Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2022 г. са 58 217. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2022 г. обхваща 5.9% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2022 г. е 1 705 лв., за май – 1 643 лв. и за юни – 1 588 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 645 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 730 лв.).

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 243 жилищни сгради с 307 жилища в тях и 55 776 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 68 други сгради с 29 336 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие са издадени с 6.1% повече разрешителни за строеж на жилищни сгради с 4.4% повече жилища и съответно с 25.3% по-голяма застроена площ. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 1.4%, а тяхната РЗП – с 44.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 19.1%, броят на жилищата в тях – с 4.4%, а общата им застроена площ – с 43.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 8.1% по-малко, а тяхната РЗП намалява със 17.8%.

Жилищен фонд в Софийска област през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в Софийска област са регистрирани 179 730 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.0% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).

Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.3% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.3%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.2%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.

През периода 2012 – 2021 г. общият брой на жилищата в Софийска област се е увеличил с 1.4%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 33.6% през 2012 г. и 33.3% през 2021 година.

Към 31.12.2021 г. общата полезна площ на жилищата в Софийска област е 12 387 хил. кв. м., което е с 0.4% повече в сравнение с 2020 година. По този показател Софийска област е на шесто място в страната, като с по-големи стойности са само областите София (столица), Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора.

Детски ясли в Софийска област през 2021 година

Към 31.12.2021 г. в Софийска област функционират 38 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 069 места в тях.

В края на 2021 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 994 деца, от които момчетата са 528, а момичетата – 466 (табл. 2).

В края на 2021 г. обхватът[1] на децата в Софийска област, отглеждани в детски ясли, е 15.7% и в сравнение с предходната година се увеличава с 0.2 процентни пункта.

В Софийска област към 31.12.2021 г. общината с най-много места в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ е Ботевград (223 места) и съответно там са и най-много децата в тях (217 деца). Обхватът на децата е най-голям в общините Челопеч (46.3%), Антон (36.6%) и Годеч (31.9%) (фиг. 1).


[1] Показателят се изчислява като отношение на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Издателска дейност в Софийска област през 2021 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2021 г. в Софийска област са издадени 35 книги с тираж 5.7 хил. бр. и 10 брошури с тираж 3.1 хил. броя. За последните 5 години най-много заглавия на книги и брошури са издадени през 2021 година (фиг. 1).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2021 година

Към 31.12.2021 г. населението на Софийска област се обслужва от 14 заведения за болнична помощ с 1 721 легла, 50 заведенията за извънболнична помощ със 17 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 20 легла.

От тях на територията на гр. София се намират 4 лечебни заведения за болнична помощ с общо 693 легла, и по едно в извънболничната помощ и други лечебни и здравни заведения. Останалите са разпределени в 15 общини в Софийска област (табл. 1).

Култура – кина, телевизионна програмна дейност и музеи в Софийска област през 2021 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1. Музеи

Към 31.12.2021 г. в Софийска област функционират 8 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2021 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 88 862 фондови единици.

Посещенията в музеите през 2021 г. са 223 хил. и в сравнение с 2020 г. се увеличават с 31.1%. В дните със свободен вход са осъществени 2.9% от тях. Спрямо 2020 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област са със 116.1% повече.

Общият персонал на музеите в Софийска област през 2021 г. е 69 души, като в сравнение с 2020 г. намалява с 5.5%.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2021 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2021 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 266 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 185 лица (69.5%);
  • малолетни (8 – 13 години) – 81 лица (30.5%);
  • момчета – 218 (82.0%);
  • момичета – 48 (18.0%);
  • учащи – 249 (93.6%);
  • в криминогенна среда живеят 105 малолетни и непълнолетни (39.5%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2021 г. малолетни и непълнолетни е 74, като 29.7% от тях са малолетни.


[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

Население и демографски процеси в Софийска област през 2021 година

По данни от текущата демографска статистика, населението в Софийска област в края на 2021 г. е 233 607 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 4 869 души, или с 2.0%. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.

През 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка[1] от Преброяване 2021, очаквания брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на Софийска област към 7 септември 2021 г. е 222 662 души.

Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.


[1] Предварителна оценка за броя на населението на България към 7 септември 2021 година (nsi.bg)

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2021 година

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 170 жилищни сгради с 292 жилища в тях и 40 247 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 58 други сгради с 51 579 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 11.0%, като броят на жилищата в тях е намалял с 0.3%, а общата им застроена площ – със 7.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 10.8%, а тяхната РЗП намалява със 17.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 38.2%, жилищата в тях – със 107.1%, а общата им застроена площ – с 67.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 6.5%, а тяхната РЗП – с 39.6%.