Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2020 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2020 г. е 59.8%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 3.2 процентни пункта. През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 124.1 хил., от които 68.6 хил. са мъже и 55.5 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 11.4%, като с 9.2% нараства броят на мъжете и с 14.4% – този на жените.

Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2020 г. са 56 хил. или с 1.7% повече спрямо края на юни 2020 г.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2020 г. е 1 309 лв., за август – 1 269 лв. и за септември – 1 314 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 297 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. През трето тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната  (1 373 лв.). През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала с 84.5% – от 703 лв. за първо тримесечие на 2011 г. до 1 297 лв. за трето тримесечие на 2020 г.

Места за настаняване в Софийска област през септември 2020 година

През септември 2020 г. в Софийска област са функционирали 83 места за настаняване с общо 6 448 броя легла. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 5.7%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 10.7%, от категория 3 звезди се е увеличил с 11.1%, а от категория 4 и 5 звезди е намалял със 7.1%.

Реализираните приходи от нощувки през септември 2020 г. са 1 681.3 хил. лв., като 87.8% от тях са от нощувки на български граждани.

В сравнение със септември 2019 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 21.2%, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 65.1%, а на български граждани – с 4.6%.

В сравнение с месец август 2020 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с -25.2%, като приходите от нощувки на български граждани са с 28.8% по-малко, а тези от нощувки на чужди граждани са със 17.4% повече.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2020 година

През третото тримесечие на 2020 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 138 жилищни сгради със 148 жилища в тях и 22 498 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 64 други сгради с 20 974 кв. м РЗП.

В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 22.1%, жилищата в тях – с 22.3%, а общата им застроена площ – с 6.5%. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, е с 3.0% по-малко, а тяхната РЗП намалява с 51.3%.

Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 4.5%, но броят на жилищата в тях намалява с 35.1%, както и общата им застроена площ – с 34.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 13.5%, докато тяхната РЗП е по-голяма с 37.8%.

През третото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 137 жилищни сгради със 170 жилища в тях и 26 872 кв. м обща застроена площ, и на 35 други сгради с 55 071 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2019 година

През 2019 г. в Софийска област са приключили делата за 1 256 извършени престъпления. Делата за 385 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 664 – с условно осъждане, за 35 – с оправдаване, за 5 – с прекратяване и за 167 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 049 извършени престъпления. 1 012 от тях са извършени от едно лице, 27 – от две лица, а 10 – от три и повече лица.

Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 83.5%, а 16.5%  от делата са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.

През 2019 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 183 лица, като делата на 348 от тях (29.4%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 627 лица (53.0%) – с условна присъда, 28 лица (2.4%) са оправдани, 175 лица (14.8%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 5 лица (0.4%) са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2019 г. в Софийска област е 975. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 20 (2.1%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2020 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през второто тримесечие на 2020 г. е 59.1%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 0.9 процентни пункта. През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 118.3 хил., от които 64.3 хил. са мъже и 54.0 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 2.9%, като с 3.1% нараства броят на мъжете и с 2.5% – този на жените.

Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през второ тримесечие на 2020 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2020 г. са 55 113. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2020 г. обхваща 5.8% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2020 г. е 1 265 лв., за май – 1 248 лв. и за юни – 1 228 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 247 лв., което нарежда Софийска област на трето място в страната след областите София (столица) и Враца по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 337 лв.).

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 113 жилищни сгради със 121 жилища в тях и 21 124 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 66 други сгради с 43 077 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради не се е променил, жилищата в тях намаляват с 0.8%, но общата им застроена площ е с 4.3% повече. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 46.7%, а тяхната РЗП – с 48.4%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7.4%, броят на жилищата в тях – с 20.4%, а общата им застроена площ – с 11.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 4.3%, а тяхната РЗП – с 15.3%.

През второто тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 86 жилищни сгради със 107 жилища в тях и с 19 168 кв. м обща застроена площ и на 20 други сгради с 5 117 кв. м РЗП.

Жилищен фонд в Софийска област през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в Софийска област са регистрирани 179 024 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.1% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).

Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.4% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.1%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.

През периода 2010 – 2019 г. общият брой на жилищата в Софийска област е намалял с 0.7%, като най-чувствително е намалението в броя на едностайните жилища – с 30.5%. Същевременно жилищата с шест и повече стаи са се увеличили с 42.1%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 34.7% през 2010 г. и 33.4% през 2019 година.

Детски ясли в Софийска област през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в Софийска област функционират 39 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 999 места в тях.

В края на 2019 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 983 деца, от които момчетата са 521, а момичетата – 462 (табл. 2).

В края на 2019 г. обхватът[1] на децата в Софийска област, отглеждани в детски ясли, е 16.2% и в сравнение с предходната година намалява с 0.1 процентни пункта. В Софийска област към 31.12.2019 г. общината с най-много места в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ е Ботевград (221 места) и съответно там са и най-много децата в тях (249 деца). Обхватът на децата е най-голям в общините Челопеч (54.0%), Костенец (26.1%) и Ботевград (25.6%)