямо 2019 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са с 87.0% по-малко.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2020 г. е 73 души и се увеличава с 1.4% в сравнение с 2019 година.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2020 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2020 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 335 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 250 лица (74.6%);
  • малолетни (8 – 13 години) –- 85 лица (25.4%);
  • момчета – 270 (80.6%);
  • момичета – 65 (19.4%);
  • учащи – 198 (59.1%);
  • в криминогенна среда живеят 176 малолетни и непълнолетни (52.5%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2020 г. малолетни и непълнолетни е 115, или 34.3% от всички водени на отчет лица, като 63.5% от тях са непълнолетни.


[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

Население и демографски процеси в Софийска област през 2020 година

Към 31 декември 2020 г. населението на Софийска област е 238 476 души, което представлява 11.4% от населението на Югозападен район и 3.4% от населението на страната. В сравнение с 2019 г. населението на Софийска област нараства с 11 805 души.

Мъжете са 117 261 (49.2%), а жените – 121 215 (50.8%), което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 034 жени. Броят на мъжете е по-голям от този на жените във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличава относителният дял на жените от общото население на Софийска област. В Софийска област 59.0% от населението живее в градове, а 41.0% – в села.

И през 2020 г. продължава процесът на застаряване на населението. Към 31 декември лицата на 65 и повече навършени години са 55 737, или 23.4% от населението на областта. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

Образование в Софийска област през учебната 2020/2021 година

Предучилищно образование

Към 1.12.2020 г. в Софийска област функционират 73 самостоятелни детски градини с директор. В тях са записани 7 418 деца като в сравнение с предходната година броят на децата намалява с 3.1%.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване[1], за учебната 2020/2021 година е 82.6%, или с 3.0 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2019/2020 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 102, като една група се формира средно от 23 деца. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 669 души, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 13, или с 1.9%. Детските учители са 622, или  93.0% от педагогическия персонал


[1] Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 – 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2020 година

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 123 жилищни сгради със 141 жилища в тях и 23 968 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 62 други сгради с 85 459 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 10.9%, броят на жилищата в тях – с 4.7%, но общата им застроена площ се увеличава с 6.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 3.1%, докато тяхната РЗП е над три пъти по-голяма.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намалява с 11.5%, жилищата в тях – с 42.0%, а общата им застроена площ – с 18.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 11.4%, докато тяхната РЗП е с 93.3% по-голяма.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през 2020 година

През 2020 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област са 117.1 хил., или 79.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2019 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 1.4 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 117.8 хил., или 58.2% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 116.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 78.8%.

Места за настаняване в Софийска област през януари 2021 година

През януари 2021 г. в Софийска област са функционирали 81 места за настаняване с общо    7 134 броя легла. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 18.2%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е по-малко с 19.3%, а този на местата за настаняване от категория 3 звезди и категория 4 и 5 звезди – с 16.7%.

Реализираните приходи от нощувки през януари 2021 г. са 3 337.4 хил. лв., като 70.7% от тях са приходи от нощувки на български граждани. В сравнение с януари 2020 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 58.3%, като приходите от нощувки на чужденци са намалели с 83.6%, а тези на български граждани са се увеличили с 16.2%.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2020 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през четвърто тримесечие на 2020 г. е 56.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.2 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 116.9 хил., от които 67.6 хил. са мъже и 49.3 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 5.8%, като с 6.5% се увеличава броят на мъжете и с 4.9% – на жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2020 г. е 76.2% и не се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2020 г. в Софийска област са 115.0 хил., като 65.9 хил. от тях са мъже и 49.0 хил. – жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 5.6%.

Места за настаняване в Софийска област през декември 2020 година

През декември 2020 г. в Софийска област са функционирали 70 места за настаняване с общо  6 586 броя легла. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е с 25.5% по-малко. Броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 28.6%, на тези с 3 звезди – с 27.3% и на местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 12.5%.

Реализираните приходи от нощувки през декември 2020 г. са 993.3 хил. лв., като 90.1% от тях са от български граждани.

В сравнение с декември 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са със 77.3% по-малко, като приходите от нощувки на чужденци са намалели с 94.6%, а тези на български граждани – с 65.0%.

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2019 година

По окончателни данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2019 г. са представили общо 9 967 нефинансови предприятия от Софийска област, или с 1.4% повече в сравнение с предходната година. Произведена е продукция в размер на 11 000 млн. лв. и е реализирана добавена стойност по факторни разходи за 2 448 млн. лева. Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия от областта е 60 036.

В Софийска област преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.5% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.1%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.2%, а големите предприятия (над 250 заети) са с най-малък относителен дял – 0.2%. Големите предприятия реализират 76.1% от произведената продукция и в тях  работят 31.4% от заетите лица в областта.

Нефинансовите предприятия в Софийска област приключват 2019 г. с положителен финансов резултат от 897 млн. лева.  Предприятията, реализирали печалба, са 6 990, със загуба са 1 875, а с нулев финансов резултат – 1 102.