Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2019 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2019 г. е 56.6%, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 3.1 процентни пункта. През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 111.4 хил., от които 62.8 хил. са мъже и 48.5 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 4.6%, като с 2.1% нараства броят на мъжете и със 7.5% – този на жените.

Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2019 г. са 58.7 хил. или с 0.4% по-малко спрямо края на юни 2019 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на септември 2019 г. обхваща 6.0% от наетите лица в него. Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2019 г. е 1 173 лв., за август – 1 119 лв. и за септември – 1 187 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 160 лв., което нарежда Софийска област на четвърто място в страната след областите София (столица), Стара Загора и Варна по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. През трето тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 249 лв.).

Места за настаняване в Софийска област през септември 2019 година

През септември 2019 г. в Софийска област са функционирали 88 места за настаняване с общо 6 792 броя легла. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 12.9%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 9.7%, от категория 3 звезди – с 18.2%, а от категория 4 и 5 звезди – със 17.6%.

Реализираните приходи от нощувки през септември 2019 г. са 2 135 хил. лв., като 72.4% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение със септември 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 15.0%, като приходите от нощувки на чужденци са с 86.0%повече, а тези от български граждани – с 0.4% .

В сравнение с месец август 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 28.0%, като приходите от нощувки на български граждани са с 31.9% по-малко, а тези от нощувки на чужденци – с 15.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2019 година

През третото тримесечие на 2019 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 132 жилищни сгради с 228 жилища в тях и 34 511 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 74 други сгради с 15 226 кв. м РЗП.

В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 8.2%, жилищата в тях – с 50.0%, а общата им застроена площ – с 44.7%. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, се увеличава със 7.2% , но  тяхната РЗП намалява със 70.1%.

Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 5.6%, броят на жилищата в тях – с 42.5%, а общата им застроена площ – с 28.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 30.2%, а тяхната РЗП – с 53.4%.

В Югозападен район през третото тримесечие на 2019 г. 22.9% от издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и 28.5%  на други сгради са на територията на Софийска област.

През третото тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 83 жилищни сгради със 124 жилища в тях и 18 132 кв. м обща застроена площ, и на 51 други сгради с 31 887 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2018 година

През 2018 г. в Софийска област са приключили делата за 1 324 извършени престъпления. Делата за 356 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 715 – с условно осъждане, за 42 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване и за 205 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 071  извършени престъпления. 1 036 от тях са извършени от едно лице, 25 – от две лица, а 10 – от три и повече лица.

Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 80.9%, а 19.1%  от делата  са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.

През 2018 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 273 лица, като делата на  324 от тях (25.5%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 687 лица (54.0%) – с условна присъда, 43 лица (3.4%) са оправдани, 212 лица (16.6%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 7 лица (0.5%) са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2018 г. в Софийска област е 1 011. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 22 (2.2%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2019 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през второто тримесечие на 2019 г. е 58.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 3.7 процентни пункта. През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 114.6 хил., от които 62.0 хил. са мъже и 52.7 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 5.3 %, като с 2.6 % нараства броят на мъжете и с 8.9 % – този на жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2019 г. е 79.2 %, като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. нараства с 5.6 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2019 г. в Софийска област са 113.7 хил., като 61.3 хил. от тях са мъже и 52.4 хил. – жени.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през второто тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2019 г. са 58 950. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2019 г. обхваща 6.0% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2019 г. е     1 227 лв., за май – 1 194 лв. и за юни – 1 170 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 197 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 260 лв.).

През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала повече от два пъти – от 563 лв. за първо тримесечие на 2010 г. до 1 197  лв. за второ тримесечие на 2019 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през трето тримесечие на 2011 г. – с 5.5%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 122 жилищни сгради със 152 жилища в тях и 23 847 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 69 други сгради с 50 861 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.0%, но жилищата в тях намаляват с 49.7%, а общата им застроена площ – с 25.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 15.0%, а тяхната РЗП – с 62.2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 2.4%, броят на жилищата в тях се увеличава с 3.4%, а общата им застроена площ намалява с 0.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 3.0%, докато тяхната РЗП бележи спад с 44.1%. През второто тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 120 жилищни сгради с 342 жилища в тях и с 34 141 кв. м обща застроена площ и на 33 други сгради с 55 569 кв. м РЗП .

Жилищен фонд в Софийска област през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в Софийска област са регистрирани 178 703 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.1% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).

Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.4% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.1%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.

През периода 2009 – 2018 г. общият брой на жилищата в Софийска област е намалял с 0.8%, като най-чувствително е намалението в броя на едностайните жилища – с 30.6%. Същевременно жилищата с шест и повече стаи са се увеличили с 41.6%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 34.7% през 2009 г. и 33.4% през 2018 година.

Детски ясли в Софийска област през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в Софийска област функционират 39 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 968 места в тях. В края на 2018 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 990 деца, от които момчетата са 493, а момичетата – 497 (табл. 2).

В края на 2018 г. обхватът[1] на децата в Софийска област, отглеждани в детски ясли, е 16.3% и в сравнение с предходната година се увеличава с 2.1 процентни пункта.

В Софийска област към 31.12.2018 г. общината с най-много места в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ е Ботевград (219 места) и съответно там са и най-много децата в тях (259 деца). Обхватът на децата е най-голям в общините Челопеч         (56.3%), Ботевград (26.8%) и Елин Пелин (25.9%) (фиг. 1).


[1] Изчислява се като отношение на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години.