Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през второ тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2020 г. са 55 113. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2020 г. обхваща 5.8% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2020 г. е 1 265 лв., за май – 1 248 лв. и за юни – 1 228 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 247 лв., което нарежда Софийска област на трето място в страната след областите София (столица) и Враца по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 337 лв.).

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 113 жилищни сгради със 121 жилища в тях и 21 124 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 66 други сгради с 43 077 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради не се е променил, жилищата в тях намаляват с 0.8%, но общата им застроена площ е с 4.3% повече. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 46.7%, а тяхната РЗП – с 48.4%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7.4%, броят на жилищата в тях – с 20.4%, а общата им застроена площ – с 11.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 4.3%, а тяхната РЗП – с 15.3%.

През второто тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 86 жилищни сгради със 107 жилища в тях и с 19 168 кв. м обща застроена площ и на 20 други сгради с 5 117 кв. м РЗП.

Жилищен фонд в Софийска област през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в Софийска област са регистрирани 179 024 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.1% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).

Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.4% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.1%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.

През периода 2010 – 2019 г. общият брой на жилищата в Софийска област е намалял с 0.7%, като най-чувствително е намалението в броя на едностайните жилища – с 30.5%. Същевременно жилищата с шест и повече стаи са се увеличили с 42.1%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 34.7% през 2010 г. и 33.4% през 2019 година.

Детски ясли в Софийска област през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в Софийска област функционират 39 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 999 места в тях.

В края на 2019 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 983 деца, от които момчетата са 521, а момичетата – 462 (табл. 2).

В края на 2019 г. обхватът[1] на децата в Софийска област, отглеждани в детски ясли, е 16.2% и в сравнение с предходната година намалява с 0.1 процентни пункта. В Софийска област към 31.12.2019 г. общината с най-много места в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ е Ботевград (221 места) и съответно там са и най-много децата в тях (249 деца). Обхватът на децата е най-голям в общините Челопеч (54.0%), Костенец (26.1%) и Ботевград (25.6%)


Издателска дейност в Софийска област през 2019 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2019 г. в Софийска област са издадени 24 книги с тираж 5 хил. бр. и 3 брошури с тираж 2 хил. бр.. В сравнение с предходната година тиражът на издадените книги е с 50.0% по-малък при 42.9% по-малко издадени заглавия. За последните 5 години най-много заглавия на книги и брошури са издадени през 2018 година (фиг. 1).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област към 31.12.2019 година

Към 31.12.2019 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 707 легла, 48 заведенията за извънболнична помощ с 24 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 18 легла.

От тях на територията на гр. София се намират 4 лечебни и здравни заведения с общо 667 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 16 общини от Софийска област (табл. 1).

Култура – кина, телевизионна програмна дейност и музеи в Софийска област през 2019 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2019 г. в Софийска област функционират 6 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2019 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 84 826 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2019 г. са 324 хил. и в сравнение с 2018 г. се увеличават с 19.5 с 9.3%. В дните със свободен вход са осъществени 7.9% от тях. Спрямо 2018 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са намалели с14.4%.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2019 г. е 72 души и се увеличава с 20.0% в сравнение с 2018 година.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в Софийска област през 2019 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2019 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 394 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им се увеличава с 11.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 308 лица (78.2%);
  • малолетни (8 – 13 г.) – 86 лица (21.8%);
  • момчета – 344 (87.3%);
  • момичета – 50 (12.7%);
  • учащи – 341 (86.5%);
  • в криминогенна среда живеят 190 малолетни и непълнолетни (48.2%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2019 г. малолетни и непълнолетни е 128, или 32.5% от всички водени на отчет лица, като 70.3% от тях са непълнолетни.


Население и демографски процеси в Софийска област през 2019 година

Към 31 декември 2019 г. населението на Софийска област е 226 671 души, което представлява 10.8% от населението на Югозападен район и 3.3% от населението на страната. В сравнение с 2018 г. населението на Софийска област намалява с 2 370 души, или с 1.0%.

Мъжете са 111 249 (49.1%), а жените – 115 422 (50.9%), което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 038 жени. Броят на мъжете е по-голям от този на жените във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличава относителният дял на жените от общото население на Софийска област. В Софийска област 61.6% от населението живее в градове, а 38.4% – в села.

И през 2019 г. продължава процесът на застаряване на населението. Към 31 декември лицата на 65 и повече навършени години са 53 481, или 23.6% от населението на областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.1 процентни пункта.

В Софийска област хората в трудоспособна възраст са 132 072 души като 53.8% от тях са мъже, а 46.2% са жени. В под трудоспособна възраст са 33 589 души, а 61 010 души са в над трудоспособна възраст.

Образование в Софийска област през учебната 2019/2020 година

Основните резултати за Софийска област от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2019/2020 година в детски градини са записани 7 652 деца, или с 1.4% повече в сравнение с предходната година.

• През 2019 г. равен брой ученици са завършили средното си образование в общообразователни и професионални училища – по 729 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2019/2020 година са 1 770.